JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160927062000

Noin kym­me­nen vuot­ta sit­ten koin kes­ken­me­non odot­ta­es­sa­ni tois­ta las­ta­ni, ai­van al­ku­ras­kau­des­sa. Tar­vit­sin ti­lan­tee­seen myös lääk­keel­lis­tä apua, jo­ten ha­keu­duin hoi­det­ta­vak­si asui­na­lu­ee­ni pie­neen sai­raa­laan.

Fyy­si­ses­ti kaik­ki meni hy­vin, mut­ta ko­ke­mus oli ko­lea. Vie­tin huo­nees­sa­ni yk­sin ai­kaa, pa­le­lin ja tä­ri­sin. Mie­he­ni oli ke­sä­töis­sä kau­ka­na, ei­kä pääs­syt tu­ek­se­ni. Sai­raan­hoi­ta­ja toi huo­nee­see­ni me­tal­li­äm­pä­rin, jota hän ke­hot­ti käyt­tä­mään ai­na, kun tu­li­si tar­ve käy­dä ves­sas­sa. Sään­nöl­li­sin vä­li­a­join hän kävi kat­so­mas­sa, joko kes­ken­me­no oli lo­pus­sa.

Jos­sain vai­hees­sa hoi­ta­ja il­moit­ti äm­pä­riä tut­kies­saan, et­tä nyt oli tul­lut ”oi­ke­an­lais­ta ma­te­ri­aa­lia”. Hän ker­toi, et­tä täl­lä ma­te­ri­aa­lil­la oli ol­lut jo ih­mi­sen muo­to: kä­det ja ja­lat oli­vat ero­tet­ta­vis­sa. Hän ei näyt­tä­nyt ma­te­ri­aa­lia mi­nul­le vaan meni huo­neen yh­tey­des­sä ole­vaan ves­saan ja huuh­te­li tuon ”ma­te­ri­aa­lin” vie­mä­riin.

Koen, et­tä konk­reet­tis­ten toi­men­pi­tei­den osal­ta mi­nua hoi­det­tiin asi­al­li­ses­ti. Su­rus­ta tai me­ne­tyk­ses­tä ei kui­ten­kaan pu­hut­tu mi­tään. Ku­kaan ei ky­sy­nyt, mil­tä täl­lai­nen asia tun­tuu. En osaa sa­noa, oli­ko kipu kova, mut­ta tuos­ta ti­lan­tees­ta jäi hy­vin val­ju muis­to. Vai­kein­ta oli se, mi­ten pien­tä ih­mi­sen al­kua koh­del­tiin.

Pian sain lu­van läh­teä sai­raa­las­ta ko­tiin. Ko­ke­muk­sen jäl­jil­tä mie­li oli tur­ta ja au­tio. En muis­ta hoi­ta­jien kas­vo­ja, en huo­net­ta­kaan, mut­ta kuu­le­ma­ni sa­nat – "oi­ke­an­lais­ta ma­te­ri­aa­lia" – ne muis­tan tar­kal­leen. Yri­tin ha­kea niil­le se­li­tys­tä: Tämä on heil­le ru­tii­nia. He hoi­ta­vat niin mo­nen­lai­sia po­ti­lai­ta. Eh­kä he ei­vät huo­man­neet, et­tä tämä ei ol­lut toi­vot­tu ras­kau­den­kes­key­tys. Mut­ta oli­si­vat­ko ky­sei­set sa­nat sil­loin­kaan oi­ke­an­lais­ta hoi­toa?

Kes­ken­me­no­ko­ke­muk­sia on var­maan­kin yh­tä mon­ta kuin on kes­ken­me­no­a­kin. Asia nou­si jul­ki­seen kes­kus­te­luun, kun Eli­na Sahlg­ren kir­joit­ti Hel­sin­gin sa­no­mien mie­li­pi­de­o­sas­tol­la 16.9. omas­ta kes­ken­me­no­ko­ke­muk­ses­taan. Sahlg­ren­kin oli ko­ke­nut, et­tä hän jäi kes­ken­me­non ai­heut­ta­man hen­ki­sen ki­vun kans­sa yk­sin. Hän kir­joit­taa, et­tä fyy­si­ses­ti kes­ken­me­no hoi­det­tiin asi­an­mu­kai­sel­la ta­val­la, ei­kä hoi­dos­ta ol­lut huo­maut­ta­mis­ta.

Vie­lä­kään en ole löy­tä­nyt se­li­tys­tä sa­noil­le, joi­ta mi­nul­le sa­not­tiin vuo­sia sit­ten kes­ken­me­no­ti­lan­tees­sa. En­kä sil­le, et­tä ih­mi­sen al­ku, joka oli mi­nul­le lap­si, huuh­del­tiin kuul­te­ni vie­mä­riin. En miel­lä ras­kaus­viik­ko­ja mit­ta­rik­si sil­le, mil­loin meis­tä tu­li­si pu­hua ih­mi­si­nä, vaik­ka ihan pie­nen pie­ni­nä ih­mi­si­nä.

Kun kes­ken­me­non het­kel­lä pu­hu­taan ras­kaus­ma­te­ri­aa­lis­ta, tuol­la sa­nal­la ai­van kuin kiel­le­tään pie­nen ih­mi­sen ar­vo. Se ei myös­kään si­säl­lä aja­tus­ta su­rul­li­ses­ta me­ne­tyk­ses­tä. Mi­ten loh­dul­lis­ta oli­si ol­lut, jos hoi­ta­ja oli­si pu­hu­nut lem­pe­äs­ti sii­tä, et­tä pie­ni ih­mi­nen on jät­tä­nyt tä­män elä­män jo en­nen syn­ty­mään­sä, ja sa­mal­la oli­si kää­ri­nyt pie­nen vaik­ka­pa puh­taa­seen pa­pe­riin tai kan­kaa­seen.

Hel­sin­gin sa­no­mien mie­li­pi­de­o­sas­tol­le tuli pian Eli­na Sahlg­re­nin kir­joi­tuk­sen jäl­keen asi­an­tun­ti­jan vas­taus, jos­sa hän ker­toi, et­tä kes­ken­me­no­jen hoi­dos­ta on ole­mas­sa kan­sal­li­set asi­an­tun­ti­ja­ryh­män laa­ti­mat suo­si­tuk­set vuo­den 2013 äi­tiys­neu­vo­la­op­paas­sa. Sahlg­re­nin kir­joi­tuk­ses­ta käy il­mi, et­tei­vät suo­si­tuk­set ole tul­leet käy­tän­töön. Mi­ten­hän suo­si­tuk­set jal­kau­tui­si­vat myös sai­raa­loi­hin, jois­sa kes­ken­me­no­ja hoi­de­taan?

Kes­ken­me­nos­ta ei jää­nyt mi­nul­le pel­koa, ei suur­ta ah­dis­tus­ta­kaan, vaik­ka niin­kin oli­si voi­nut käy­dä. Päi­vät vain oli­vat sen jäl­keen val­ju­ja, jo­ten­kin vä­rit­tö­miä. Oli aa­vis­tuk­sia su­rus­ta, enem­män se­lit­tä­mä­tön­tä hai­keut­ta. Jon­kin ver­ran oli it­se­syy­tök­siä – oli­ko­han va­ro­vai­nen tram­po­lii­nil­la hyp­pi­mi­nen­kin ol­lut lii­kaa?

Lap­sen koh­das­ta mi­nul­la on loh­dul­li­nen nä­ky­mä: Ju­ma­la, joka hä­net loi, ot­ti var­mas­ti hä­net huo­maan­sa. ”Si­nun sil­mä­si nä­ki­vät mi­nut jo idul­la­ni, si­nun kir­jaa­si on kaik­ki kir­joi­tet­tu. En­nen kuin olin elä­nyt päi­vää­kään, oli­vat kaik­ki päi­vä­ni jo luo­dut.” (Ps. 139:16.)

Ni­mi­merk­ki "Kes­ken­me­non ko­ke­nut"

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Opis­toil­le su­kua

25.2.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys