JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170623064200

Sun­nun­tai­aa­mu. Juu­ri ylä­kou­lun päät­tä­nyt esi­koi­nen ry­mis­te­lee ala­ker­taan. As­ke­lis­ta jo kuu­len tun­nel­mat, pää­ni pai­nuu. Yli­huo­leh­ti­vai­nen. Suo­je­le­va. Kyt­tää­vä. Huo­no äi­ti. Huo­noin.

Il­lal­la nuor­ten suun­ni­tel­mis­sa on meno ys­tä­vien kans­sa. Kau­nis, he­rää­vä kesä hou­kut­te­lee, saa mie­len­kin he­rää­mään. Il­ta ve­nyy, tu­lee yö. Lin­nut lau­la­vat, nau­ru kii­rii kau­as. Joku al­ku­ke­sän sääs­ki len­tää yöt­tö­män yön au­rin­gos­sa. Kou­lu on kau­ka­na, ja vas­tuu. Huo­mis­ta ei nyt ole, on vain tämä il­ta, yök­si vaih­tu­va.

Esi­koi­sen sa­no­ma on sel­vä. Mik­si ai­na vain meil­lä on ko­tiin­tu­lo­a­jat? Et­te­kö te luo­ta? Ol­laan us­ko­vai­sia nuo­ria, mitä te pel­käät­te? Po­ru­kan muil­la nuo­ril­la ko­tiin­tu­lo­ai­ko­ja ei ole, ku­kaan ei odo­ta val­veil­la aa­mu­yöl­lä ko­tiu­tu­vaa tyt­töä tai poi­kaa, joka oi­ke­as­taan on vie­lä lap­si.

Äi­ti­nä huo­kai­sen mo­nes­ti it­sek­se­ni. Huo­kaan ja pyy­dän vii­saut­ta kas­vat­ta­ja­na. En ha­lua ol­la yli­suo­je­le­va, mut­ta suo­jel­la ha­lu­an. Se on myös mi­nun teh­tä­vä­ni. Ra­jat ovat rak­kaut­ta, ja myös us­ko­vai­set nuo­ret tar­vit­se­vat nii­tä.

Ylä­kou­lun van­hem­pai­nil­las­sa eri­tyi­so­pet­ta­ja pu­hui ko­tiin­tu­lo­a­jois­ta. Hän ih­met­te­li suu­res­ti vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­den kult­tuu­ria, jos­sa alai­käis­ten an­ne­taan kul­kea yöt ul­ko­na tie­tä­mät­tä var­mas­ti, ke­nen kans­sa ja mis­sä nuo­ret liik­ku­vat.

Us­ko­vai­sen nuo­ren elä­mä on par­haim­mil­laan iha­naa ja va­paa­ta. On ys­tä­viä, on iloa ja nau­rua. Us­ko­vai­nen­kaan nuo­ri ei kui­ten­kaan ole suo­jas­sa syn­nin tai muil­ta­kaan vaa­roil­ta. Omat nuo­re­ni ovat ker­to­neet joi­den­kin us­ko­vais­ten nuor­ten al­ko­ho­li­ko­kei­luis­ta ja it­se­kin ih­me­tel­leet sitä, et­tä näi­den nuor­ten van­hem­mat ei­vät ole ti­lan­tees­ta tie­toi­sia.

Ko­tiin­tu­lo­a­jat ja se, et­tä van­hem­pi on he­reil­lä nuor­ta odot­ta­mas­sa, on täs­tä­kin nä­kö­kul­mas­ta ihan pe­rus­tel­tu tapa toi­mia. Äi­ti­nä ha­lu­ai­sin he­rä­tel­lä mui­ta­kin van­hem­pia ajat­te­le­maan, et­tä kyse ei ole kyt­tää­mi­ses­tä vaan vä­lit­tä­mi­ses­tä. Lap­sis­ta huo­leh­ti­mi­nen on myös am­mat­ti­lais­ten pu­hei­den ja kan­na­not­to­jen pe­rus­teel­la tär­ke­ää.

Ky­syin ko­tiin­tu­lo­ai­ka-asi­as­ta mie­li­pi­det­tä myös tu­tul­ta po­lii­sil­ta. Vies­ti oli hy­vin sel­keä: puo­len yön jäl­keen ko­din ul­ko­puo­lel­la ei ole alai­käi­sil­le mi­tään sel­lais­ta, min­kä vuok­si ky­lil­lä pi­täi­si sii­hen ai­kaan ol­la.

Mo­net kau­pun­git ovat aset­ta­neet nuo­ril­le ko­tiin­tu­lo­ai­ka­suo­si­tuk­sia, joil­le on var­mas­ti ol­lut hy­vät pe­rus­te­lut. Us­ko­vais­ten kes­kuu­des­sa vai­kut­taa ole­van ai­ka yleis­tä asen­ne, jon­ka mu­kaan us­ko­vais­ten nuor­ten koh­dal­la nämä ra­jat ovat sitä esi­koi­se­ni mai­nit­se­maa yli­suo­je­le­vai­suut­ta.

Kes­kus­te­lu­yh­teys esi­koi­se­ni kans­sa on on­nek­si säi­ly­nyt. Hy­väk­si äi­dik­si ja van­hem­mak­si en it­se­ä­ni tun­ne, mut­ta par­haa­ni yri­tän. Ha­lu­an tu­kea nuo­ri­a­ni py­sy­mään eros­sa päih­teis­tä ja muus­ta pa­has­ta, jota maa­il­ma tar­jo­aa.

Olen on­nel­li­nen sii­tä, et­tä per­heem­me nuo­ril­la on us­ko­vai­sia ys­tä­viä, mut­ta sa­mal­la va­kuut­tu­nut sii­tä, et­tä ys­tä­vien kans­sa voi viet­tää laa­du­kas­ta yh­teis­tä ai­kaa myös päi­väl­lä. Yö on luo­tu meil­le jo ai­ko­jen alus­sa le­poa var­ten, ja tämä pä­tee edel­leen­kin.

Ru­koi­len ym­mär­rys­tä ja hy­vien vä­lien säi­ly­mis­tä nuor­te­ni kans­sa. Ja sitä, et­tä he saa­vat säi­lyt­tää us­ko­vai­set ys­tä­vän­sä ja kas­vaa yh­des­sä tois­ten­sa rin­nal­la koh­ti ai­kui­suut­ta.

Ni­mi­merk­ki "äi­ti"

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hen Py­säk­ki-pals­tal­la 21.6.2017.

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Opis­toil­le su­kua

25.2.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys