JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Sairastuimme hometalossa

15.5.2017 6.56

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170515065600

Vii­me vuon­na mei­dän per­heem­me elä­mä muut­tui. Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa koko per­he, tie­tä­mät­täm­me. Minä ja mie­he­ni lo­pul­li­ses­ti, lap­sil­la sen­tään on toi­voa, et­tei oi­rei­lu oli­si lop­pu­e­lä­män vit­saus. Me van­hem­mat olim­me kär­si­neet ho­meen vuok­si ai­em­min­kin: kou­luis­sa, työ­pai­kois­sa ja asun­nois­sa.

Vie­lä jo­kin ai­ka sit­ten luu­lin, et­tä on nor­maa­lia, kun tun­tuu, et­tä hap­pi lop­puu ja kurk­ku me­nee tuk­koon, ast­ma­lääk­kei­tä me­nee enem­män kuin ai­em­min. En ym­mär­tä­nyt, mik­si on jat­ku­vas­ti pos­ki­on­te­lon­tu­leh­duk­sia ja läm­pöi­lyä, li­hak­set ovat voi­mat­to­mia, mie­li­a­la las­kee ja on suun­na­ton vä­sy­mys. Oi­rei­siin liit­tyi "ai­vo­su­mua": vä­lil­lä oli vai­kea ym­mär­tää, mitä it­se pu­hui tai mis­tä muut pu­hui­vat. Saat­toi pu­hua tois­ta, mitä ajat­te­li sa­no­van­sa. Oli sei­niin tör­mäi­lyä, kos­ka luu­li ovi­au­kon ole­van eri koh­das­sa, mis­sä se oi­ke­as­ti oli. Re­ak­ti­o­ky­ky hi­das­tui, saat­toi ajaa au­toa ta­ju­a­mat­ta kun­nol­la ym­pä­ris­töä. Tun­tui kuin kat­soi­si maa­il­maa lii­an vah­vo­jen sil­mä­la­sien läpi.

"Ke­mi­kaa­li- ja ho­me­kän­ni" on il­mai­su, joka ku­vaa mo­nia edel­lä mai­nit­tu­ja asi­oi­ta. Oi­rei­den kir­jo on laa­ja, to­del­la laa­ja. En tie­dä mil­lais­ta on ol­la hu­ma­las­sa, mut­ta tuo tila on luul­ta­vas­ti hy­vin vas­taa­va, il­man al­ko­ho­lia. Näin moni on ver­tais­ryh­mis­sä ker­to­nut. Eh­kä ko­ke­mus­ta voi­si ver­ra­ta myös sii­hen, kun pit­kän yö­vuo­ron jäl­keen läh­tee aja­maan au­tol­la. Au­tol­la aja­mi­nen hy­vin vä­sy­nee­nä vas­taa­kin muis­taak­se­ni yli pro­mil­len hu­ma­la­ti­laa. It­sel­le­ni on myös puh­jen­nut mo­nia ruo­ka-ai­ney­li­herk­kyyk­siä. Lä­hes mi­tään ei voi os­taa val­mii­na kau­pas­ta, kaik­ki pi­tää teh­dä it­se. On luk­sus­ta pääs­tä jon­kun toi­sen te­ke­mien ruo­kien ää­reen.

Pa­lat lok­sah­ti­vat pai­kal­leen kun luin, mil­lais­ta on MCS:ää (mo­ni­ke­mi­kaa­li­herk­kyys) sai­ras­ta­van elä­mä ja mil­lais­ta on, kun home sai­ras­tut­taa. Sen jäl­keen ta­lo­am­me tut­kit­tiin ho­me­koi­ran avul­la ja sii­hen teh­tiin myös ra­ken­ne­tut­ki­muk­sia. Löy­tyi pal­jon ho­mei­ta, hii­vo­ja ja bak­tee­rei­ta. Yli raja-ar­vo­jen. Erit­täin suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä myös van­hat muo­vi­ma­tot "oli­vat ha­jon­neet" ja niis­tä ir­to­si 2-etyy­li­hek­sa­no­lia, her­mo­myrk­kyä. On­nek­sem­me ym­mär­sim­me ti­lan­teen va­ka­vuu­den ja läh­dim­me äk­kiä evak­koon.

Sil­tä ta­los­sam­me nyt näyt­tää­kin, ta­va­rat on jä­tet­ty niil­le si­joil­leen. Sin­ne on jää­nyt ra­kas pi­a­no ja mui­ta­kin tär­kei­tä ta­va­roi­ta. Pal­jon on pi­tä­nyt hä­vit­tää omai­suut­ta. Va­kuu­tus ei ho­me­va­hin­ko­ja kor­vaa. Kuin­ka vai­ke­aa on­kaan it­se hä­vit­tää rak­kaak­si tul­lei­ta las­ten le­lu­ja, tau­lu­ja, nuot­te­ja ja tun­ne­ar­voa kan­ta­via esi­nei­tä. Ho­me­ko­din mai­se­maa on ikä­vä. On ikä­vä Ko­tia isol­la kool­la. "Home sweet home" -teks­tiä meil­lä tus­kin tul­laan nä­ke­mään iki­nä.

Luen ver­tais­ryh­mien kir­joi­tuk­sia, home- ja mo­ni­ke­mi­kaa­li­herk­kyy­den kans­sa elä­vien ko­ke­muk­sia on mo­neen läh­töön. Toi­sis­sa nä­kyy epä­toi­vo, kun on oman ko­din "van­ki", kun ku­kaan ei ym­mär­rä ja so­si­aa­li­nen elä­mä on nol­las­sa. Toi­sis­sa taas nä­kyy toi­vo, et­tä kyl­lä tämä täs­tä hil­jal­leen jär­jes­tyy, ym­mär­tä­jiä on edes muu­ta­ma ja joku voi tul­la jopa ky­lään käy­mään. Voi pu­hua jol­le­kin kas­vo­tus­ten, muil­le­kin kuin omil­le per­heen jä­se­nil­le tai sei­nil­le. Se­kaan mah­tuu pal­jon myös konk­reet­ti­sia neu­vo­ja vaik­ka­pa pe­su­ai­nei­siin ja ho­me­koi­riin liit­ty­en.

Suo­mes­sa kun­nol­lis­ta avus­tus­jär­jes­tel­mää ho­me­pa­ko­lai­sil­le ei ole. Avus­tus­jär­jes­töt saat­ta­vat aut­taa. Jo­kai­nen on omien ih­mis­suh­teit­ten­sa va­ras­sa. Ja omien voi­mien­sa va­ras­sa, et­tä jak­saa­ko al­kaa pyy­tä­mään apua, soi­tel­la ja lä­het­tää säh­kö­pos­te­ja, kun voi­mia ei ole.

On­gel­mal­lis­ta on, et­tä Suo­mes­sa ho­me­sai­raut­ta ei juu­ri tun­ne­ta tai tun­nus­te­ta. Käy­pä­hoi­to-suo­si­tus ei tun­ne sa­naa mo­ni­ke­mi­kaa­liy­li­herk­kyys, sik­si myös­kään di­ag­noo­sia ei ym­mär­tääk­se­ni voi saa­da ai­na­kaan ter­veys­kes­kuk­ses­ta. Lää­kä­ri kyl­lä saat­taa sa­noa, et­tä oi­reet so­pi­vat ky­sei­seen on­gel­maan, mut­ta ei voi kir­joit­taa di­ag­noo­sia, kos­ka sitä ei suo­ma­lai­ses­sa ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­mäs­sä hy­väk­sy­tä.

Mitä sit­ten toi­voi­sin kaik­kien ho­me­sai­rait­ten puo­les­ta? Toi­von, et­tä ih­mi­set ym­mär­täi­si­vät, et­tä osa ho­me­sai­rais­ta ei kes­tä lä­hes mi­tään ke­mi­kaa­le­ja ja ha­ju­ja. Toi­von, et­tä kuun­nel­tai­siin, kos­ka se aut­taa sai­ras­tu­nut­ta tun­nis­ta­maan, mikä hä­nel­le on hy­väk­si. On ar­vo­kas­ta, jos joku tar­jo­aa apua, aut­taa pyy­tä­mät­tä. En­nen kaik­kea toi­von, et­tä ku­kaan ei pi­täi­si sai­raut­ta ja oi­rei­lua ku­vi­tel­ma­na, vaan et­tä ne otet­tai­siin va­ka­vas­ti.

Ho­me­sai­raan elä­mä on jat­ku­vaa ris­ki­not­toa. It­sel­lä­ni ha­ju­ais­ti on her­kis­ty­nyt niin, et­tä se on voi­mak­kuu­del­taan mo­nin­ker­tai­nen ter­vee­seen ih­mi­seen ver­rat­tu­na. Kaup­paan läh­tö on ris­ki, ky­lään läh­tö on ris­ki, myös pi­hal­le meno on ris­ki ul­ko­ho­mei­den ja sii­te­pö­lyn ta­kia. On ikä­vää ol­la mas­ki pääs­sä muu­al­la kuin evak­ko­a­sun­nos­sa, mut­ta it­sel­lä­ni ei mui­ta vaih­to­eh­to­ja ole. Jos mas­ki ei ole pääs­sä ja ohi me­nee ih­mi­nen, joka tuok­suu, tun­net­ta voi­si ku­vail­la sel­lai­sek­si kuin joku löi­si kas­voi­hin. Lo­mal­le on vai­kea läh­teä, kos­ka har­va paik­ka on niin ter­ve, et­tä siel­lä voi­si yö­pyä. On hel­poin­ta ol­la ko­to­na, tai mui­ta mah­dol­li­suuk­sia ei juu­ri ole. Su­rul­lis­ta on, et­tä so­si­aa­li­set kon­tak­tit ovat sik­si vä­his­sä.

Kai­ken tä­män kes­kel­lä kui­ten­kin ajat­te­len, et­tä meil­lä sen­tään on toi­vo. Vaik­ka ho­me­sai­raus tu­lee var­jos­ta­maan elä­mää­ni ai­na, sii­tä voi kui­ten­kin lä­hes­tul­koon pa­ran­tua, kun vält­tää al­tis­tuk­sia. Suu­rim­man toi­von tuo se luot­ta­mus, et­tä tai­vaan Isä kyl­lä nä­kee mei­dät ja asi­am­me. On tur­va jo­hon luot­taa. Olen kii­tol­li­nen omas­ta per­hees­tä, meil­lä on hyvä ol­la yh­des­sä. Ajat­te­len, et­tä kai­kel­la on tar­koi­tuk­sen­sa, mut­ta sen useim­mi­ten huo­maa vas­ta jäl­keen päin.

"Ra­kas Jee­sus, siu­naa mei­tä,

An­na meil­le en­ke­lei­tä.

Sii­vil­lä­si mei­tä pei­tä,

älä mei­tä kos­kaan hei­tä."

Ni­mi­merk­ki "Ho­mees­ta sai­ras­tu­nut"

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Kuormittuneenakin seuroihin?

2.5.2024 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Pääsiäisen mietteitä

6.4.2024 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Arkirytmistä rakentuu kodin tunne myös ulkomailla

2.4.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyyttä ja ystävyyttä

14.2.2024 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Miltä joulun pitäisi tuntua?

23.12.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kerjäläinen koskettaa

12.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Sen liekkiin anna kirkkaus ja tulta elävää"

7.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Lahja

3.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ovatko seurat sinulle tärkeät?

22.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sankariainesta

12.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tässä joukossa haluan kulkea

22.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sateenkaareen sisältyy lupaus, mutta ei lupaa syntiin

17.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vain vastaanotettu apu auttaa

4.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Nuoren viesti ystävälleen: "Toivon, että pääsisit eroon syntielämästä ja pysyisit uskomassa"

27.9.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kahvilla

20.7.2023 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Kasvissyöjänä Suviseuroissa

15.7.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Keskikesän kohokohta etänä

5.7.2023 10.05
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisenä ja toisten ympäröimänä uskovaisten enkelsaatossa – kaikki samalla matkalla

5.5.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olemme matkalla valoa kohti

1.4.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän huolikorjaamo

17.2.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matka Keniaan

9.1.2023 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulumuistoja lapsuudesta

26.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Koulun joulu

22.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulurauhan julistus, enkelten laulun jälkikaikua

12.12.2022 8.15
Päivämiehen Vierasblogi

Mummolan haju

11.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki rakkaamme ovat lahjaasi

5.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Huomenta kanat!”

22.10.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut”

31.8.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Tuli haluni kirjoittaa"

11.8.2022 9.40
Päivämiehen Vierasblogi

Ensimmäiset Suviseurat yksin

6.8.2022 7.30
Päivämiehen Vierasblogi

"Rakas Taivaan Isä, varjele meidät kaikki uskomassa" – Rippikoulun leiriohjaajan ajatuksia

14.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vievätkö valintani lähemmäksi Jumalaa vai kauemmas Jumalasta?

7.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksin uskovaisten nuorten keskellä

8.6.2022 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matkalta löytyy kaikki tarvittava

27.3.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Jaksanko luottaa?

9.3.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsemme tässä ajassa lähimmäisenrakkautta

2.2.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Soit, Herra, lapsen meidän perheeseemme"

7.1.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Paimenet pelaavat puhelimilla ja enkeli seilaa somessa

22.12.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Valoja pimeässä

2.10.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen mutta täydellinen

30.6.2021 9.15
Päivämiehen Vierasblogi

Sisäinen lapsi ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoitava taide

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haavojen hoitoa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Arvokas omana itsenäni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pilvinen päivä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymättömästä näkyväksi

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämppäkaverina metsäeläkeläinen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ongella ei ole ongelmia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Lohdutus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään pornoriippuvaisen tarina

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Pysähdytään myös hymyjen kohdalle

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Rasismia uskovaisten keskellä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts during coronavirus quarantine in the United States – Koronaviruskaranteenin aikaisia ajatuksia Yhdysvalloista

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä – Sananlaskuja ja karanteenia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kulje yksin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huolenpito auttaa epävarmuuden keskellä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu, tulethan

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tunnetaitoja vuorovaikutukseen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Joulutähdet

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kanssa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Johdatuksessa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyys suuren joukon keskellä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymätön vaiva

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Oletko raskaana, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Terveyshaasteet matkakumppanina

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Vaellusreissulla Itävallan Alpeilla

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuosi sitten se alkoi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sosiaalisuuden liika-annostusta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Turvapaikkana Jumalan valtakunta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Terveisiä Monticellon suviseuroista!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Havaintoja Suviseuroista

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sinkkuna Suviseuroissa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liikkuva lomakoti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikävä toista ihmistä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tunnet olevasi?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Alvar löysi turvan kirjassa Minne Taivaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuroja ja saattajia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voimavarahetkiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luopumisen varjo, Jumalan lohdutus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen opiskelija – tavallinen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suurissa pienissä seuroissa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kymmenen vuotta armosta uskomassa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Arvostamalla vai arvostelemalla

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avaimet

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Lasteni kokemukset tekivät surulliseksi

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Perheilyä kesän suurissa seuroissa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Jumalan terve ja tervetuloa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lintu sineen taivaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuramuistoja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syntymäpäivälahja vaimolleni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elämän uutta merkitystä etsimässä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsen muita ihmisiä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ystäväksi kaukaa tulleelle lapselle?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän lahja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Savea muovaamassa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sanoja sinulle ja itselleni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kulttuurien eroja ja elämyksiä pohjolan hiljaisuudessa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Imetysdementiaako?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jahtikamppeet esille

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen maalari

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyttäämistä vai välittämistä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Luonto lähellä sydäntä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki on ilon puolella

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Jumala tietää kipuni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Puhutaanko uskonasioista?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Kodikas joululeiri Tampereella

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sairaalareissuja, uupumusta ja armollisuutta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Luterilaisuus kulttuurissamme

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuhlaajapojan kotiinpaluu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Keskenmenosta jäi haikeus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yksin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Aikaa kuuntelemiselle

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Arkiuskoa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt kohti taivasta katselen

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Jumala pysäytti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun minulla on kylmä, sen sydän säteilee lämpöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Turvana ystävät ja ikiaikojen Jumala

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoitit minulle askeleet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luomista ja jalostamista

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vakka kantensa valitsi

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elämäni ei ole pelkkää etsimistä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tallin ovi on vielä auki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huomispäivää tunne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kaikesta tarvitse huolehtia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu Afrikassa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Kotini taivaassa ihana on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Kohti aurinkoa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Miksi minä jaksan?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tiedättekö sen kodin?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kaksitoista suuta ja kaksikymmentäneljä korvaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pieni poika ja hänen isänsä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kenenkään äiti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Radiokesäseurat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pienen pojan suviseurapainajainen

24.6.2015 6.30
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys