JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Jumala tietää kipuni

11.2.2017 6.15

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170211061500

”Va­li­tet­ta­vas­ti teil­tä on löy­ty­nyt syö­pä.” Py­säyt­tä­vät sa­nat ki­rur­gil­ta. Tuol­la het­kel­lä epä­tie­toi­suus ki­pu­jen syis­tä päät­tyi, mut­ta elä­mää­ni tuli pal­jon uut­ta huol­ta. On­nek­si ar­ki on pi­tä­nyt huo­len sii­tä, et­tä vai­ke­an sai­rau­den­kin kes­kel­lä olen saa­nut tun­tea pal­jon iloa ja ko­kea ihan ta­val­lis­ta elä­mää. To­si­a­sia kui­ten­kin on, et­tä sai­ras­ta­mi­sen kes­kel­lä on jos­kus teh­nyt myös mie­li huu­taa ulos ah­dis­tuk­sen tus­kaa. Vä­lil­lä olen epäil­lyt, et­tä on­ko Ju­ma­la hy­län­nyt mi­nut.

En­sin ah­dis­tus­ta ai­heut­ti­vat ki­vut ja epä­tie­toi­suus nii­den syys­tä, sit­ten ras­kas di­ag­noo­si – le­vin­nyt suo­lis­to­syö­pä. Myö­hem­min muu­tok­set ke­hos­sa sekä leik­kaus­ten jäl­kei­set ja sy­tos­taat­tien ai­heut­ta­mat pa­hoin­voin­nit ja ki­vut ovat ol­leet hy­vin vai­kei­ta kes­tää; on­ko elä­mäs­sä to­del­la ol­ta­va täl­lais­ta kär­si­mys­tä? Myös sai­rau­den ai­heut­ta­ma vä­sy­mys ja uu­pu­mus ovat ko­e­tel­leet mo­nin ta­voin. Tu­le­vai­suu­den ajat­te­le­mi­nen on ol­lut vai­ke­aa: pa­ra­nen­ko sai­rau­des­ta vai alam­me­ko suun­ni­tel­la hau­ta­jai­sia?

"Kyl­lä Tai­vaan Isä pi­tää si­nus­ta huo­len", on moni us­ko­nys­tä­vä mi­nua loh­dut­ta­nut. Tuo lau­sah­dus ei vain ole mi­nun kor­vis­sa­ni kuu­los­ta­nut loh­du­tuk­sel­ta. Asia vai­va­si mi­nua kau­an, kos­ka toi­saal­ta it­se­kin ajat­te­lin ai­van sa­moin, et­tä Tai­vaan Isä pi­tää mi­nus­ta huo­len. Toi­sen sa­no­ma­na kuu­lin sen kui­ten­kin suu­rin piir­tein seu­raa­van­lai­se­na: "Si­nul­la ei ole oi­keut­ta tun­tea kär­si­mys­tä, huol­ta ja epä­toi­voa, kos­ka meil­lä on hyvä Ju­ma­la, joka pi­tää si­nus­ta huo­len." Ja kui­ten­kin olen ai­van var­mas­ti ja oi­ke­as­ti tun­te­nut kär­si­mys­tä, huol­ta ja epä­toi­voa! Vih­doin, sai­ras­tel­tu­a­ni lä­hes vuo­den, ym­mär­sin, mikä tuon huo­len­pi­to­vies­tin si­säl­tö on: Tai­vaan Isä on kans­sa­ni myös kaik­kein vai­keim­mil­la het­kil­lä. Vie­lä loh­dul­li­sem­mal­ta tun­tuu aja­tus sii­tä, et­tä sai­raa­la­vuo­tee­ni vie­rel­lä on it­se Jee­sus Kris­tus, joka on kär­si­nyt pal­jon enem­män kuin minä. Hän, jos joku, ym­mär­tää. Hän pai­naa kä­ten­sä ot­sal­le­ni ja sa­noo ole­van­sa sii­nä, vaik­ka mi­nul­le ta­pah­tui­si mitä. Hän yrit­tää va­laa us­koa tu­le­vis­ta, pa­rem­mis­ta päi­vis­tä, mut­ta ym­mär­tää, vaik­ka en sitä kaik­kein tus­kai­sim­mal­la het­kel­lä jak­sai­si us­koa. Hän ym­mär­tää, mikä saa mi­nut huu­ta­maan "Ju­ma­la­ni, Ju­ma­la­ni, mik­si mi­nut hyl­kä­sit".

Huo­nos­ti nu­ku­tun sai­raa­la­yön jäl­jil­tä olo on epä­toi­voi­nen, kun ki­vut vain jat­ku­vat ja ko­tiin­pää­sy siir­tyy taas. On­nek­si mu­ka­na on tab­let­ti ja kuu­lok­keet ja Yo­u­Tu­bes­ta löy­tyy Sii­o­nin lau­lu­ja ja vir­siä. Yh­täk­kiä kuu­lok­kei­den kaut­ta kan­tau­tuu ru­kouk­sen omai­ses­ti juu­ri mi­nun aja­tuk­se­ni seu­ra­kan­san lau­la­ma­na:

Jäät­hän, Jee­sus, luok­se­ni, muu ei rii­tä tur­vak­se­ni.

Lem­pe­äl­lä kä­del­lä tus­kan pol­te lie­vi­tä.

An­na valo mat­kal­le­ni. Huo­mis­päi­vää tun­ne en,

sinä hoi­dat myös­kin sen. Jäät­hän, Jee­sus, luok­se­ni. (Vir­si 480:3.)

Ys­tä­väl­tä tu­lee vies­ti eräi­den seu­ro­jen jäl­keen sai­raa­laan: "Olit vah­vas­ti aja­tuk­sis­sa­ni, kun seu­rois­sa lau­let­tiin Sii­o­nin lau­lu 100."

Sy­lis­sän­sä Pai­men kan­taa pie­nim­mät­kin ka­rit­sat.

Hel­lään hel­maan­sa Hän nos­taa vä­sy­neim­mät kul­ki­jat.

Näen sil­mis­sä­ni lap­suu­te­ni ai­kai­sen py­hä­kou­lu­tau­lun, jos­sa Hy­vän Pai­me­nen ym­pä­ril­le ke­rät­tiin pie­niä ka­rit­so­ja. On tur­val­lis­ta aja­tel­la, et­tä minä olen yk­si niis­tä ja lii­maan it­se­ni ai­van Jee­suk­sen sy­liin.

Olen saa­nut sai­raa­las­sa hy­vää hoi­toa. Kaik­kein tus­kai­sim­mil­la ja vä­hä­voi­mai­sim­mil­la het­kil­lä se on oi­kein ko­ros­tu­nut. Saam­me ol­la kii­tol­li­sia täs­tä suo­ma­lai­ses­ta sai­raan­hoi­to­jär­jes­tel­mäs­tä. On ol­lut myös opet­ta­vais­ta, kun olen ym­mär­tä­nyt, et­tä hoi­to­ni laa­tu on pa­ran­tu­nut en­ti­ses­tään, kun olen it­se aset­tu­nut osak­si omaa hoi­to­tii­mi­ä­ni lää­kä­rien ja hoi­ta­jien seu­rak­si sen si­jaan, et­tä vain pas­sii­vi­ses­ti kuun­te­li­sin, mitä am­mat­ti­lai­set sa­no­vat. Jo­kai­sel­la meil­lä on tuos­sa tii­mis­sä oma, tär­keä roo­lim­me. Minä olen oman ke­ho­ni asi­an­tun­ti­ja.

Vie­lä kii­tol­li­sem­pi kuin sai­raan­hoi­to­jär­jes­tel­mäs­täm­me olen kui­ten­kin sii­tä, et­tä het­kel­li­sis­tä syn­kis­tä epäi­lyk­sen het­kis­tä huo­li­mat­ta mi­nul­la on saa­nut säi­lyä us­ko Ju­ma­lan hy­vyy­teen läpi use­an suu­ren leik­kauk­sen ja rank­ko­jen syö­pä­hoi­to­jen. Olen li­säk­si ko­ke­nut, mi­ten ko­ti­sii­o­ni on kan­ta­nut mi­nua ja per­het­tä­ni koko ajan. Olem­me saa­neet apua ja olem­me myös ope­tel­leet avun pyy­tä­mis­tä. Moni aut­taa mie­lel­lään, kun­han tie­tää min­kä­lais­ta apua tar­vi­taan. Ei ih­mis­tä ole tar­koi­tet­tu elä­mään yk­sin.

En ole käyt­tä­nyt ener­gi­aa­ni sii­hen, et­tä oli­sin miet­ti­nyt sai­ras­ta­mi­se­ni tar­koi­tus­ta. Vii­me su­vi­seu­rois­sa eräs kes­kus­te­lu­kump­pa­ni muis­tut­ti pu­hut­te­le­vas­ti, et­tä Ju­ma­la­han ei tee vir­hei­tä. Vaik­ka elä­mä on rank­kaa, niin se me­nee juu­ri niin kuin on tar­koi­tet­tu; se ei ole va­hin­gos­sa suis­tu­nut si­vu­rai­teel­le. Ju­ma­la tie­tää elä­mäm­me tar­koi­tuk­sen. Tot­ta on myös se, et­tä niin kuin Jee­sus jou­tui kan­ta­maan oman ris­tin­sä Gol­ga­tal­le, niin meil­lä jo­kai­sel­la on oma ris­tim­me kan­net­ta­va­na. Vaik­ka mi­nun ris­ti­ni tun­tuu ajoit­tain to­del­la ras­kaal­ta, en ole sil­ti vie­lä ta­van­nut sitä ih­mis­tä, jon­ka ris­tin vaih­tai­sin omaa­ni. Näin on kui­ten­kin mi­nul­le pa­ras.

Vuo­si sit­ten vai­kut­ti jo vä­hän sil­tä, et­tä elä­mä­ni päi­vät ovat vä­his­sä ja nel­jä pien­tä las­tam­me jäi­si­vät vää­jää­mät­tä ai­van lii­an ai­kai­sin äi­dit­tö­mik­si. Se ei kui­ten­kaan ol­lut Tai­vaan Isän tah­to. Nyt vai­kut­taa sil­tä, et­tä pian saan al­kaa elää koh­ti ter­vet­tä tu­le­vai­suut­ta. Yri­tän jak­saa us­koa sii­hen, et­tä syö­pä­ni ei uu­siu­du, ja sii­hen en­nen kaik­kea, et­tä jos se uu­siu­tuu, saan voi­mia asi­an hy­väk­sy­mi­seen ja vaa­ti­viin hoi­toi­hin. Ke­hos­sa­ni on asi­oi­ta, jot­ka koko lop­pu­e­lä­mä­ni muis­tut­ta­vat mi­nua täs­tä ran­kas­ta elä­män­vai­hees­ta, mut­ta toi­von, et­tä ne sa­mal­la muis­tut­ta­vat mi­nua ai­na sii­tä, et­tä kun mi­nul­la on voi­mia ja re­surs­se­ja, voin käyt­tää nii­tä tois­ten ih­mis­ten aut­ta­mi­seen ja sil­lä ta­val­la ja­kaa eteen­päin kaik­kea sitä hy­vää, mitä ran­kat sai­ras­ta­mi­sen ajat ovat tuo­neet tul­les­saan.

Vee­ra Lin­na

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Kolme ihmettä pyörämatkalla Suviksiin

5.7.2024 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Veljeni, väsymätön talkoomies

29.6.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokiokuvia suviseuroista

27.6.2024 8.30
Päivämiehen Vierasblogi

Kuormittuneenakin seuroihin?

2.5.2024 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Pääsiäisen mietteitä

6.4.2024 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Arkirytmistä rakentuu kodin tunne myös ulkomailla

2.4.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyyttä ja ystävyyttä

14.2.2024 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Miltä joulun pitäisi tuntua?

23.12.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kerjäläinen koskettaa

12.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Sen liekkiin anna kirkkaus ja tulta elävää"

7.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Lahja

3.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ovatko seurat sinulle tärkeät?

22.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sankariainesta

12.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tässä joukossa haluan kulkea

22.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sateenkaareen sisältyy lupaus, mutta ei lupaa syntiin

17.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vain vastaanotettu apu auttaa

4.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Nuoren viesti ystävälleen: "Toivon, että pääsisit eroon syntielämästä ja pysyisit uskomassa"

27.9.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kahvilla

20.7.2023 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Kasvissyöjänä Suviseuroissa

15.7.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Keskikesän kohokohta etänä

5.7.2023 10.05
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisenä ja toisten ympäröimänä uskovaisten enkelsaatossa – kaikki samalla matkalla

5.5.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olemme matkalla valoa kohti

1.4.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän huolikorjaamo

17.2.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matka Keniaan

9.1.2023 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulumuistoja lapsuudesta

26.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Koulun joulu

22.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulurauhan julistus, enkelten laulun jälkikaikua

12.12.2022 8.15
Päivämiehen Vierasblogi

Mummolan haju

11.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki rakkaamme ovat lahjaasi

5.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Huomenta kanat!”

22.10.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut”

31.8.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Tuli haluni kirjoittaa"

11.8.2022 9.40
Päivämiehen Vierasblogi

Ensimmäiset Suviseurat yksin

6.8.2022 7.30
Päivämiehen Vierasblogi

"Rakas Taivaan Isä, varjele meidät kaikki uskomassa" – Rippikoulun leiriohjaajan ajatuksia

14.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vievätkö valintani lähemmäksi Jumalaa vai kauemmas Jumalasta?

7.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksin uskovaisten nuorten keskellä

8.6.2022 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matkalta löytyy kaikki tarvittava

27.3.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Jaksanko luottaa?

9.3.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsemme tässä ajassa lähimmäisenrakkautta

2.2.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Soit, Herra, lapsen meidän perheeseemme"

7.1.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Paimenet pelaavat puhelimilla ja enkeli seilaa somessa

22.12.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Valoja pimeässä

2.10.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen mutta täydellinen

30.6.2021 9.15
Päivämiehen Vierasblogi

Sisäinen lapsi ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoitava taide

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haavojen hoitoa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Arvokas omana itsenäni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pilvinen päivä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymättömästä näkyväksi

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämppäkaverina metsäeläkeläinen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ongella ei ole ongelmia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Lohdutus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään pornoriippuvaisen tarina

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Pysähdytään myös hymyjen kohdalle

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Rasismia uskovaisten keskellä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts during coronavirus quarantine in the United States – Koronaviruskaranteenin aikaisia ajatuksia Yhdysvalloista

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä – Sananlaskuja ja karanteenia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kulje yksin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huolenpito auttaa epävarmuuden keskellä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu, tulethan

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tunnetaitoja vuorovaikutukseen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Joulutähdet

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kanssa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Johdatuksessa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyys suuren joukon keskellä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymätön vaiva

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Oletko raskaana, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Terveyshaasteet matkakumppanina

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Vaellusreissulla Itävallan Alpeilla

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuosi sitten se alkoi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sosiaalisuuden liika-annostusta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Turvapaikkana Jumalan valtakunta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Terveisiä Monticellon suviseuroista!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Havaintoja Suviseuroista

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sinkkuna Suviseuroissa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liikkuva lomakoti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikävä toista ihmistä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tunnet olevasi?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Alvar löysi turvan kirjassa Minne Taivaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuroja ja saattajia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voimavarahetkiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luopumisen varjo, Jumalan lohdutus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen opiskelija – tavallinen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suurissa pienissä seuroissa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kymmenen vuotta armosta uskomassa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Arvostamalla vai arvostelemalla

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avaimet

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Lasteni kokemukset tekivät surulliseksi

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Perheilyä kesän suurissa seuroissa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Jumalan terve ja tervetuloa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lintu sineen taivaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuramuistoja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syntymäpäivälahja vaimolleni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elämän uutta merkitystä etsimässä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsen muita ihmisiä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ystäväksi kaukaa tulleelle lapselle?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän lahja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Savea muovaamassa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sanoja sinulle ja itselleni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kulttuurien eroja ja elämyksiä pohjolan hiljaisuudessa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Imetysdementiaako?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jahtikamppeet esille

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen maalari

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyttäämistä vai välittämistä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sairastuimme hometalossa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luonto lähellä sydäntä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki on ilon puolella

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Puhutaanko uskonasioista?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Kodikas joululeiri Tampereella

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sairaalareissuja, uupumusta ja armollisuutta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Luterilaisuus kulttuurissamme

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuhlaajapojan kotiinpaluu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Keskenmenosta jäi haikeus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yksin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Aikaa kuuntelemiselle

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Arkiuskoa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt kohti taivasta katselen

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Jumala pysäytti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun minulla on kylmä, sen sydän säteilee lämpöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Turvana ystävät ja ikiaikojen Jumala

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoitit minulle askeleet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luomista ja jalostamista

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vakka kantensa valitsi

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elämäni ei ole pelkkää etsimistä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tallin ovi on vielä auki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huomispäivää tunne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kaikesta tarvitse huolehtia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu Afrikassa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Kotini taivaassa ihana on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Kohti aurinkoa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Miksi minä jaksan?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tiedättekö sen kodin?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kaksitoista suuta ja kaksikymmentäneljä korvaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pieni poika ja hänen isänsä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kenenkään äiti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Radiokesäseurat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pienen pojan suviseurapainajainen

24.6.2015 6.30
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys