JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420161126062600

Ik­ku­nan al­la kont­taa pik­ku­ve­li, ja hä­nen pe­räs­sään tu­lee myö­tä­tun­toi­nen iso­ve­li. Mo­lem­mil­la on toi­ses­sa ja­las­saan ken­kä, toi­ses­sa pelk­kä vil­la­suk­ka ja pie­nem­mäl­lä on sen al­la myös kip­si. Mo­lem­mil­la lap­sil­la on jal­ko­jen syn­nyn­näi­set vir­he­a­sen­not, kam­pu­ra­ja­lat.

Pie­nem­män po­jan en­sim­mäi­nen kip­si­hoi­to­jak­so on juu­ri al­ka­nut. Olim­me eh­ti­neet mie­he­ni kans­sa jo aja­tel­la, et­tä po­jan kam­pu­ra­ja­lal­le ei teh­täi­si vie­lä mi­tään, mut­ta lää­kä­ri soit­ti ja ker­toi, et­tä kip­si­hoi­to pi­täi­si aloit­taa mah­dol­li­sim­man pian, mie­lel­lään heti.

Per­hees­säm­me on elet­ty sama ti­lan­ne, kip­saus- ja leik­kaus­hoi­to­jen aloi­tus, yh­dek­sän ker­taa ai­em­min­kin, sil­lä kai­kil­le nel­jäl­le lap­sel­lem­me on pe­riy­ty­nyt nämä kä­sien ja jal­ko­jen vir­he­a­sen­not. On ol­lut hie­noa huo­ma­ta, kuin­ka so­peu­tu­vai­sia lap­set ovat­kaan. Vaik­ka it­seä on mie­ti­tyt­tä­nyt al­kuun ai­na tuo eri­lai­nen ar­ki, he ovat ot­ta­neet sen vas­taan yl­lät­tä­vän hy­vin. Lap­si osaa elää sii­nä het­kes­sä, it­se sitä on jou­tu­nut opet­te­le­maan. Lap­set ovat mah­ta­via opet­ta­jia!

Kun päi­vät olen ko­to­na nuo­rim­mai­sen kans­sa isom­pien ol­les­sa kou­lus­sa, sitä mo­nes­ti py­säh­tyy miet­ti­mään, kuin­ka nämä las­ten sai­rau­det ovat lä­hen­tä­neet mei­tä per­hee­nä ää­ret­tö­män pal­jon. Elä­mäs­sä asi­at ovat kuin it­ses­tään saa­neet uu­den tär­keys­jär­jes­tyk­sen. On ol­lut tär­ke­ää ol­la läs­nä, an­taa ai­kaa. Teh­dä asi­oi­ta yh­des­sä. Ei ol­la las­ket­tu sitä, kuin­ka pal­jon meil­lä van­hem­mil­la on omaa ai­kaa, kum­pi saa mil­loin­kin va­paa­il­lan. Sen on kyl­lä saa­nut ai­na, kun on sil­tä tun­tu­nut. Enem­män on mie­tit­ty sitä, mil­loin per­hee­nä tar­vit­sem­me eri­lais­ta ai­kaa. Sitä, mil­loin on hyvä jät­tää ko­ti­työt ja ar­ki ja vain vaih­taa mai­se­maa.

Vaik­ka elä­mäs­sä on hyvä kat­soa eteen­päin, tu­lee sil­ti jos­kus ai­ko­ja, jol­loin mie­tin men­nei­tä vuo­sia. Nii­tä ai­ko­ja, kun kol­me van­hin­ta las­tam­me oli­vat vie­lä pie­niä. Asuim­me sil­loin paik­ka­kun­nal­la, jos­sa ei ol­lut vie­lä oi­kein tut­tu­ja. Ei tien­nyt paik­kaa, mi­hin vie­dä lap­sia hoi­toon, kun sai­raa­la­reis­su­ja oli pal­jon. Toi­saal­ta ajat­te­li ole­van­sa niin vah­va, et­tä pär­jäi­si, vaik­ka kaik­ki lap­set kul­ki­vat­kin mu­ka­na.

Jäl­keen­päin, kun ar­ki oli jo rau­hoit­tu­nut, tuli tuo vuo­sien ai­ka­na ker­ty­nyt vä­sy­mys yh­te­nä ry­säyk­se­nä pääl­le. Elä­mä tun­tui ah­dis­ta­val­ta. Ei voi­nut elää kuin päi­vän ker­ral­laan. Ei näh­nyt elä­mäs­sä min­kään­lais­ta iloa, kaik­ki tun­tui kaa­tu­van pääl­le. Olin ih­meis­sä­ni it­se­ni kans­sa. En tien­nyt, kuin­ka oli­si täy­ty­nyt toi­mia. Minä, joka olin pär­jän­nyt elä­män vai­keim­pi­na­kin het­ki­nä, en yh­täk­kiä pys­ty­nyt läh­te­mään ko­toa juu­ri min­ne­kään.

Pik­ku­hil­jaa ym­mär­sin ava­ta suu­ni omal­le puo­li­sol­le. Tun­tui hel­pot­ta­val­ta saa­da sa­not­tua, kuin­ka vä­sy­nyt olin. Tun­tui hel­pot­ta­val­ta, et­tä hän ym­mär­si. Vä­hi­tel­len huo­ma­sin, kuin­ka mo­nel­la muul­la­kin hy­vin­kin lä­hei­sel­lä ih­mi­sel­lä oli elä­mäs­sään ol­lut sa­man­lai­sia ai­ko­ja. En yh­täk­kiä enää ol­lut­kaan yk­sin. Huo­ma­sin, kuin­ka tär­ke­ää on löy­tää ih­mi­siä, ver­tai­si­aan, joil­le voi pu­hua elä­män ki­pu­koh­dis­ta. Käy­dä läpi elä­män vai­kei­ta ai­ko­ja il­man, et­tä tar­vit­see miet­tiä, ym­mär­tää­kö hän.

Aloin kuin huo­maa­mat­ta löy­tää elä­mää­ni iloa, pääs­tä ta­kai­sin ja­loil­le­ni. Tuli vä­lil­lä het­kiä, jol­loin tun­sin taas it­se­ni uu­pu­neek­si. En väit­tä­nyt it­sel­le­ni ole­va­ni kai­ken­kes­tä­vä äi­ti, riit­ti, et­tä olin äi­ti. An­noin vä­sy­myk­sen tul­la. Ja ajal­laan se myös meni. Noi­ta uu­pu­mi­sen het­kiä tuli ai­na vain har­vem­min. Olin op­pi­nut it­ses­tä­ni pal­jon ja olin op­pi­nut ole­maan it­sel­le­ni myös ar­mol­li­nen.

On ol­lut ih­meel­lis­tä huo­ma­ta, vä­lil­lä niin haas­ta­van­kin ar­jen kes­kel­lä, mi­ten voi­mak­kail­la kä­si­var­sil­la mei­tä on kan­net­tu. Niin mo­net ru­kouk­set ovat läh­te­neet tai­vaal­li­sen Isän puo­leen. Mo­net, mo­net pyyn­nöt on kuul­tu, on ol­lut pal­jon ai­het­ta kii­tok­seen.

Ni­mi­merk­ki "Ar­mol­li­suus on tär­ke­ää"

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
9.5.2021

Jee­sus sa­noo: "Pyy­tä­kää, niin teil­le an­ne­taan. Et­si­kää, niin te löy­dät­te. Kol­kut­ta­kaa, niin teil­le ava­taan. Sil­lä pyy­tä­vä saa, et­si­jä löy­tää, ja jo­kai­sel­le, joka kol­kut­taa, ava­taan." Luuk. 11:9-10

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies