JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Keskenmenosta jäi haikeus

27.9.2016 6.20

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160927062000

Noin kym­me­nen vuot­ta sit­ten koin kes­ken­me­non odot­ta­es­sa­ni tois­ta las­ta­ni, ai­van al­ku­ras­kau­des­sa. Tar­vit­sin ti­lan­tee­seen myös lääk­keel­lis­tä apua, jo­ten ha­keu­duin hoi­det­ta­vak­si asui­na­lu­ee­ni pie­neen sai­raa­laan.

Fyy­si­ses­ti kaik­ki meni hy­vin, mut­ta ko­ke­mus oli ko­lea. Vie­tin huo­nees­sa­ni yk­sin ai­kaa, pa­le­lin ja tä­ri­sin. Mie­he­ni oli ke­sä­töis­sä kau­ka­na, ei­kä pääs­syt tu­ek­se­ni. Sai­raan­hoi­ta­ja toi huo­nee­see­ni me­tal­li­äm­pä­rin, jota hän ke­hot­ti käyt­tä­mään ai­na, kun tu­li­si tar­ve käy­dä ves­sas­sa. Sään­nöl­li­sin vä­li­a­join hän kävi kat­so­mas­sa, joko kes­ken­me­no oli lo­pus­sa.

Jos­sain vai­hees­sa hoi­ta­ja il­moit­ti äm­pä­riä tut­kies­saan, et­tä nyt oli tul­lut ”oi­ke­an­lais­ta ma­te­ri­aa­lia”. Hän ker­toi, et­tä täl­lä ma­te­ri­aa­lil­la oli ol­lut jo ih­mi­sen muo­to: kä­det ja ja­lat oli­vat ero­tet­ta­vis­sa. Hän ei näyt­tä­nyt ma­te­ri­aa­lia mi­nul­le vaan meni huo­neen yh­tey­des­sä ole­vaan ves­saan ja huuh­te­li tuon ”ma­te­ri­aa­lin” vie­mä­riin.

Koen, et­tä konk­reet­tis­ten toi­men­pi­tei­den osal­ta mi­nua hoi­det­tiin asi­al­li­ses­ti. Su­rus­ta tai me­ne­tyk­ses­tä ei kui­ten­kaan pu­hut­tu mi­tään. Ku­kaan ei ky­sy­nyt, mil­tä täl­lai­nen asia tun­tuu. En osaa sa­noa, oli­ko kipu kova, mut­ta tuos­ta ti­lan­tees­ta jäi hy­vin val­ju muis­to. Vai­kein­ta oli se, mi­ten pien­tä ih­mi­sen al­kua koh­del­tiin.

Pian sain lu­van läh­teä sai­raa­las­ta ko­tiin. Ko­ke­muk­sen jäl­jil­tä mie­li oli tur­ta ja au­tio. En muis­ta hoi­ta­jien kas­vo­ja, en huo­net­ta­kaan, mut­ta kuu­le­ma­ni sa­nat – "oi­ke­an­lais­ta ma­te­ri­aa­lia" – ne muis­tan tar­kal­leen. Yri­tin ha­kea niil­le se­li­tys­tä: Tämä on heil­le ru­tii­nia. He hoi­ta­vat niin mo­nen­lai­sia po­ti­lai­ta. Eh­kä he ei­vät huo­man­neet, et­tä tämä ei ol­lut toi­vot­tu ras­kau­den­kes­key­tys. Mut­ta oli­si­vat­ko ky­sei­set sa­nat sil­loin­kaan oi­ke­an­lais­ta hoi­toa?

Kes­ken­me­no­ko­ke­muk­sia on var­maan­kin yh­tä mon­ta kuin on kes­ken­me­no­a­kin. Asia nou­si jul­ki­seen kes­kus­te­luun, kun Eli­na Sahlg­ren kir­joit­ti Hel­sin­gin sa­no­mien mie­li­pi­de­o­sas­tol­la 16.9. omas­ta kes­ken­me­no­ko­ke­muk­ses­taan. Sahlg­ren­kin oli ko­ke­nut, et­tä hän jäi kes­ken­me­non ai­heut­ta­man hen­ki­sen ki­vun kans­sa yk­sin. Hän kir­joit­taa, et­tä fyy­si­ses­ti kes­ken­me­no hoi­det­tiin asi­an­mu­kai­sel­la ta­val­la, ei­kä hoi­dos­ta ol­lut huo­maut­ta­mis­ta.

Vie­lä­kään en ole löy­tä­nyt se­li­tys­tä sa­noil­le, joi­ta mi­nul­le sa­not­tiin vuo­sia sit­ten kes­ken­me­no­ti­lan­tees­sa. En­kä sil­le, et­tä ih­mi­sen al­ku, joka oli mi­nul­le lap­si, huuh­del­tiin kuul­te­ni vie­mä­riin. En miel­lä ras­kaus­viik­ko­ja mit­ta­rik­si sil­le, mil­loin meis­tä tu­li­si pu­hua ih­mi­si­nä, vaik­ka ihan pie­nen pie­ni­nä ih­mi­si­nä.

Kun kes­ken­me­non het­kel­lä pu­hu­taan ras­kaus­ma­te­ri­aa­lis­ta, tuol­la sa­nal­la ai­van kuin kiel­le­tään pie­nen ih­mi­sen ar­vo. Se ei myös­kään si­säl­lä aja­tus­ta su­rul­li­ses­ta me­ne­tyk­ses­tä. Mi­ten loh­dul­lis­ta oli­si ol­lut, jos hoi­ta­ja oli­si pu­hu­nut lem­pe­äs­ti sii­tä, et­tä pie­ni ih­mi­nen on jät­tä­nyt tä­män elä­män jo en­nen syn­ty­mään­sä, ja sa­mal­la oli­si kää­ri­nyt pie­nen vaik­ka­pa puh­taa­seen pa­pe­riin tai kan­kaa­seen.

Hel­sin­gin sa­no­mien mie­li­pi­de­o­sas­tol­le tuli pian Eli­na Sahlg­re­nin kir­joi­tuk­sen jäl­keen asi­an­tun­ti­jan vas­taus, jos­sa hän ker­toi, et­tä kes­ken­me­no­jen hoi­dos­ta on ole­mas­sa kan­sal­li­set asi­an­tun­ti­ja­ryh­män laa­ti­mat suo­si­tuk­set vuo­den 2013 äi­tiys­neu­vo­la­op­paas­sa. Sahlg­re­nin kir­joi­tuk­ses­ta käy il­mi, et­tei­vät suo­si­tuk­set ole tul­leet käy­tän­töön. Mi­ten­hän suo­si­tuk­set jal­kau­tui­si­vat myös sai­raa­loi­hin, jois­sa kes­ken­me­no­ja hoi­de­taan?

Kes­ken­me­nos­ta ei jää­nyt mi­nul­le pel­koa, ei suur­ta ah­dis­tus­ta­kaan, vaik­ka niin­kin oli­si voi­nut käy­dä. Päi­vät vain oli­vat sen jäl­keen val­ju­ja, jo­ten­kin vä­rit­tö­miä. Oli aa­vis­tuk­sia su­rus­ta, enem­män se­lit­tä­mä­tön­tä hai­keut­ta. Jon­kin ver­ran oli it­se­syy­tök­siä – oli­ko­han va­ro­vai­nen tram­po­lii­nil­la hyp­pi­mi­nen­kin ol­lut lii­kaa?

Lap­sen koh­das­ta mi­nul­la on loh­dul­li­nen nä­ky­mä: Ju­ma­la, joka hä­net loi, ot­ti var­mas­ti hä­net huo­maan­sa. ”Si­nun sil­mä­si nä­ki­vät mi­nut jo idul­la­ni, si­nun kir­jaa­si on kaik­ki kir­joi­tet­tu. En­nen kuin olin elä­nyt päi­vää­kään, oli­vat kaik­ki päi­vä­ni jo luo­dut.” (Ps. 139:16.)

Ni­mi­merk­ki "Kes­ken­me­non ko­ke­nut"

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Nuoren viesti ystävälleen:

"Toivon, että pääsisit eroon syntielämästä ja pysyisit uskomassa"

27.9.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kahvilla

20.7.2023 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Kasvissyöjänä Suviseuroissa

15.7.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Keskikesän kohokohta etänä

5.7.2023 10.05
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisenä ja toisten ympäröimänä uskovaisten enkelsaatossa – kaikki samalla matkalla

5.5.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olemme matkalla valoa kohti

1.4.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän huolikorjaamo

17.2.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matka Keniaan

9.1.2023 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulumuistoja lapsuudesta

26.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Koulun joulu

22.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulurauhan julistus, enkelten laulun jälkikaikua

12.12.2022 8.15
Päivämiehen Vierasblogi

Mummolan haju

11.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki rakkaamme ovat lahjaasi

5.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Huomenta kanat!”

22.10.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut”

31.8.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Tuli haluni kirjoittaa"

11.8.2022 9.40
Päivämiehen Vierasblogi

Ensimmäiset Suviseurat yksin

6.8.2022 7.30
Päivämiehen Vierasblogi

"Rakas Taivaan Isä, varjele meidät kaikki uskomassa" – Rippikoulun leiriohjaajan ajatuksia

14.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vievätkö valintani lähemmäksi Jumalaa vai kauemmas Jumalasta?

7.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksin uskovaisten nuorten keskellä

8.6.2022 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matkalta löytyy kaikki tarvittava

27.3.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Jaksanko luottaa?

9.3.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsemme tässä ajassa lähimmäisenrakkautta

2.2.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Soit, Herra, lapsen meidän perheeseemme"

7.1.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Paimenet pelaavat puhelimilla ja enkeli seilaa somessa

22.12.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Valoja pimeässä

2.10.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen mutta täydellinen

30.6.2021 9.15
Päivämiehen Vierasblogi

Sisäinen lapsi ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoitava taide

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haavojen hoitoa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Arvokas omana itsenäni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pilvinen päivä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymättömästä näkyväksi

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämppäkaverina metsäeläkeläinen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ongella ei ole ongelmia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Lohdutus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään pornoriippuvaisen tarina

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Pysähdytään myös hymyjen kohdalle

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Rasismia uskovaisten keskellä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts during coronavirus quarantine in the United States – Koronaviruskaranteenin aikaisia ajatuksia Yhdysvalloista

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä – Sananlaskuja ja karanteenia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kulje yksin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huolenpito auttaa epävarmuuden keskellä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu, tulethan

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tunnetaitoja vuorovaikutukseen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Joulutähdet

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kanssa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Johdatuksessa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyys suuren joukon keskellä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymätön vaiva

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Oletko raskaana, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Terveyshaasteet matkakumppanina

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Vaellusreissulla Itävallan Alpeilla

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuosi sitten se alkoi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sosiaalisuuden liika-annostusta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Turvapaikkana Jumalan valtakunta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Terveisiä Monticellon suviseuroista!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Havaintoja Suviseuroista

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sinkkuna Suviseuroissa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liikkuva lomakoti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikävä toista ihmistä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tunnet olevasi?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Alvar löysi turvan kirjassa Minne Taivaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuroja ja saattajia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voimavarahetkiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luopumisen varjo, Jumalan lohdutus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen opiskelija – tavallinen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suurissa pienissä seuroissa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kymmenen vuotta armosta uskomassa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Arvostamalla vai arvostelemalla

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avaimet

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Lasteni kokemukset tekivät surulliseksi

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Perheilyä kesän suurissa seuroissa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Jumalan terve ja tervetuloa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lintu sineen taivaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuramuistoja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syntymäpäivälahja vaimolleni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elämän uutta merkitystä etsimässä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsen muita ihmisiä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ystäväksi kaukaa tulleelle lapselle?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän lahja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Savea muovaamassa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sanoja sinulle ja itselleni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kulttuurien eroja ja elämyksiä pohjolan hiljaisuudessa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Imetysdementiaako?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jahtikamppeet esille

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen maalari

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyttäämistä vai välittämistä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sairastuimme hometalossa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luonto lähellä sydäntä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki on ilon puolella

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Jumala tietää kipuni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Puhutaanko uskonasioista?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Kodikas joululeiri Tampereella

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sairaalareissuja, uupumusta ja armollisuutta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Luterilaisuus kulttuurissamme

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuhlaajapojan kotiinpaluu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yksin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Aikaa kuuntelemiselle

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Arkiuskoa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt kohti taivasta katselen

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Jumala pysäytti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun minulla on kylmä, sen sydän säteilee lämpöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Turvana ystävät ja ikiaikojen Jumala

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoitit minulle askeleet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luomista ja jalostamista

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vakka kantensa valitsi

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elämäni ei ole pelkkää etsimistä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tallin ovi on vielä auki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huomispäivää tunne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kaikesta tarvitse huolehtia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu Afrikassa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Kotini taivaassa ihana on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Kohti aurinkoa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Miksi minä jaksan?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tiedättekö sen kodin?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kaksitoista suuta ja kaksikymmentäneljä korvaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pieni poika ja hänen isänsä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kenenkään äiti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Radiokesäseurat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pienen pojan suviseurapainajainen

24.6.2015 6.30
3.10.2023

Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi kuin pilven, sinun syntisi kuin pilviverhon. Palaa minun luokseni, minä olen lunastanut sinut vapaaksi. Jes. 44:22

Viikon kysymys