JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Tuhlaajapojan kotiinpaluu

8.10.2016 6.29

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420161008062900

Syn­nyin vuon­na 1949 Ou­lus­sa us­ko­vai­seen per­hee­seen. Van­hem­pa­ni oli­vat löy­tä­neet elä­vän us­kon en­nen so­tia ja avi­oi­tu­neet tal­vi­so­taa edel­tä­vä­nä ke­sä­nä. Ko­ti­ni oli tur­val­li­nen, siel­lä an­net­tiin rik­ko­muk­set an­teek­si ja ope­tet­tiin, mikä on oi­kein ja vää­rin. Oli tur­val­lis­ta men­nä yö­le­vol­le, kun lu­et­tiin il­ta­ru­kous ja äi­ti ja isä siu­na­si­vat evan­ke­liu­mil­la.

Mur­ro­si­käi­se­nä maa­il­ma al­koi näyt­tää hou­kut­ta­val­ta. Vaik­ka oma­tun­to muis­tut­ti mo­nis­ta vää­ris­tä asi­ois­ta, ei niis­tä us­kal­ta­nut pu­hua ja pyy­tää an­teek­si. Aloin kul­kea ka­ve­rei­den kans­sa tans­seis­sa ja ra­vin­to­lois­sa ja kiel­sin us­ko­ni. Tie­sin kui­ten­kin ai­na, et­tä olen vää­räl­lä tiel­lä. 1970-lu­vun alus­sa isä­ni sai tai­vas­kut­sun ja yk­si si­sa­ris­ta­ni me­neh­tyi. Vaik­ka per­het­tä­ni ko­e­tel­tiin näin ko­vas­ti, ei mi­nul­la ol­lut vie­lä pa­ran­nuk­seen tar­vet­ta.

Opis­ke­lu­ai­ka­na avi­oi­duim­me vai­mo­ni kans­sa. Esim­mäi­nen lap­sem­me syn­tyi sa­moi­hin ai­koi­hin, kun val­mis­tuin ko­ne­tek­ni­kok­si. As­tuin työ­e­lä­mään. Ah­dis­tuk­sis­sa ja ko­et­te­le­muk­sis­sa, joi­ta ajoit­tain koin, kään­nyin Ju­ma­lan puo­leen, mut­ta kun ti­lan­ne sel­vi­si, Ju­ma­la unoh­tui. Tun­nol­la ei ol­lut kui­ten­kaan rau­haa. Muis­tin ai­na, mis­tä olin läh­te­nyt, us­ko­vai­ses­ta ko­dis­ta. Vaik­ka jot­kut epä­us­koi­set pilk­ka­si­vat us­ko­vai­sia, en tun­nis­ta­nut niis­tä ko­ti­ni us­koa. Vaik­ka en ol­lut­kaan enää us­ko­vai­nen, nuo pil­kat tun­tui­vat pa­hal­ta. Kui­ten­kin se, et­tä mis­tä löy­dän Ju­ma­lan val­ta­kun­nan, oli hä­mä­ryy­den pei­tos­sa. Luin vä­lil­lä Raa­mat­tua, vaik­ka en ym­mär­tä­nyt sii­tä juu­ri mi­tään muu­ta kuin sen, et­tä mi­nun tie­ni ei ol­lut oi­kea. Ju­ma­lan sana ja laki tun­tui­vat an­ka­ril­ta ja pe­lot­ta­vil­ta.

Ra­ken­sim­me oma­ko­ti­ta­lon ja saim­me vie­lä kak­si las­ta. Elä­mä jat­kui en­ti­seen ta­paan, mut­ta pel­ko asui kui­ten­kin sy­dä­mes­sä. Olin he­rän­neel­lä tun­nol­la. Kun toi­nen si­sa­re­ni sai tai­vas­kut­sun, pa­pin sa­nat hau­ta­jai­sis­sa tun­tui­vat koh­dis­tu­van juu­ri mi­nul­le. Us­ko­vais­ten hau­ta­jai­set oli­vat ai­em­min­kin pu­hu­tel­leet mi­nua. Myös mui­ta lä­hei­siä kuo­li. Olin juu­ri ta­pi­see­ra­mas­sa huo­net­ta, jo­kin is­kel­mä soi ra­di­os­sa, kun saim­me pu­he­lin­soi­ton, et­tä si­sa­re­ni 16-vuo­ti­as us­ko­vai­nen tyt­tö oli me­neh­ty­nyt au­to­ko­la­ris­sa.

Kol­mas kuo­le­ma muu­ta­man kuu­kau­den si­säl­lä. Mitä tämä on, mie­tin. Kuka on seu­raa­va? Kuu­lin, et­tä ty­tön isä oli teh­nyt pa­ran­nuk­sen. Hän­kö teh­nyt pa­ran­nuk­sen, tuli aja­tus mie­lee­ni. Ajat­te­lin, et­tä oli­si­ko mi­nul­la­kin mah­dol­li­suus. Toi­von ki­pi­nä oli syt­ty­nyt. Kuo­lon­ko­la­ri oli jär­kyt­tä­vä ja pu­hut­te­li mi­nua ja mo­nia mui­ta­kin. Edel­li­se­nä il­ta­na en­nen hau­ta­jai­sia it­kin tyy­ny­ni mä­räk­si ja ru­koi­lin Ju­ma­laa, et­tä oli­si­ko mi­nul­la­kin vie­lä mah­dol­li­suus teh­dä pa­ran­nus. Yöl­lä näin unen, jos­sa ha­la­sin us­ko­vais­ta si­sar­ta­ni hau­ta­jais­ti­lai­suu­des­sa.

Me­nim­me hau­ta­jai­siin, kirk­ko oli täyn­nä vä­keä. Ha­la­sin si­sar­ta­ni, ku­ten unes­sa­kin oli ta­pah­tu­nut. Muis­to­pu­hees­saan pap­pi sa­noi, et­tä "täs­tä­kään huo­nees­ta ei tar­vit­se ke­nen­kään läh­teä syn­tei­nen­sä pois”. Nuo sa­nat jäi­vät mie­lee­ni pyö­ri­mään. Kun olim­me läh­dös­sä ko­ti­mat­kal­le, ajat­te­lin mur­heel­li­sel­la mie­lel­lä, et­tä ei pa­ran­nuk­sen te­os­ta tul­lut mi­tään. On­ko mi­nun ar­mo­nai­ka­ni men­nyt ohi? Me­nin hy­väs­te­le­mään us­ko­vais­ta si­sar­ta­ni. Toi­vo­tin hä­nel­le Ju­ma­lan siu­naus­ta. Hän yl­lät­tä­en ky­syi mi­nul­ta: ”Olet­ko Sep­po aja­tel­lut, et­tä pi­täi­si teh­dä pa­ran­nus?” Vas­ta­sin, et­tä olen sitä aja­tel­lut pal­jon­kin. Si­sa­re­ni sa­noi: ”Et­si­kää en­sin Ju­ma­lan val­ta­kun­ta niin sii­nä kaik­ki teil­le an­ne­taan.” En oi­kein ym­mär­tä­nyt. Mis­tä pi­täi­si vie­lä et­siä?

Olim­me sii­nä käsi kä­des­sä pit­kään, en osaa sa­noa kuin­ka kau­an, ja muut odot­ti­vat jo au­tos­sa. Sie­lun­vi­hol­li­nen piti toi­ses­ta kä­des­tä kiin­ni ei­kä oli­si an­ta­nut teh­dä pa­ran­nus­ta. Ajat­te­lin, et­tä jos minä en nyt tee pa­ran­nus­ta, sitä ei eh­kä kos­kaan enää tar­jo­ta. Mie­leen tuli myös, et­tä jos ko­ti­mat­kal­la hir­vi hyp­pää au­ton eteen ja kuo­len. Ju­ma­la oli kuul­lut ru­kouk­se­ni. Si­sa­re­ni ky­syi: ”Ha­lu­at­ko us­koa syn­ti­si an­teek­si?” Ha­lu­sin us­koa. Kun si­sa­re­ni saar­na­si mi­nul­le kaik­ki syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä, sy­dä­mel­tä pu­to­si suu­ri syn­ti­taak­ka, ilo ja rau­ha täyt­ti sy­dä­me­ni. Enää ei pe­lot­ta­nut, et­tä hir­vi hyp­pää ko­ti­mat­kal­la au­ton eteen.

Tuos­ta uu­des­ti­syn­ty­mi­se­ni päi­väs­tä on tätä kir­joit­ta­es­sa ku­lu­nut mel­kein 28 vuot­ta ai­kaa. Tuon päi­vän minä muis­tan kuin ei­li­sen päi­vän en­kä ole sitä kos­kaan ka­tu­nut. Ju­ma­la an­toi Py­hän Hen­gen to­dis­tuk­sek­si, ja suu­ret ar­mon­tun­te­mi­set. Ei jää­nyt epä­sel­väk­si, mis­tä löy­tyy Ju­ma­lan val­ta­kun­ta. Tuh­laa­ja­poi­ka oli pa­lan­nut Isän ko­tiin. Maa­il­mas­sa ei ole mi­tään niin ar­vo­kas­ta et­tä vaih­tai­sin Ju­ma­lan lah­joit­ta­man us­kon sii­hen.

Us­kon myö­tä löy­tyi myös ko­ti­sii­o­ni ja pal­jon uu­sia ys­tä­viä. Koin, et­tä Ju­ma­lan siu­naus tuli myös työ­hö­ni. Ei ol­lut enää pel­koa, vaan suu­ri ilo ja rau­ha täyt­ti koko ole­muk­sen ja va­paut­ti ole­maan oma it­sen­sä ja te­ke­mään työ­tä tai­vaan Isän an­ta­min lah­join. Ar­mon­tun­te­mi­set kes­ti­vät mon­ta kuu­kaut­ta, oli help­poa ol­la us­ko­vai­nen. Sit­ten al­koi us­kos­ta elä­mi­nen, tuli myös epäi­lyk­siä, kiu­sauk­sia, syn­tiä, joka ai­na tart­tuu ja te­kee mat­kan hi­taak­si, niin kuin apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa.

Ei mi­nus­ta tul­lut kui­ten­kaan hy­vää ih­mis­tä. Tämä van­ha osa on sa­man­lai­nen kuin epä­us­koi­se­na­kin oli. Vaik­ka ei ha­lua teh­dä syn­tiä, on tai­pu­vai­nen syn­tiin aja­tuk­sin sa­noin ja te­oin. Mut­ta on­nek­si us­ko­vai­si­na saam­me ol­la ar­mah­det­tu­ja syn­ti­siä ja elää an­teek­si­an­ta­muk­sen tur­vis­sa joka het­ki.

Sep­po Kela

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Kuormittuneenakin seuroihin?

2.5.2024 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Pääsiäisen mietteitä

6.4.2024 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Arkirytmistä rakentuu kodin tunne myös ulkomailla

2.4.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyyttä ja ystävyyttä

14.2.2024 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Miltä joulun pitäisi tuntua?

23.12.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kerjäläinen koskettaa

12.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Sen liekkiin anna kirkkaus ja tulta elävää"

7.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Lahja

3.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ovatko seurat sinulle tärkeät?

22.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sankariainesta

12.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tässä joukossa haluan kulkea

22.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sateenkaareen sisältyy lupaus, mutta ei lupaa syntiin

17.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vain vastaanotettu apu auttaa

4.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Nuoren viesti ystävälleen: "Toivon, että pääsisit eroon syntielämästä ja pysyisit uskomassa"

27.9.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kahvilla

20.7.2023 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Kasvissyöjänä Suviseuroissa

15.7.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Keskikesän kohokohta etänä

5.7.2023 10.05
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisenä ja toisten ympäröimänä uskovaisten enkelsaatossa – kaikki samalla matkalla

5.5.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olemme matkalla valoa kohti

1.4.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän huolikorjaamo

17.2.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matka Keniaan

9.1.2023 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulumuistoja lapsuudesta

26.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Koulun joulu

22.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulurauhan julistus, enkelten laulun jälkikaikua

12.12.2022 8.15
Päivämiehen Vierasblogi

Mummolan haju

11.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki rakkaamme ovat lahjaasi

5.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Huomenta kanat!”

22.10.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut”

31.8.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Tuli haluni kirjoittaa"

11.8.2022 9.40
Päivämiehen Vierasblogi

Ensimmäiset Suviseurat yksin

6.8.2022 7.30
Päivämiehen Vierasblogi

"Rakas Taivaan Isä, varjele meidät kaikki uskomassa" – Rippikoulun leiriohjaajan ajatuksia

14.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vievätkö valintani lähemmäksi Jumalaa vai kauemmas Jumalasta?

7.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksin uskovaisten nuorten keskellä

8.6.2022 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matkalta löytyy kaikki tarvittava

27.3.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Jaksanko luottaa?

9.3.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsemme tässä ajassa lähimmäisenrakkautta

2.2.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Soit, Herra, lapsen meidän perheeseemme"

7.1.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Paimenet pelaavat puhelimilla ja enkeli seilaa somessa

22.12.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Valoja pimeässä

2.10.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen mutta täydellinen

30.6.2021 9.15
Päivämiehen Vierasblogi

Sisäinen lapsi ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoitava taide

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haavojen hoitoa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Arvokas omana itsenäni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pilvinen päivä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymättömästä näkyväksi

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämppäkaverina metsäeläkeläinen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ongella ei ole ongelmia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Lohdutus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään pornoriippuvaisen tarina

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Pysähdytään myös hymyjen kohdalle

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Rasismia uskovaisten keskellä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts during coronavirus quarantine in the United States – Koronaviruskaranteenin aikaisia ajatuksia Yhdysvalloista

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä – Sananlaskuja ja karanteenia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kulje yksin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huolenpito auttaa epävarmuuden keskellä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu, tulethan

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tunnetaitoja vuorovaikutukseen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Joulutähdet

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kanssa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Johdatuksessa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyys suuren joukon keskellä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymätön vaiva

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Oletko raskaana, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Terveyshaasteet matkakumppanina

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Vaellusreissulla Itävallan Alpeilla

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuosi sitten se alkoi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sosiaalisuuden liika-annostusta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Turvapaikkana Jumalan valtakunta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Terveisiä Monticellon suviseuroista!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Havaintoja Suviseuroista

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sinkkuna Suviseuroissa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liikkuva lomakoti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikävä toista ihmistä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tunnet olevasi?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Alvar löysi turvan kirjassa Minne Taivaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuroja ja saattajia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voimavarahetkiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luopumisen varjo, Jumalan lohdutus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen opiskelija – tavallinen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suurissa pienissä seuroissa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kymmenen vuotta armosta uskomassa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Arvostamalla vai arvostelemalla

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avaimet

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Lasteni kokemukset tekivät surulliseksi

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Perheilyä kesän suurissa seuroissa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Jumalan terve ja tervetuloa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lintu sineen taivaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuramuistoja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syntymäpäivälahja vaimolleni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elämän uutta merkitystä etsimässä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsen muita ihmisiä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ystäväksi kaukaa tulleelle lapselle?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän lahja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Savea muovaamassa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sanoja sinulle ja itselleni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kulttuurien eroja ja elämyksiä pohjolan hiljaisuudessa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Imetysdementiaako?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jahtikamppeet esille

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen maalari

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyttäämistä vai välittämistä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sairastuimme hometalossa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luonto lähellä sydäntä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki on ilon puolella

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Jumala tietää kipuni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Puhutaanko uskonasioista?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Kodikas joululeiri Tampereella

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sairaalareissuja, uupumusta ja armollisuutta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Luterilaisuus kulttuurissamme

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Keskenmenosta jäi haikeus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yksin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Aikaa kuuntelemiselle

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Arkiuskoa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt kohti taivasta katselen

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Jumala pysäytti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun minulla on kylmä, sen sydän säteilee lämpöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Turvana ystävät ja ikiaikojen Jumala

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoitit minulle askeleet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luomista ja jalostamista

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vakka kantensa valitsi

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elämäni ei ole pelkkää etsimistä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tallin ovi on vielä auki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huomispäivää tunne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kaikesta tarvitse huolehtia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu Afrikassa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Kotini taivaassa ihana on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Kohti aurinkoa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Miksi minä jaksan?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tiedättekö sen kodin?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kaksitoista suuta ja kaksikymmentäneljä korvaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pieni poika ja hänen isänsä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kenenkään äiti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Radiokesäseurat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pienen pojan suviseurapainajainen

24.6.2015 6.30
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys