JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151027065500

He pu­hu­vat vil­jan puin­nis­ta, pap­pi ja eh­tool­li­sa­vus­ta­ja, sa­kas­tis­sa en­nen ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen al­kua.

Kau­ra on lii­an vih­re­ää. Se saa vie­lä pais­ta­tel­la syy­sau­rin­gos­sa, kei­nua kir­pe­äs­sä tuu­les­sa ja tais­tel­la rank­ka­sa­tei­ta vas­taan. Oh­raa sen si­jaan on saa­tu kor­jat­tua jo kak­si­tois­ta heh­taa­ria. Toi­saal­la kaik­ki sato saa vie­lä odot­taa, se ei ole vie­lä val­mis­ta. Sit­ten kun täh­kän pää tai­puu, sii­tä tie­tää vil­jan ole­van kyp­sää – se on kuu­lem­ma var­ma merk­ki.

Kuin­ka kau­nii­na välk­kyy vil­ja­pel­to­jen lai­neh­ti­va meri syy­sau­rin­gon al­la. Se lai­neh­tii lem­pe­äs­ti. Sen väri on läm­pöi­nen. Se hy­räi­lee sa­noit­ta, ku­ten sen ää­rel­le sei­sah­tu­nut ohi­kul­ki­ja. Ja kui­ten­kin sa­nat kai­ku­vat kaik­ki­al­ta tuu­len sä­es­tä­mä­nä sel­lai­si­na kuin Väi­nö Ha­vas ne muo­toi­li:

On kau­nis syn­nyin­maam­me,

maat, met­sät, jär­vet sen.

Me Luo­jan töi­tä saam­me

kat­sel­la kiit­tä­en.

Men­nyt­tä ke­sää ja syk­syä, elä­mää ja elon­kor­juu­ta. On on­nel­lis­ta kat­sel­la kaik­kea tätä kii­tos sy­dä­mes­sä.

***

Tuu­les­sa vil­ja lai­neh­tii kuin vesi. Se on jär­vi. Se on meri. Se lai­neh­tii kun­nes kor­si tai­te­taan. Nyt sato on kor­jat­tu, täh­kät pui­tu ja jy­vät ai­tas­sa. Jäl­jel­le jää­nyt sän­ki­pel­to tait­taa syk­syn va­loa ok­ran ja kul­lan vä­reis­sä. Läm­pöi­seen kul­ta­kyl­pyyn su­kel­taa jo­ta­kin mus­taa ja har­maa­ta, val­kois­ta pos­kes­saan. Nii­tä tu­lee pal­jon, ei vain yk­si: ko­ko­nai­nen par­vi ho­pe­a­sii­piä. Sii­nä on kym­me­niä lin­tu­ja ja ne kuu­lut­ta­vat tu­los­taan jo pit­kän mat­kan ta­kaa. Ke­nel­tä­kään ei voi jää­dä huo­mat­ta, et­tä val­ko­pos­ki­han­het ovat saa­pu­neet.

Lin­nuil­la on hy­vät ol­ta­vat. Puin­nin jäl­jil­tä pel­to on vie­lä täyn­nä jy­viä. Nii­tä riit­tää kai­kil­le. Par­via tu­lee ai­na vain uu­sia, sa­dat lin­nut peit­tä­vät heh­taa­ri­kau­pal­la maa-alaa. Pu­heen­so­ri­na on val­ta­va, niil­lä on koko ke­sän kuu­lu­mi­set vaih­ta­mat­ta. Au­to ajaa pel­lon ohi val­ta­van pö­ly­pil­ven sä­es­tyk­sel­lä. Val­ko­pos­ket le­hah­ta­vat kaa­kat­ta­en etääm­mäk­si ties­tä juu­ri­kaan häi­riin­ty­mät­tä. Sit­ten ne jat­ka­vat höy­hen­peit­teen su­ki­mis­ta, val­mis­tau­tu­vat pit­käl­le mat­kal­le.

Kun nii­tä ohi aja­es­saan kat­se­lee, tun­tuu kuin oli­si ohit­ta­nut su­vi­seu­ra-alu­een kes­kus­ken­tän.

***

Ker­ran ohi­kul­ki­jan oli pak­ko py­säyt­tää au­to tien­lai­taan, nous­ta ulos ja kat­sel­la hil­jaa. Pel­to­a­lue oli laa­ja. Se hoh­ti him­me­än kul­tai­se­na vaik­ka au­rin­koa ei nä­ky­nyt. Sen sän­ki­peit­teel­lä kas­voi val­ko­pos­ki­han­hia tie­tä myö­ten. Vie­ri vie­res­sä, ne oli­vat kuin nau­riit kau­niis­sa ri­veis­sään. Jos sun­ti­on las­ku­sil­mäyk­seen on luot­ta­mis­ta, lin­tu­ja oli tois­ta tu­hat­ta.

Niin suur­ta lau­maa tätä rau­hoi­tet­tua lin­tua ohi­kul­ki­ja ei ol­lut kos­kaan näh­nyt. Kum­mal­li­sin­ta oli, et­tä nämä ei­vät läh­te­neet len­toon au­ton tul­les­sa. Ne oli­vat aloil­laan. Ja ne oli­vat hii­ren hil­jaa, kaik­ki, koko tu­hat­päi­nen lau­ma. Ne oli­vat hil­jaa ja kuun­te­li­vat.

Taas lau­hat tuu­let soit­taa

ur­ku­ja hon­gis­ton

ja Her­raa kun­ni­oit­taa,

hän kai­ken luo­ja on.

***

Syk­sy on ar­vaa­ma­ton: lem­peä ja äk­ki­pi­kai­nen. Se osaa soit­taa tuu­li­aan lau­has­ti. Mut­ta kun myrs­ky puh­ke­aa, sen tuu­li on kaik­kea muu­ta kuin lau­ha. Se on val­la­ton ja hur­ja nos­tat­ta­es­saan ula­pal­le kor­kei­ta vaah­to­päi­tä, vauh­di­kas kii­dät­tä­es­sään nii­tä pit­kin jär­ven sel­kää ja rai­vo­kas pais­ka­tes­saan ne lo­pul­ta ran­taan. Hon­gis­ton urut jy­li­se­vät taus­tal­la pau­ha­ten ää­nek­kääm­min kuin uk­ko­nen.

Kun myrs­ky lyö hur­jan voi­man­sa pui­tu­jen vil­ja­pel­to­jen yli, ovat muut­to­lin­nut jo kau­ka­na. Ne mat­kaa­vat koh­ti au­rin­koa. Ohi­kul­ki­ja jää kat­so­maan nii­den jäl­keen nöy­rä­nä ja pie­ne­nä, hai­keus sy­dä­mes­sään.

An­nat­han tai­vaas­sa­si

sen su­ven au­tu­aan,

kun, Her­ra, lap­si­a­si

käyt maas­ta nou­ta­maan.

***

Vil­ja on val­mis­ta kor­jat­ta­vak­si kun sen täh­kä­pää on tai­pu­nut. Niin se­kin, jon­ka sy­dän on nöyr­ty­nyt ja joka on ar­mos­ta pääs­syt Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta osal­li­sek­si.

Nyt kan­sa­si on tuh­kaa

päi­vä­si polt­ta­maa.

Me odo­tam­me, kyp­sät täh­kä­päät, sa­don­kor­juun ai­kaa. Me uu­vum­me het­kes­sä päi­vän paah­tees­sa. Me olem­me ai­na vain niin pie­niä, ko­et­te­le­mus­ten kor­ven­ta­mia to­mu­hiuk­ka­sia ajan tuu­les­sa. Yh­te­nä lau­ma­na suo­jau­dum­me myrs­ky­jä vas­taan, et­tei tuu­li mei­tä tait­tai­si, rank­ka­sa­de is­ki­si la­koon.

Tyy­ne­nä het­ke­nä ko­koon­num­me yh­teen lau­maan, vaih­dam­me kuu­lu­mi­sia ja kuun­te­lem­me hil­jaa. Huu­lil­lam­me ru­kous nii­den puo­les­ta, jot­ka kyp­syi­vät tä­hän jouk­koon ai­van toi­sel­la ta­val­la. Sy­dä­mis­säm­me toi­vo, joka kan­taa kau­as.

Ei siel­lä syk­sy uh­kaa,

ei sin­ne tal­vi saa.

Miia Ra­ti­lai­nen

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
9.5.2021

Jee­sus sa­noo: "Pyy­tä­kää, niin teil­le an­ne­taan. Et­si­kää, niin te löy­dät­te. Kol­kut­ta­kaa, niin teil­le ava­taan. Sil­lä pyy­tä­vä saa, et­si­jä löy­tää, ja jo­kai­sel­le, joka kol­kut­taa, ava­taan." Luuk. 11:9-10

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies