JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Eri­lai­nen mut­ta täy­del­li­nen

30.6.2021 9.15

Juttua muokattu:

30.6. 09:15
2021063009152120210630091500

Teks­ti: Ni­mi­merk­ki

Vel­vol­li­suu­det pai­na­vat pääl­le. Pi­täi­si opis­kel­la, sii­vo­ta, teh­dä kaik­kea, mut­ta lais­kuus ja mo­ti­vaa­ti­on puu­te es­tä­vät. Pi­täi­si vain ot­taa it­se­ään nis­kas­ta kiin­ni ja aloit­taa! Mut­ta mi­ten? Kun vih­doin pää­sen tie­to­ko­neen ää­reen, opis­ke­lua vai­keut­taa kes­kit­ty­mis­ky­vyn puu­te. Ai­vo­ni ha­lu­a­vat vä­ki­sin­kin teh­dä jo­ta­kin muu­ta kuin opis­kel­la, kir­joit­taa tai las­kea ma­tik­kaa. Ja­lat ja kä­det ovat le­vot­to­mat, te­ki­si mie­li läh­teä sa­lil­le nos­ta­maan pai­no­ja. Mut­ta en voi, pi­tää opis­kel­la!

Ko­e­ti­lan­teet pe­lot­ta­vat. Aja­tus sii­tä, et­tä pi­tää py­syä pai­koil­laan yli tun­ti koko ajan kes­kit­ty­en, ah­dis­taa. Ko­e­ti­lan­tees­sa ah­dis­tuk­sen pai­na­es­sa pääl­le teen ko­keen al­ta pois mah­dol­li­sim­man pian, ja sit­ten vain yri­tän ku­lut­taa ai­kaa. Pää­ni on täyn­nä kaik­kea muu­ta kuin sitä, mitä ko­ea­lu­ee­seen kuu­luu.

Lau­lan pää­ni si­säl­lä Si­ni­sen unen ai­na­kin kym­me­nen ker­taa, joka ker­ral­la uu­sin sa­noin, sil­lä en muis­ta nii­tä. Pul­pe­tin reu­na saa toi­mia pi­a­no­na har­joi­tel­les­sa­ni sor­mi­tuk­sia yh­teen pi­a­no­kap­pa­lee­seen, jota olen ko­to­na soi­tel­lut.

Is­tun isos­sa po­ru­kas­sa pir­tis­sä, jos­sa jo­kai­sel­la tun­tuu ole­van toi­sil­leen asi­aa ja ju­tel­ta­vaa. Pää­ni tun­tuu pai­su­van kai­kes­ta sii­tä, mitä ym­pä­ril­lä kuu­luu. Ku­kaan ei huo­maa mi­nun ah­dis­tus­ta­ni.

Olen­ko niin huo­maa­ma­ton? Vä­lis­sä yri­tän sa­noa jo­ta­kin, mut­ta mi­nus­ta tun­tuu, et­tei ku­kaan ei kuu­le. Läh­den pois. Me­nen pei­ton al­le it­ke­mään. Vi­haan it­ke­mis­tä, se on mi­nul­le heik­kou­den merk­ki. Ku­kaan ei mah­da huo­ma­ta läh­tö­ä­ni. Ku­kaan ei tule ha­laa­maan ja sa­no­maan, et­tä olen iha­na juu­ri sel­lai­se­na kuin olen.

Aa­mul­la pa­ko­tan it­se­ni lu­paa­maan, et­tä tä­nään yri­tän oi­kein ko­vas­ti opis­kel­la. Edel­li­se­nä päi­vä­nä ra­ken­ta­ma­ni ai­ka­tau­lu muis­tut­taa kou­luun läh­te­mi­ses­tä. Vii­si mi­nuut­tia tun­nin al­ka­mi­ses­ta olen jo ot­ta­nut pu­he­li­me­ni kä­teen ja luen kir­jaa.

Opet­ta­ja huo­maut­taa pu­he­li­mes­ta­ni. Las­ken sen alas kym­me­nek­si se­kun­nik­si, jon­ka jäl­keen se on taas kä­des­sä­ni. En ha­lua pi­la­ta mui­den op­pi­mis­ta ja opis­ke­lua, vaik­ka sen it­sel­tä pi­laan­kin. Lu­pauk­se­ni opis­ke­lus­ta ei toi­mi. Mo­ti­vaa­tio on hu­kas­sa. Ai­ka­tau­lu pet­tää.

Il­lal­la jo kym­me­nen mi­nuu­tin läk­sy­jen te­ke­mi­sen jäl­keen huo­maan ole­va­ni Yo­u­tu­bes­sa kat­so­mas­sa ha­lon­hak­kuu- ja ruo­hon­leik­kaus­vi­de­oi­ta. Soi­tan vi­de­o­pu­he­lun ka­ve­reil­le­ni. Hei­dän jut­te­lun­sa taus­ta­hä­li­nä­nä pys­tyn kir­joit­ta­maan äi­din­kie­len kir­joi­tel­maa hiu­kan eteen­päin. Pa­lau­tus on huo­mi­saa­mu­na kel­lo kah­dek­san. Pu­he­lu ve­näh­tää.

Kel­lo on kol­me aa­mu­yöl­lä, kun vih­doin saan teks­tiin tar­peek­si merk­ke­jä. Pai­nan "pa­lau­ta" tar­kis­ta­mat­ta teks­tiä ol­len­kaan. Ka­ve­rit ovat yk­si­tel­len men­neet nuk­ku­maan. Sain­pas kui­ten­kin teks­tin pa­lau­tet­tua ajois­sa, olen yl­peä it­ses­tä­ni. Vii­kon pääs­tä saan tu­lok­sen: toi­sek­si huo­noim­man ar­vo­sa­nan.

Jos­kus lau­seet ovat mel­kein ym­mär­tä­mät­tö­miä, kun pu­hun. Ih­mi­set nau­ra­vat ja tun­tuu, et­tä olen tyh­mä, kun en osaa edes pu­hua. Jo­ta­kin han­ka­laa asi­aa saa­tan miet­tiä vii­kon, en­nen kuin vih­doin pys­tyn sen sa­no­maan. Tun­tuu, et­tä toi­set ajat­te­le­vat mi­nun vain ole­van vä­lin­pi­tä­mä­tön kai­ken suh­teen. To­si­a­si­as­sa vä­li­tän, mut­ta vää­ri­nym­mär­re­tyk­si tu­le­mi­nen sat­tuu.

Ra­kas­tan teks­tai­lua pu­hu­mi­sen si­jas­ta. Sil­loin mi­nul­le jää ai­kaa miet­tiä, mi­ten sa­na­ni ase­tan, et­tä tu­len ym­mär­re­tyk­si. Voin vas­ta­ta vies­tiin ta­val­la, jos­ta ei jää mi­tään epä­sel­väk­si. On­nek­se­ni on myös ih­mi­siä, jot­ka ym­mär­tä­vät mitä tar­koi­tan, vaik­ka en sai­si sa­naa­kaan suus­ta­ni ulos. He kään­tä­vät toi­sil­le­kin, mitä tar­koi­tan. Olen kii­tol­li­nen heis­tä.

Hy­per­fo­cus. Kun luen mie­lui­saa kir­jaa, ai­ka ku­luu no­pe­as­ti huo­maa­mat­ta­ni. En ta­jua ym­pä­ris­tös­tä mi­tään. Olen ol­lut sel­lai­nen jo pie­nes­tä lap­ses­ta as­ti. Sa­mal­la har­mit­taa, kun tämä fo­cus ei ulo­tu mui­hin te­ke­mi­siin. Pys­tyn suun­nit­te­le­maan tree­ni­oh­jel­mia il­man mi­tään on­gel­mia, mut­ta sa­ma­nai­kai­ses­ti en pys­ty pa­nos­ta­maan yh­tään kou­luun. Muu­ta­mis­sa kurs­seis­sa lu­ki­os­sa hy­per­fo­cuk­ses­ta on ol­lut hyö­tyä, mut­ta jos 75 kurs­sis­ta kol­me on su­ju­nut mu­ka­vas­ti, se ei hir­ve­äs­ti au­ta.

Ai­vo­ni tar­vit­se­vat koko ajan sti­mu­loin­tia, jot­ta py­syi­sin edes jo­ten­kin rau­hal­li­se­na. Ra­kas­tai­sin ul­koil­maa, jos siel­lä on jo­ta­kin te­ke­mis­tä koko ajan, ku­ten ko­laa­mis­ta, ra­ken­ta­mis­ta tai ha­ra­voin­tia. Mut­ta jos läh­den kä­ve­lyl­le, ai­voil­la­ni on han­ka­laa kä­sit­tää se, et­tä nyt mi­nun pi­täi­si vain kä­vel­lä eteen­päin näi­tä sa­mo­ja pol­ku­ja, ei­kä tar­jol­la ole mi­tään sti­mu­loi­vaa. Ha­lu­ai­sin naut­tia luon­non ää­nis­tä ja tuok­sus­ta, mut­ta sa­maan ai­kaan ai­vo­ni ha­lu­a­vat kuun­nel­la kir­jaa, jot­ta niil­lä oli­si jo­ta­kin pro­ses­soi­ta­vaa.

Vuo­si sit­ten aloin mie­tis­kel­lä elä­mää­ni. Lo­pul­ta ta­ju­sin, et­tä kaik­ki huo­not nu­me­rot kou­lus­sa, kaik­ki moi­tin­nat, kaik­ki nau­ru­na­lai­se­na ole­mi­set ei­vät joh­tu­neet­kaan sii­tä, et­tä olen tyh­mä ja lais­ka.

Löy­sin ni­mit­täin ADHD:n, jon­ka oi­reet ja ku­vaus ker­toi­vat juu­ri mi­nus­ta. Jon­kin ver­ran meni ai­kaa, en­nen kuin pys­tyin hy­väk­sy­mään sen. Sen ta­kia mi­nul­la oli ai­na ol­lut pal­jon hel­pom­pi ol­la las­ten kuin ai­kuis­ten seu­ras­sa. Sen ta­kia en pys­ty­nyt kes­kit­ty­mään. Ener­gi­a­ta­so­ni oli­vat ol­leet yh­tä kor­ke­al­la kuin pik­ku­las­ten, koko ajan piti ol­la jo­ta­kin te­ke­mis­tä.

Mi­nun on ai­na ol­lut hel­pom­pi ym­mär­tää eri­lai­sia ih­mi­siä, kos­ka olen it­se ol­lut eri­lai­nen. On help­po loh­dut­taa tois­ta, joka kamp­pai­lee sa­man­lais­ten asi­oi­den kans­sa, kun it­se on käy­nyt läpi sa­man.

Tuos­ta yl­lä kir­joit­ta­mas­ta­ni teks­tis­tä on ku­lu­nut muu­ta­ma kuu­kau­si. Vi­ral­li­sen ADHD-di­ag­noo­sin sain muu­ta­ma viik­ko sen jäl­keen, kun teks­tin kir­joi­tin. Sa­mal­la aloi­tin lää­ki­tyk­sen, jos­sa oi­ke­an an­nos­tuk­sen löy­tä­mi­seen meni jon­kin ver­ran ai­kaa. Aluk­si epäi­lin hie­man, min­kä­lais­ta elä­mä oli­si lää­ki­tyk­sen aloit­ta­mi­sen jäl­keen. Muut­tui­sin­ko ih­mi­se­nä, tun­nis­tai­si­vat­ko per­hee­ni ja ys­tä­vä­ni mi­nua enää sa­mak­si hen­ki­lök­si? Nyt voin va­paas­ti sa­noa, et­tä en iki­nä enää ha­lu­ai­si elää il­man lää­ki­tys­tä. Olen kii­tol­li­nen sii­tä, et­tä Tai­vaan Isä on luo­nut mi­nut juu­ri täl­lai­sek­si, vah­vak­si, mut­ta oman­lai­sek­si kaik­ki­ne vir­hei­ne­ni.

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Si­säi­nen lap­si ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.