JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420191012064900

Ter­veyt­tä on mo­nen­lais­ta. On muun mu­as­sa hen­kis­tä ja fyy­sis­tä ter­veyt­tä, jot­ka ovat meil­le enem­män tai vä­hem­män it­ses­tään­sel­vyyk­siä – vai ovat­ko? On lah­jaa, jos nä­em­me oman ter­vey­tem­me tai sai­rau­tem­me – se­kään ei ole it­ses­tään­sel­vyys.

Mi­nul­la on ol­lut vuo­si­kym­me­nien ajan mat­ka­kump­pa­ni­na ter­veys­haas­tei­ta. Mie­len haas­teet ovat mut­kis­ta­neet mo­nin ta­voin elä­mää – ai­heut­ta­en mil­loin min­kä­kin­lai­sia kään­tei­tä ja vas­toin­käy­mi­siä. Us­ko huo­mi­seen ja Ju­ma­laan on mo­nes­ti ol­lut ko­e­tuk­sel­la. Jäl­keen­päin aja­tel­tu­na luot­ta­mus Tai­vaan Isän joh­da­tuk­seen on ol­lut ai­na kui­ten­kin se vii­mei­nen pu­nai­nen lan­ka, joka on vie­nyt läpi ran­kim­pien­kin päi­vien ja het­kien. Men­nyt elä­mä on toi­saal­ta ol­lut tä­män vuok­si ja täs­tä huo­li­mat­ta hy­vin ri­kas­ta ja mo­ni­sä­vyis­tä.

Mie­lee­ni pa­lau­tuu vuo­sia sit­ten käy­mä­ni kes­kus­te­lu erääs­sä kun­tou­tus­lai­tok­ses­sa. Aloi­tus­kes­kus­te­lus­sa oma­oh­jaa­ja­ni to­te­si jos­sain vai­hees­sa, et­tä si­nun sil­mis­tä­si vä­lit­tyy rau­ha. Tämä häm­mäs­tyt­ti mi­nua, kos­ka noi­hin ai­koi­hin elä­mä­ni oli ajau­tu­mas­sa krii­siin ja mie­li oli täyn­nä ris­ti­rii­to­ja ja ah­dis­ta­via asi­oi­ta. Kes­kus­te­lun ede­tes­sä ker­roin omas­ta va­kau­muk­ses­ta­ni, ja oh­jaa­ja to­te­si jo­ten­kin tä­hän ta­paan, et­tä nyt hän ym­mär­tää si­nun rau­ha­si.

Läm­pi­mä­nä on myös jää­nyt mie­leen eräs läh­tö­het­ki nuo­ruu­den ajoil­ta. Olin läh­dös­sä lap­suu­den ko­dis­ta­ni vii­kon­lop­pu­lo­man jäl­keen sai­raa­la­jak­sol­le, jos­sa olin mie­len vä­sy­mi­sen vuok­si. Isä­ni toi­vot­te­li mi­nul­le hy­vää työ­viik­koa. Ra­kas isä­ni näki, et­tä toi­pu­mi­nen on täyt­tä työ­tä.

Vii­me ajat mi­nua on ih­me­tyt­tä­nyt, mi­ten hi­das­ta toi­pu­mi­nen tai edes sai­rau­den kans­sa si­nuik­si tu­le­mi­nen voi to­del­la ol­la. Toi­saal­ta, on vai­kea toi­pua, jos ei tie­dä sai­rau­del­le ni­meä. Minä sain ni­men omal­le haas­teel­le­ni vas­ta vuo­si­kym­me­nien oi­rei­lun jäl­keen.

Olen poh­ti­nut myös, min­kä koen toi­pu­mi­sek­si. Tuo­ko iloa jo se, et­tä saa nous­ta uu­teen aa­muun edes jo­ten­kin toi­mi­na­kun­toi­se­na, vai alan­ko elä­mään vas­ta, kun olen mie­les­tä­ni täyt­tä­nyt it­se aset­ta­ma­ni toi­pu­mi­sen kri­tee­rit. On­ko sil­lä enää mer­ki­tys­tä, min­kä vai­ku­tel­man muut ih­mi­set ti­lan­tees­ta­ni saa­vat? Mer­kit­tä­väm­mäk­si saat­taa­kin nous­ta esi­mer­kik­si se, et­tä huo­maa pie­niä asi­oi­ta ja iloa ym­pä­ris­tös­sä, luon­non ih­meis­sä ja ih­mis­ten koh­taa­mi­sis­sa.

Mie­les­sä on ajoit­tain hai­keus men­neis­tä vuo­si­kym­me­nis­tä. Pal­jon jou­tuu it­sel­leen an­ta­maan an­teek­si. Oman jak­sa­mi­sen ja toi­pu­mi­sen vuok­si on ta­val­laan aloi­tet­ta­va alus­ta, puh­taal­ta pöy­däl­tä. Pal­jon on si­jaa nöyr­ty­mi­sel­le ja tyy­ty­mi­sel­le var­sin­kin sil­loin, jos sai­raus tai vam­ma on sel­lai­nen, joka kul­kee mu­ka­na läpi elä­män, enem­män tai vä­hem­män.

Nyt kes­ki-iäs­sä lap­si­per­heen isä­nä häm­mäs­te­len mo­nes­ti vai­mo­ni kans­sa, mi­ten elä­mäs­tä on di­ag­noo­sin jäl­keen tul­lut kai­kil­la osa-alu­eil­la ta­sai­sem­paa. Sa­tun­nai­set pät­kä­työt ovat vaih­tu­neet va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen, ja ar­jes­sam­me sekä omas­sa mie­les­sä­ni on nä­ky­nyt ta­soit­tu­mi­sen merk­ke­jä.

Olem­me jopa vä­hän miet­ti­neet, on­ko meil­lä oi­keus naut­tia elä­mäs­tä, vai on­ko mut­kan ta­ka­na odot­ta­mas­sa ta­ka­vuo­sil­ta tu­tut vas­toin­käy­mi­set. On kui­ten­kin tur­val­li­ses­ti ha­lut­tu aja­tel­la, et­tä nyt meil­le on an­net­tu sitä ta­val­lis­ta elä­mää ta­val­li­sil­la haas­teil­la, iloil­la ja vas­toin­käy­mi­sil­lä, mitä löy­tyy mo­nen lap­si­per­heen oven ta­kaa. Huo­mi­sel­la on omat mur­heen­sa ja ilon­sa.

Vuo­sien var­rel­la olem­me koh­dan­neet elin­pii­ris­säm­me mi­nun ter­veys­haas­tee­see­ni liit­ty­en ja nii­den kes­kel­lä mu­ka­van­läm­pöis­tä ja ai­toa, nä­ky­vää tai ri­vien vä­lis­tä lu­et­ta­vaa elee­tön­tä vä­lit­tä­mis­tä. Hiu­kan on myös ko­et­tu enem­män tai vä­hem­män lä­pi­nä­ky­vää eri­ar­vois­ta­mis­ta ja lo­ke­roin­tia. Toi­saal­ta on ol­lut myös mu­ka­va huo­ma­ta, et­tä joil­lain ih­mi­sil­lä on tai­to ja kyky näh­dä mi­nut ja puo­li­so­ni yk­si­löi­nä. He nä­ke­vät ja ym­mär­tä­vät, et­tä mei­dän per­heem­me asi­at ja rat­kai­sut vai­kut­ta­vat toi­siin­sa ja muo­dos­ta­vat ”ko­ko­nais­pa­ke­tin”.

Mi­nua ovat pu­hu­tel­leet seu­raa­vat vir­ren sa­nat: ”Vain sinä tie­dät, mitä tar­vit­sem­me, voit käyt­tää puut­tei­ta­kin par­haak­sem­me. Tah­too­si Her­ra, au­ta tyy­ty­mään, si­nua vä­häs­tä­kin kiit­tä­mään.” Elä­mä­ni oli­si var­maan men­nyt hy­vin pal­jon toi­sel­la ta­val­la, jos it­se oli­sin voi­nut päät­tää. Ju­ma­lal­la on kui­ten­kin kai­kel­le oma ai­kan­sa – ja ta­pan­sa. Olen kii­tol­li­nen sii­tä, mil­lai­sen rik­kaan ja sy­väl­li­sen nä­kö­kul­man elä­mään tämä pol­ku­ni on mi­nul­le ja myös per­heel­lem­me avan­nut.

Kii­tol­li­nen elä­mäs­tä

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Opis­toil­le su­kua

25.2.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys