JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

"Sen liekkiin anna kirkkaus ja tulta elävää"

7.12.2023 6.00

Juttua muokattu:

29.11. 10:29
2023112910291320231207060000

Kuva: H.H.

Kuva: H.H.

Sil­via Lau­ri­la

On lo­ka­kuun lop­pu. Il­ta pi­me­nee, ja sää ul­ko­na on kyl­mä mut­ta ei sa­tei­nen. Lii­tym­me Temp­pe­li­au­ki­on kir­kon edes­sä kie­mur­te­le­vaan jo­noon. Tä­hyi­len hä­mä­rään ja et­sin tu­tun­nä­köi­siä. Muu­ta­ma ys­tä­väm­me on tu­los­sa sa­maan kon­sert­tiin, kuun­te­le­maan jou­sik­var­te­tin ot­tei­ta Vi­val­din Nel­jäs­tä Vuo­de­na­jas­ta.

Pää­sem­me si­säl­le, ja meil­le näy­te­tään tie omil­le pai­koil­lem­me. Tie­dät eh­kä, mil­tä Temp­pe­li­au­ki­on kirk­ko näyt­tää. Sei­nät ovat osin kal­li­o­ta, osin ki­ven­kap­pa­lei­ta. Kat­to ko­ho­aa kor­ke­al­le ja hei­jas­taa ku­pa­rin vä­re­jä. Sei­nien ja ka­ton vä­li­set ik­ku­nat näyt­tä­vät tai­vaan sä­vyt, sil­lä het­kel­lä mus­teen­si­ni­sen yö­tai­vaan.

Sei­nil­lä, lat­ti­oil­la, penk­kien al­la, eri ta­soil­la le­pat­taa ja luo va­lo­aan sa­dat, eh­kä jopa tu­han­net kynt­ti­lät. Va­lon väri on läm­min, ja tun­nel­ma on to­del­la juh­la­va. Ne ei­vät ole oi­kei­ta kynt­ti­löi­tä, vaan pat­te­reil­la toi­mi­via. Sil­ti ne ovat oi­kein kau­nii­ta. Jou­kos­sa on muu­ta­ma oi­ke­a­kin kynt­ti­lä.

Kon­ser­tin al­kua odo­tel­les­sam­me kat­se­lem­me kynt­ti­löi­tä ja käym­me kih­lat­tu­ni kans­sa kuis­ka­ten kes­kus­te­lua sii­tä, mi­ten eri­lai­sia te­ko­kynt­ti­lät ovat oi­kei­siin ver­rat­tu­na. Kuin­ka ne, vaik­ka kau­nii­ta ovat­kin, vain ovat sii­nä. Nii­den lie­kit te­ke­vät me­kaa­nis­ta lii­ket­tä yrit­tä­en jäl­ji­tel­lä oi­ke­an lie­kin suit­sen­taa. Ne ei­vät läm­pe­ne ei­vät­kä läm­mi­tä, ei­vät sam­mu ko­vim­mas­sa­kaan tuu­les­sa. Niis­sä ei ole mi­tään elä­vää, ei mi­tään, mikä voi­si kuol­la. Pat­te­rei­den lop­pu­es­sa ne vain pi­me­ne­vät, kun­nes nii­hin vaih­de­taan uu­det.

Mi­ten suu­ri kont­ras­ti muo­vi­kynt­ti­löil­lä on­kaan kah­teen oi­ke­aan kynt­ti­lään, jot­ka on ase­tet­tu te­ko­kynt­ti­löi­den me­ren kes­kel­le. En tie­dä, mik­si ne ovat juu­ri sii­nä. Ne ovat elä­viä. Nii­den kir­kas lois­te ta­voit­taa vai­vat­ta mei­dät­kin, vaik­ka is­tum­me vii­mei­sel­lä penk­ki­ri­vil­lä. Nii­den lie­kit väl­käh­te­le­vät ja saa­vat il­man nii­den ylä­puo­lel­la vä­ri­se­mään kuu­muu­des­ta. Mi­ten ne ovat­kin niin tai­pu­vai­sia huo­ju­maan vä­häi­sen­kin il­ma­vir­ran sat­tu­es­sa koh­dal­le? Ne ovat ko­vin suit­se­vat ja ala­ti vaa­ras­sa sam­mua.

Näky on py­säyt­tä­vä ja he­rät­tää pal­jon aja­tuk­sia. Kirk­kaas­sa au­rin­gon­pais­tees­sa vain oi­ke­as­ta kynt­ti­läs­tä nä­kyi­si liek­ki. Te­ko­kynt­ti­läs­tä ei tie­täi­si, on­ko se pääl­lä vai sam­muk­sis­sa, niin him­me­äk­si se au­rin­gon­va­los­sa kä­vi­si.

Ajat­te­lem­me sitä, kuin­ka au­rin­koon ei voi kat­soa pal­jaal­la sil­mäl­lä sen tun­tu­mat­ta lii­an kirk­kaal­ta ja so­kai­se­val­ta. Sil­ti sa­maa ai­net­ta ole­vaa kynt­ti­län liek­kiä voi ki­vut­ta kat­sel­la pal­jain sil­min; tul­ta on niin vä­hän au­rin­koon ver­rat­tu­na.

Mi­ten yh­del­lä oi­ke­al­la kynt­ti­läl­lä voi sy­tyt­tää vaik­ka sata muu­ta! Mi­ten tuli ei vä­he­ne sitä ja­et­ta­es­sa, vaan li­sään­tyy ja laa­je­nee. Kynt­ti­lä ei syty mis­tään muus­ta kuin oi­ke­as­ta tu­les­ta, ja sy­dän­lan­gan täy­tyy ol­la oi­ke­as­sa asen­nos­sa, pys­tyyn nos­tet­tu­na. Kuin­ka sen tar­vit­see muut­tua mus­tak­si en­nen kuin liek­ki voi lei­mah­taa. Ei­kä se sit­ten­kään syty, jos kynt­ti­löi­den sy­dän­lan­gat ei­vät kos­ke­ta toi­si­aan. Jon­kun täy­tyy siir­tää ne lä­hek­käin ja kal­lis­taa pa­la­ma­ton­ta kynt­ti­lää.

Poh­dim­me, mi­ten on ole­mas­sa vain kah­den­lais­ta va­loa, vaik­ka on niin pal­jon eri­lai­sia lamp­pu­ja ja mo­nen nä­köi­siä kynt­ti­löi­tä­kin. Sil­ti valo niis­sä on ai­na joko oi­ke­aa tul­ta tai kei­no­te­kois­ta säh­kö­va­loa. Ei ole mi­tään nii­den li­säk­si, vain nii­tä hei­jas­ta­via pin­to­ja. Kuun­kin valo on vain hei­jas­tus au­rin­gos­ta. Hei­jas­tuk­set nä­ky­vät pi­me­äs­sä, mut­ta ei­vät ole it­se va­lon­läh­tei­tä; il­man va­lon­läh­det­tä ei nii­tä­kään nä­kyi­si.

Sali al­kaa täyt­tyä kuu­li­jois­ta, ja koh­ta kirk­ko­sa­lin etuo­saan as­te­lee kvar­tet­ti. Kau­niin te­ok­sen sä­ve­let tul­vi­vat il­moil­le. Yhä kak­si elä­vää kynt­ti­lää sei­soo vie­rek­käin ym­pä­ril­lään tu­si­noit­tain hie­man eri­muo­toi­sia te­ko­kynt­ti­löi­tä.

Kuin­ka minä ha­lu­an­kaan ai­na ol­la tuol­lai­nen elä­vä kynt­ti­lä! Vaik­ka se on suit­se­vai­nen, se pa­laa, yh­tä kaik­ki. Vie­res­sä­ni on toi­nen, sa­maa tul­ta kan­ta­va kynt­ti­lä. Mi­ten me tar­vit­sem­me­kaan toi­si­am­me! Sitä, et­tä saa kal­lis­tua vä­lil­lä toi­sen puo­leen ja tun­tea lie­kin läm­mit­tä­vän ja ja­ka­van tul­ta omal­le, mus­tal­le sy­dä­mel­le. Em­me kui­ten­kaan kos­kaan kal­lis­tu omas­ta voi­mas­tam­me, sil­lä ei­vät­hän kynt­ti­lät osaa liik­kua. Ne on suu­rem­man kä­den siir­ret­tä­vä ja kal­lis­tet­ta­va.

"Ja hoi­da, pyhä Rak­kaus,

us­ko­ni kynt­ti­lää.

Sen liek­kiin an­na kirk­kaus

ja tul­ta elä­vää."

(SL 34:6)

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Kuormittuneenakin seuroihin?

2.5.2024 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Pääsiäisen mietteitä

6.4.2024 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Arkirytmistä rakentuu kodin tunne myös ulkomailla

2.4.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyyttä ja ystävyyttä

14.2.2024 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Miltä joulun pitäisi tuntua?

23.12.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kerjäläinen koskettaa

12.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Lahja

3.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ovatko seurat sinulle tärkeät?

22.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sankariainesta

12.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tässä joukossa haluan kulkea

22.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sateenkaareen sisältyy lupaus, mutta ei lupaa syntiin

17.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vain vastaanotettu apu auttaa

4.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Nuoren viesti ystävälleen: "Toivon, että pääsisit eroon syntielämästä ja pysyisit uskomassa"

27.9.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kahvilla

20.7.2023 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Kasvissyöjänä Suviseuroissa

15.7.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Keskikesän kohokohta etänä

5.7.2023 10.05
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisenä ja toisten ympäröimänä uskovaisten enkelsaatossa – kaikki samalla matkalla

5.5.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olemme matkalla valoa kohti

1.4.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän huolikorjaamo

17.2.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matka Keniaan

9.1.2023 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulumuistoja lapsuudesta

26.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Koulun joulu

22.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulurauhan julistus, enkelten laulun jälkikaikua

12.12.2022 8.15
Päivämiehen Vierasblogi

Mummolan haju

11.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki rakkaamme ovat lahjaasi

5.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Huomenta kanat!”

22.10.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut”

31.8.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Tuli haluni kirjoittaa"

11.8.2022 9.40
Päivämiehen Vierasblogi

Ensimmäiset Suviseurat yksin

6.8.2022 7.30
Päivämiehen Vierasblogi

"Rakas Taivaan Isä, varjele meidät kaikki uskomassa" – Rippikoulun leiriohjaajan ajatuksia

14.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vievätkö valintani lähemmäksi Jumalaa vai kauemmas Jumalasta?

7.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksin uskovaisten nuorten keskellä

8.6.2022 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matkalta löytyy kaikki tarvittava

27.3.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Jaksanko luottaa?

9.3.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsemme tässä ajassa lähimmäisenrakkautta

2.2.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Soit, Herra, lapsen meidän perheeseemme"

7.1.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Paimenet pelaavat puhelimilla ja enkeli seilaa somessa

22.12.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Valoja pimeässä

2.10.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen mutta täydellinen

30.6.2021 9.15
Päivämiehen Vierasblogi

Sisäinen lapsi ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoitava taide

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haavojen hoitoa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Arvokas omana itsenäni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pilvinen päivä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymättömästä näkyväksi

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämppäkaverina metsäeläkeläinen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ongella ei ole ongelmia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Lohdutus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään pornoriippuvaisen tarina

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Pysähdytään myös hymyjen kohdalle

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Rasismia uskovaisten keskellä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts during coronavirus quarantine in the United States – Koronaviruskaranteenin aikaisia ajatuksia Yhdysvalloista

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä – Sananlaskuja ja karanteenia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kulje yksin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huolenpito auttaa epävarmuuden keskellä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu, tulethan

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tunnetaitoja vuorovaikutukseen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Joulutähdet

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kanssa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Johdatuksessa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyys suuren joukon keskellä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymätön vaiva

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Oletko raskaana, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Terveyshaasteet matkakumppanina

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Vaellusreissulla Itävallan Alpeilla

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuosi sitten se alkoi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sosiaalisuuden liika-annostusta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Turvapaikkana Jumalan valtakunta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Terveisiä Monticellon suviseuroista!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Havaintoja Suviseuroista

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sinkkuna Suviseuroissa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liikkuva lomakoti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikävä toista ihmistä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tunnet olevasi?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Alvar löysi turvan kirjassa Minne Taivaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuroja ja saattajia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voimavarahetkiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luopumisen varjo, Jumalan lohdutus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen opiskelija – tavallinen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suurissa pienissä seuroissa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kymmenen vuotta armosta uskomassa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Arvostamalla vai arvostelemalla

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avaimet

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Lasteni kokemukset tekivät surulliseksi

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Perheilyä kesän suurissa seuroissa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Jumalan terve ja tervetuloa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lintu sineen taivaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuramuistoja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syntymäpäivälahja vaimolleni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elämän uutta merkitystä etsimässä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsen muita ihmisiä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ystäväksi kaukaa tulleelle lapselle?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän lahja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Savea muovaamassa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sanoja sinulle ja itselleni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kulttuurien eroja ja elämyksiä pohjolan hiljaisuudessa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Imetysdementiaako?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jahtikamppeet esille

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen maalari

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyttäämistä vai välittämistä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sairastuimme hometalossa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luonto lähellä sydäntä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki on ilon puolella

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Jumala tietää kipuni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Puhutaanko uskonasioista?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Kodikas joululeiri Tampereella

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sairaalareissuja, uupumusta ja armollisuutta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Luterilaisuus kulttuurissamme

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuhlaajapojan kotiinpaluu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Keskenmenosta jäi haikeus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yksin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Aikaa kuuntelemiselle

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Arkiuskoa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt kohti taivasta katselen

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Jumala pysäytti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun minulla on kylmä, sen sydän säteilee lämpöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Turvana ystävät ja ikiaikojen Jumala

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoitit minulle askeleet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luomista ja jalostamista

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vakka kantensa valitsi

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elämäni ei ole pelkkää etsimistä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tallin ovi on vielä auki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huomispäivää tunne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kaikesta tarvitse huolehtia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu Afrikassa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Kotini taivaassa ihana on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Kohti aurinkoa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Miksi minä jaksan?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tiedättekö sen kodin?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kaksitoista suuta ja kaksikymmentäneljä korvaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pieni poika ja hänen isänsä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kenenkään äiti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Radiokesäseurat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pienen pojan suviseurapainajainen

24.6.2015 6.30
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys