JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420161219065500

Kuu­len, et­tä hel­sin­ki­läi­set ys­tä­vä­ni ovat har­kin­neet läh­te­mis­tä Tam­pe­reel­le jou­lu­lei­ril­le. Yh­täk­kiä ha­vah­dun, tot­ta to­ti­ses­ti, mik­sen iki­nä kek­si läh­teä Hel­sin­gis­tä min­ne­kään muu­al­le, ihan hu­vik­seen. Voi­si jos­kus lu­kea tois­ten­kin paik­ka­kun­tien rau­ha­nyh­dis­tys­ten oh­jel­maa ja päät­tää vain: mi­nä­pä läh­den tuol­la käy­mään. Toi­ses­sa sii­o­nis­sa vie­rai­lu on vaih­te­lua pait­si it­sel­le, mut­ta ilah­dut­taa usein myös ky­sei­sen paik­ka­kun­nan ih­mi­siä.

Tam­pe­reel­la olen käy­nyt seu­rois­sa ai­em­min eh­kä kak­si ker­taa, jos­kus kau­an sit­ten. Ky­syn yö­pai­kan van­han ys­tä­vä­ni luo­ta, joka on muut­ta­nut Tam­pe­reel­le. Hän ilah­tuu ja toi­vot­taa ter­ve­tul­leek­si. Os­tan ju­na­li­pun. Ky­syn, ha­lu­aa­ko ys­tä­vä­ni myös tul­la jou­lu­lei­ril­le, mut­ta hän ei ha­lua.

Siis­pä huo­maan ole­va­ni mat­kal­la Tam­pe­reel­le. Ju­nal­ta suun­taan suo­raan Tam­pe­reen rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le. Vä­hän jän­nit­tää. Mak­san etei­ses­sä si­sään­pää­syn, 10 eu­roa, se si­säl­tää ruo­kai­lun.

Oi­ke­as­sa pai­kas­sa

Alus­tus on jo al­ka­nut, kun et­sin paik­ka­ni sa­lis­ta. Alus­tus kä­sit­te­lee me­di­aa. Mi­nus­ta tun­tuu het­ken, et­tä alus­tus on suun­nat­tu nuo­ril­le, nuo­rem­mil­le kuin minä, ja het­ken mie­tin, mik­si tu­lin­kaan tän­ne. Pian ta­ju­an, et­ten ole mi­ten­kään vää­räs­sä pai­kas­sa, en ole edes van­him­mas­ta pääs­tä.

Ti­lai­suu­des­sa on kut­su­vie­rai­ta­kin, van­ho­ja tam­pe­re­lai­sia. Yk­si 80-vuo­ti­as ker­too ol­leen­sa jou­lu­lei­ril­lä vii­mek­si 20 vuot­ta sit­ten. Jou­lu­lei­ri on il­mei­ses­ti hy­vin van­ha pe­rin­ne Tam­pe­reel­la. Ti­lai­suus kes­tää yh­den kii­reet­tö­män il­lan. Se al­kaa alus­tuk­sel­la kel­lo 16 ja jat­kuu kes­kus­te­lul­la, ruo­kai­lul­la ja jou­lu­juh­lal­la.

Alus­tus kä­sit­te­lee me­di­aa mo­nes­ta nä­kö­kul­mas­ta. Alus­ta­ja poh­tii, mil­lai­sia muu­tok­sia so­si­aa­li­nen me­dia ja di­gi­toi­tu­mi­nen ovat tuo­neet. Me­di­as­sa kom­mu­ni­kaa­tio ei ole suo­raa, vä­li­tön­tä, kas­vok­kain ta­pah­tu­vaa, vaan vä­lis­sä on vä­li­ne tai vä­lit­tä­jä. Tämä tuo omia haas­tei­ta, myös­kin so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa, kir­joi­tet­tu kie­li voi ai­heut­taa vää­ri­nym­mär­ryk­siä myös tut­tu­jen ih­mis­ten kes­ken.

Mo­nen­lai­sia ko­ke­muk­sia me­di­as­ta

Alus­tus­ta seu­ran­nees­sa kes­kus­te­lus­sa pu­hut­tiin uu­ti­sis­ta ja suh­tees­ta me­di­aan. Mi­ten me­dia vai­kut­taa mei­hin? Mie­leen jäi eri­tyi­ses­ti eräs ky­sy­mys: ”Mil­tä teis­tä tun­tuu, kun les­ta­di­o­lai­sis­ta kir­joi­te­taan me­di­as­sa?” Yk­si nuo­ri per­hee­näi­ti ker­too, et­tä hä­nes­tä on rank­kaa tul­la koh­da­tuk­si en­nak­ko­luu­lo­jen kaut­ta. Kun on vaik­ka­pa ras­kaa­na, on ikä­vää tul­la koh­da­tuk­si sil­lä ole­tuk­sel­la, et­tä sinä et var­maan las­ta ha­lua, mut­ta si­nun on var­maan pak­ko. Toi­voi­si, et­tä ih­mi­set tu­tus­tui­si­vat toi­siin­sa avoi­min mie­lin.

Joku toi­nen kom­men­toi tä­hän miet­ti­neen­sä, et­tä me voi­sim­me jo­kai­nen kat­soa pei­liin sii­nä mie­les­sä, kuin­ka in­nok­kai­ta me olem­me an­ta­maan haas­tat­te­lu­ja us­koom­me liit­ty­en. Hän sa­noo, et­tä tun­nis­taa it­ses­sään ja ys­tä­vis­sään sen, et­tä he ovat kiel­täy­ty­neet an­ta­mas­ta haas­tat­te­lu­ja. Joku ky­syy, et­tä kan­nat­taa­ko an­taa haas­tat­te­lu­ja.

On mo­nen­lai­sia ko­ke­muk­sia. Joil­la­kin on ko­ke­muk­sia, et­tä ai­na me­di­an läh­tö­koh­dat ju­tun­te­koon ei­vät ole tun­tu­neet rei­luil­ta ja sik­si on tun­tu­nut par­haal­ta kiel­täy­tyä. Toi­sil­la on me­di­as­ta hy­viä ko­ke­muk­sia, ja he kan­nus­ta­vat­kin ih­mi­siä an­ta­maan haas­tat­te­lu­ja. Joku muis­tut­taa, et­tä ju­tut kan­nat­taa ai­na pyy­tää tar­kis­tet­ta­vik­si en­nen jul­kai­sua.

Evan­ke­liu­mia me­di­an vä­li­tyk­sel­lä

Kes­kus­te­lus­sa poh­di­taan me­di­an mer­ki­tys­tä myös evan­ke­liu­min eteen­päin vie­mi­ses­sä. Päi­vä­mies-leh­ti ko­e­taan tär­ke­äk­si. Mo­net ker­to­vat lu­ke­van­sa mie­lel­lään myös Päi­vä­mie­hen blo­ge­ja. Jos­tain tu­lee ky­sy­mys: mi­ten pää­see verk­ko-Päi­vä­mie­heen blo­gis­tik­si? Osaan vas­ta­ta, et­tä sin­ne pyy­de­tään sään­nöl­li­siä blo­gis­te­ja, mut­ta Vie­rasb­lo­giin voi kuka ta­han­sa tar­jo­ta teks­te­jään.

Ke­ho­tan ih­mi­siä tuo­maan lah­jo­jaan vaih­da­tus­pöy­däl­le. Ai­na tar­vi­taan uu­sia kir­joit­ta­jia ja ku­vaa­jia. Voi il­moit­tau­tua vaik­ka­pa omal­la alu­eel­laan toi­mi­val­le Päi­vä­mie­hen leh­ti­a­vus­ta­jal­le, et­tä on käy­tet­tä­vis­sä ju­tun­te­koon. Myös kir­joi­tus­kil­pai­luun voi osal­lis­tua: SRK:lla on par­hail­laan me­neil­lään kir­joi­tus­kil­pai­lu, jos­sa et­si­tään nuor­ten­ker­to­muk­sia.

Kuka seu­raa Jee­sus­ta?

Ker­ron kes­kus­te­lus­sa, et­tä py­säh­dyin miet­ti­mään, kun yk­si ka­ve­ri­ni kir­joit­ti Fa­ce­book-päi­vi­tyk­ses­sään: ”Kuka seu­raa Jee­sus­ta?” Kom­men­toin hä­nel­le, et­tä Ju­ma­la yk­sin tie­tää, kos­ka Ju­ma­la nä­kee sy­dä­met. Kui­ten­kin ky­sy­mys, ketä minä seu­raan, on tär­keä. Ketä me seu­raam­me? So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa seu­raam­me ih­mi­siä. Seu­raam­me eri­lai­sia me­di­oi­ta muu­ten­kin. Mil­lai­sia ar­vo­ja me­di­as­ta vä­lit­tyy? Mil­lai­sia ar­vo­ja omak­sum­me? Kuka seu­raa Jee­sus­ta?

Mie­tin, et­tä it­se huo­maan tais­te­le­va­ni kaik­kien ar­vo­jen ja vies­tien kes­kel­lä. Mo­net ih­mi­set edus­ta­vat eri­lai­sia pin­nal­li­sia, me­nes­tyk­sen ar­vo­ja, jois­sa ih­mi­nen on lä­hin­nä oman on­nen­sa sep­pä. Jee­sus opet­ti toi­sen­lai­sia asi­oi­ta. Jee­sus opet­ti vä­lit­tä­mään hei­kom­mis­ta­kin lä­him­mäi­sis­tään. Se, joka seu­raa Jee­sus­ta, seu­raa hän­tä tie­toi­ses­ti. Jee­suk­sel­la ei ole omaa ka­na­vaa so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa, mut­ta Raa­ma­tun ja Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­lä voi hil­jen­tyä kuu­le­maan, mitä Jee­sus on sa­no­nut ja sa­noi­si tä­nään­kin. On­nek­si äly­pu­he­li­mel­ta löy­tyy lu­et­ta­vak­si myös Raa­mat­tu, mis­sä vain.

Bet­le­he­min täh­ti

Ruo­kai­lun jäl­keen il­ta jat­kuu pää­sään­töi­ses­ti opis­ke­li­ja­nuor­ten suun­nit­te­le­mal­la jou­lu­juh­la­oh­jel­mal­la. Saam­me näh­dä ja kuul­la muun mu­as­sa Mat­kal­la-lau­lun esi­tyk­sen. Sii­nä Joo­sef ja Ma­ria ovat mat­kal­la ja et­si­vät yö­si­jaa. Ma­ja­ta­lon isän­tä ajaa hei­dät pois. Vii­mein he pää­se­vät tal­liin yök­si. Lau­lu ker­too muu­ka­lai­sis­ta ja vä­syt­tä­väs­tä mat­kas­ta. Ih­mis­ten kyl­myy­des­tä ja ko­va­sy­dä­mi­syy­des­tä.

Vii­mein löy­tyy kui­ten­kin tal­lin läm­pö. Eläin­ten suo­ja, jon­ne ih­mis­ten Va­pah­ta­ja saa syn­tyä. En­ke­lit tuo­vat ilo­sa­no­maa pai­me­nil­le ja vii­saat tie­tä­jät­kin tu­le­vat ter­veh­ti­mään eri­koi­sen täh­den oh­jaa­mi­na. Ilo­sa­no­ma Jee­suk­ses­ta kuu­luu kai­kil­le kan­soil­le. Se ei ole pin­nal­lis­ta lois­toa, rik­kauk­sia, mai­net­ta ja kun­ni­aa. Jee­sus edus­taa jo­ta­kin muu­ta, sa­lais­ta aar­ret­ta. Ajat­te­len, et­tä sii­hen sa­lai­suu­teen kuu­luu myös tal­lin haju.

Leik­ki­mie­li­siä oh­jel­mia

Vä­lil­lä kuo­ro lau­laa jou­lu­lau­lu­ja, vä­lil­lä kaik­ki lau­la­vat yh­des­sä. Jou­lu­juh­las­sa on mu­ka­va tun­nel­ma.

Huo­maa, et­tä Tam­pe­reen sii­o­ni on pie­nem­pi kuin esi­mer­kik­si Hel­sin­gin. Tääl­lä kaik­ki tun­tu­vat tun­te­van toi­sen­sa. Se mah­dol­lis­taa myös sen, et­tä tääl­lä ja­e­taan myös leik­ki­mie­li­siä ni­mi­tyk­siä ja dip­lo­me­ja: va­li­taan muun mu­as­sa vuo­den roh­ke­lik­ko, joka oli pe­rus­ta­nut kuo­ron il­man mu­siik­ki­a­lan kou­lu­tus­ta. Vuo­den si­sä­ve­si­kap­tee­ni -ni­mi­tyk­sen saa nuo­ri mies, jon­ka kans­sa moni nuo­ri oli pääs­syt ve­nei­le­mään Tam­pe­reen seu­dun si­sä­ve­sil­le. Vuo­den so­ti­las on tam­pe­re­lai­nen, joka oli pääs­syt kun­ni­ak­kaas­ta toi­min­nas­taan myös leh­teen.

Saimme nähdä ja kuulla esityksen äänikirjasta "Miina ja Manu ja kuusenhakumatkalla". Kuvassa myös Sulo-eno.

Saimme nähdä ja kuulla esityksen äänikirjasta "Miina ja Manu ja kuusenhakumatkalla". Kuvassa myös Sulo-eno.

Vaik­ka en ole tun­te­nut näi­tä kaik­kia ih­mi­siä etu­kä­teen, mi­nul­la on ko­di­kas ol­la tääl­lä hei­dän kes­kel­lään. Olen myös ta­van­nut yl­lät­tä­vän pal­jon tut­tu­ja. Tämä on jou­lu­juh­la. Jou­lun sa­no­ma yh­dis­tää mei­tä. Tä­hän läm­pi­mään ja mut­kat­to­maan tun­nel­maan on help­po tul­la.

Yk­si nuo­ri mies lu­kee ti­lai­suu­teen kir­joit­ta­man­sa ru­non. Sii­nä seis­tään met­sän kes­kel­lä, lu­mi­hiu­ta­leet lei­ju­vat hil­jai­suu­des­sa. Jos­sa­kin kor­ke­al­la on täh­tiä. Ker­to­ja muis­taa lap­suu­den, lap­suu­den us­kon, jou­lun tai­an. Hän kat­soo tai­vaal­le ja toi­voo pää­se­vän­sä ta­kai­sin sii­hen lap­sen us­koon, jos­ta on suo­ra yh­teys tai­vaa­seen. Runo on hie­no, elä­vä. Toi­von, et­tä me kaik­ki sai­sim­me löy­tää tuon us­kon. Jou­lu­rau­haa kai­kil­le!

Teks­ti: Lee­na Au­nio

Ku­vat: Paa­vo Jääs­ke­läi­nen

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
9.5.2021

Jee­sus sa­noo: "Pyy­tä­kää, niin teil­le an­ne­taan. Et­si­kää, niin te löy­dät­te. Kol­kut­ta­kaa, niin teil­le ava­taan. Sil­lä pyy­tä­vä saa, et­si­jä löy­tää, ja jo­kai­sel­le, joka kol­kut­taa, ava­taan." Luuk. 11:9-10

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies