JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170515065600

Vii­me vuon­na mei­dän per­heem­me elä­mä muut­tui. Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa koko per­he, tie­tä­mät­täm­me. Minä ja mie­he­ni lo­pul­li­ses­ti, lap­sil­la sen­tään on toi­voa, et­tei oi­rei­lu oli­si lop­pu­e­lä­män vit­saus. Me van­hem­mat olim­me kär­si­neet ho­meen vuok­si ai­em­min­kin: kou­luis­sa, työ­pai­kois­sa ja asun­nois­sa.

Vie­lä jo­kin ai­ka sit­ten luu­lin, et­tä on nor­maa­lia, kun tun­tuu, et­tä hap­pi lop­puu ja kurk­ku me­nee tuk­koon, ast­ma­lääk­kei­tä me­nee enem­män kuin ai­em­min. En ym­mär­tä­nyt, mik­si on jat­ku­vas­ti pos­ki­on­te­lon­tu­leh­duk­sia ja läm­pöi­lyä, li­hak­set ovat voi­mat­to­mia, mie­li­a­la las­kee ja on suun­na­ton vä­sy­mys. Oi­rei­siin liit­tyi "ai­vo­su­mua": vä­lil­lä oli vai­kea ym­mär­tää, mitä it­se pu­hui tai mis­tä muut pu­hui­vat. Saat­toi pu­hua tois­ta, mitä ajat­te­li sa­no­van­sa. Oli sei­niin tör­mäi­lyä, kos­ka luu­li ovi­au­kon ole­van eri koh­das­sa, mis­sä se oi­ke­as­ti oli. Re­ak­ti­o­ky­ky hi­das­tui, saat­toi ajaa au­toa ta­ju­a­mat­ta kun­nol­la ym­pä­ris­töä. Tun­tui kuin kat­soi­si maa­il­maa lii­an vah­vo­jen sil­mä­la­sien läpi.

"Ke­mi­kaa­li- ja ho­me­kän­ni" on il­mai­su, joka ku­vaa mo­nia edel­lä mai­nit­tu­ja asi­oi­ta. Oi­rei­den kir­jo on laa­ja, to­del­la laa­ja. En tie­dä mil­lais­ta on ol­la hu­ma­las­sa, mut­ta tuo tila on luul­ta­vas­ti hy­vin vas­taa­va, il­man al­ko­ho­lia. Näin moni on ver­tais­ryh­mis­sä ker­to­nut. Eh­kä ko­ke­mus­ta voi­si ver­ra­ta myös sii­hen, kun pit­kän yö­vuo­ron jäl­keen läh­tee aja­maan au­tol­la. Au­tol­la aja­mi­nen hy­vin vä­sy­nee­nä vas­taa­kin muis­taak­se­ni yli pro­mil­len hu­ma­la­ti­laa. It­sel­le­ni on myös puh­jen­nut mo­nia ruo­ka-ai­ney­li­herk­kyyk­siä. Lä­hes mi­tään ei voi os­taa val­mii­na kau­pas­ta, kaik­ki pi­tää teh­dä it­se. On luk­sus­ta pääs­tä jon­kun toi­sen te­ke­mien ruo­kien ää­reen.

Pa­lat lok­sah­ti­vat pai­kal­leen kun luin, mil­lais­ta on MCS:ää (mo­ni­ke­mi­kaa­li­herk­kyys) sai­ras­ta­van elä­mä ja mil­lais­ta on, kun home sai­ras­tut­taa. Sen jäl­keen ta­lo­am­me tut­kit­tiin ho­me­koi­ran avul­la ja sii­hen teh­tiin myös ra­ken­ne­tut­ki­muk­sia. Löy­tyi pal­jon ho­mei­ta, hii­vo­ja ja bak­tee­rei­ta. Yli raja-ar­vo­jen. Erit­täin suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä myös van­hat muo­vi­ma­tot "oli­vat ha­jon­neet" ja niis­tä ir­to­si 2-etyy­li­hek­sa­no­lia, her­mo­myrk­kyä. On­nek­sem­me ym­mär­sim­me ti­lan­teen va­ka­vuu­den ja läh­dim­me äk­kiä evak­koon.

Sil­tä ta­los­sam­me nyt näyt­tää­kin, ta­va­rat on jä­tet­ty niil­le si­joil­leen. Sin­ne on jää­nyt ra­kas pi­a­no ja mui­ta­kin tär­kei­tä ta­va­roi­ta. Pal­jon on pi­tä­nyt hä­vit­tää omai­suut­ta. Va­kuu­tus ei ho­me­va­hin­ko­ja kor­vaa. Kuin­ka vai­ke­aa on­kaan it­se hä­vit­tää rak­kaak­si tul­lei­ta las­ten le­lu­ja, tau­lu­ja, nuot­te­ja ja tun­ne­ar­voa kan­ta­via esi­nei­tä. Ho­me­ko­din mai­se­maa on ikä­vä. On ikä­vä Ko­tia isol­la kool­la. "Home sweet home" -teks­tiä meil­lä tus­kin tul­laan nä­ke­mään iki­nä.

Luen ver­tais­ryh­mien kir­joi­tuk­sia, home- ja mo­ni­ke­mi­kaa­li­herk­kyy­den kans­sa elä­vien ko­ke­muk­sia on mo­neen läh­töön. Toi­sis­sa nä­kyy epä­toi­vo, kun on oman ko­din "van­ki", kun ku­kaan ei ym­mär­rä ja so­si­aa­li­nen elä­mä on nol­las­sa. Toi­sis­sa taas nä­kyy toi­vo, et­tä kyl­lä tämä täs­tä hil­jal­leen jär­jes­tyy, ym­mär­tä­jiä on edes muu­ta­ma ja joku voi tul­la jopa ky­lään käy­mään. Voi pu­hua jol­le­kin kas­vo­tus­ten, muil­le­kin kuin omil­le per­heen jä­se­nil­le tai sei­nil­le. Se­kaan mah­tuu pal­jon myös konk­reet­ti­sia neu­vo­ja vaik­ka­pa pe­su­ai­nei­siin ja ho­me­koi­riin liit­ty­en.

Suo­mes­sa kun­nol­lis­ta avus­tus­jär­jes­tel­mää ho­me­pa­ko­lai­sil­le ei ole. Avus­tus­jär­jes­töt saat­ta­vat aut­taa. Jo­kai­nen on omien ih­mis­suh­teit­ten­sa va­ras­sa. Ja omien voi­mien­sa va­ras­sa, et­tä jak­saa­ko al­kaa pyy­tä­mään apua, soi­tel­la ja lä­het­tää säh­kö­pos­te­ja, kun voi­mia ei ole.

On­gel­mal­lis­ta on, et­tä Suo­mes­sa ho­me­sai­raut­ta ei juu­ri tun­ne­ta tai tun­nus­te­ta. Käy­pä­hoi­to-suo­si­tus ei tun­ne sa­naa mo­ni­ke­mi­kaa­liy­li­herk­kyys, sik­si myös­kään di­ag­noo­sia ei ym­mär­tääk­se­ni voi saa­da ai­na­kaan ter­veys­kes­kuk­ses­ta. Lää­kä­ri kyl­lä saat­taa sa­noa, et­tä oi­reet so­pi­vat ky­sei­seen on­gel­maan, mut­ta ei voi kir­joit­taa di­ag­noo­sia, kos­ka sitä ei suo­ma­lai­ses­sa ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­mäs­sä hy­väk­sy­tä.

Mitä sit­ten toi­voi­sin kaik­kien ho­me­sai­rait­ten puo­les­ta? Toi­von, et­tä ih­mi­set ym­mär­täi­si­vät, et­tä osa ho­me­sai­rais­ta ei kes­tä lä­hes mi­tään ke­mi­kaa­le­ja ja ha­ju­ja. Toi­von, et­tä kuun­nel­tai­siin, kos­ka se aut­taa sai­ras­tu­nut­ta tun­nis­ta­maan, mikä hä­nel­le on hy­väk­si. On ar­vo­kas­ta, jos joku tar­jo­aa apua, aut­taa pyy­tä­mät­tä. En­nen kaik­kea toi­von, et­tä ku­kaan ei pi­täi­si sai­raut­ta ja oi­rei­lua ku­vi­tel­ma­na, vaan et­tä ne otet­tai­siin va­ka­vas­ti.

Ho­me­sai­raan elä­mä on jat­ku­vaa ris­ki­not­toa. It­sel­lä­ni ha­ju­ais­ti on her­kis­ty­nyt niin, et­tä se on voi­mak­kuu­del­taan mo­nin­ker­tai­nen ter­vee­seen ih­mi­seen ver­rat­tu­na. Kaup­paan läh­tö on ris­ki, ky­lään läh­tö on ris­ki, myös pi­hal­le meno on ris­ki ul­ko­ho­mei­den ja sii­te­pö­lyn ta­kia. On ikä­vää ol­la mas­ki pääs­sä muu­al­la kuin evak­ko­a­sun­nos­sa, mut­ta it­sel­lä­ni ei mui­ta vaih­to­eh­to­ja ole. Jos mas­ki ei ole pääs­sä ja ohi me­nee ih­mi­nen, joka tuok­suu, tun­net­ta voi­si ku­vail­la sel­lai­sek­si kuin joku löi­si kas­voi­hin. Lo­mal­le on vai­kea läh­teä, kos­ka har­va paik­ka on niin ter­ve, et­tä siel­lä voi­si yö­pyä. On hel­poin­ta ol­la ko­to­na, tai mui­ta mah­dol­li­suuk­sia ei juu­ri ole. Su­rul­lis­ta on, et­tä so­si­aa­li­set kon­tak­tit ovat sik­si vä­his­sä.

Kai­ken tä­män kes­kel­lä kui­ten­kin ajat­te­len, et­tä meil­lä sen­tään on toi­vo. Vaik­ka ho­me­sai­raus tu­lee var­jos­ta­maan elä­mää­ni ai­na, sii­tä voi kui­ten­kin lä­hes­tul­koon pa­ran­tua, kun vält­tää al­tis­tuk­sia. Suu­rim­man toi­von tuo se luot­ta­mus, et­tä tai­vaan Isä kyl­lä nä­kee mei­dät ja asi­am­me. On tur­va jo­hon luot­taa. Olen kii­tol­li­nen omas­ta per­hees­tä, meil­lä on hyvä ol­la yh­des­sä. Ajat­te­len, et­tä kai­kel­la on tar­koi­tuk­sen­sa, mut­ta sen useim­mi­ten huo­maa vas­ta jäl­keen päin.

"Ra­kas Jee­sus, siu­naa mei­tä,

An­na meil­le en­ke­lei­tä.

Sii­vil­lä­si mei­tä pei­tä,

älä mei­tä kos­kaan hei­tä."

Ni­mi­merk­ki "Ho­mees­ta sai­ras­tu­nut"

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
9.5.2021

Jee­sus sa­noo: "Pyy­tä­kää, niin teil­le an­ne­taan. Et­si­kää, niin te löy­dät­te. Kol­kut­ta­kaa, niin teil­le ava­taan. Sil­lä pyy­tä­vä saa, et­si­jä löy­tää, ja jo­kai­sel­le, joka kol­kut­taa, ava­taan." Luuk. 11:9-10

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies