JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420171015065500

Ei­len al­koi ke­raa­mi­sen ku­van­veis­ton kurs­si. Olin vuo­si­kym­me­niä toi­vo­nut si­sim­mäs­sä­ni sa­laa tuol­lais­ta kurs­sia. Tai­tei­li­ja­si­sa­re­ni oli myös il­moit­tau­tu­nut sin­ne. Sa­moin ys­tä­vä­ni, jon­ka sa­vi­töi­tä olin jo kau­an ihas­tel­lut.

Tie­sin, et­tä kurs­sin en­sim­mäi­nen teh­tä­vä oli­si muo­va­ta ih­mi­sen pään muo­toi­nen sa­vi­työ. Mal­li­ku­vi­a­kin sai­si tuo­da mu­ka­na. Ku­vien et­si­mi­nen jäi ai­van vii­me het­kil­le. Kop­pa­sin mu­kaa­ni nuo­rim­mai­ses­ta­ni ku­van, jos­sa hän esiin­tyy jou­lu­juh­las­sa noin ne­li­vuo­ti­aa­na. Olim­me ys­tä­vä­ni kans­sa en­sim­mäi­si­nä pai­kal­la.

Opet­ta­jaa ter­veh­ties­säm­me sa­noin hä­nel­le, et­tä mie­tin usein omaa osaa­mat­to­muut­ta­ni ja et­tä mitä ne kaik­ki toi­set mi­nus­ta ajat­te­le­vat. En­sin opet­ta­ja al­koi ke­hua ys­tä­vää­ni, kuin­ka pal­jon hän on ol­lut ke­ra­miik­ka­kurs­seil­la ja kuin­ka hä­nen kä­sis­sään syn­tyy mel­kein­pä mitä vain. Ajat­te­lin su­rul­li­ses­ti, et­tä no niin, hän tai­taa huo­ma­ta vain ys­tä­vä­ni tai­dot. Mie­le­ni las­ki nol­laan tai mel­kein­pä sen ala­puo­lel­le, kun­nes opet­ta­ja koh­dis­ti sa­nan­sa mi­nul­le: Si­nul­la­han on sil­mää vaik­ka mi­hin, olet tosi tai­ta­va piir­tä­jä ja se var­mas­ti nä­kyy myös ke­ra­miik­ka­töis­sä­si. Mik­si et muu­ten ole tul­lut ku­va­tai­teen päi­vä­pii­riin? Vas­ta­sin än­kyt­tä­en, et­tä pel­kään edel­leen vä­re­jä, ei mi­nus­ta ole kuin piir­tä­jäk­si. Saa siel­lä pel­käs­tään piir­tää­kin, sain vas­tauk­sek­si. Ilo nä­kyi var­mas­ti sil­mis­tä­ni, kun sa­noin hä­nel­le yk­sin­ker­tai­ses­ti kii­tos.

Aloim­me muo­ka­ta 10 ki­lon pai­nois­ta sa­vi­möyk­kyä ih­mi­sen pään muo­toi­sek­si. Otin tyt­tö­ni ku­van esil­le ja is­kin kä­te­ni sa­veen. Pian sii­tä al­koi muo­tou­tua pik­ku­ty­tön pää, hiuk­set ai­ka ly­hyik­si lei­ka­tut. Ja se pie­ni ny­ke­rö­ne­nä! Mut­ta mi­nul­la ei ol­lut ku­vaa edes­tä päin. Opet­ta­ja kiit­te­li työ­tä­ni nä­köi­sek­si, mut­ta lu­pa­si mi­nun rah­da­ta työ­ni ko­tiin, et­tä sai­sin muo­ka­ta kas­vo­ja myös edes­tä päin. Täs­sä vai­hees­sa si­sa­re­ni kom­men­toi, et­tä "en­si yö­nä ei Man­ni­sel­la nu­ku­ta!".

It­sel­le­ni muis­tui mie­leen ai­ka yli kym­me­nen vuo­den ta­kaa, jol­loin olin kär­si­nyt lop­puun pa­la­mi­ses­ta ja kuin pa­kon aja­ma­na os­ta­nut sa­vea ja aa­mu­öi­sin aloit­ta­nut sa­vi­päi­den te­ke­mi­sen kir­kas­va­lo­lam­pun lois­tees­sa. Ajat­te­lin, et­tä lie­kö mie­he­ni nyt kau­his­tuu ja pel­kää en­tis­ten ai­ko­jen tois­tu­van.

Otin sa­vi­pään ko­tiin. Pää­tä­ni sär­ki jo ar­mot­to­mas­ti, kau­la­ran­ka­ni ei näet kes­tä ko­vin kum­mois­ta nos­te­le­mis­ta. Kurs­sil­ta läh­ties­sä­ni kii­tin opet­ta­jaa­ni kan­nus­tuk­ses­ta, jol­la hän oli tuot­ta­nut mi­nul­le pal­jon iloa. Ko­to­na en us­kal­ta­nut mie­hel­le ker­toa, kuin­ka pai­na­va sa­vi­pää oli.

Seu­raa­va aa­mu val­ke­ni il­man pään­sär­kyä. Aa­mu­toi­mien jäl­keen ru­pe­sin se­laa­maan ko­neel­ta ku­via. Tuon tuos­ta jou­duin py­säh­ty­mään van­ho­jen ku­vien edes­sä. Ris­ti­äis­ku­via, rip­pi­ku­via, ar­mei­ja­ku­via, val­mis­tu­jais­ku­via, hää­ku­via... Tuli niin val­ta­va ikä­vä en­nen kaik­kea sitä ai­kaa, kun lap­set oli­vat pie­niä. It­ku tuli työk­si löy­tä­es­sä­ni pie­nim­mäi­se­ni ku­van, jos­sa kas­vot nä­kyi­vät edes­tä päin. Per­soo­nal­li­nen pik­ku­tyt­tö­ni­kin jo nai­mi­sis­sa ja työ­e­lä­mäs­sä! Ja minä jo niin van­ha! Vil­kai­sin ik­ku­nas­ta ulos. Upe­as­sa vä­ri­lois­tos­sa ole­va syys­mai­se­ma koi­vun­leh­ti­sa­tei­neen niin kau­nis, mut­ta kuin­ka ka­to­a­vais­ta tämä kaik­ki on­kaan, ajat­te­lin. Kuin­ka ly­hyt ih­mi­se­lä­mä!

Pa­la­sin mie­les­sä­ni edel­li­sil­lan kurs­sil­le. Tun­sin iloa, et­tä tai­vaan Isä aut­toi mi­nua ir­rot­tau­tu­maan ar­jes­ta to­del­la mie­lei­sen har­ras­tuk­sen pa­ris­sa, vaik­ka olin sitä niin pe­lok­kain ja it­se­ä­ni vä­hät­te­le­vin mie­lin odot­ta­nut.

Toi­ni Man­ni­nen

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Opis­toil­le su­kua

25.2.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys