JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420161008062900

Syn­nyin vuon­na 1949 Ou­lus­sa us­ko­vai­seen per­hee­seen. Van­hem­pa­ni oli­vat löy­tä­neet elä­vän us­kon en­nen so­tia ja avi­oi­tu­neet tal­vi­so­taa edel­tä­vä­nä ke­sä­nä. Ko­ti­ni oli tur­val­li­nen, siel­lä an­net­tiin rik­ko­muk­set an­teek­si ja ope­tet­tiin, mikä on oi­kein ja vää­rin. Oli tur­val­lis­ta men­nä yö­le­vol­le, kun lu­et­tiin il­ta­ru­kous ja äi­ti ja isä siu­na­si­vat evan­ke­liu­mil­la.

Mur­ro­si­käi­se­nä maa­il­ma al­koi näyt­tää hou­kut­ta­val­ta. Vaik­ka oma­tun­to muis­tut­ti mo­nis­ta vää­ris­tä asi­ois­ta, ei niis­tä us­kal­ta­nut pu­hua ja pyy­tää an­teek­si. Aloin kul­kea ka­ve­rei­den kans­sa tans­seis­sa ja ra­vin­to­lois­sa ja kiel­sin us­ko­ni. Tie­sin kui­ten­kin ai­na, et­tä olen vää­räl­lä tiel­lä. 1970-lu­vun alus­sa isä­ni sai tai­vas­kut­sun ja yk­si si­sa­ris­ta­ni me­neh­tyi. Vaik­ka per­het­tä­ni ko­e­tel­tiin näin ko­vas­ti, ei mi­nul­la ol­lut vie­lä pa­ran­nuk­seen tar­vet­ta.

Opis­ke­lu­ai­ka­na avi­oi­duim­me vai­mo­ni kans­sa. Esim­mäi­nen lap­sem­me syn­tyi sa­moi­hin ai­koi­hin, kun val­mis­tuin ko­ne­tek­ni­kok­si. As­tuin työ­e­lä­mään. Ah­dis­tuk­sis­sa ja ko­et­te­le­muk­sis­sa, joi­ta ajoit­tain koin, kään­nyin Ju­ma­lan puo­leen, mut­ta kun ti­lan­ne sel­vi­si, Ju­ma­la unoh­tui. Tun­nol­la ei ol­lut kui­ten­kaan rau­haa. Muis­tin ai­na, mis­tä olin läh­te­nyt, us­ko­vai­ses­ta ko­dis­ta. Vaik­ka jot­kut epä­us­koi­set pilk­ka­si­vat us­ko­vai­sia, en tun­nis­ta­nut niis­tä ko­ti­ni us­koa. Vaik­ka en ol­lut­kaan enää us­ko­vai­nen, nuo pil­kat tun­tui­vat pa­hal­ta. Kui­ten­kin se, et­tä mis­tä löy­dän Ju­ma­lan val­ta­kun­nan, oli hä­mä­ryy­den pei­tos­sa. Luin vä­lil­lä Raa­mat­tua, vaik­ka en ym­mär­tä­nyt sii­tä juu­ri mi­tään muu­ta kuin sen, et­tä mi­nun tie­ni ei ol­lut oi­kea. Ju­ma­lan sana ja laki tun­tui­vat an­ka­ril­ta ja pe­lot­ta­vil­ta.

Ra­ken­sim­me oma­ko­ti­ta­lon ja saim­me vie­lä kak­si las­ta. Elä­mä jat­kui en­ti­seen ta­paan, mut­ta pel­ko asui kui­ten­kin sy­dä­mes­sä. Olin he­rän­neel­lä tun­nol­la. Kun toi­nen si­sa­re­ni sai tai­vas­kut­sun, pa­pin sa­nat hau­ta­jai­sis­sa tun­tui­vat koh­dis­tu­van juu­ri mi­nul­le. Us­ko­vais­ten hau­ta­jai­set oli­vat ai­em­min­kin pu­hu­tel­leet mi­nua. Myös mui­ta lä­hei­siä kuo­li. Olin juu­ri ta­pi­see­ra­mas­sa huo­net­ta, jo­kin is­kel­mä soi ra­di­os­sa, kun saim­me pu­he­lin­soi­ton, et­tä si­sa­re­ni 16-vuo­ti­as us­ko­vai­nen tyt­tö oli me­neh­ty­nyt au­to­ko­la­ris­sa.

Kol­mas kuo­le­ma muu­ta­man kuu­kau­den si­säl­lä. Mitä tämä on, mie­tin. Kuka on seu­raa­va? Kuu­lin, et­tä ty­tön isä oli teh­nyt pa­ran­nuk­sen. Hän­kö teh­nyt pa­ran­nuk­sen, tuli aja­tus mie­lee­ni. Ajat­te­lin, et­tä oli­si­ko mi­nul­la­kin mah­dol­li­suus. Toi­von ki­pi­nä oli syt­ty­nyt. Kuo­lon­ko­la­ri oli jär­kyt­tä­vä ja pu­hut­te­li mi­nua ja mo­nia mui­ta­kin. Edel­li­se­nä il­ta­na en­nen hau­ta­jai­sia it­kin tyy­ny­ni mä­räk­si ja ru­koi­lin Ju­ma­laa, et­tä oli­si­ko mi­nul­la­kin vie­lä mah­dol­li­suus teh­dä pa­ran­nus. Yöl­lä näin unen, jos­sa ha­la­sin us­ko­vais­ta si­sar­ta­ni hau­ta­jais­ti­lai­suu­des­sa.

Me­nim­me hau­ta­jai­siin, kirk­ko oli täyn­nä vä­keä. Ha­la­sin si­sar­ta­ni, ku­ten unes­sa­kin oli ta­pah­tu­nut. Muis­to­pu­hees­saan pap­pi sa­noi, et­tä "täs­tä­kään huo­nees­ta ei tar­vit­se ke­nen­kään läh­teä syn­tei­nen­sä pois”. Nuo sa­nat jäi­vät mie­lee­ni pyö­ri­mään. Kun olim­me läh­dös­sä ko­ti­mat­kal­le, ajat­te­lin mur­heel­li­sel­la mie­lel­lä, et­tä ei pa­ran­nuk­sen te­os­ta tul­lut mi­tään. On­ko mi­nun ar­mo­nai­ka­ni men­nyt ohi? Me­nin hy­väs­te­le­mään us­ko­vais­ta si­sar­ta­ni. Toi­vo­tin hä­nel­le Ju­ma­lan siu­naus­ta. Hän yl­lät­tä­en ky­syi mi­nul­ta: ”Olet­ko Sep­po aja­tel­lut, et­tä pi­täi­si teh­dä pa­ran­nus?” Vas­ta­sin, et­tä olen sitä aja­tel­lut pal­jon­kin. Si­sa­re­ni sa­noi: ”Et­si­kää en­sin Ju­ma­lan val­ta­kun­ta niin sii­nä kaik­ki teil­le an­ne­taan.” En oi­kein ym­mär­tä­nyt. Mis­tä pi­täi­si vie­lä et­siä?

Olim­me sii­nä käsi kä­des­sä pit­kään, en osaa sa­noa kuin­ka kau­an, ja muut odot­ti­vat jo au­tos­sa. Sie­lun­vi­hol­li­nen piti toi­ses­ta kä­des­tä kiin­ni ei­kä oli­si an­ta­nut teh­dä pa­ran­nus­ta. Ajat­te­lin, et­tä jos minä en nyt tee pa­ran­nus­ta, sitä ei eh­kä kos­kaan enää tar­jo­ta. Mie­leen tuli myös, et­tä jos ko­ti­mat­kal­la hir­vi hyp­pää au­ton eteen ja kuo­len. Ju­ma­la oli kuul­lut ru­kouk­se­ni. Si­sa­re­ni ky­syi: ”Ha­lu­at­ko us­koa syn­ti­si an­teek­si?” Ha­lu­sin us­koa. Kun si­sa­re­ni saar­na­si mi­nul­le kaik­ki syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä, sy­dä­mel­tä pu­to­si suu­ri syn­ti­taak­ka, ilo ja rau­ha täyt­ti sy­dä­me­ni. Enää ei pe­lot­ta­nut, et­tä hir­vi hyp­pää ko­ti­mat­kal­la au­ton eteen.

Tuos­ta uu­des­ti­syn­ty­mi­se­ni päi­väs­tä on tätä kir­joit­ta­es­sa ku­lu­nut mel­kein 28 vuot­ta ai­kaa. Tuon päi­vän minä muis­tan kuin ei­li­sen päi­vän en­kä ole sitä kos­kaan ka­tu­nut. Ju­ma­la an­toi Py­hän Hen­gen to­dis­tuk­sek­si, ja suu­ret ar­mon­tun­te­mi­set. Ei jää­nyt epä­sel­väk­si, mis­tä löy­tyy Ju­ma­lan val­ta­kun­ta. Tuh­laa­ja­poi­ka oli pa­lan­nut Isän ko­tiin. Maa­il­mas­sa ei ole mi­tään niin ar­vo­kas­ta et­tä vaih­tai­sin Ju­ma­lan lah­joit­ta­man us­kon sii­hen.

Us­kon myö­tä löy­tyi myös ko­ti­sii­o­ni ja pal­jon uu­sia ys­tä­viä. Koin, et­tä Ju­ma­lan siu­naus tuli myös työ­hö­ni. Ei ol­lut enää pel­koa, vaan suu­ri ilo ja rau­ha täyt­ti koko ole­muk­sen ja va­paut­ti ole­maan oma it­sen­sä ja te­ke­mään työ­tä tai­vaan Isän an­ta­min lah­join. Ar­mon­tun­te­mi­set kes­ti­vät mon­ta kuu­kaut­ta, oli help­poa ol­la us­ko­vai­nen. Sit­ten al­koi us­kos­ta elä­mi­nen, tuli myös epäi­lyk­siä, kiu­sauk­sia, syn­tiä, joka ai­na tart­tuu ja te­kee mat­kan hi­taak­si, niin kuin apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa.

Ei mi­nus­ta tul­lut kui­ten­kaan hy­vää ih­mis­tä. Tämä van­ha osa on sa­man­lai­nen kuin epä­us­koi­se­na­kin oli. Vaik­ka ei ha­lua teh­dä syn­tiä, on tai­pu­vai­nen syn­tiin aja­tuk­sin sa­noin ja te­oin. Mut­ta on­nek­si us­ko­vai­si­na saam­me ol­la ar­mah­det­tu­ja syn­ti­siä ja elää an­teek­si­an­ta­muk­sen tur­vis­sa joka het­ki.

Sep­po Kela

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
9.5.2021

Jee­sus sa­noo: "Pyy­tä­kää, niin teil­le an­ne­taan. Et­si­kää, niin te löy­dät­te. Kol­kut­ta­kaa, niin teil­le ava­taan. Sil­lä pyy­tä­vä saa, et­si­jä löy­tää, ja jo­kai­sel­le, joka kol­kut­taa, ava­taan." Luuk. 11:9-10

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies