JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50

Juttua muokattu:

20.7. 13:58
2020072013585820200722065000

Se hir­veä, kau­hea tun­ne, kun ai­na vain uu­del­leen ja uu­del­leen huo­maa lan­gen­neen­sa sie­lun­vi­hol­li­sen an­saan. Tun­ti­tol­kul­la por­noa, ja sen jäl­keen kau­hea, tyh­jä ja kä­sit­tä­mät­tö­män ah­dis­tu­nut olo.

Sek­su­aa­li­suus, Ju­ma­lan iha­na lah­ja, näyt­ti tuo­hon suun­taan vie­ty­nä vain pa­ho­lai­sen ka­ta­lal­ta kek­sin­nöl­tä.

Mon­ta vuot­ta kes­ti tätä kau­he­aa kier­ret­tä. Tun­sin ole­va­ni maa­il­man syn­ti­sin ih­mi­nen. Ne­tin yleis­ty­es­sä kä­vin por­no­si­vuil­la kou­lun ko­neil­la, kir­jas­tois­sa ja jopa ys­tä­vä­ni ko­neel­la hä­nen ol­les­saan töis­sä.

Vaik­ka noi­den vi­de­oi­den tui­jot­te­lu hou­kut­te­li, oli ko­neel­la is­tu­mi­nen yh­tä si­vuil­le vil­kui­lua ja ah­dis­ta­vaa pak­ko­miel­teis­tä käy­tös­tä. Hä­pe­än tun­ne oli val­ta­va. Ja se ah­dis­tus, kun me­nin esi­mer­kik­si opet­ta­jan­huo­nee­seen – ajat­te­lin, et­tä he var­mas­ti tie­si­vät surf­fai­lu­ni, kun pys­tyi­vät opet­ta­jan ko­neel­la seu­raa­maan, mitä ku­kin omil­la tun­nuk­sil­laan ko­neel­la te­kee.

Asi­aa ei hel­pot­ta­nut se, kun äly­pu­he­li­men myö­tä por­no al­koi pol­tel­la tas­kus­sa­ni. Saa­toin vie­rail­la si­vus­toil­la jopa työ­päi­vän ai­ka­na, au­tol­la aja­es­sa ja mil­loin mis­sä­kin. On­nek­si Ju­ma­la an­toi mi­nul­le ys­tä­vän, jol­le pys­tyin ker­to­maan kau­nis­te­le­mat­ta lan­kee­muk­sis­ta­ni ja sain ker­ta toi­sen­sa jäl­keen kuul­la evan­ke­liu­min su­lo­sa­no­man.

Myö­hem­min nai­mi­siin men­nes­sä­ni huo­ma­sin, et­tä kä­si­tyk­se­ni sek­su­aa­li­suu­des­ta oli vää­ris­ty­nyt. Yh­tei­se­lä­mä oli vai­ke­aa.

Tär­keä het­ki, jos­ta avau­tui tie koh­ti pa­rem­paa huo­mis­ta, oli se, kun tör­mä­sin sat­tu­moi­sin vi­de­oon, jos­sa eräs nuo­ri­mies ker­toi por­no­riip­pu­vuu­des­taan. Hän ker­toi it­ses­tään ja aja­tuk­sis­taan en­nen pa­ran­tu­mis­taan. Tun­tui kuin hän oli­si ker­to­nut mi­nus­ta. Sil­lä het­kel­lä ym­mär­sin, et­tä vaik­ka olen ar­mos­ta us­ko­mas­sa, on suh­tee­ni sek­siin sai­raal­loi­nen.

Syn­ti­syy­te­ni ei ol­lut­kaan ai­noa syy, joka veti mi­nua por­no­si­vuil­le. Sin­ne veti myös se, et­tä olin sai­ras­tu­nut por­no­riip­pu­vuu­teen. Nuo­ruu­des­sa teh­dyt ute­li­aat kur­kis­te­lu­käyn­nit oli­vat pik­ku­hil­jaa muut­tu­neet sek­si­riip­pu­vuu­dek­si.

Vaik­ka tuol­loin tun­sin hel­po­tus­ta, et­tä ym­mär­sin ti­lan­tee­ni, oli tus­kal­lis­ta näh­dä, mi­ten suur­ta mur­het­ta se tuot­ti rak­kaal­le vai­mol­le­ni. Sain ker­rot­tua hä­nel­le, kuin­ka va­ka­va riip­pu­vuus mi­nul­la on. Ker­to­mi­nen oli ras­kas­ta. Ker­roin, kuin­ka olin vie­rail­lut sa­laa si­vuil­la vai­mon nuk­ku­es­sa. Ja sii­tä, kuin­ka riip­pu­vuu­te­ni nä­kyi vää­ris­ty­nee­nä aja­tus­maa­il­ma­na suh­tees­sa omaan vai­moo­ni ja mui­hin nai­siin. Vai­mo­ni ro­mah­ti.

Ju­ma­la kui­ten­kin siu­na­si niin, et­tä an­toi luot­ta­muk­sen ja rak­kau­den pa­la­ta suh­tee­seem­me.

Pa­ra­ne­mi­nen ei kui­ten­kaan ol­lut­kaan niin help­poa kuin oli­sin toi­vo­nut. Apua ei oi­kein löy­ty­nyt, ja me­di­as­sa ylei­set, por­noon ja va­paa­seen sek­siin kan­nus­ta­vat ju­tut ei­vät ai­na­kaan hel­pot­ta­neet ti­lan­net­ta­ni.

Vä­lil­lä tuli ret­kah­ta­mi­sia, ja nii­den myö­tä us­ko pa­rem­paan huo­mi­seen hor­jui. Luot­ta­muk­sel­li­set kes­kus­te­lut lä­heis­ten kans­sa hel­pot­ti­vat olo­a­ni, aut­toi­vat tie­dos­ta­maan omaa toi­min­taa­ni ja loi­vat toi­voa.

Aja­tus­ten rait­tius on it­sel­le­ni ää­rim­mäi­sen tär­ke­ää. En voi sil­le mi­tään, et­tä pa­ho­ja­kin aja­tuk­sia tu­lee, mut­ta nii­hin jää­mi­nen taas joh­taa usein ret­kah­ta­mi­seen. Näi­den aja­tus­ten kar­kot­ta­mi­seen saan voi­maa ru­kouk­ses­ta ja evan­ke­liu­mis­ta.

Kä­vin myös am­mat­ti­aut­ta­jan luo­na kes­kus­te­le­mas­sa. Hä­nel­tä ei apua he­ru­nut. Hän enem­män­kin pu­hui sen puo­les­ta, et­tä käy­tök­se­ni oli­si täy­sin nor­maa­lia. Ai­noa asia, mik­si hän ym­mär­si py­ris­te­ly­jä­ni ir­ti por­nos­ta, oli se, et­tä vai­mo­ni ei hy­väk­sy sitä. Hän ky­syi, on­ko mi­nul­la men­nyt ra­haa por­no- ja sek­si­pal­ve­lui­hin. Ei­pä juu­ri ol­lut, jo­ten hän ei oi­kein ym­mär­tä­nyt, mik­si tämä on mi­nul­le niin suu­ri on­gel­ma. Tuli vah­va tun­ne, et­tä yh­teis­kun­nas­sam­me ei juu­ri ym­mär­re­tä por­no- ja sek­si­riip­pu­vuut­ta.

Luin Pia Ren­di­cin kir­jan Voi­han por­no!. Kir­ja py­säyt­ti mi­nut. Sii­nä ker­ro­taan laa­jal­ti por­non hai­tal­li­sis­ta vai­ku­tuk­sis­ta niin sen te­ki­jöi­hin, käyt­tä­jiin kuin käyt­tä­jien omai­siin­kin. Por­no vää­ris­tää kä­si­tys­tä sek­su­aa­li­suu­des­ta ja nai­sis­ta. Se saa ai­kaan hy­väk­si­käy­tet­ty­jä ih­mi­siä, sär­ky­nei­tä avi­o­liit­to­ja, sy­vää riip­pu­vuut­ta ja raa­ko­ja sek­su­aa­li­ri­kok­sia.

Por­no­vi­de­ot on teh­ty viih­dyt­tä­mään kat­so­jia, yleen­sä mie­hiä. Mo­net näyt­te­li­jöis­tä ovat nuo­ria nai­sia, jot­ka ei­vät tie­dä, mi­hin jou­tu­vat tai joi­ta pa­ko­te­taan toi­min­taan jopa huu­mei­den avul­la. Opin kir­jas­ta, et­tä nämä nai­set ovat uh­re­ja, joi­den hy­myn taak­se kät­key­tyy vä­ki­val­taa ja kär­si­mys­tä.

Joka ker­ta, kun joku klik­kaa por­no­si­vun au­ki vaik­ka vain vil­kais­tak­seen sitä, hän an­taa tu­ken­sa täl­lai­sel­le hy­väk­si­käy­töl­le.

Kir­jan lu­et­tu­a­ni tun­sin suur­ta su­rua ih­mi­sen pa­huu­des­ta ja maa­il­man epä­ta­sa-ar­vos­ta.

Su­run har­son läpi kat­sel­les­sa­ni olin kui­ten­kin kii­tol­li­nen, et­tä esi­mer­kik­si täl­lais­ten kir­jo­jen ja lä­him­mäis­ten tuen avul­la voi huo­ma­ta, mikä tu­ho­aa omaa ja tois­ten elä­mää. Voi pa­ran­tua ja va­li­ta: ha­lu­an suo­jel­la elä­mää, ha­lu­an var­jel­la us­ko­a­ni. Niin mi­nä­kin ha­lu­an teh­dä.

Ni­mi­merk­ki Luot­ta­vai­se­na huo­mi­seen

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
9.5.2021

Jee­sus sa­noo: "Pyy­tä­kää, niin teil­le an­ne­taan. Et­si­kää, niin te löy­dät­te. Kol­kut­ta­kaa, niin teil­le ava­taan. Sil­lä pyy­tä­vä saa, et­si­jä löy­tää, ja jo­kai­sel­le, joka kol­kut­taa, ava­taan." Luuk. 11:9-10

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies