JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kodikas joululeiri Tampereella

19.12.2016 6.55

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420161219065500

Kuu­len, et­tä hel­sin­ki­läi­set ys­tä­vä­ni ovat har­kin­neet läh­te­mis­tä Tam­pe­reel­le jou­lu­lei­ril­le. Yh­täk­kiä ha­vah­dun, tot­ta to­ti­ses­ti, mik­sen iki­nä kek­si läh­teä Hel­sin­gis­tä min­ne­kään muu­al­le, ihan hu­vik­seen. Voi­si jos­kus lu­kea tois­ten­kin paik­ka­kun­tien rau­ha­nyh­dis­tys­ten oh­jel­maa ja päät­tää vain: mi­nä­pä läh­den tuol­la käy­mään. Toi­ses­sa sii­o­nis­sa vie­rai­lu on vaih­te­lua pait­si it­sel­le, mut­ta ilah­dut­taa usein myös ky­sei­sen paik­ka­kun­nan ih­mi­siä.

Tam­pe­reel­la olen käy­nyt seu­rois­sa ai­em­min eh­kä kak­si ker­taa, jos­kus kau­an sit­ten. Ky­syn yö­pai­kan van­han ys­tä­vä­ni luo­ta, joka on muut­ta­nut Tam­pe­reel­le. Hän ilah­tuu ja toi­vot­taa ter­ve­tul­leek­si. Os­tan ju­na­li­pun. Ky­syn, ha­lu­aa­ko ys­tä­vä­ni myös tul­la jou­lu­lei­ril­le, mut­ta hän ei ha­lua.

Siis­pä huo­maan ole­va­ni mat­kal­la Tam­pe­reel­le. Ju­nal­ta suun­taan suo­raan Tam­pe­reen rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le. Vä­hän jän­nit­tää. Mak­san etei­ses­sä si­sään­pää­syn, 10 eu­roa, se si­säl­tää ruo­kai­lun.

Oi­ke­as­sa pai­kas­sa

Alus­tus on jo al­ka­nut, kun et­sin paik­ka­ni sa­lis­ta. Alus­tus kä­sit­te­lee me­di­aa. Mi­nus­ta tun­tuu het­ken, et­tä alus­tus on suun­nat­tu nuo­ril­le, nuo­rem­mil­le kuin minä, ja het­ken mie­tin, mik­si tu­lin­kaan tän­ne. Pian ta­ju­an, et­ten ole mi­ten­kään vää­räs­sä pai­kas­sa, en ole edes van­him­mas­ta pääs­tä.

Ti­lai­suu­des­sa on kut­su­vie­rai­ta­kin, van­ho­ja tam­pe­re­lai­sia. Yk­si 80-vuo­ti­as ker­too ol­leen­sa jou­lu­lei­ril­lä vii­mek­si 20 vuot­ta sit­ten. Jou­lu­lei­ri on il­mei­ses­ti hy­vin van­ha pe­rin­ne Tam­pe­reel­la. Ti­lai­suus kes­tää yh­den kii­reet­tö­män il­lan. Se al­kaa alus­tuk­sel­la kel­lo 16 ja jat­kuu kes­kus­te­lul­la, ruo­kai­lul­la ja jou­lu­juh­lal­la.

Alus­tus kä­sit­te­lee me­di­aa mo­nes­ta nä­kö­kul­mas­ta. Alus­ta­ja poh­tii, mil­lai­sia muu­tok­sia so­si­aa­li­nen me­dia ja di­gi­toi­tu­mi­nen ovat tuo­neet. Me­di­as­sa kom­mu­ni­kaa­tio ei ole suo­raa, vä­li­tön­tä, kas­vok­kain ta­pah­tu­vaa, vaan vä­lis­sä on vä­li­ne tai vä­lit­tä­jä. Tämä tuo omia haas­tei­ta, myös­kin so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa, kir­joi­tet­tu kie­li voi ai­heut­taa vää­ri­nym­mär­ryk­siä myös tut­tu­jen ih­mis­ten kes­ken.

Mo­nen­lai­sia ko­ke­muk­sia me­di­as­ta

Alus­tus­ta seu­ran­nees­sa kes­kus­te­lus­sa pu­hut­tiin uu­ti­sis­ta ja suh­tees­ta me­di­aan. Mi­ten me­dia vai­kut­taa mei­hin? Mie­leen jäi eri­tyi­ses­ti eräs ky­sy­mys: ”Mil­tä teis­tä tun­tuu, kun les­ta­di­o­lai­sis­ta kir­joi­te­taan me­di­as­sa?” Yk­si nuo­ri per­hee­näi­ti ker­too, et­tä hä­nes­tä on rank­kaa tul­la koh­da­tuk­si en­nak­ko­luu­lo­jen kaut­ta. Kun on vaik­ka­pa ras­kaa­na, on ikä­vää tul­la koh­da­tuk­si sil­lä ole­tuk­sel­la, et­tä sinä et var­maan las­ta ha­lua, mut­ta si­nun on var­maan pak­ko. Toi­voi­si, et­tä ih­mi­set tu­tus­tui­si­vat toi­siin­sa avoi­min mie­lin.

Joku toi­nen kom­men­toi tä­hän miet­ti­neen­sä, et­tä me voi­sim­me jo­kai­nen kat­soa pei­liin sii­nä mie­les­sä, kuin­ka in­nok­kai­ta me olem­me an­ta­maan haas­tat­te­lu­ja us­koom­me liit­ty­en. Hän sa­noo, et­tä tun­nis­taa it­ses­sään ja ys­tä­vis­sään sen, et­tä he ovat kiel­täy­ty­neet an­ta­mas­ta haas­tat­te­lu­ja. Joku ky­syy, et­tä kan­nat­taa­ko an­taa haas­tat­te­lu­ja.

On mo­nen­lai­sia ko­ke­muk­sia. Joil­la­kin on ko­ke­muk­sia, et­tä ai­na me­di­an läh­tö­koh­dat ju­tun­te­koon ei­vät ole tun­tu­neet rei­luil­ta ja sik­si on tun­tu­nut par­haal­ta kiel­täy­tyä. Toi­sil­la on me­di­as­ta hy­viä ko­ke­muk­sia, ja he kan­nus­ta­vat­kin ih­mi­siä an­ta­maan haas­tat­te­lu­ja. Joku muis­tut­taa, et­tä ju­tut kan­nat­taa ai­na pyy­tää tar­kis­tet­ta­vik­si en­nen jul­kai­sua.

Evan­ke­liu­mia me­di­an vä­li­tyk­sel­lä

Kes­kus­te­lus­sa poh­di­taan me­di­an mer­ki­tys­tä myös evan­ke­liu­min eteen­päin vie­mi­ses­sä. Päi­vä­mies-leh­ti ko­e­taan tär­ke­äk­si. Mo­net ker­to­vat lu­ke­van­sa mie­lel­lään myös Päi­vä­mie­hen blo­ge­ja. Jos­tain tu­lee ky­sy­mys: mi­ten pää­see verk­ko-Päi­vä­mie­heen blo­gis­tik­si? Osaan vas­ta­ta, et­tä sin­ne pyy­de­tään sään­nöl­li­siä blo­gis­te­ja, mut­ta Vie­rasb­lo­giin voi kuka ta­han­sa tar­jo­ta teks­te­jään.

Ke­ho­tan ih­mi­siä tuo­maan lah­jo­jaan vaih­da­tus­pöy­däl­le. Ai­na tar­vi­taan uu­sia kir­joit­ta­jia ja ku­vaa­jia. Voi il­moit­tau­tua vaik­ka­pa omal­la alu­eel­laan toi­mi­val­le Päi­vä­mie­hen leh­ti­a­vus­ta­jal­le, et­tä on käy­tet­tä­vis­sä ju­tun­te­koon. Myös kir­joi­tus­kil­pai­luun voi osal­lis­tua: SRK:lla on par­hail­laan me­neil­lään kir­joi­tus­kil­pai­lu, jos­sa et­si­tään nuor­ten­ker­to­muk­sia.

Kuka seu­raa Jee­sus­ta?

Ker­ron kes­kus­te­lus­sa, et­tä py­säh­dyin miet­ti­mään, kun yk­si ka­ve­ri­ni kir­joit­ti Fa­ce­book-päi­vi­tyk­ses­sään: ”Kuka seu­raa Jee­sus­ta?” Kom­men­toin hä­nel­le, et­tä Ju­ma­la yk­sin tie­tää, kos­ka Ju­ma­la nä­kee sy­dä­met. Kui­ten­kin ky­sy­mys, ketä minä seu­raan, on tär­keä. Ketä me seu­raam­me? So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa seu­raam­me ih­mi­siä. Seu­raam­me eri­lai­sia me­di­oi­ta muu­ten­kin. Mil­lai­sia ar­vo­ja me­di­as­ta vä­lit­tyy? Mil­lai­sia ar­vo­ja omak­sum­me? Kuka seu­raa Jee­sus­ta?

Mie­tin, et­tä it­se huo­maan tais­te­le­va­ni kaik­kien ar­vo­jen ja vies­tien kes­kel­lä. Mo­net ih­mi­set edus­ta­vat eri­lai­sia pin­nal­li­sia, me­nes­tyk­sen ar­vo­ja, jois­sa ih­mi­nen on lä­hin­nä oman on­nen­sa sep­pä. Jee­sus opet­ti toi­sen­lai­sia asi­oi­ta. Jee­sus opet­ti vä­lit­tä­mään hei­kom­mis­ta­kin lä­him­mäi­sis­tään. Se, joka seu­raa Jee­sus­ta, seu­raa hän­tä tie­toi­ses­ti. Jee­suk­sel­la ei ole omaa ka­na­vaa so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa, mut­ta Raa­ma­tun ja Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­lä voi hil­jen­tyä kuu­le­maan, mitä Jee­sus on sa­no­nut ja sa­noi­si tä­nään­kin. On­nek­si äly­pu­he­li­mel­ta löy­tyy lu­et­ta­vak­si myös Raa­mat­tu, mis­sä vain.

Bet­le­he­min täh­ti

Ruo­kai­lun jäl­keen il­ta jat­kuu pää­sään­töi­ses­ti opis­ke­li­ja­nuor­ten suun­nit­te­le­mal­la jou­lu­juh­la­oh­jel­mal­la. Saam­me näh­dä ja kuul­la muun mu­as­sa Mat­kal­la-lau­lun esi­tyk­sen. Sii­nä Joo­sef ja Ma­ria ovat mat­kal­la ja et­si­vät yö­si­jaa. Ma­ja­ta­lon isän­tä ajaa hei­dät pois. Vii­mein he pää­se­vät tal­liin yök­si. Lau­lu ker­too muu­ka­lai­sis­ta ja vä­syt­tä­väs­tä mat­kas­ta. Ih­mis­ten kyl­myy­des­tä ja ko­va­sy­dä­mi­syy­des­tä.

Vii­mein löy­tyy kui­ten­kin tal­lin läm­pö. Eläin­ten suo­ja, jon­ne ih­mis­ten Va­pah­ta­ja saa syn­tyä. En­ke­lit tuo­vat ilo­sa­no­maa pai­me­nil­le ja vii­saat tie­tä­jät­kin tu­le­vat ter­veh­ti­mään eri­koi­sen täh­den oh­jaa­mi­na. Ilo­sa­no­ma Jee­suk­ses­ta kuu­luu kai­kil­le kan­soil­le. Se ei ole pin­nal­lis­ta lois­toa, rik­kauk­sia, mai­net­ta ja kun­ni­aa. Jee­sus edus­taa jo­ta­kin muu­ta, sa­lais­ta aar­ret­ta. Ajat­te­len, et­tä sii­hen sa­lai­suu­teen kuu­luu myös tal­lin haju.

Leik­ki­mie­li­siä oh­jel­mia

Vä­lil­lä kuo­ro lau­laa jou­lu­lau­lu­ja, vä­lil­lä kaik­ki lau­la­vat yh­des­sä. Jou­lu­juh­las­sa on mu­ka­va tun­nel­ma.

Huo­maa, et­tä Tam­pe­reen sii­o­ni on pie­nem­pi kuin esi­mer­kik­si Hel­sin­gin. Tääl­lä kaik­ki tun­tu­vat tun­te­van toi­sen­sa. Se mah­dol­lis­taa myös sen, et­tä tääl­lä ja­e­taan myös leik­ki­mie­li­siä ni­mi­tyk­siä ja dip­lo­me­ja: va­li­taan muun mu­as­sa vuo­den roh­ke­lik­ko, joka oli pe­rus­ta­nut kuo­ron il­man mu­siik­ki­a­lan kou­lu­tus­ta. Vuo­den si­sä­ve­si­kap­tee­ni -ni­mi­tyk­sen saa nuo­ri mies, jon­ka kans­sa moni nuo­ri oli pääs­syt ve­nei­le­mään Tam­pe­reen seu­dun si­sä­ve­sil­le. Vuo­den so­ti­las on tam­pe­re­lai­nen, joka oli pääs­syt kun­ni­ak­kaas­ta toi­min­nas­taan myös leh­teen.

Saimme nähdä ja kuulla esityksen äänikirjasta "Miina ja Manu ja kuusenhakumatkalla". Kuvassa myös Sulo-eno.

Saimme nähdä ja kuulla esityksen äänikirjasta "Miina ja Manu ja kuusenhakumatkalla". Kuvassa myös Sulo-eno.

Vaik­ka en ole tun­te­nut näi­tä kaik­kia ih­mi­siä etu­kä­teen, mi­nul­la on ko­di­kas ol­la tääl­lä hei­dän kes­kel­lään. Olen myös ta­van­nut yl­lät­tä­vän pal­jon tut­tu­ja. Tämä on jou­lu­juh­la. Jou­lun sa­no­ma yh­dis­tää mei­tä. Tä­hän läm­pi­mään ja mut­kat­to­maan tun­nel­maan on help­po tul­la.

Yk­si nuo­ri mies lu­kee ti­lai­suu­teen kir­joit­ta­man­sa ru­non. Sii­nä seis­tään met­sän kes­kel­lä, lu­mi­hiu­ta­leet lei­ju­vat hil­jai­suu­des­sa. Jos­sa­kin kor­ke­al­la on täh­tiä. Ker­to­ja muis­taa lap­suu­den, lap­suu­den us­kon, jou­lun tai­an. Hän kat­soo tai­vaal­le ja toi­voo pää­se­vän­sä ta­kai­sin sii­hen lap­sen us­koon, jos­ta on suo­ra yh­teys tai­vaa­seen. Runo on hie­no, elä­vä. Toi­von, et­tä me kaik­ki sai­sim­me löy­tää tuon us­kon. Jou­lu­rau­haa kai­kil­le!

Teks­ti: Lee­na Au­nio

Ku­vat: Paa­vo Jääs­ke­läi­nen

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Kolme ihmettä pyörämatkalla Suviksiin

5.7.2024 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Veljeni, väsymätön talkoomies

29.6.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokiokuvia suviseuroista

27.6.2024 8.30
Päivämiehen Vierasblogi

Kuormittuneenakin seuroihin?

2.5.2024 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Pääsiäisen mietteitä

6.4.2024 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Arkirytmistä rakentuu kodin tunne myös ulkomailla

2.4.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyyttä ja ystävyyttä

14.2.2024 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Miltä joulun pitäisi tuntua?

23.12.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kerjäläinen koskettaa

12.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Sen liekkiin anna kirkkaus ja tulta elävää"

7.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Lahja

3.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ovatko seurat sinulle tärkeät?

22.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sankariainesta

12.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tässä joukossa haluan kulkea

22.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sateenkaareen sisältyy lupaus, mutta ei lupaa syntiin

17.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vain vastaanotettu apu auttaa

4.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Nuoren viesti ystävälleen: "Toivon, että pääsisit eroon syntielämästä ja pysyisit uskomassa"

27.9.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kahvilla

20.7.2023 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Kasvissyöjänä Suviseuroissa

15.7.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Keskikesän kohokohta etänä

5.7.2023 10.05
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisenä ja toisten ympäröimänä uskovaisten enkelsaatossa – kaikki samalla matkalla

5.5.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olemme matkalla valoa kohti

1.4.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän huolikorjaamo

17.2.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matka Keniaan

9.1.2023 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulumuistoja lapsuudesta

26.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Koulun joulu

22.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulurauhan julistus, enkelten laulun jälkikaikua

12.12.2022 8.15
Päivämiehen Vierasblogi

Mummolan haju

11.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki rakkaamme ovat lahjaasi

5.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Huomenta kanat!”

22.10.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut”

31.8.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Tuli haluni kirjoittaa"

11.8.2022 9.40
Päivämiehen Vierasblogi

Ensimmäiset Suviseurat yksin

6.8.2022 7.30
Päivämiehen Vierasblogi

"Rakas Taivaan Isä, varjele meidät kaikki uskomassa" – Rippikoulun leiriohjaajan ajatuksia

14.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vievätkö valintani lähemmäksi Jumalaa vai kauemmas Jumalasta?

7.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksin uskovaisten nuorten keskellä

8.6.2022 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matkalta löytyy kaikki tarvittava

27.3.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Jaksanko luottaa?

9.3.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsemme tässä ajassa lähimmäisenrakkautta

2.2.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Soit, Herra, lapsen meidän perheeseemme"

7.1.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Paimenet pelaavat puhelimilla ja enkeli seilaa somessa

22.12.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Valoja pimeässä

2.10.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen mutta täydellinen

30.6.2021 9.15
Päivämiehen Vierasblogi

Sisäinen lapsi ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoitava taide

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haavojen hoitoa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Arvokas omana itsenäni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pilvinen päivä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymättömästä näkyväksi

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämppäkaverina metsäeläkeläinen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ongella ei ole ongelmia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Lohdutus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään pornoriippuvaisen tarina

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Pysähdytään myös hymyjen kohdalle

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Rasismia uskovaisten keskellä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts during coronavirus quarantine in the United States – Koronaviruskaranteenin aikaisia ajatuksia Yhdysvalloista

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä – Sananlaskuja ja karanteenia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kulje yksin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huolenpito auttaa epävarmuuden keskellä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu, tulethan

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tunnetaitoja vuorovaikutukseen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Joulutähdet

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kanssa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Johdatuksessa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyys suuren joukon keskellä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymätön vaiva

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Oletko raskaana, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Terveyshaasteet matkakumppanina

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Vaellusreissulla Itävallan Alpeilla

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuosi sitten se alkoi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sosiaalisuuden liika-annostusta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Turvapaikkana Jumalan valtakunta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Terveisiä Monticellon suviseuroista!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Havaintoja Suviseuroista

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sinkkuna Suviseuroissa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liikkuva lomakoti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikävä toista ihmistä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tunnet olevasi?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Alvar löysi turvan kirjassa Minne Taivaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuroja ja saattajia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voimavarahetkiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luopumisen varjo, Jumalan lohdutus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen opiskelija – tavallinen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suurissa pienissä seuroissa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kymmenen vuotta armosta uskomassa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Arvostamalla vai arvostelemalla

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avaimet

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Lasteni kokemukset tekivät surulliseksi

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Perheilyä kesän suurissa seuroissa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Jumalan terve ja tervetuloa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lintu sineen taivaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuramuistoja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syntymäpäivälahja vaimolleni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elämän uutta merkitystä etsimässä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsen muita ihmisiä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ystäväksi kaukaa tulleelle lapselle?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän lahja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Savea muovaamassa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sanoja sinulle ja itselleni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kulttuurien eroja ja elämyksiä pohjolan hiljaisuudessa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Imetysdementiaako?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jahtikamppeet esille

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen maalari

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyttäämistä vai välittämistä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sairastuimme hometalossa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luonto lähellä sydäntä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki on ilon puolella

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Jumala tietää kipuni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Puhutaanko uskonasioista?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Sairaalareissuja, uupumusta ja armollisuutta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Luterilaisuus kulttuurissamme

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuhlaajapojan kotiinpaluu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Keskenmenosta jäi haikeus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yksin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Aikaa kuuntelemiselle

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Arkiuskoa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt kohti taivasta katselen

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Jumala pysäytti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun minulla on kylmä, sen sydän säteilee lämpöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Turvana ystävät ja ikiaikojen Jumala

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoitit minulle askeleet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luomista ja jalostamista

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vakka kantensa valitsi

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elämäni ei ole pelkkää etsimistä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tallin ovi on vielä auki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huomispäivää tunne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kaikesta tarvitse huolehtia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu Afrikassa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Kotini taivaassa ihana on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Kohti aurinkoa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Miksi minä jaksan?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tiedättekö sen kodin?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kaksitoista suuta ja kaksikymmentäneljä korvaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pieni poika ja hänen isänsä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kenenkään äiti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Radiokesäseurat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pienen pojan suviseurapainajainen

24.6.2015 6.30
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys