JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Erilainen mutta täydellinen

30.6.2021 9.15

Juttua muokattu:

30.6. 09:15
2021063009152120210630091500

Teks­ti: Ni­mi­merk­ki

Vel­vol­li­suu­det pai­na­vat pääl­le. Pi­täi­si opis­kel­la, sii­vo­ta, teh­dä kaik­kea, mut­ta lais­kuus ja mo­ti­vaa­ti­on puu­te es­tä­vät. Pi­täi­si vain ot­taa it­se­ään nis­kas­ta kiin­ni ja aloit­taa! Mut­ta mi­ten? Kun vih­doin pää­sen tie­to­ko­neen ää­reen, opis­ke­lua vai­keut­taa kes­kit­ty­mis­ky­vyn puu­te. Ai­vo­ni ha­lu­a­vat vä­ki­sin­kin teh­dä jo­ta­kin muu­ta kuin opis­kel­la, kir­joit­taa tai las­kea ma­tik­kaa. Ja­lat ja kä­det ovat le­vot­to­mat, te­ki­si mie­li läh­teä sa­lil­le nos­ta­maan pai­no­ja. Mut­ta en voi, pi­tää opis­kel­la!

Ko­e­ti­lan­teet pe­lot­ta­vat. Aja­tus sii­tä, et­tä pi­tää py­syä pai­koil­laan yli tun­ti koko ajan kes­kit­ty­en, ah­dis­taa. Ko­e­ti­lan­tees­sa ah­dis­tuk­sen pai­na­es­sa pääl­le teen ko­keen al­ta pois mah­dol­li­sim­man pian, ja sit­ten vain yri­tän ku­lut­taa ai­kaa. Pää­ni on täyn­nä kaik­kea muu­ta kuin sitä, mitä ko­ea­lu­ee­seen kuu­luu.

Lau­lan pää­ni si­säl­lä Si­ni­sen unen ai­na­kin kym­me­nen ker­taa, joka ker­ral­la uu­sin sa­noin, sil­lä en muis­ta nii­tä. Pul­pe­tin reu­na saa toi­mia pi­a­no­na har­joi­tel­les­sa­ni sor­mi­tuk­sia yh­teen pi­a­no­kap­pa­lee­seen, jota olen ko­to­na soi­tel­lut.

Is­tun isos­sa po­ru­kas­sa pir­tis­sä, jos­sa jo­kai­sel­la tun­tuu ole­van toi­sil­leen asi­aa ja ju­tel­ta­vaa. Pää­ni tun­tuu pai­su­van kai­kes­ta sii­tä, mitä ym­pä­ril­lä kuu­luu. Ku­kaan ei huo­maa mi­nun ah­dis­tus­ta­ni.

Olen­ko niin huo­maa­ma­ton? Vä­lis­sä yri­tän sa­noa jo­ta­kin, mut­ta mi­nus­ta tun­tuu, et­tei ku­kaan ei kuu­le. Läh­den pois. Me­nen pei­ton al­le it­ke­mään. Vi­haan it­ke­mis­tä, se on mi­nul­le heik­kou­den merk­ki. Ku­kaan ei mah­da huo­ma­ta läh­tö­ä­ni. Ku­kaan ei tule ha­laa­maan ja sa­no­maan, et­tä olen iha­na juu­ri sel­lai­se­na kuin olen.

Aa­mul­la pa­ko­tan it­se­ni lu­paa­maan, et­tä tä­nään yri­tän oi­kein ko­vas­ti opis­kel­la. Edel­li­se­nä päi­vä­nä ra­ken­ta­ma­ni ai­ka­tau­lu muis­tut­taa kou­luun läh­te­mi­ses­tä. Vii­si mi­nuut­tia tun­nin al­ka­mi­ses­ta olen jo ot­ta­nut pu­he­li­me­ni kä­teen ja luen kir­jaa.

Opet­ta­ja huo­maut­taa pu­he­li­mes­ta­ni. Las­ken sen alas kym­me­nek­si se­kun­nik­si, jon­ka jäl­keen se on taas kä­des­sä­ni. En ha­lua pi­la­ta mui­den op­pi­mis­ta ja opis­ke­lua, vaik­ka sen it­sel­tä pi­laan­kin. Lu­pauk­se­ni opis­ke­lus­ta ei toi­mi. Mo­ti­vaa­tio on hu­kas­sa. Ai­ka­tau­lu pet­tää.

Il­lal­la jo kym­me­nen mi­nuu­tin läk­sy­jen te­ke­mi­sen jäl­keen huo­maan ole­va­ni Yo­u­tu­bes­sa kat­so­mas­sa ha­lon­hak­kuu- ja ruo­hon­leik­kaus­vi­de­oi­ta. Soi­tan vi­de­o­pu­he­lun ka­ve­reil­le­ni. Hei­dän jut­te­lun­sa taus­ta­hä­li­nä­nä pys­tyn kir­joit­ta­maan äi­din­kie­len kir­joi­tel­maa hiu­kan eteen­päin. Pa­lau­tus on huo­mi­saa­mu­na kel­lo kah­dek­san. Pu­he­lu ve­näh­tää.

Kel­lo on kol­me aa­mu­yöl­lä, kun vih­doin saan teks­tiin tar­peek­si merk­ke­jä. Pai­nan "pa­lau­ta" tar­kis­ta­mat­ta teks­tiä ol­len­kaan. Ka­ve­rit ovat yk­si­tel­len men­neet nuk­ku­maan. Sain­pas kui­ten­kin teks­tin pa­lau­tet­tua ajois­sa, olen yl­peä it­ses­tä­ni. Vii­kon pääs­tä saan tu­lok­sen: toi­sek­si huo­noim­man ar­vo­sa­nan.

Jos­kus lau­seet ovat mel­kein ym­mär­tä­mät­tö­miä, kun pu­hun. Ih­mi­set nau­ra­vat ja tun­tuu, et­tä olen tyh­mä, kun en osaa edes pu­hua. Jo­ta­kin han­ka­laa asi­aa saa­tan miet­tiä vii­kon, en­nen kuin vih­doin pys­tyn sen sa­no­maan. Tun­tuu, et­tä toi­set ajat­te­le­vat mi­nun vain ole­van vä­lin­pi­tä­mä­tön kai­ken suh­teen. To­si­a­si­as­sa vä­li­tän, mut­ta vää­ri­nym­mär­re­tyk­si tu­le­mi­nen sat­tuu.

Ra­kas­tan teks­tai­lua pu­hu­mi­sen si­jas­ta. Sil­loin mi­nul­le jää ai­kaa miet­tiä, mi­ten sa­na­ni ase­tan, et­tä tu­len ym­mär­re­tyk­si. Voin vas­ta­ta vies­tiin ta­val­la, jos­ta ei jää mi­tään epä­sel­väk­si. On­nek­se­ni on myös ih­mi­siä, jot­ka ym­mär­tä­vät mitä tar­koi­tan, vaik­ka en sai­si sa­naa­kaan suus­ta­ni ulos. He kään­tä­vät toi­sil­le­kin, mitä tar­koi­tan. Olen kii­tol­li­nen heis­tä.

Hy­per­fo­cus. Kun luen mie­lui­saa kir­jaa, ai­ka ku­luu no­pe­as­ti huo­maa­mat­ta­ni. En ta­jua ym­pä­ris­tös­tä mi­tään. Olen ol­lut sel­lai­nen jo pie­nes­tä lap­ses­ta as­ti. Sa­mal­la har­mit­taa, kun tämä fo­cus ei ulo­tu mui­hin te­ke­mi­siin. Pys­tyn suun­nit­te­le­maan tree­ni­oh­jel­mia il­man mi­tään on­gel­mia, mut­ta sa­ma­nai­kai­ses­ti en pys­ty pa­nos­ta­maan yh­tään kou­luun. Muu­ta­mis­sa kurs­seis­sa lu­ki­os­sa hy­per­fo­cuk­ses­ta on ol­lut hyö­tyä, mut­ta jos 75 kurs­sis­ta kol­me on su­ju­nut mu­ka­vas­ti, se ei hir­ve­äs­ti au­ta.

Ai­vo­ni tar­vit­se­vat koko ajan sti­mu­loin­tia, jot­ta py­syi­sin edes jo­ten­kin rau­hal­li­se­na. Ra­kas­tai­sin ul­koil­maa, jos siel­lä on jo­ta­kin te­ke­mis­tä koko ajan, ku­ten ko­laa­mis­ta, ra­ken­ta­mis­ta tai ha­ra­voin­tia. Mut­ta jos läh­den kä­ve­lyl­le, ai­voil­la­ni on han­ka­laa kä­sit­tää se, et­tä nyt mi­nun pi­täi­si vain kä­vel­lä eteen­päin näi­tä sa­mo­ja pol­ku­ja, ei­kä tar­jol­la ole mi­tään sti­mu­loi­vaa. Ha­lu­ai­sin naut­tia luon­non ää­nis­tä ja tuok­sus­ta, mut­ta sa­maan ai­kaan ai­vo­ni ha­lu­a­vat kuun­nel­la kir­jaa, jot­ta niil­lä oli­si jo­ta­kin pro­ses­soi­ta­vaa.

Vuo­si sit­ten aloin mie­tis­kel­lä elä­mää­ni. Lo­pul­ta ta­ju­sin, et­tä kaik­ki huo­not nu­me­rot kou­lus­sa, kaik­ki moi­tin­nat, kaik­ki nau­ru­na­lai­se­na ole­mi­set ei­vät joh­tu­neet­kaan sii­tä, et­tä olen tyh­mä ja lais­ka.

Löy­sin ni­mit­täin ADHD:n, jon­ka oi­reet ja ku­vaus ker­toi­vat juu­ri mi­nus­ta. Jon­kin ver­ran meni ai­kaa, en­nen kuin pys­tyin hy­väk­sy­mään sen. Sen ta­kia mi­nul­la oli ai­na ol­lut pal­jon hel­pom­pi ol­la las­ten kuin ai­kuis­ten seu­ras­sa. Sen ta­kia en pys­ty­nyt kes­kit­ty­mään. Ener­gi­a­ta­so­ni oli­vat ol­leet yh­tä kor­ke­al­la kuin pik­ku­las­ten, koko ajan piti ol­la jo­ta­kin te­ke­mis­tä.

Mi­nun on ai­na ol­lut hel­pom­pi ym­mär­tää eri­lai­sia ih­mi­siä, kos­ka olen it­se ol­lut eri­lai­nen. On help­po loh­dut­taa tois­ta, joka kamp­pai­lee sa­man­lais­ten asi­oi­den kans­sa, kun it­se on käy­nyt läpi sa­man.

Tuos­ta yl­lä kir­joit­ta­mas­ta­ni teks­tis­tä on ku­lu­nut muu­ta­ma kuu­kau­si. Vi­ral­li­sen ADHD-di­ag­noo­sin sain muu­ta­ma viik­ko sen jäl­keen, kun teks­tin kir­joi­tin. Sa­mal­la aloi­tin lää­ki­tyk­sen, jos­sa oi­ke­an an­nos­tuk­sen löy­tä­mi­seen meni jon­kin ver­ran ai­kaa. Aluk­si epäi­lin hie­man, min­kä­lais­ta elä­mä oli­si lää­ki­tyk­sen aloit­ta­mi­sen jäl­keen. Muut­tui­sin­ko ih­mi­se­nä, tun­nis­tai­si­vat­ko per­hee­ni ja ys­tä­vä­ni mi­nua enää sa­mak­si hen­ki­lök­si? Nyt voin va­paas­ti sa­noa, et­tä en iki­nä enää ha­lu­ai­si elää il­man lää­ki­tys­tä. Olen kii­tol­li­nen sii­tä, et­tä Tai­vaan Isä on luo­nut mi­nut juu­ri täl­lai­sek­si, vah­vak­si, mut­ta oman­lai­sek­si kaik­ki­ne vir­hei­ne­ni.

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Kuormittuneenakin seuroihin?

2.5.2024 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Pääsiäisen mietteitä

6.4.2024 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Arkirytmistä rakentuu kodin tunne myös ulkomailla

2.4.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyyttä ja ystävyyttä

14.2.2024 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Miltä joulun pitäisi tuntua?

23.12.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kerjäläinen koskettaa

12.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Sen liekkiin anna kirkkaus ja tulta elävää"

7.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Lahja

3.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ovatko seurat sinulle tärkeät?

22.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sankariainesta

12.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tässä joukossa haluan kulkea

22.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sateenkaareen sisältyy lupaus, mutta ei lupaa syntiin

17.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vain vastaanotettu apu auttaa

4.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Nuoren viesti ystävälleen: "Toivon, että pääsisit eroon syntielämästä ja pysyisit uskomassa"

27.9.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kahvilla

20.7.2023 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Kasvissyöjänä Suviseuroissa

15.7.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Keskikesän kohokohta etänä

5.7.2023 10.05
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisenä ja toisten ympäröimänä uskovaisten enkelsaatossa – kaikki samalla matkalla

5.5.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olemme matkalla valoa kohti

1.4.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän huolikorjaamo

17.2.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matka Keniaan

9.1.2023 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulumuistoja lapsuudesta

26.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Koulun joulu

22.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulurauhan julistus, enkelten laulun jälkikaikua

12.12.2022 8.15
Päivämiehen Vierasblogi

Mummolan haju

11.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki rakkaamme ovat lahjaasi

5.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Huomenta kanat!”

22.10.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut”

31.8.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Tuli haluni kirjoittaa"

11.8.2022 9.40
Päivämiehen Vierasblogi

Ensimmäiset Suviseurat yksin

6.8.2022 7.30
Päivämiehen Vierasblogi

"Rakas Taivaan Isä, varjele meidät kaikki uskomassa" – Rippikoulun leiriohjaajan ajatuksia

14.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vievätkö valintani lähemmäksi Jumalaa vai kauemmas Jumalasta?

7.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksin uskovaisten nuorten keskellä

8.6.2022 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matkalta löytyy kaikki tarvittava

27.3.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Jaksanko luottaa?

9.3.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsemme tässä ajassa lähimmäisenrakkautta

2.2.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Soit, Herra, lapsen meidän perheeseemme"

7.1.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Paimenet pelaavat puhelimilla ja enkeli seilaa somessa

22.12.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Valoja pimeässä

2.10.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sisäinen lapsi ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoitava taide

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haavojen hoitoa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Arvokas omana itsenäni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pilvinen päivä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymättömästä näkyväksi

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämppäkaverina metsäeläkeläinen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ongella ei ole ongelmia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Lohdutus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään pornoriippuvaisen tarina

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Pysähdytään myös hymyjen kohdalle

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Rasismia uskovaisten keskellä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts during coronavirus quarantine in the United States – Koronaviruskaranteenin aikaisia ajatuksia Yhdysvalloista

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä – Sananlaskuja ja karanteenia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kulje yksin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huolenpito auttaa epävarmuuden keskellä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu, tulethan

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tunnetaitoja vuorovaikutukseen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Joulutähdet

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kanssa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Johdatuksessa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyys suuren joukon keskellä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymätön vaiva

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Oletko raskaana, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Terveyshaasteet matkakumppanina

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Vaellusreissulla Itävallan Alpeilla

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuosi sitten se alkoi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sosiaalisuuden liika-annostusta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Turvapaikkana Jumalan valtakunta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Terveisiä Monticellon suviseuroista!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Havaintoja Suviseuroista

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sinkkuna Suviseuroissa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liikkuva lomakoti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikävä toista ihmistä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tunnet olevasi?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Alvar löysi turvan kirjassa Minne Taivaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuroja ja saattajia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voimavarahetkiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luopumisen varjo, Jumalan lohdutus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen opiskelija – tavallinen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suurissa pienissä seuroissa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kymmenen vuotta armosta uskomassa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Arvostamalla vai arvostelemalla

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avaimet

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Lasteni kokemukset tekivät surulliseksi

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Perheilyä kesän suurissa seuroissa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Jumalan terve ja tervetuloa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lintu sineen taivaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuramuistoja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syntymäpäivälahja vaimolleni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elämän uutta merkitystä etsimässä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsen muita ihmisiä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ystäväksi kaukaa tulleelle lapselle?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän lahja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Savea muovaamassa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sanoja sinulle ja itselleni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kulttuurien eroja ja elämyksiä pohjolan hiljaisuudessa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Imetysdementiaako?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jahtikamppeet esille

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen maalari

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyttäämistä vai välittämistä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sairastuimme hometalossa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luonto lähellä sydäntä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki on ilon puolella

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Jumala tietää kipuni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Puhutaanko uskonasioista?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Kodikas joululeiri Tampereella

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sairaalareissuja, uupumusta ja armollisuutta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Luterilaisuus kulttuurissamme

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuhlaajapojan kotiinpaluu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Keskenmenosta jäi haikeus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yksin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Aikaa kuuntelemiselle

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Arkiuskoa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt kohti taivasta katselen

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Jumala pysäytti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun minulla on kylmä, sen sydän säteilee lämpöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Turvana ystävät ja ikiaikojen Jumala

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoitit minulle askeleet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luomista ja jalostamista

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vakka kantensa valitsi

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elämäni ei ole pelkkää etsimistä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tallin ovi on vielä auki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huomispäivää tunne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kaikesta tarvitse huolehtia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu Afrikassa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Kotini taivaassa ihana on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Kohti aurinkoa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Miksi minä jaksan?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tiedättekö sen kodin?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kaksitoista suuta ja kaksikymmentäneljä korvaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pieni poika ja hänen isänsä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kenenkään äiti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Radiokesäseurat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pienen pojan suviseurapainajainen

24.6.2015 6.30
23.6.2024

Jeesus sanoi: ”Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syyllisiksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan.” Luuk. 6:37

Viikon kysymys