JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150815071300

Mitä ym­mär­si pie­ni poi­ka, kun isä ei su­vi­seu­ra­vii­kon maa­nan­tai­aa­mu­na läh­te­nyt­kään vau­nua ha­ke­maan? Kou­lu­lai­sel­ta tuli it­ku: "Ei­kö me pääs­tä­kään su­vi­seu­roi­hin?" Isän sy­dän oli py­säh­ty­nyt ja el­vy­tys kes­tä­nyt pit­kään.

Mitä koki nuo­ri, mur­ro­si­käi­nen, kou­lu­lai­nen, pie­ni poi­ka, kun kävi teho-osas­tol­la? Isä oli lait­teis­sa ta­jut­to­ma­na.

Naa­pu­rin ja ys­tä­vien avul­la lap­set pää­si­vät su­vi­seu­roi­hin. Oli­han siel­lä ol­lut krii­si­lei­ri ja to­ti­sia lap­sia. äi­ti jäi val­mis­tau­tu­maan pa­him­paan, toi­voa ei an­net­tu.

Tai­vaan Isän tah­to oli, et­tä isä pa­la­si elä­mään, mut­ta ei enää sa­man­lai­se­na. Sa­no­ja ja muis­tia ei ol­lut. Sai­raa­la tuli tu­tuk­si myös pie­nel­le po­jal­le. Naa­pu­ri­pe­dis­sä oli mu­ka­va Juk­ka-setä, hän jut­te­li lap­sil­le ja an­toi Si­su­ja. Yk­si peh­mo­e­läin­kin ni­met­tiin hä­nen mu­kaan­sa.

Elä­mä jat­kui: oli ka­ve­rei­ta, ker­hoa, kou­lua, har­ras­tuk­sia, ja lau­an­tai­sin sai­raa­la­käyn­ti isän luo­na. Kou­lun jou­lu­juh­lis­sa äi­din sy­dän­tä ki­vis­ti. Mu­siik­ki­o­pis­ton ma­ti­ne­as­sa pie­ni tyt­tö soit­ti Al­bi­no­nin Ada­gi­on isol­la mus­tal­la flyy­ge­lil­lä, ja äi­ti ajat­te­li, et­tä oli­si­pa isä­kin saa­nut ol­la kat­so­mas­sa. Vie­rei­sel­lä ri­vil­lä is­tui toi­nen per­he, jol­la oli mum­mut ja pa­pat mu­ka­na.

Psy­ko­lo­gi oli sa­no­nut äi­dil­le, et­tä lap­set so­peu­tu­vat ja sel­vi­ä­vät; riit­tää, et­tä on yk­si­kin ai­kui­nen huo­leh­ti­mas­sa. Aluk­si ko­din­hoi­ta­ja piti pe­rus­tar­peet kun­nos­sa: oli ruo­kaa, tuo­ret­ta pul­laa, sy­liä ja puh­taat vaat­teet pääl­le.

äi­dil­le tuli tar­ve pi­tää lap­sil­la kaik­ki en­nal­laan. Su­vi­seu­roi­hin läh­det­tiin seu­raa­va­na vuon­na koko po­ru­kal­la. Ta­ka­pen­kil­tä kuu­lui ai­na niin sy­käh­dyt­tä­vä kil­pa: "Kuka nä­kee eka­na ison tel­tan." Ja lap­sia hä­vet­ti, kun äi­ti ei suos­tu­nut aja­maan au­ton ja vau­nun yh­dis­tel­mää pai­kal­leen, vaan hyp­pä­si kus­kin pai­kal­ta ja pyy­si lii­ken­tee­noh­jaa­jia veks­laa­maan yh­dis­tel­män oi­ke­aan paik­kaan. Hu­vi­puis­to­ret­ket ja pie­net lo­mat ym­pä­ri Suo­mea yri­tet­tiin jär­jes­tää joka kesä. En­ke­lei­tä niil­le au­to­mat­koil­le tar­vit­tiin.

Kou­lu­lai­sis­ta kas­voi opis­ke­li­joi­ta, ja äi­ti huo­kai­si, et­tä kun­pa lap­sis­ta jo­kai­nen vie­lä sai­si am­ma­tin ja työ­pai­kan. Se tun­tui kau­kai­sel­ta unel­mal­ta sil­loin.

Tänä ke­vää­nä pie­ni poi­ka on val­mis­tu­nut am­ma­tiin, ol­lut ke­sä­töis­sä ja on läh­te­mäs­sä ar­mei­jaan – ai­van sa­moin kuin iso­vel­jen­sä 15 vuot­ta sit­ten isän sai­ras­tu­es­sa.

Su­vi­seu­ra­vii­kol­la hän sai yh­des­sä vel­jien­sä kans­sa kan­taa isän ark­kua vii­mei­sel­le mat­kal­le hau­dan le­poon. Vii­mei­se­nä il­ta­na isä kat­soi nuo­rim­pia poi­ki­aan sil­miin ja hy­myi­li kuin ter­vee­nä.

Nuo­ri poi­ka sa­noi äi­dil­le ke­vääl­lä, et­tei tun­ne isään­sä, kun ku­kaan ei ole pu­hu­nut. Se oli kuin is­ku sy­dä­men al­le – so­per­te­lin vas­tauk­sek­si jo­tain, et­tä asia on meil­le kai­kil­le niin ki­peä.

Nyt isäs­tä on pu­hut­tu ja hän­tä on muis­tel­tu. Kos­ka sa­no­ja ei ai­na ole, lä­he­te­tään kän­ny­käl­lä ku­via va­lo­ku­vis­ta, elä­mäs­tä en­nen sai­raut­ta. Myös mui­den ih­mis­ten ker­to­mat muis­tot isäs­tä ovat lap­sil­le ar­vok­kai­ta ra­ken­nu­sai­nei­ta.

Pie­ni poi­ka on kas­va­mas­sa mie­hek­si. Isän kat­se ol­koon vii­toit­ta­mas­sa tie­tä elä­män hal­ki tai­vaan ko­tia koh­ti.

Tyt­ti Hauk­ka­la

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Opis­toil­le su­kua

25.2.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys