JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420171212062800

Tämä blo­gi­kir­joi­tus on syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni Hen­nal­le.

Kii­tos mat­kas­ta, joka al­koi noin vuo­si sit­ten. Sil­loin kir­joi­tit Päi­vä­mie­hen blo­gii­si en­sim­mäi­sen kir­joi­tuk­se­si On­nea syk­syn lap­si. Sii­tä teks­tis­tä al­koi mat­kam­me, jos­ta on vai­kea ker­toa. Koen, et­tä olem­me ol­leet tä­män vuo­den niin lä­hel­lä Ju­ma­laa, tur­vas­sa, et­tä oi­ke­as­taan sitä on sa­noil­la vai­kea ku­va­ta.

Täs­sä tur­vas­sa em­me ole kui­ten­kaan ol­leet hil­jaa. Kos­kaan em­me ole kes­kus­tel­leet näin pal­jon 20-vuo­ti­sen avi­o­liit­tom­me ai­ka­na. Olet roh­ke­as­ti ja avoi­mes­ti vuo­den ai­ka­na avan­nut pol­ku­am­me myös blo­gi­teks­tie­si kaut­ta. Koen, et­tä se on ol­lut lah­jaa. Ha­lu­an kan­nus­taa si­nua yhä kir­joit­ta­maan. Tun­nen kii­tol­li­suut­ta, sik­si kir­joi­tan si­nul­le muu­ta­man aja­tuk­sen.

Rak­kau­den kä­si­te on ku­lu­va­na vuon­na avau­tu­nut hä­kel­lyt­tä­väl­lä ta­val­la. On ol­lut tar­ve py­säh­tyä. Olem­me py­säh­ty­neet ar­jes­sa, työs­sä, aja­tuk­sis­sa, elä­män ilos­sa ja su­rus­sa, us­kos­sa, ar­vois­sa, tun­teis­sa ja tun­teet­to­muu­des­sa, niin mo­nes­sa. Olem­me yrit­tä­neet re­hel­li­ses­ti ja ar­mol­li­ses­ti koh­da­ta it­sem­me ja toi­sem­me. Py­säh­ty­mi­ses­sä olem­me ko­ke­neet pal­jon eri­lai­sia tun­tei­ta, joi­den ta­kaa on avau­tu­nut en­nen­ko­ke­ma­ton rak­kau­den ja yh­tey­den tun­ne. Sitä on­nea on vai­kea ku­va­ta. Toi­voi­sin, et­tä mah­dol­li­sim­man moni sai­si elä­mäs­sään ko­kea sen.

Mi­ten voi­sin ku­va­ta ko­ke­maa­ni rak­kaut­ta?

Rak­kaut­ta on ol­lut koh­da­ta tah­to asi­a­na, joka ei ole it­ses­tään­sel­vyys.

Rak­kaut­ta on ol­lut kuun­nel­la ään­tä, jota kor­va ei ole kuul­lut.

Rak­kaut­ta on ol­lut ot­taa vas­taan sel­lais­ta, jota ei ole tien­nyt ole­van.

Rak­kaut­ta on ol­lut py­säh­tyä koh­taa­maan it­sen­sä ja rak­kaan­sa; tun­nis­ta­maan ja koh­taa­maan vah­vuu­det ja heik­kou­det.

Rak­kaut­ta on ol­lut ky­see­na­lais­taa to­tut­tu­ja ru­tii­ne­ja.

Rak­kaut­ta on ol­lut esit­tää ky­sy­myk­siä ja et­siä nii­hin yh­des­sä vas­tauk­sia.

Rak­kaut­ta on ol­lut py­säh­tyä sii­hen, mis­tä on ai­na ha­lun­nut juos­ta ohi.

Rak­kaut­ta on ol­lut se, et­tä on avan­nut sy­dä­men­sä kuu­le­maan, pu­hu­maan ja tut­ki­maan.

Rak­kaut­ta on ol­lut loh­du­tus, kan­ta­mi­nen, läs­nä­o­lo. Rak­kaut­ta on ol­lut ol­la luja, järk­ky­mä­tön kuin kal­lio.

Rak­kaut­ta on ol­lut tah­to puo­lus­taa ja pi­tää huol­ta rak­kaim­mas­ta ja koko per­hees­tä.

Rak­kaut­ta on ol­lut roh­keus sul­kea pois elä­mäs­tä asi­at, jot­ka ei­vät an­sait­se huo­mi­o­ta.

Rak­kaut­ta on ol­lut rau­han kai­puu.

Rak­kaut­ta on ol­lut tah­to aset­taa ra­jo­ja, tur­vak­si, suo­jak­si.

Rak­kaut­ta on ol­lut ilo ar­mos­ta ja an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta.

Rak­kaut­ta ovat ol­leet saat­to­mie­het, ys­tä­vät, jot­ka kuun­te­le­vat, neu­vo­vat oi­ke­aan, muis­ta­vat ru­kouk­sin ja pyy­tä­vät tur­vaa­maan Ju­ma­lan sa­nan neu­voi­hin.

Rak­kaut­ta on tun­tea kai­ken sen ar­vo, jota on aja­tel­lut it­ses­tään­sel­vyy­dek­si.

Rak­kaut­ta on ol­lut vi­ha­ta syn­tiä. Rak­kaut­ta on ol­lut vah­vis­tua us­kos­sa.

Ra­kas Hen­na-vai­mo­ni,

Kii­tos, et­tä olet aut­ta­nut mi­nua py­säh­ty­mään paik­kaan, jos­sa tun­nen ki­pua. Kii­tos, et­tet ole an­ta­nut pe­rik­si rak­kau­des­sa­si. Olet ai­na tah­to­nut ra­kas­taa mi­nua to­tuu­des­sa. Jos­kus olen tun­te­nut, et­tei mi­nun elä­mä­ni rat­tai­siin ole ai­na mah­tu­nut sitä hy­vää, jon­ka oli­sit sin­ne ha­lun­nut tal­let­taa voi­mak­si yh­tei­sel­le mat­kal­le. Nii­den rat­tai­den si­säl­töä olen jou­tu­nut ja saa­nut py­säh­tyä tut­ki­maan hy­väs­sä tur­vas­sa. Olet ol­lut vä­sy­mä­tön uu­ras­ta­ja, oi­kea ar­jen san­ka­ri.

Kii­tos, et­tä olet ol­lut kär­si­väl­li­nen het­kis­sä, joi­na olen olen tun­te­nut vä­lin­pi­tä­mät­tö­myyt­tä. Olet kan­ta­nut mi­nua tah­to­mat­ta­ni­kin. Olet luot­ta­nut Ju­ma­lan ja ih­mi­sen lu­pauk­siin.

Men­nyt vuo­si on ol­lut elä­män­ma­kui­nen. Olem­me juh­li­neet avi­o­liit­tom­me 20-vuo­tis­ta tai­val­ta unoh­tu­mat­to­mal­la ta­val­la. Yh­des­sä olem­me iloin­neet ja it­ke­neet. Ju­ma­la on pu­hu­tel­lut mei­tä luon­non ja elä­män­vai­heit­tem­me kaut­ta. Olem­me ope­tel­leet luo­pu­maan ja ot­ta­maan vas­taan. Yh­des­sä olem­me ra­ken­ta­neet ja pur­ka­neet. Hy­vän Pai­me­nen hoi­dos­sa olem­me saa­neet mat­ka­ta, kal­tai­si­nam­me.

Ju­ma­lan siu­naa­maa syn­ty­mä­päi­vää si­nul­le. On ih­meel­lis­tä näh­dä, mitä kaik­kea mi­nul­le olet. Ra­kas­tan si­nua, to­del­la.

Ra­kas Tai­vaal­li­nen Isä,

Kii­tos rak­kaas­ta puo­li­sos­ta, lah­jas­ta, mat­ka­kump­pa­nis­ta, tur­vas­ta ja tu­es­ta. Siu­naa hä­nen elä­mään­sä ja an­na tur­va­si ja voi­ma­si tai­vas­mat­kal­le.

Kii­tos evan­ke­liu­mis­ta, jon­ka tur­vas­sa saam­me le­vä­tä. Kii­tos, et­tä sa­na­si kaut­ta otat rak­kaas­ti kiin­ni, py­säy­tät ja ruo­kit ar­mol­la ja to­tuu­del­la. An­na voi­maa näh­dä hyvä ja tar­peel­li­nen. Kii­tos, et­tä saam­me us­koa va­paas­ti ja iloi­ta us­kos­ta. Hyvä Ju­ma­la, siu­naa mei­tä ja per­het­täm­me. Si­nuun me tur­vaam­me. Ta­pah­tu­koon kai­kes­sa Si­nun tah­to­si. Amen.

Mii­ka Kin­nu­nen

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
9.5.2021

Jee­sus sa­noo: "Pyy­tä­kää, niin teil­le an­ne­taan. Et­si­kää, niin te löy­dät­te. Kol­kut­ta­kaa, niin teil­le ava­taan. Sil­lä pyy­tä­vä saa, et­si­jä löy­tää, ja jo­kai­sel­le, joka kol­kut­taa, ava­taan." Luuk. 11:9-10

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies