JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190705064100

Su­vi­seu­rois­sa nä­kyy mie­les­tä­ni sel­keim­min van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen he­rä­tys­liik­keen per­he­kes­kei­syys. Seu­ra­kent­tä on täyn­nä eri­ko­koi­sia per­hei­tä yk­sit­täin, kak­sit­tain tai isom­mis­sa po­ru­kois­sa. Moni kal­tai­se­ni saat­taa­kin ky­syä, on­ko mi­nul­le ti­laa Su­vi­seu­rois­sa?

Vuo­si­kau­sia Su­vi­seu­ro­jen ym­pä­ril­lä mie­les­sä­ni on pyö­ri­nyt sa­mat ah­dis­tuk­sen ai­heet: mi­ten mat­kus­tan mat­kat, mis­sä olen yö­tä, ke­nen kans­sa lii­kun ja en­nen kaik­kea – ke­nen kans­sa me­nen eh­tool­li­sel­le? Kaik­ki muu hoi­tuu ai­na jo­ten­kin, mut­ta eh­tool­lis­ka­ve­ri on pa­ras so­pia jo en­nen seu­ro­ja.

Ylei­seen so­si­aa­li­seen ah­dis­tuk­seen olen ha­ke­nut hel­po­tus­ta työ­vuo­rois­ta. Olen ot­ta­nut ta­vak­si teh­dä 1–3 työ­vuo­roa. Kun ah­dis­taa pal­jon, otan kol­me vuo­roa. Työ­vuo­rois­sa saan ol­la Su­vi­seu­rois­sa ja ai­ka ku­luu no­pe­as­ti. Ta­paan ih­mi­siä ja par­haim­mil­laan on syn­ty­nyt sy­väl­li­siä kes­kus­te­lui­ta ties­tä ja mat­kas­ta. Ei­kä mah­do­ton­ta ole, et­tä ih­mis­suh­de jat­kuu työ­vuo­ron jäl­keen­kin. Sitä en kui­ten­kaan vaa­di, vaan haen työ­vuo­ros­ta en­si­si­jai­ses­ti tun­net­ta ol­la tar­peel­li­nen ja tär­keä osa Su­vi­seu­ro­ja.

Joi­ta­kin vuo­sia sit­ten tein pää­tök­sen, et­ten soit­te­le kes­ken seu­ro­jen ka­ve­reil­le vain seu­ran puut­tees­sa. Kul­jen ken­täl­lä ja py­säh­dyn jut­te­le­maan koh­taa­mie­ni tut­tu­jen, ys­tä­vien ja su­ku­lais­ten kans­sa. Va­kuut­te­len it­sel­le­ni, et­tä Luo­ja hoi­taa mi­nun seu­rak­si ih­mi­sen, jota kul­la­kin het­kel­lä tar­vit­sen. Olen kyl­läs­ty­nyt soit­te­le­maan lä­hi­pii­rin läpi ja kuu­le­maan, et­tä kai­kil­la muil­la on juu­ri sil­lä het­kel­lä jo­ta­kin muu­ta: serk­ku-, kum­mi-, opis­to-, kuo­ro-, lo­ma­mat­ka- tai mikä ta­han­sa ta­paa­mi­nen, joku on juu­ri tul­lut van­hem­pien­sa vau­nul­le, joku on me­nos­sa työ­vuo­roon ja lo­put ei­vät vas­taa pu­he­li­meen.

Ai­nai­sen so­si­aa­li­sen stres­sin ti­lal­le olen saa­nut hy­viä kes­kus­te­lu­ja sekä mie­len­kiin­toi­sia ja yl­lät­tä­viä koh­taa­mi­sia. Nii­den vä­lis­sä on mu­ka­va is­tua seu­ra­ken­täl­le kat­se­le­maan ih­mi­siä tai seu­ra­telt­taan sen tär­keim­män sa­no­man ää­rel­le ja le­pää­mään so­si­aa­li­ses­ta ak­tii­vi­suu­des­ta.

Kun puo­li­son kai­puu ja tyy­ty­mät­tö­myys on ol­lut pa­hin­ta, olen näh­nyt ym­pä­ril­lä vain ra­kas­tu­nei­ta pa­re­ja, kau­nii­ta vau­va­ma­ho­ja ja täy­del­lis­tä per­he­on­nea. Niis­sä seu­rois­sa ei ole ol­lut yh­tään vä­sy­nyt­tä äi­tiä, kiu­kut­te­le­vaa las­ta tai ka­pi­noi­vaa nuor­ta.

Seu­rus­te­lun päät­ty­mi­sen jäl­keen Su­vi­seu­rat pe­lot­ti­vat en­tis­tä enem­män. Var­muu­den vuok­si otin kol­me työ­vuo­roa. Työ­vuo­ron puit­teis­sa sain kul­jes­kel­la pit­kin seu­ra­kent­tää ja -alu­et­ta ja kat­sel­la ih­mi­siä. Näin pal­jon muu­ta­kin kuin per­he­on­nea, myös eri­ko­koi­sia ai­kui­sia sink­ku­po­ru­koi­ta ja yk­sin kul­ke­via. En­pä tain­nut­kaan ol­la ai­noa, joka ei nau­ti per­he­on­nes­ta. Koin, et­tä mi­nul­le­kin on paik­ka tääl­lä. Kun­han en­sin hy­väk­syin elä­män­ti­lan­tee­ni ja it­se­ni, voin naut­tia yk­si­no­los­ta ky­men­nien tu­han­sien jou­kos­sa.

Joka vuo­si Su­vi­seu­roi­hin val­mis­tau­tu­mi­seen ja eh­kä läh­töön­kin liit­tyy pal­jon ne­ga­tii­vi­si­a­kin tun­tei­ta. Joka vuo­si mie­tin, jään­kö en­si vuon­na ko­tiin? Tänä ke­sä­nä ajat­te­lin, et­tä en ha­lua käyt­tää vä­hiä ke­sä­lo­ma­päi­viä Su­vi­seu­roi­hin. Ko­tiin jää­mi­nen al­koi kui­ten­kin ke­sän lä­hes­ty­es­sä tun­tua mah­dot­to­mal­ta. Pie­nen sii­o­nin pie­nis­sä, vaik­ka­kin läm­min­hen­ki­sis­sä seu­rois­sa kas­voi kai­puu isoon telt­taan voi­mal­li­sen vei­suun kes­kel­le ja niin­pä tou­ko­kuus­sa pyy­sin ”su­vi­seu­ra­va­paat” ihan kuin au­to­maa­ti­o­na.

Sink­ku­na mi­nul­la on ol­lut mah­dol­li­suus vuo­si toi­sen­sa jäl­keen is­tua il­lat seu­ra­tel­tas­sa naut­ti­mas­sa sie­luun käy­väs­tä lau­lus­ta. En mie­ti asun­to­vau­nu­jen per­he­on­nea. Mie­li on ää­rim­mäi­sen kii­tol­li­nen. Ei vain Su­vi­seu­rois­ta, vaan vuo­sien ku­lus­ta ja myös vas­toin­käy­mi­sis­tä ja to­teu­tu­mat­to­mis­ta toi­veis­ta, vir­heis­tä ja op­pi­mi­sis­ta. Toi­vot­ta­vas­ti en­si vuon­na­kin on voi­mia ja mah­dol­li­suus is­tua tel­tas­sa vei­saa­mas­sa ää­ni kä­he­äk­si.

”Nyt ih­met­te­len täs­sä,

näin, Her­ra, elä­mäs­sä

las­ta­si ta­lu­tat:

suot ar­mo­lah­jo­ja­si

ja hoi­dat sa­nal­la­si

ja joka päi­vä ar­mah­dat.

Aa­mus­ta aa­muun he­rään

ja il­ta il­lan pe­rään

käyn rau­haas nuk­ku­maan.

Voin päi­vän päi­vään liit­tää,

ja hy­vyyt­tä­si riit­tää,

et, Her­ra, väsy aut­ta­maan.”

(VK 560:3-4)

Rii­na Ves­te­ri­nen

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
9.5.2021

Jee­sus sa­noo: "Pyy­tä­kää, niin teil­le an­ne­taan. Et­si­kää, niin te löy­dät­te. Kol­kut­ta­kaa, niin teil­le ava­taan. Sil­lä pyy­tä­vä saa, et­si­jä löy­tää, ja jo­kai­sel­le, joka kol­kut­taa, ava­taan." Luuk. 11:9-10

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies