JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00

Juttua muokattu:

4.2. 13:02
2021020413023520210204130000

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Ni­mi­merk­ki: Sel­viy­ty­jä

Luin syk­syl­lä sa­no­ma­leh­ti Ka­le­vas­ta ar­tik­ke­lin ai­hees­ta ”les­ta­di­o­lais­per­hei­den las­ten nä­ky­mät­tö­myys”. Jut­tu oli mie­les­tä­ni tyy­lil­tään mel­ko pro­vo­ka­tii­vi­nen, ja sii­hen tu­li­kin lu­ki­jal­ta asi­aa laa­jem­min tar­kas­te­le­va vas­ti­ne myö­hem­mäs­sä nu­me­ros­sa.

Ju­tun ai­he kui­ten­kin kos­ket­ti mi­nua sy­väs­ti. Olen ko­ke­nut omas­sa elä­mäs­sä­ni ki­pe­äs­ti sekä nä­ky­mät­tö­myy­den et­tä ver­hon sen ai­heut­ta­man ki­vun ym­pä­ril­lä. Ha­lu­an kui­ten­kin ko­ros­taa, et­tä tämä on vain oma ko­ke­muk­se­ni. Ajat­te­len, et­tä las­ten hy­vin­voin­ti poh­jau­tuu van­hem­pien hy­vin­voin­nil­le ja us­kon, et­tä suu­rim­mas­sa osas­sa yh­tei­söm­me per­heis­tä vaa­li­taan las­ten hy­vin­voin­tia tur­val­li­ses­ti ja rak­kau­del­la.

Mi­nun elä­mä­ni on­nel­li­sin asia on se, et­tä olen saa­nut syn­tyä us­ko­vai­seen ko­tiin. Kai­ken kes­kel­lä Ju­ma­la on pi­tä­nyt omas­taan niin hy­vää huol­ta, et­tä olen saa­nut myös säi­lyt­tää us­kon lah­jan. Olen ko­ke­nut elä­mäs­sä­ni vai­hei­ta, jol­loin tuon lah­jan ole­mas­sa­o­lo on saat­ta­nut pe­las­taa hen­ke­ni, tai ai­na­kin var­jel­lut mi­nua pal­jol­ta pa­hal­ta.

Syn­nyin per­hee­seen, jos­sa mo­lem­mat van­hem­mat kan­toi­vat omien su­ku­jen­sa trau­ma­taak­kaa. Toi­sen van­hem­mis­ta sai­ras­tut­tua ma­sen­nuk­seen ei toi­nen ky­en­nyt kan­ta­maan vas­tuu­ta las­ten tur­val­li­suu­den­tun­tees­ta, rak­kau­den­tar­pees­ta, hoi­vas­ta ja huo­len­pi­dos­ta. Ar­ki jat­kui ul­koi­ses­ti ku­ten en­nen­kin, mut­ta lap­set jäi­vät nä­ky­mät­tö­mik­si, kan­toi­vat vas­tuun it­ses­tään ja tun­teis­taan.

Ai­kui­si­äl­lä eri­lais­ten tem­pe­ra­ment­tien vai­ku­tus nä­kyy häm­mäs­tyt­tä­vän sel­väs­ti sii­nä, mi­ten eri ta­voin ku­kin suo­jau­tui tur­vat­to­muu­den kes­kel­lä. Yk­si ve­täy­tyi tark­kai­li­jak­si ja sul­keu­tui, toi­nen haki huo­mi­o­ta kii­vail­la tun­teen­pur­kauk­sil­la, kol­mas pa­ke­ni to­del­li­suut­ta fan­ta­si­a­maa­il­maan.

Herk­kyy­del­lä oli myös osuu­ten­sa mie­len so­peu­tu­mis­ky­kyyn. Voi ol­la, et­tä vä­hem­män herk­kä­nä sel­viy­ty­mis­kei­not oli­si­vat ol­leet niin sa­no­tus­ti ”pa­rem­mat”. Sii­tä huo­li­mat­ta en vaih­tai­si herk­kyyt­tä­ni mi­hin­kään; ny­ky­ään se on mi­nul­le tär­keä voi­ma­va­ra.

Olen kul­ke­nut elä­mäs­tä­ni tois­tai­sek­si suu­rim­man osan kuin us­vas­sa. Olen pa­en­nut tun­tei­ta­ni yli­vi­rei­syy­del­lä, ha­ke­nut tur­vaa ih­mis­suh­teis­ta osaa­mat­ta luot­taa, kä­per­ty­nyt it­see­ni ja pa­kot­ta­nut it­se­ni sel­vi­ä­mään ti­lan­tees­ta kuin ti­lan­tees­ta, yk­sin. Olen hy­län­nyt it­se­ni niin usein, et­ten osan­nut lo­pul­ta enää toi­mia toi­sin.

Kipu, joka si­sin­tä­ni jäy­ti, joh­dat­ti mi­nut pu­hu­maan sii­tä, kun­nes joku kuun­te­li ja sain avun. Sen ki­vun koh­taa­mi­nen on he­rät­tä­nyt run­saas­ti mik­si-ky­sy­myk­siä, mut­ta jät­tä­nyt tois­tai­sek­si il­man vas­tauk­sia. Us­kon ja luo­tan, et­tä Kaik­ki­val­ti­aan vii­saus yl­tää nii­hin­kin, vaik­kei­vät ne mi­nul­le avau­tui­si­kaan. Tar­vi­taan myös pal­jon ar­moa ja evan­ke­liu­mia, jot­ta mie­li ei kat­ke­roi­tui­si ja vä­lit van­hem­piin voi­si­vat säi­lyä ar­vos­ta­vi­na ja kun­ni­oit­ta­vi­na.

Toi­pu­mi­nen on ol­lut hi­das­ta, mut­ta hil­jal­leen luot­ta­mus it­seen, elä­mään ja mui­hin ih­mi­siin on al­ka­nut kan­taa. Uu­pu­mi­nen ja sitä seu­ran­nut ”pa­kot­ta­va py­säh­ty­mi­nen” ovat an­ta­neet mah­dol­li­suu­den hen­gäh­tää eteen­päin me­ne­mi­sen, suo­rit­ta­mi­sen ja pa­kon pai­neil­ta.

Yh­teis­kun­nan tu­kien va­ras­sa elä­mi­nen on saa­nut mi­nut usein kiit­tä­mään syn­nyin­maas­ta­ni, jos­sa hei­kois­ta ja sär­ky­neis­tä­kin pi­de­tään hy­vää huol­ta. Haa­veet siin­tä­vät tu­le­vai­suu­des­sa ja tie­to sii­tä, et­tä riit­tä­vä tuki nii­den saa­vut­ta­mi­sek­si on saa­ta­vil­la, te­kee elä­mäs­tä toi­von täyt­tä­mää.

Olen eri­näi­sis­sä hoi­to­kon­tak­teis­sa sa­noit­ta­nut ko­ke­mus­ta­ni us­kon mer­ki­tyk­ses­tä sa­no­mal­la us­kon pe­las­ta­neen mi­nut ka­tuo­jal­ta. Koen, et­tä sekä us­kon tuo­ma ar­vo­poh­ja et­tä luot­ta­mus Ju­ma­lan huo­len­pi­toon ovat vai­kut­ta­neet sii­hen, et­ten ole ha­ke­nut hel­po­tus­ta päih­teis­tä tai va­hin­goit­ta­nut it­se­ä­ni muul­la ta­paa. Ja vaik­ka olo­suh­teet ko­to­na ovat ol­leet ka­rut, en osaa ku­vi­tel­la­kaan sitä va­hin­koa, mitä päih­teet kai­ken li­säk­si oli­si­vat voi­neet saa­da ai­kaan. Sik­si olen sy­väs­ti kii­tol­li­nen us­ko­vais­ten yh­tei­ses­tä nä­ke­myk­ses­tä päih­tei­den suh­teen.

Ny­ky­a­jan li­sään­ty­nyt ym­mär­rys ih­mi­sen psyy­ken toi­min­nas­ta ja avun­ha­ke­mi­sen kyn­nyk­sen ma­dal­tu­mi­nen ovat myös suu­ria kii­tol­li­suu­de­nai­hei­ta. Tä­män het­ken ja tu­le­vai­suu­den su­ku­pol­vil­la on ai­nut­laa­tui­nen mah­dol­li­suus pur­kaa yli­su­ku­pol­vi­sia taak­ko­ja. Myös per­heil­le tar­jot­ta­vat tu­ki­pal­ve­lut luo­vat tur­val­li­suu­den­tun­net­ta; Ju­ma­la pi­tää meis­tä huol­ta myös yh­teis­kun­nan kaut­ta.

Kun­pa voi­sin kir­joit­taa täs­tä ki­vus­ta ku­ten mis­tä ta­han­sa eli­mel­li­ses­tä ki­vus­ta, mut­ta tämä ai­he kos­ket­taa su­ku­pol­vien ket­jus­sa niin mo­nia, et­ten voi sitä teh­dä. Sik­si kir­joi­tan täs­tä ni­mi­mer­kin suo­jas­sa. Mut­ta jos suin­kin voin näi­den ko­ke­mus­ten sa­noit­ta­mi­sel­la pois­taa ki­vul­ta nä­ky­mät­tö­myy­den ver­hoa, koen te­ke­vä­ni riit­tä­väs­ti.

Olen usein miet­ti­nyt, on­ko per­heem­me ta­ri­na us­ko­vais­ten kes­kuu­des­sa jo­kin poik­keus, vai on­ko ta­ri­noi­ta enem­män­kin. Us­kon, et­tei se ole poik­keus. Ku­ten mis­sä ta­han­sa yh­tei­sös­sä, on täs­sä­kin ih­mis­ten muo­dos­ta­mas­sa jou­kos­sa ta­ri­noi­ta, jot­ka jää­vät nii­den tus­kal­li­suu­den vuok­si usein pii­loon. Roh­keus koh­da­ta tus­kal­li­set muis­tot voi par­haim­mil­laan an­taa elä­mäl­le uu­den, tur­val­li­suut­ta ra­ken­ta­van suun­nan.

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
9.5.2021

Jee­sus sa­noo: "Pyy­tä­kää, niin teil­le an­ne­taan. Et­si­kää, niin te löy­dät­te. Kol­kut­ta­kaa, niin teil­le ava­taan. Sil­lä pyy­tä­vä saa, et­si­jä löy­tää, ja jo­kai­sel­le, joka kol­kut­taa, ava­taan." Luuk. 11:9-10

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies