JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420181016064400

Odo­tan aa­mun­sa­ras­tus­ta, syk­syn kal­pe­aa au­rin­koa. On lo­ka­kuu, ja se saa mi­nut muis­te­le­maan tär­ke­ää päi­vää, jol­loin sain löy­tää Isän ko­tiin, sain pa­ran­nuk­sen ar­mon. Sii­tä tu­lee tänä vuon­na kym­me­nen vuot­ta.

Muis­tan, kuin­ka kor­ke­al­ta tun­tui­kaan kyn­nys, jon­ka yli oli pääs­tä­vä, kuin­ka ah­taal­ta port­ti. Ja sil­ti, Ju­ma­lan voi­mal­la, se on­nis­tui. Se on ih­me. Kuin­ka en­sin ym­mär­sin löy­tä­nee­ni oi­ke­an seu­ra­kun­nan, jol­ta sain syn­ti­ni an­teek­si, niin et­tä tai­vas vas­ta­si rau­hal­la. Ja kuin­ka vii­kon ku­lut­tua, syys­seu­ro­jen mes­sus­sa, Ju­ma­la ava­si mi­nut kä­sit­tä­mään, et­tä olin löy­tä­nyt myös Ju­ma­lan val­ta­kun­nan – et­tä se oli jo tääl­lä maan pääl­lä löy­det­tä­vis­sä! Eh­tool­li­sel­la koin läpi ruu­miin käy­vän läm­pi­män, puh­dis­ta­van lie­kin, ja tein kaik­ke­ni, et­ten oli­si puh­jen­nut ää­neen kiit­tä­mään.

Edes­sä oli sil­loin tun­te­ma­ton tai­val, ka­pea tie. Raa­ma­tus­sa sitä tai­val­ta ei lu­va­ta hel­pok­si, ei­kä se sitä ai­na ole ol­lut­kaan. Sil­ti tuo­ta tie­tä on ol­lut ih­meen ke­veä kul­kea, sil­lä sitä saa kul­kea Ju­ma­lan rau­haa rin­nas­saan kan­ta­en, ai­van ku­ten Sii­o­nin lau­lus­sa to­de­taan: ”Ju­ma­lan rau­haa rin­nas­san­sa, ken kan­taa maas­sa kuo­le­man, on on­nel­li­nen kul­keis­san­sa tai­vaa­seen kaut­ta vie­raan maan.”

Aluk­si tun­tui kuin oli­si aloit­ta­nut elä­män ai­van tyh­jäs­tä: mo­net ys­tä­vät ja lä­hes koko van­ha elä­mä­ni oli­vat ka­don­neet. Suu­ri löy­tö­ni ei ol­lut help­po per­heel­le­ni ei­kä ys­tä­vil­le­ni, sik­si jou­duin ot­ta­maan ris­kin, et­tä hei­dät me­ne­tän. Sain ko­kea to­dek­si Raa­ma­tun sa­nat: ”Jos joku tu­lee mi­nun luok­se­ni mut­ta ei ole val­mis luo­pu­maan isäs­tään ja äi­dis­tään, vai­mos­taan ja lap­sis­taan, vel­jis­tään ja si­sa­ris­taan, vie­lä­pä omas­ta elä­mäs­tään, hän ei voi ol­la mi­nun ope­tus­lap­se­ni” (Luuk. 14:26).

Pian sain kui­ten­kin huo­ma­ta, et­tei Ju­ma­la vie­nyt­kään mi­nul­ta kaik­kea, vaan siu­na­si elä­mää­ni ih­meel­li­sel­lä ta­val­la. Osa ys­tä­vis­tä jäi, ja sain pi­tää per­hee­ni, ajal­li­ses­sa elä­mäs­sä tär­keim­pä­ni. Li­säk­si löy­sin Ju­ma­lan per­he­vä­en, jon­ka jä­se­nek­si heti it­se­ni hen­gel­li­ses­ti tun­sin ja joka ot­ti mi­nut omak­seen. To­del­li­nen tu­tus­tu­mi­nen vei kui­ten­kin ai­kaa; en­sim­mäi­set vuo­det oli­vat mel­ko yk­si­näi­siä. Sik­si kii­tol­li­se­na ajat­te­len nyt sitä ys­tä­vien, si­sar­ten ja vel­jien jouk­koa, jon­ka Ju­ma­la on mi­nul­le vuo­sien var­rel­la an­ta­nut, lu­pauk­sen­sa mu­kaan: ”To­ti­ses­ti: kuka iki­nä mi­nun täh­te­ni ja evan­ke­liu­min täh­den on luo­pu­nut ta­los­taan, vel­jis­tään tai si­sa­ris­taan, äi­dis­tään, isäs­tään tai lap­sis­taan tai pel­lois­taan, hän saa sa­ta­ker­tai­ses­ti: nyt, täs­sä maa­il­ma­na­jas­sa, ta­lo­ja, vel­jiä ja si­sa­ria, äi­te­jä ja lap­sia ja pel­to­ja – to­sin myös vai­noa – ja tu­le­vas­sa ajas­sa hän saa ian­kaik­ki­sen elä­män” (Mark. 10: 20-30).

”To­sin myös vai­noa” – sii­nä­kin mie­les­sä Ju­ma­lan sa­nan olen saa­nut ko­kea to­dek­si. Erään­lai­nen vai­no tai pilk­ka ja sen seu­rauk­set oli­vat mi­nut uu­vut­taa niin, et­tä en jak­sa­nut jat­kaa enää Päi­vä­mie­hen blo­gis­ti­na, vaan lo­pe­tin rei­lu vuo­si sit­ten. Sain lo­pet­ta­es­sa­ni tun­tea, kuin­ka rak­kau­del­la mi­nua Ju­ma­lan lap­set muis­ti­vat. Moni myös kir­joit­ti läm­mit­tä­väs­ti ja toi­vot­ti Tai­vaan Isän siu­naus­ta. Nuo toi­vo­tuk­set var­mas­ti kuul­tiin, sil­lä vii­me ke­sän su­vi­seu­ra­saar­nat toi­vat ne­tin kaut­ta mi­nul­le­kin vä­sy­neel­le ar­mon vies­tin, ja mel­kein sam­mu­mas­sa ol­lut us­kon­liek­ki sai voi­maa he­rä­tä vir­voit­tu­nee­na uu­del­leen. Täy­sin Ju­ma­lan ar­mos­ta. Se, et­tä saan ol­la tänä päi­vä­nä­kin us­ko­mas­sa, on yk­sin ja täy­sin Ju­ma­lan työ. Suu­ri, ih­meel­li­nen ar­mo­työ.

Kun on it­se har­hail­lut yk­si­näi­se­nä maa­il­mas­sa, ko­tia et­sien, on sy­dä­mes­sä jat­ku­vas­ti toi­ve: kun­pa jo­kai­nen har­hai­le­va sai­si ko­tiin löy­tää! Sik­si sa­non si­nul­le, joka yhä et­sit: tule ko­tiin, Isä si­nua jo kai­paa. Läh­de seu­roi­hin, et­si Ju­ma­lan val­ta­kun­taa! Us­ko siel­tä ju­lis­tet­tu syn­nin­pääs­tö omal­le koh­dal­le­si, ja läh­de tuon ar­mo­e­van­ke­liu­min an­ta­min ih­meel­li­sin voi­min tätä tai­vas­tie­tä kul­ke­maan.

"Oi ar­mo­kut­su, iha­nam­paa ei maa­il­mas­sa tie­tää voi. Ju­ma­lan lap­si! Kor­ke­am­paa ei sa­naa kor­vis­sa­ni soi."

Vaik­ka maa­il­ma ym­pä­ril­lä kuo­huu, ja ai­ka tun­tuu toi­si­naan yh­tä pi­me­äl­tä kuin tämä syk­syi­nen aa­mu­yö, saan yh­des­sä mui­den us­ko­vais­ten kans­sa odot­taa ilol­la uu­den elä­män kirk­kaas­ti lois­ta­vaa Au­rin­koa.

Maa­rit Mur­to­maa

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Opis­toil­le su­kua

25.2.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys