JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä – Sananlaskuja ja karanteenia

12.5.2020 6.55

Juttua muokattu:

8.5. 15:29
2020050815293220200512065500

Pää­si­äi­sen ai­kaan olin ko­ti­lin­naa­ni van­git­tu­na ko­ro­na­ke­vään eh­to­jen mu­kai­ses­ti. Te­ke­mis­tä kek­si­äk­se­ni hain kir­ja­hyl­lys­tä Raa­ma­tun, joka ei ol­lut lii­kaa käy­tös­sä ku­lu­nut.

Sa­nan­las­ku­jen osu­vat ver­taus­ku­vat ja kie­lel­li­nen kau­neus imai­si­vat mi­nut ot­tee­seen­sa en­kä luo­vut­ta­nut, en­nen kuin olin lu­ke­nut ky­sei­sen osi­on ko­ko­naan läpi.

Näi­tä kie­len hel­miä kuu­lee va­li­tet­ta­van har­voin saar­nois­sa ja sa­nan­ju­lis­tuk­sis­sa. Sen si­jaan olen jos­kus kuul­lut ja luul­lut, et­tä Van­han tes­ta­men­tin oh­jeet oli­si­vat nais­ta ja or­jia alis­ta­via, jopa vä­ki­val­lan hy­väk­sy­viä. Ja et­tä las­ten kas­va­tu­si­han­tee­na oli­si kuri ja vit­sa. Yl­lä­tyin tä­män tyyp­pis­ten oh­jei­den vä­hyy­des­tä Sa­nan­las­ku­jen elä­mä­noh­jeis­sa.

Sen si­jaan löy­sin niis­tä mo­nen­lais­ta vii­saut­ta eri elä­mä­na­loi­hin liit­ty­en:

Kie­len­käy­tös­tä. Kul­ta­o­me­noi­ta ho­pe­a­mal­jas­sa ovat oi­ke­aan ai­kaan lau­su­tut sa­nat. Oi­kai­se tois­ta ja hän ar­vos­taa si­nua enem­män kuin sitä, joka mie­lis­te­lee. Joka rik­ko­muk­sen­sa sa­laa, se ei me­nes­ty, joka tun­nus­taa ja hyl­kää ne, saa ar­mon. Rak­ki­koi­raa kor­vis­ta tart­tuu, joka tois­ten rii­toi­hin puut­tuu. Kuin suu­del­ma suul­le on suo­ra vas­taus. Har­kit­se­ma­ton sana on kuin mie­kan pis­to, vii­saan puhe on lää­ket­tä. Juo­ru­kel­lol­ta sa­lai­suus kar­kaa, us­ko­tul­la ys­tä­väl­lä se on tal­les­sa. Jos kir­nu­at ker­maa, tu­lee voi­ta, jos vään­nät ne­nää, tu­lee ver­ta, jos liet­sot vi­haa, tu­lee sota.

Elan­nos­ta. Kah­ta minä si­nul­ta pyy­dän – niin kau­an kuin elän, älä nii­tä mi­nul­ta kiel­lä: pidä mi­nus­ta kau­ka­na vilp­pi ja val­he, älä an­na köy­hyyt­tä, älä rik­kaut­ta­kaan. An­na ruo­kaa sen ver­ran kuin tar­vit­sen. Pa­rem­pi vä­hän ja re­hel­li­ses­ti kuin isot voi­tot vil­pil­li­ses­ti. Moni rik­kaak­si te­key­ty­vä on tyh­jä­tas­ku ja köy­hyyt­tään va­lit­ta­va omis­taa pal­jon. Kun­non ih­mi­nen muis­taa kar­jan­sa tar­peet, ju­ma­la­ton ei sää­liä tun­ne. Uut­te­ruus ja har­kin­ta tuo me­nes­tyk­sen, tur­ha kii­re vie köy­hyy­teen. Ah­ne juok­see ra­han ja ta­va­ran pe­räs­sä ei­kä huo­maa, et­tä köy­hyys juok­see kin­te­reil­lä.

Mie­les­tä. Rau­ta rau­taa hioo, ih­mi­nen ih­mis­tä. Roh­keus aut­taa kes­tä­mään sai­rau­den­kin – mut­ta kuka jak­saa elää, jos roh­keus pet­tää. Mie­len­rau­ha on ter­vey­den pe­rus­ta, in­to­hi­mot kal­va­vat kuin tau­ti. Säi­ly­tä, poi­ka­ni, har­kin­ta ja malt­ti, ne ovat si­nun elä­mä­si tae, ne ovat si­nun kau­laa­si kier­tä­vä koru. Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä, synk­kä mie­li kuih­dut­taa ruu­miin.

Sa­nan­las­ku­jen hy­vän nai­sen ylis­tys on mie­les­tä­ni tuo­reen tun­toi­nen, ny­ky­nai­sen elä­mään so­pi­va, ja huo­mi­oi, et­tä nai­nen voi teh­dä työ­tä myös ko­din ul­ko­puo­lel­la. Aloin­kin miet­tiä, et­tä mis­tä on mah­ta­nut tul­la pe­rin­tei­nen ”mies hank­kii ta­loon lei­vän” -ajat­te­lu­ta­pa.?

Ah­ke­ra nai­nen. Hän huo­leh­tii vil­las­ta ja pel­la­vas­ta, hä­nen kä­ten­sä ah­ke­roi­vat iloi­ses­ti. Hän vyöt­tää it­sen­sä tar­mol­la ja tart­tuu työ­hön­sä rius­kin ot­tein. Hä­nen sor­men­sa kul­ke­vat keh­rä­puul­la, hän ei pääs­tä kä­des­tään värt­ti­nää. Kun vie­lä on yö, hän nou­see, val­mis­taa ruu­an vä­el­le ja ja­kaa ra­vin­non pal­ve­lus­ty­töil­leen. Omin kä­sin hän val­mis­taa peit­teet, hä­nen pu­kun­sa ovat pel­la­vaa ja purp­pu­raa.

It­se­näi­nen nai­nen. Hän on kuin lai­va, hän hank­kii ra­vin­toa etääl­tä­kin. Hän löy­tää hy­vän pel­lon ja os­taa sen omin va­roin ja pe­rus­taa vii­ni­tar­han. Hän te­kee pel­la­va­pai­to­ja myy­tä­väk­si ja toi­mit­taa vöi­tä kaup­pi­ail­le. Hän­tä seu­raa me­nes­tys ja kun­nia, hän kat­soo hy­myil­len tu­le­viin päi­viin.

Nai­sen suh­de mui­hin ih­mi­siin. Hän avaa kä­ten­sä on­net­to­mal­le ja an­taa apu­aan köy­häl­le. Kun hän pu­huu, hän pu­huu vii­saas­ti, an­taa neu­vo­ja ys­tä­väl­li­sin sa­noin. Jos hy­vän vai­mon löy­dät, löy­dät aar­teen, kal­liim­man kuin me­ren hel­met. Hä­neen voit ai­na luot­taa, hän pi­tää puut­teen loi­tol­la si­nus­ta. Hän toi­mii mie­hen­sä par­haak­si, ei va­hin­gok­si, kaik­ki­na elä­mä­si päi­vi­nä.

Hy­vän mie­hen ylis­tys­tä en sa­nan­las­kuis­ta löy­tä­nyt. Eh­kä­pä muis­sa Raa­ma­tun kir­jois­sa ker­ro­taan mie­hen ar­vos­tet­ta­vis­ta omi­nai­suuk­sis­ta?

Sa­nan­las­ku­jen lu­ke­mi­nen oli mi­nul­le mer­kit­tä­vä elä­mys. Mi­nua in­nos­ti nii­den iki­ai­kai­nen vii­saus, joka mie­les­tä­ni aset­taa ih­mi­sen oi­ke­al­la ta­val­la suh­tee­seen lä­him­mäi­sen­sä kans­sa: ei ylä­puo­lel­le au­to­ri­tää­ri­ses­ti aset­tu­en ei­kä maas­sa ma­to­na nöy­ris­tel­len, vaan koh­da­ten.

Tuu­la Väy­ry­nen

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Kuormittuneenakin seuroihin?

2.5.2024 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Pääsiäisen mietteitä

6.4.2024 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Arkirytmistä rakentuu kodin tunne myös ulkomailla

2.4.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyyttä ja ystävyyttä

14.2.2024 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Miltä joulun pitäisi tuntua?

23.12.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kerjäläinen koskettaa

12.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Sen liekkiin anna kirkkaus ja tulta elävää"

7.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Lahja

3.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ovatko seurat sinulle tärkeät?

22.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sankariainesta

12.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tässä joukossa haluan kulkea

22.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sateenkaareen sisältyy lupaus, mutta ei lupaa syntiin

17.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vain vastaanotettu apu auttaa

4.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Nuoren viesti ystävälleen: "Toivon, että pääsisit eroon syntielämästä ja pysyisit uskomassa"

27.9.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kahvilla

20.7.2023 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Kasvissyöjänä Suviseuroissa

15.7.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Keskikesän kohokohta etänä

5.7.2023 10.05
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisenä ja toisten ympäröimänä uskovaisten enkelsaatossa – kaikki samalla matkalla

5.5.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olemme matkalla valoa kohti

1.4.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän huolikorjaamo

17.2.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matka Keniaan

9.1.2023 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulumuistoja lapsuudesta

26.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Koulun joulu

22.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulurauhan julistus, enkelten laulun jälkikaikua

12.12.2022 8.15
Päivämiehen Vierasblogi

Mummolan haju

11.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki rakkaamme ovat lahjaasi

5.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Huomenta kanat!”

22.10.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut”

31.8.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Tuli haluni kirjoittaa"

11.8.2022 9.40
Päivämiehen Vierasblogi

Ensimmäiset Suviseurat yksin

6.8.2022 7.30
Päivämiehen Vierasblogi

"Rakas Taivaan Isä, varjele meidät kaikki uskomassa" – Rippikoulun leiriohjaajan ajatuksia

14.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vievätkö valintani lähemmäksi Jumalaa vai kauemmas Jumalasta?

7.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksin uskovaisten nuorten keskellä

8.6.2022 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matkalta löytyy kaikki tarvittava

27.3.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Jaksanko luottaa?

9.3.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsemme tässä ajassa lähimmäisenrakkautta

2.2.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Soit, Herra, lapsen meidän perheeseemme"

7.1.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Paimenet pelaavat puhelimilla ja enkeli seilaa somessa

22.12.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Valoja pimeässä

2.10.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen mutta täydellinen

30.6.2021 9.15
Päivämiehen Vierasblogi

Sisäinen lapsi ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoitava taide

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haavojen hoitoa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Arvokas omana itsenäni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pilvinen päivä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymättömästä näkyväksi

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämppäkaverina metsäeläkeläinen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ongella ei ole ongelmia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Lohdutus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään pornoriippuvaisen tarina

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Pysähdytään myös hymyjen kohdalle

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Rasismia uskovaisten keskellä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts during coronavirus quarantine in the United States – Koronaviruskaranteenin aikaisia ajatuksia Yhdysvalloista

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Et kulje yksin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huolenpito auttaa epävarmuuden keskellä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu, tulethan

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tunnetaitoja vuorovaikutukseen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Joulutähdet

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kanssa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Johdatuksessa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyys suuren joukon keskellä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymätön vaiva

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Oletko raskaana, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Terveyshaasteet matkakumppanina

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Vaellusreissulla Itävallan Alpeilla

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuosi sitten se alkoi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sosiaalisuuden liika-annostusta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Turvapaikkana Jumalan valtakunta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Terveisiä Monticellon suviseuroista!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Havaintoja Suviseuroista

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sinkkuna Suviseuroissa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liikkuva lomakoti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikävä toista ihmistä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tunnet olevasi?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Alvar löysi turvan kirjassa Minne Taivaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuroja ja saattajia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voimavarahetkiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luopumisen varjo, Jumalan lohdutus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen opiskelija – tavallinen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suurissa pienissä seuroissa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kymmenen vuotta armosta uskomassa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Arvostamalla vai arvostelemalla

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avaimet

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Lasteni kokemukset tekivät surulliseksi

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Perheilyä kesän suurissa seuroissa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Jumalan terve ja tervetuloa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lintu sineen taivaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuramuistoja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syntymäpäivälahja vaimolleni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elämän uutta merkitystä etsimässä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsen muita ihmisiä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ystäväksi kaukaa tulleelle lapselle?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän lahja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Savea muovaamassa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sanoja sinulle ja itselleni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kulttuurien eroja ja elämyksiä pohjolan hiljaisuudessa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Imetysdementiaako?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jahtikamppeet esille

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen maalari

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyttäämistä vai välittämistä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sairastuimme hometalossa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luonto lähellä sydäntä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki on ilon puolella

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Jumala tietää kipuni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Puhutaanko uskonasioista?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Kodikas joululeiri Tampereella

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sairaalareissuja, uupumusta ja armollisuutta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Luterilaisuus kulttuurissamme

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuhlaajapojan kotiinpaluu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Keskenmenosta jäi haikeus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yksin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Aikaa kuuntelemiselle

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Arkiuskoa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt kohti taivasta katselen

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Jumala pysäytti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun minulla on kylmä, sen sydän säteilee lämpöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Turvana ystävät ja ikiaikojen Jumala

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoitit minulle askeleet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luomista ja jalostamista

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vakka kantensa valitsi

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elämäni ei ole pelkkää etsimistä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tallin ovi on vielä auki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huomispäivää tunne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kaikesta tarvitse huolehtia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu Afrikassa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Kotini taivaassa ihana on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Kohti aurinkoa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Miksi minä jaksan?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tiedättekö sen kodin?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kaksitoista suuta ja kaksikymmentäneljä korvaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pieni poika ja hänen isänsä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kenenkään äiti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Radiokesäseurat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pienen pojan suviseurapainajainen

24.6.2015 6.30
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys