JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160404065100

Työ­ni pi­tää si­säl­lään pal­jon au­tol­la aja­mis­ta. Kuun­te­len sii­nä som­pail­les­sa pal­jon ra­di­o­ta. Kuun­nel­les­sa­ni olen tul­lut sii­hen tu­lok­seen, et­tä ih­mis­mie­les­sä on jo­ta­kin sa­maa kuin elin­tar­vik­kei­ta ja­los­ta­vas­sa teh­taas­sa.

Teh­das ot­taa vas­taan al­ku­tuot­tei­ta ja raa­ka-ai­nei­ta. Siel­lä nii­tä yh­dis­tel­lään, kyp­sy­tel­lään, käy­te­tään, kei­te­tään ja jääh­dy­tel­lään. Maus­te­taan, mais­tel­laan, hais­tel­laan, pas­tö­roi­daan, ho­mo­ge­ni­soi­daan, ha­pa­te­taan ja pal­jon muu­ta­kin. Jos­ta­kin vii­mei­ses­tä teh­taan tor­ves­ta lo­pul­ta tup­sah­taa val­mis mak­ka­ra, vel­li­an­nos tai kas­vis­pih­vi. Val­miil­ta ruu­al­ta odo­te­taan pal­jon. Toi­vo­taan, et­tä se on mau­kas­ta syö­dä ja ter­veel­lis­tä.

Niin se toi­mii ih­mis­mie­li­kin, joka ot­taa vas­taan jat­ku­vas­ti vies­te­jä sil­min, kor­vin ja tun­te­muk­sin. Lop­pu­tuot­tee­na meil­tä syn­tyy sa­no­ja, ke­hon kiel­tä, eri­lai­sia luo­muk­si­am­me ja koko ole­muk­sem­me. Mut­ta juu­ri näi­den vas­taa­no­tet­tu­jen vies­tien ja tuot­ta­miem­me vies­tien vä­lil­lä toi­mii oman­lai­sen­sa ja­los­tus­teh­das. Pää­ko­pas­sam­me toi­mii mon­ta eri val­mis­tus­vai­het­ta ai­van kuin siel­lä elin­tar­vi­ke­teh­taas­sa­kin.

Jos teh­taas­sa ei ol­la tark­ko­ja laa­duk­kai­den al­ku­tuot­tei­den ja raa­ka-ai­nei­den va­lin­nas­sa, seu­rauk­set voi­vat ol­la va­ka­vat. Myr­kyt­tä­vä bak­tee­ri voi le­vi­tes­sään py­säyt­tää koko teh­taan. Sitä en­nen bak­tee­ri on voi­nut lop­pu­tuot­tei­den vä­li­tyk­sel­lä sai­ras­tut­taa ison jou­kon ih­mi­siä. Han­kit­ta­vien raa­ka-ai­nei­den laa­dun li­säk­si on rat­kai­se­vaa huo­leh­tia jat­ku­vas­ta ja valp­paas­ta oma­val­von­nas­ta. Tuo­tan­to­lin­jo­jen ja si­säil­man puh­taa­na pi­tä­mi­nen var­mis­taa hy­vän­ma­kui­sen ja ter­veel­li­sen lop­pu­tu­lok­sen. Ja ei­vät tuot­teet käy kau­pak­si, jos niis­sä ha­vai­taan jo­ta­kin muu­ta­kin, mikä ei miel­ly­tä.

Sitä se on meil­lä ih­mi­sil­lä­kin, ku­ten mi­nul­la työ­mat­kal­la au­tol­la aja­es­sa ja ra­di­o­ta kuun­nel­les­sa. Vies­teis­tä ja in­for­maa­ti­os­ta ei ole pu­laa. Läh­tö­koh­tai­ses­ti tie­don pal­jous on hyvä asia. Mut­ta on­ko meil­lä jat­ku­va ja val­pas oma­val­von­ta sii­hen, mitä va­paa­eh­toi­ses­ti lu­em­me, kuun­te­lem­me ja kat­se­lem­me? Täs­sä tus­kin ku­kaan ky­ke­nee kers­kai­le­maan. On­nek­si an­teek­si­pyy­tä­mi­sel­lä ja -an­ta­mi­sel­la voim­me kor­ja­ta "pi­laan­tu­nei­ta tai epä­ter­veel­li­siä" sa­no­mi­si­am­me ja te­ke­mi­si­äm­me.

Sekä ih­mis­mie­len et­tä elin­tar­vi­ke­teh­tai­den toi­min­taa vä­rit­tä­vät ai­ka-ajoin val­lal­la ole­vat tren­dit. On sii­nä elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­del­la ol­lut pe­räs­sä py­sy­mis­tä mil­loin karp­paa­mi­sen, rah­ka­buu­min tai vaik­ka­pa vä­ri­me­rel­li­sen ruo­ka­va­li­on ni­meen van­no­vien asi­ak­kai­den kans­sa.

Moni meis­tä on pa­lan­nut yhä uu­del­leen ter­veel­li­seen ja yk­sin­ker­tai­seen suo­ma­lai­seen ra­vin­to­ym­py­rään ruo­ka­maa­il­man tren­deis­tä. Moni on myös al­ka­nut kai­va­ta ta­kai­sin kris­til­li­siin pe­ru­sar­voi­hin eri­lais­ten elä­män­kat­so­mus­ten se­ka­mels­kas­ta.

Jos mak­ka­ra­teh­tai­ta on mo­nen­kir­ja­va jouk­ko, niin ih­mis­miel­ten kir­ja­vuus se vas­ta kir­ja­va on­kin! Osa teh­tais­ta on­nis­tuu myy­mään voi­tol­la tuot­tei­ta, joi­ta ei juu­ri ja­los­ta, kun­han oman lei­man­sa eh­tii pa­ke­tin kyl­keen läp­säyt­tää. Myy­des­sään kui­ten­kin an­taa ym­mär­tää, et­tä "mei­dän tuo­te". Kuu­los­taa tu­tul­ta ih­mis­ten kes­kuu­des­sa­kin.

Joku meis­tä su­ju­vas­ti tois­taa omi­na aja­tuk­si­naan tois­ten aja­tus­ten tuo­tok­sia. Toi­saal­ta voi ky­syä, et­tä mikä jul­ki tuo­tu oma aja­tus voi­daan kiis­tat­ta hy­väk­syä sa­no­jan­sa luo­mak­si. Riit­tää­kö sa­na­jär­jes­tyk­sen vaih­ta­mi­nen tai vaik­ka­pa kol­men toi­sel­ta saa­dun aja­tuk­sen yh­dis­tel­mä? Ei var­maan­kaan rii­tä, mut­ta mis­sä on se raja? On­ko tä­mä­kin blo­gi­kir­joi­tus pel­käs­tään ryh­mä toi­sil­ta lai­nat­tu­ja sa­no­ja ja aja­tuk­sia kir­jat­tu­na mi­nun toi­mes­ta­ni uu­teen jär­jes­tyk­seen?

Kris­ti­tyn ih­mi­sen tie­don­ja­non tyy­dyt­tä­mi­sen jär­jes­tys on sel­keä. En­si­si­jal­la on Ju­ma­lan sa­nan tut­ki­mi­nen ja kuu­le­mi­nen. Ei­kä se niin mo­ni­mut­kais­ta ole. Se on hy­vin­kin ar­ki­sia va­lin­to­ja: seu­roi­hin ja ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin osal­lis­tu­mis­ta, seu­ra­kun­ta­yh­tey­den vaa­li­mis­ta, seu­ro­jen kuun­te­le­mis­ta, py­hä­kou­luis­sa ja raa­mat­tu­luo­kas­sa käy­mis­tä, Raa­ma­tun ja kris­til­li­syy­den jul­kai­su­jen lu­ke­mis­ta.

En­nen kir­joi­tet­tu Ju­ma­lan sana on ol­lut, on par­hail­laan ja tu­lee ikui­ses­ti ole­maan muut­tu­ma­ton. Sii­hen ei mei­dän tar­vit­se luo­da mi­tään uut­ta. Se on lop­puun saak­ka ja­los­tet­tu.

Ja se lo­pul­li­nen pää­mää­rä – sie­lun au­tuus – ei ole mei­dän te­ke­mis­tem­me tai luo­mi­sem­me va­ras­sa. Se to­teu­tuu ”yk­sin us­kos­ta, yk­sin ar­mos­ta, yk­sin Kris­tuk­sen an­si­on täh­den”.

Ari Im­piö

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen mut­ta täy­del­li­nen

30.6.2021 9.15
Päivämiehen Vierasblogi

Si­säi­nen lap­si ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.