JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170211061500

”Va­li­tet­ta­vas­ti teil­tä on löy­ty­nyt syö­pä.” Py­säyt­tä­vät sa­nat ki­rur­gil­ta. Tuol­la het­kel­lä epä­tie­toi­suus ki­pu­jen syis­tä päät­tyi, mut­ta elä­mää­ni tuli pal­jon uut­ta huol­ta. On­nek­si ar­ki on pi­tä­nyt huo­len sii­tä, et­tä vai­ke­an sai­rau­den­kin kes­kel­lä olen saa­nut tun­tea pal­jon iloa ja ko­kea ihan ta­val­lis­ta elä­mää. To­si­a­sia kui­ten­kin on, et­tä sai­ras­ta­mi­sen kes­kel­lä on jos­kus teh­nyt myös mie­li huu­taa ulos ah­dis­tuk­sen tus­kaa. Vä­lil­lä olen epäil­lyt, et­tä on­ko Ju­ma­la hy­län­nyt mi­nut.

En­sin ah­dis­tus­ta ai­heut­ti­vat ki­vut ja epä­tie­toi­suus nii­den syys­tä, sit­ten ras­kas di­ag­noo­si – le­vin­nyt suo­lis­to­syö­pä. Myö­hem­min muu­tok­set ke­hos­sa sekä leik­kaus­ten jäl­kei­set ja sy­tos­taat­tien ai­heut­ta­mat pa­hoin­voin­nit ja ki­vut ovat ol­leet hy­vin vai­kei­ta kes­tää; on­ko elä­mäs­sä to­del­la ol­ta­va täl­lais­ta kär­si­mys­tä? Myös sai­rau­den ai­heut­ta­ma vä­sy­mys ja uu­pu­mus ovat ko­e­tel­leet mo­nin ta­voin. Tu­le­vai­suu­den ajat­te­le­mi­nen on ol­lut vai­ke­aa: pa­ra­nen­ko sai­rau­des­ta vai alam­me­ko suun­ni­tel­la hau­ta­jai­sia?

"Kyl­lä Tai­vaan Isä pi­tää si­nus­ta huo­len", on moni us­ko­nys­tä­vä mi­nua loh­dut­ta­nut. Tuo lau­sah­dus ei vain ole mi­nun kor­vis­sa­ni kuu­los­ta­nut loh­du­tuk­sel­ta. Asia vai­va­si mi­nua kau­an, kos­ka toi­saal­ta it­se­kin ajat­te­lin ai­van sa­moin, et­tä Tai­vaan Isä pi­tää mi­nus­ta huo­len. Toi­sen sa­no­ma­na kuu­lin sen kui­ten­kin suu­rin piir­tein seu­raa­van­lai­se­na: "Si­nul­la ei ole oi­keut­ta tun­tea kär­si­mys­tä, huol­ta ja epä­toi­voa, kos­ka meil­lä on hyvä Ju­ma­la, joka pi­tää si­nus­ta huo­len." Ja kui­ten­kin olen ai­van var­mas­ti ja oi­ke­as­ti tun­te­nut kär­si­mys­tä, huol­ta ja epä­toi­voa! Vih­doin, sai­ras­tel­tu­a­ni lä­hes vuo­den, ym­mär­sin, mikä tuon huo­len­pi­to­vies­tin si­säl­tö on: Tai­vaan Isä on kans­sa­ni myös kaik­kein vai­keim­mil­la het­kil­lä. Vie­lä loh­dul­li­sem­mal­ta tun­tuu aja­tus sii­tä, et­tä sai­raa­la­vuo­tee­ni vie­rel­lä on it­se Jee­sus Kris­tus, joka on kär­si­nyt pal­jon enem­män kuin minä. Hän, jos joku, ym­mär­tää. Hän pai­naa kä­ten­sä ot­sal­le­ni ja sa­noo ole­van­sa sii­nä, vaik­ka mi­nul­le ta­pah­tui­si mitä. Hän yrit­tää va­laa us­koa tu­le­vis­ta, pa­rem­mis­ta päi­vis­tä, mut­ta ym­mär­tää, vaik­ka en sitä kaik­kein tus­kai­sim­mal­la het­kel­lä jak­sai­si us­koa. Hän ym­mär­tää, mikä saa mi­nut huu­ta­maan "Ju­ma­la­ni, Ju­ma­la­ni, mik­si mi­nut hyl­kä­sit".

Huo­nos­ti nu­ku­tun sai­raa­la­yön jäl­jil­tä olo on epä­toi­voi­nen, kun ki­vut vain jat­ku­vat ja ko­tiin­pää­sy siir­tyy taas. On­nek­si mu­ka­na on tab­let­ti ja kuu­lok­keet ja Yo­u­Tu­bes­ta löy­tyy Sii­o­nin lau­lu­ja ja vir­siä. Yh­täk­kiä kuu­lok­kei­den kaut­ta kan­tau­tuu ru­kouk­sen omai­ses­ti juu­ri mi­nun aja­tuk­se­ni seu­ra­kan­san lau­la­ma­na:

Jäät­hän, Jee­sus, luok­se­ni, muu ei rii­tä tur­vak­se­ni.

Lem­pe­äl­lä kä­del­lä tus­kan pol­te lie­vi­tä.

An­na valo mat­kal­le­ni. Huo­mis­päi­vää tun­ne en,

sinä hoi­dat myös­kin sen. Jäät­hän, Jee­sus, luok­se­ni. (Vir­si 480:3.)

Ys­tä­väl­tä tu­lee vies­ti eräi­den seu­ro­jen jäl­keen sai­raa­laan: "Olit vah­vas­ti aja­tuk­sis­sa­ni, kun seu­rois­sa lau­let­tiin Sii­o­nin lau­lu 100."

Sy­lis­sän­sä Pai­men kan­taa pie­nim­mät­kin ka­rit­sat.

Hel­lään hel­maan­sa Hän nos­taa vä­sy­neim­mät kul­ki­jat.

Näen sil­mis­sä­ni lap­suu­te­ni ai­kai­sen py­hä­kou­lu­tau­lun, jos­sa Hy­vän Pai­me­nen ym­pä­ril­le ke­rät­tiin pie­niä ka­rit­so­ja. On tur­val­lis­ta aja­tel­la, et­tä minä olen yk­si niis­tä ja lii­maan it­se­ni ai­van Jee­suk­sen sy­liin.

Olen saa­nut sai­raa­las­sa hy­vää hoi­toa. Kaik­kein tus­kai­sim­mil­la ja vä­hä­voi­mai­sim­mil­la het­kil­lä se on oi­kein ko­ros­tu­nut. Saam­me ol­la kii­tol­li­sia täs­tä suo­ma­lai­ses­ta sai­raan­hoi­to­jär­jes­tel­mäs­tä. On ol­lut myös opet­ta­vais­ta, kun olen ym­mär­tä­nyt, et­tä hoi­to­ni laa­tu on pa­ran­tu­nut en­ti­ses­tään, kun olen it­se aset­tu­nut osak­si omaa hoi­to­tii­mi­ä­ni lää­kä­rien ja hoi­ta­jien seu­rak­si sen si­jaan, et­tä vain pas­sii­vi­ses­ti kuun­te­li­sin, mitä am­mat­ti­lai­set sa­no­vat. Jo­kai­sel­la meil­lä on tuos­sa tii­mis­sä oma, tär­keä roo­lim­me. Minä olen oman ke­ho­ni asi­an­tun­ti­ja.

Vie­lä kii­tol­li­sem­pi kuin sai­raan­hoi­to­jär­jes­tel­mäs­täm­me olen kui­ten­kin sii­tä, et­tä het­kel­li­sis­tä syn­kis­tä epäi­lyk­sen het­kis­tä huo­li­mat­ta mi­nul­la on saa­nut säi­lyä us­ko Ju­ma­lan hy­vyy­teen läpi use­an suu­ren leik­kauk­sen ja rank­ko­jen syö­pä­hoi­to­jen. Olen li­säk­si ko­ke­nut, mi­ten ko­ti­sii­o­ni on kan­ta­nut mi­nua ja per­het­tä­ni koko ajan. Olem­me saa­neet apua ja olem­me myös ope­tel­leet avun pyy­tä­mis­tä. Moni aut­taa mie­lel­lään, kun­han tie­tää min­kä­lais­ta apua tar­vi­taan. Ei ih­mis­tä ole tar­koi­tet­tu elä­mään yk­sin.

En ole käyt­tä­nyt ener­gi­aa­ni sii­hen, et­tä oli­sin miet­ti­nyt sai­ras­ta­mi­se­ni tar­koi­tus­ta. Vii­me su­vi­seu­rois­sa eräs kes­kus­te­lu­kump­pa­ni muis­tut­ti pu­hut­te­le­vas­ti, et­tä Ju­ma­la­han ei tee vir­hei­tä. Vaik­ka elä­mä on rank­kaa, niin se me­nee juu­ri niin kuin on tar­koi­tet­tu; se ei ole va­hin­gos­sa suis­tu­nut si­vu­rai­teel­le. Ju­ma­la tie­tää elä­mäm­me tar­koi­tuk­sen. Tot­ta on myös se, et­tä niin kuin Jee­sus jou­tui kan­ta­maan oman ris­tin­sä Gol­ga­tal­le, niin meil­lä jo­kai­sel­la on oma ris­tim­me kan­net­ta­va­na. Vaik­ka mi­nun ris­ti­ni tun­tuu ajoit­tain to­del­la ras­kaal­ta, en ole sil­ti vie­lä ta­van­nut sitä ih­mis­tä, jon­ka ris­tin vaih­tai­sin omaa­ni. Näin on kui­ten­kin mi­nul­le pa­ras.

Vuo­si sit­ten vai­kut­ti jo vä­hän sil­tä, et­tä elä­mä­ni päi­vät ovat vä­his­sä ja nel­jä pien­tä las­tam­me jäi­si­vät vää­jää­mät­tä ai­van lii­an ai­kai­sin äi­dit­tö­mik­si. Se ei kui­ten­kaan ol­lut Tai­vaan Isän tah­to. Nyt vai­kut­taa sil­tä, et­tä pian saan al­kaa elää koh­ti ter­vet­tä tu­le­vai­suut­ta. Yri­tän jak­saa us­koa sii­hen, et­tä syö­pä­ni ei uu­siu­du, ja sii­hen en­nen kaik­kea, et­tä jos se uu­siu­tuu, saan voi­mia asi­an hy­väk­sy­mi­seen ja vaa­ti­viin hoi­toi­hin. Ke­hos­sa­ni on asi­oi­ta, jot­ka koko lop­pu­e­lä­mä­ni muis­tut­ta­vat mi­nua täs­tä ran­kas­ta elä­män­vai­hees­ta, mut­ta toi­von, et­tä ne sa­mal­la muis­tut­ta­vat mi­nua ai­na sii­tä, et­tä kun mi­nul­la on voi­mia ja re­surs­se­ja, voin käyt­tää nii­tä tois­ten ih­mis­ten aut­ta­mi­seen ja sil­lä ta­val­la ja­kaa eteen­päin kaik­kea sitä hy­vää, mitä ran­kat sai­ras­ta­mi­sen ajat ovat tuo­neet tul­les­saan.

Vee­ra Lin­na

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen mut­ta täy­del­li­nen

30.6.2021 9.15
Päivämiehen Vierasblogi

Si­säi­nen lap­si ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.