JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55

Juttua muokattu:

8.5. 15:29
2020050815293220200512065500

Pää­si­äi­sen ai­kaan olin ko­ti­lin­naa­ni van­git­tu­na ko­ro­na­ke­vään eh­to­jen mu­kai­ses­ti. Te­ke­mis­tä kek­si­äk­se­ni hain kir­ja­hyl­lys­tä Raa­ma­tun, joka ei ol­lut lii­kaa käy­tös­sä ku­lu­nut.

Sa­nan­las­ku­jen osu­vat ver­taus­ku­vat ja kie­lel­li­nen kau­neus imai­si­vat mi­nut ot­tee­seen­sa en­kä luo­vut­ta­nut, en­nen kuin olin lu­ke­nut ky­sei­sen osi­on ko­ko­naan läpi.

Näi­tä kie­len hel­miä kuu­lee va­li­tet­ta­van har­voin saar­nois­sa ja sa­nan­ju­lis­tuk­sis­sa. Sen si­jaan olen jos­kus kuul­lut ja luul­lut, et­tä Van­han tes­ta­men­tin oh­jeet oli­si­vat nais­ta ja or­jia alis­ta­via, jopa vä­ki­val­lan hy­väk­sy­viä. Ja et­tä las­ten kas­va­tu­si­han­tee­na oli­si kuri ja vit­sa. Yl­lä­tyin tä­män tyyp­pis­ten oh­jei­den vä­hyy­des­tä Sa­nan­las­ku­jen elä­mä­noh­jeis­sa.

Sen si­jaan löy­sin niis­tä mo­nen­lais­ta vii­saut­ta eri elä­mä­na­loi­hin liit­ty­en:

Kie­len­käy­tös­tä. Kul­ta­o­me­noi­ta ho­pe­a­mal­jas­sa ovat oi­ke­aan ai­kaan lau­su­tut sa­nat. Oi­kai­se tois­ta ja hän ar­vos­taa si­nua enem­män kuin sitä, joka mie­lis­te­lee. Joka rik­ko­muk­sen­sa sa­laa, se ei me­nes­ty, joka tun­nus­taa ja hyl­kää ne, saa ar­mon. Rak­ki­koi­raa kor­vis­ta tart­tuu, joka tois­ten rii­toi­hin puut­tuu. Kuin suu­del­ma suul­le on suo­ra vas­taus. Har­kit­se­ma­ton sana on kuin mie­kan pis­to, vii­saan puhe on lää­ket­tä. Juo­ru­kel­lol­ta sa­lai­suus kar­kaa, us­ko­tul­la ys­tä­väl­lä se on tal­les­sa. Jos kir­nu­at ker­maa, tu­lee voi­ta, jos vään­nät ne­nää, tu­lee ver­ta, jos liet­sot vi­haa, tu­lee sota.

Elan­nos­ta. Kah­ta minä si­nul­ta pyy­dän – niin kau­an kuin elän, älä nii­tä mi­nul­ta kiel­lä: pidä mi­nus­ta kau­ka­na vilp­pi ja val­he, älä an­na köy­hyyt­tä, älä rik­kaut­ta­kaan. An­na ruo­kaa sen ver­ran kuin tar­vit­sen. Pa­rem­pi vä­hän ja re­hel­li­ses­ti kuin isot voi­tot vil­pil­li­ses­ti. Moni rik­kaak­si te­key­ty­vä on tyh­jä­tas­ku ja köy­hyyt­tään va­lit­ta­va omis­taa pal­jon. Kun­non ih­mi­nen muis­taa kar­jan­sa tar­peet, ju­ma­la­ton ei sää­liä tun­ne. Uut­te­ruus ja har­kin­ta tuo me­nes­tyk­sen, tur­ha kii­re vie köy­hyy­teen. Ah­ne juok­see ra­han ja ta­va­ran pe­räs­sä ei­kä huo­maa, et­tä köy­hyys juok­see kin­te­reil­lä.

Mie­les­tä. Rau­ta rau­taa hioo, ih­mi­nen ih­mis­tä. Roh­keus aut­taa kes­tä­mään sai­rau­den­kin – mut­ta kuka jak­saa elää, jos roh­keus pet­tää. Mie­len­rau­ha on ter­vey­den pe­rus­ta, in­to­hi­mot kal­va­vat kuin tau­ti. Säi­ly­tä, poi­ka­ni, har­kin­ta ja malt­ti, ne ovat si­nun elä­mä­si tae, ne ovat si­nun kau­laa­si kier­tä­vä koru. Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä, synk­kä mie­li kuih­dut­taa ruu­miin.

Sa­nan­las­ku­jen hy­vän nai­sen ylis­tys on mie­les­tä­ni tuo­reen tun­toi­nen, ny­ky­nai­sen elä­mään so­pi­va, ja huo­mi­oi, et­tä nai­nen voi teh­dä työ­tä myös ko­din ul­ko­puo­lel­la. Aloin­kin miet­tiä, et­tä mis­tä on mah­ta­nut tul­la pe­rin­tei­nen ”mies hank­kii ta­loon lei­vän” -ajat­te­lu­ta­pa.?

Ah­ke­ra nai­nen. Hän huo­leh­tii vil­las­ta ja pel­la­vas­ta, hä­nen kä­ten­sä ah­ke­roi­vat iloi­ses­ti. Hän vyöt­tää it­sen­sä tar­mol­la ja tart­tuu työ­hön­sä rius­kin ot­tein. Hä­nen sor­men­sa kul­ke­vat keh­rä­puul­la, hän ei pääs­tä kä­des­tään värt­ti­nää. Kun vie­lä on yö, hän nou­see, val­mis­taa ruu­an vä­el­le ja ja­kaa ra­vin­non pal­ve­lus­ty­töil­leen. Omin kä­sin hän val­mis­taa peit­teet, hä­nen pu­kun­sa ovat pel­la­vaa ja purp­pu­raa.

It­se­näi­nen nai­nen. Hän on kuin lai­va, hän hank­kii ra­vin­toa etääl­tä­kin. Hän löy­tää hy­vän pel­lon ja os­taa sen omin va­roin ja pe­rus­taa vii­ni­tar­han. Hän te­kee pel­la­va­pai­to­ja myy­tä­väk­si ja toi­mit­taa vöi­tä kaup­pi­ail­le. Hän­tä seu­raa me­nes­tys ja kun­nia, hän kat­soo hy­myil­len tu­le­viin päi­viin.

Nai­sen suh­de mui­hin ih­mi­siin. Hän avaa kä­ten­sä on­net­to­mal­le ja an­taa apu­aan köy­häl­le. Kun hän pu­huu, hän pu­huu vii­saas­ti, an­taa neu­vo­ja ys­tä­väl­li­sin sa­noin. Jos hy­vän vai­mon löy­dät, löy­dät aar­teen, kal­liim­man kuin me­ren hel­met. Hä­neen voit ai­na luot­taa, hän pi­tää puut­teen loi­tol­la si­nus­ta. Hän toi­mii mie­hen­sä par­haak­si, ei va­hin­gok­si, kaik­ki­na elä­mä­si päi­vi­nä.

Hy­vän mie­hen ylis­tys­tä en sa­nan­las­kuis­ta löy­tä­nyt. Eh­kä­pä muis­sa Raa­ma­tun kir­jois­sa ker­ro­taan mie­hen ar­vos­tet­ta­vis­ta omi­nai­suuk­sis­ta?

Sa­nan­las­ku­jen lu­ke­mi­nen oli mi­nul­le mer­kit­tä­vä elä­mys. Mi­nua in­nos­ti nii­den iki­ai­kai­nen vii­saus, joka mie­les­tä­ni aset­taa ih­mi­sen oi­ke­al­la ta­val­la suh­tee­seen lä­him­mäi­sen­sä kans­sa: ei ylä­puo­lel­le au­to­ri­tää­ri­ses­ti aset­tu­en ei­kä maas­sa ma­to­na nöy­ris­tel­len, vaan koh­da­ten.

Tuu­la Väy­ry­nen

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen mut­ta täy­del­li­nen

30.6.2021 9.15
Päivämiehen Vierasblogi

Si­säi­nen lap­si ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.