JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Sankariainesta

12.11.2023 6.00

Juttua muokattu:

31.10. 13:36
2023103113360020231112060000

Ant­ti Ha­lo­nen

Kun olin sa­ha­pu­kin kor­kui­nen pik­ku­vii­ka­ri, maa­il­man­ku­va­ni oli lä­him­pien ikä­to­ve­rie­ni ta­paan voi­mak­kaas­ti san­ka­ruut­ta ihan­noi­vaa. Kos­ka mi­nus­ta it­ses­tä­ni ei ol­lut kul­ta­mi­ta­lis­tik­si sen enem­pää telt­ta­pai­nis­sa kuin lep­pä­kei­hääs­sä­kään, san­ka­ruu­den ja san­ka­rei­den tun­nis­ta­mi­nen ta­va­no­mais­ten tal­lus­ta­jien jou­kos­ta oli mi­nun aree­naa­ni. Siel­lä rik­kaan mie­li­ku­vi­tuk­sen syn­ty­mä­lah­jak­seen saa­nut pik­ku­poi­ka sai lois­taa enem­män kuin ku­kaan muu.

Heti lu­ke­maan opit­tu­a­ni aloin pon­nis­tel­la kir­jal­li­suu­den por­tai­ta koh­ti ai­kui­suut­ta. Aloi­tin Aku An­kois­ta ja Hiek­ka­lan lap­sis­ta, mut­ta niis­tä puut­tui jo­tain – san­ka­ril­li­set esi­ku­vat. Kun lo­pul­ta pää­sin tu­tus­tu­maan var­si­nai­seen san­ka­rei­den maa­il­man, se oli me­noa! Pel­käs­tään Tex Wil­le­rin he­vo­ses­sa oli enem­män ka­ris­maa kuin Pek­ka Tö­pö­hän­näs­sä, Mato Ma­ta­las­sa ja Pupu Tu­pu­nas­sa yh­teen­sä. Tai­sin pu­hua koh­ta­lai­sen su­ju­vas­ti sekä des­pe­ra­do­es­pan­jaa et­tä al­ku­a­suk­kai­den kiel­tä jo en­nen kuin aloi­tin kou­lu­tie­ni.

Var­sin no­pe­as­ti tu­lin sii­hen tu­lok­seen, et­tä ko­vim­pia jät­kiä oli­vat Tex, Tar­zan ja Mus­ta­naa­mio. Vie­tin häm­men­tä­vän suu­ren osan lap­suu­des­ta­ni poh­tien, kuka heis­tä mah­tai­si pär­jä­tä par­hai­ten, jos hei­dät pan­tai­siin tais­te­le­maan kes­ke­nään. Te­räs­mies, Hä­mä­häk­ki­mies ja Bat­man puo­les­taan oli­vat hö­pö­uk­ko­ja. He sai­vat rau­has­sa seik­kail­la luok­ka­to­ve­rei­de­ni vi­de­o­ka­se­teil­la. Olin täy­del­li­sen va­kuut­tu­nut sii­tä, et­tä yli­ver­tai­nen san­ka­ril­li­nen to­tuus oli vain leh­dis­sä ja kir­jois­sa.

Raa­ma­tun Sim­son, jos­ta ker­to­via ta­ri­noi­ta luin – tie­tys­ti sar­ja­ku­va­na – isän os­ta­mas­ta kir­ja­sar­jas­ta yhä uu­des­taan, oli voi­man­pe­sä vail­la ver­taa. Hä­nen rin­nal­laan Tai­ka-Ji­min ka­ve­ri­na an­si­oi­tu­nut li­has­kimp­pu Lot­har oli pelk­kä riu­ku. Kun Sim­son polt­ti pä­reen­sä, hän saat­toi mur­joa tuos­ta vain ko­ko­nais­ta tu­hat fi­lis­te­a­lais­ta maa­han pel­käl­lä aa­sin leu­ka­luul­la. Hä­nes­sä oli to­del­lis­ta san­ka­ri­ai­nes­ta, mut­ta jos­tain syys­tä en kui­ten­kaan osan­nut ku­vi­tel­la hän­tä tais­te­le­mas­sa Tex Wil­le­riä vas­taan. Sim­son oli us­kon­so­tu­ri, mitä Tex ei kyl­lä ol­lut. Ar­ve­lin, et­tä us­ko­na­si­at oli syy­tä pi­tää eril­lään maal­li­sis­ta, ja sik­si vä­ki­vah­va tuo­ma­ri sai jää­dä omaan rau­haan­sa raa­ma­tun leh­dil­le; sin­ne, mis­sä oli en­nes­tään esi­mer­kik­si pe­lo­ton nuo­ru­kai­nen Daa­vid.

Ur­hei­li­jat oli­vat tie­tys­ti luku si­nän­sä. Ra­dal­la san­ka­ri oli Keke, hyp­py­tor­nis­sa Mat­ti ja jal­ka­pal­lo­ken­til­lä Pelé. Uk­ki puo­les­taan oli sen sor­tin san­ka­ri, joka ker­toi maa­il­man par­haat ta­ri­nat ja oli yli­voi­mai­sen tai­ta­va nik­ka­roi­maan ka­ta­ja­jou­set, puu­kot ja pa­ju­pil­lit. Tai jos joku oli­si ha­ke­nut mi­nun maa­il­mas­ta­ni coo­lein­ta nuo­ri­so­san­ka­ria, jol­la oli sil­mil­le yl­tä­vä ot­sa­tuk­ka, it­se­var­ma ole­mus ja mie­hen ot­teet, iso­vel­je­ni oli­si lu­nas­ta­nut pai­kan kaik­kien mah­dol­lis­ten eh­dok­kai­den jou­kos­ta il­man epäi­lys­tä. Hä­nel­lä oli fark­ku­tak­ki.

San­ka­ruus ei ra­joit­tu­nut vain ih­mi­siin. Sen li­säk­si, et­tä tu­tut kuor­ma-au­ton tai pyö­rä­kuor­maa­jan kul­jet­ta­jat oli­vat ar­kie­lä­män hy­vin rus­ket­tu­nei­ta san­ka­rei­ta, myös hei­dän val­ta­vien ko­nei­den­sa voi­ma he­rät­ti mi­nus­sa ra­ja­ton­ta kun­ni­oi­tus­ta. Moot­to­ri­pyö­ris­tä puo­les­taan par­hai­ta ja äkäi­sim­piä oli­vat mus­tat. Ne oli­vat sa­la­pe­räi­siä ja tol­kut­to­man te­hok­kai­ta. Mo­to­ris­mia jäl­ji­tel­tiin ra­ken­ta­mal­la ros­si­pyö­riä – ja tie­ten­kin nii­den ym­pä­ril­le ai­hee­seen kuu­lu­vaa san­ka­ri­kult­tia. Iso etu­ren­gas, pie­ni ta­ka­ren­gas, sel­kä­no­jal­li­nen is­tuin sekä kun­non sar­vet oli­vat vä­him­mäis­vaa­ti­muk­sia, ja jos joku houk­ka ereh­tyi lait­ta­maan pie­nen etu­ren­kaan eteen ja ison taak­se, hän saat­toi me­net­tää vä­häi­sen­kin san­ka­ruu­ten­sa lop­pui­äk­seen.

Jos sar­ja­ku­vien ja kir­jo­jen san­ka­rei­ta ei las­ket­tu, ta­val­li­sis­ta kuo­le­vai­sis­ta suu­rin san­ka­ri oli kui­ten­kin isä. Hän oli myös vah­vem­pi kuin muut mie­het, Ar­nold Schwar­ze­neg­ge­ria eh­kä lu­kuun ot­ta­mat­ta. Mi­nua nau­rat­ti, kun tien ta­ka­na asu­nut Tero ar­ve­li oman isän­sä ole­van jon­kin ver­ran vah­vem­pi kuin mei­dän isä. Naa­pu­rin Ee­ro­ko muka? Hah! Epäi­le­mät­tä hän on vah­va mies, mut­tei sen­tään isän ve­roi­nen. Ys­tä­vyy­tem­me jou­tui to­del­la ko­e­tuk­sel­le, sil­lä Tero ei suos­tu­nut pyör­tä­mään sa­no­jaan.

Mars­sin isän luo ja tie­dus­te­lin maa­il­man par­haal­ta vah­vuu­sa­si­an­tun­ti­jal­ta, ei­hän Ee­ro ole hän­tä vah­vem­pi. ”Luul­ta­vas­ti on”, vas­ta­si isä. Olin pet­ty­nyt. Isä oli juu­ri tuol­lai­nen, sa­noi tois­ta vah­vem­mak­si ihan vain koh­te­li­ai­suus­syis­tä. Ar­ve­lin, et­tä hän vaa­ti­mat­to­ma­na mie­he­nä ha­lu­si vain kart­taa jul­ki­suut­ta ei­kä sik­si ha­lun­nut kaik­kien tie­tä­vän, kuin­ka vah­va hän to­del­li­suu­des­sa oli. Sii­hen oli tyy­dyt­tä­vä. Sel­lai­nen oi­val­lus mi­nua kui­ten­kin hiu­kan loh­dut­ti, et­tä isä oli luul­ta­vas­ti pa­ras myös vaa­ti­mat­to­muu­den hy­vees­sä.

Isä myös osa­si kai­ken­lais­ta. Hän osa­si vaih­taa ren­kaat, lei­ka­ta hiuk­set ja ra­ken­taa ta­lon. Hän ky­ke­ni pe­ruut­ta­maan pe­rä­kär­ryn näp­pä­räs­ti juu­ri sii­hen, mi­hin oli tar­koi­tus­kin. Hän tie­si ai­na, mi­hin mi­kä­kin tie­to­ko­neen joh­to kuu­luu, ja hä­nen Vol­vos­saan oli tur­bo. Sitä pait­si tie­dos­tin, et­tä kog­ni­tii­vi­set lap­sen­ky­ky­ni ei­vät riit­tä­neet edes ku­vit­te­le­maan, mi­ten yli­voi­mai­nen isän täy­tyi ol­la työ­pai­kal­laan. Niin, epäi­le­mät­tä hän teki siel­lä­kin jo­tain to­del­la mer­kit­tä­vää, jo­hon mo­ni­kaan isä ei oli­si pys­ty­nyt. Isä oli lä­hes kaik­ki­voi­pa.

Mo­nen lap­suu­te­ni san­ka­rin sä­de­ke­hä on sit­tem­min him­men­ty­nyt, tois­ten enem­män, tois­ten vä­hem­män. Sen lap­suu­des­ta­ni tu­tun pyr­ki­myk­sen olen kui­ten­kin ha­lun­nut säi­lyt­tää, et­tä sai­sin ai­na pi­tää suu­rim­pa­na san­ka­ri­na­ni hän­tä, joka ei ai­no­as­taan täy­tä kaik­kia san­ka­rin vaa­ti­muk­sia, vaan ylit­tää ne kaik­ki. Hän nos­taa vaik­ka koko maa­pal­lon pik­ku­sor­mel­laan, ei­kä sii­hen edes satu. Tois­ta hä­nen ve­rois­taan ei ole. Hän on Tai­vaan Isä, jos­ta setä rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä käyt­ti ni­meä Kaik­ki­val­ti­as. Hä­nen ali­tui­nen läs­nä­o­lon­sa, joka nä­köyh­tey­den puut­tu­mi­ses­ta huo­li­mat­ta oli pik­ku­po­jal­le it­ses­tään sel­vää, toi ai­na eh­dot­to­man tur­van.

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Kuormittuneenakin seuroihin?

2.5.2024 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Pääsiäisen mietteitä

6.4.2024 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Arkirytmistä rakentuu kodin tunne myös ulkomailla

2.4.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyyttä ja ystävyyttä

14.2.2024 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Miltä joulun pitäisi tuntua?

23.12.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kerjäläinen koskettaa

12.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Sen liekkiin anna kirkkaus ja tulta elävää"

7.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Lahja

3.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ovatko seurat sinulle tärkeät?

22.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tässä joukossa haluan kulkea

22.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sateenkaareen sisältyy lupaus, mutta ei lupaa syntiin

17.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vain vastaanotettu apu auttaa

4.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Nuoren viesti ystävälleen: "Toivon, että pääsisit eroon syntielämästä ja pysyisit uskomassa"

27.9.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kahvilla

20.7.2023 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Kasvissyöjänä Suviseuroissa

15.7.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Keskikesän kohokohta etänä

5.7.2023 10.05
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisenä ja toisten ympäröimänä uskovaisten enkelsaatossa – kaikki samalla matkalla

5.5.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olemme matkalla valoa kohti

1.4.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän huolikorjaamo

17.2.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matka Keniaan

9.1.2023 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulumuistoja lapsuudesta

26.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Koulun joulu

22.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulurauhan julistus, enkelten laulun jälkikaikua

12.12.2022 8.15
Päivämiehen Vierasblogi

Mummolan haju

11.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki rakkaamme ovat lahjaasi

5.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Huomenta kanat!”

22.10.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut”

31.8.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Tuli haluni kirjoittaa"

11.8.2022 9.40
Päivämiehen Vierasblogi

Ensimmäiset Suviseurat yksin

6.8.2022 7.30
Päivämiehen Vierasblogi

"Rakas Taivaan Isä, varjele meidät kaikki uskomassa" – Rippikoulun leiriohjaajan ajatuksia

14.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vievätkö valintani lähemmäksi Jumalaa vai kauemmas Jumalasta?

7.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksin uskovaisten nuorten keskellä

8.6.2022 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matkalta löytyy kaikki tarvittava

27.3.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Jaksanko luottaa?

9.3.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsemme tässä ajassa lähimmäisenrakkautta

2.2.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Soit, Herra, lapsen meidän perheeseemme"

7.1.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Paimenet pelaavat puhelimilla ja enkeli seilaa somessa

22.12.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Valoja pimeässä

2.10.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen mutta täydellinen

30.6.2021 9.15
Päivämiehen Vierasblogi

Sisäinen lapsi ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoitava taide

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haavojen hoitoa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Arvokas omana itsenäni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pilvinen päivä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymättömästä näkyväksi

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämppäkaverina metsäeläkeläinen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ongella ei ole ongelmia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Lohdutus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään pornoriippuvaisen tarina

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Pysähdytään myös hymyjen kohdalle

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Rasismia uskovaisten keskellä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts during coronavirus quarantine in the United States – Koronaviruskaranteenin aikaisia ajatuksia Yhdysvalloista

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä – Sananlaskuja ja karanteenia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kulje yksin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huolenpito auttaa epävarmuuden keskellä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu, tulethan

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tunnetaitoja vuorovaikutukseen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Joulutähdet

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kanssa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Johdatuksessa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyys suuren joukon keskellä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymätön vaiva

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Oletko raskaana, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Terveyshaasteet matkakumppanina

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Vaellusreissulla Itävallan Alpeilla

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuosi sitten se alkoi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sosiaalisuuden liika-annostusta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Turvapaikkana Jumalan valtakunta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Terveisiä Monticellon suviseuroista!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Havaintoja Suviseuroista

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sinkkuna Suviseuroissa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liikkuva lomakoti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikävä toista ihmistä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tunnet olevasi?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Alvar löysi turvan kirjassa Minne Taivaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuroja ja saattajia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voimavarahetkiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luopumisen varjo, Jumalan lohdutus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen opiskelija – tavallinen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suurissa pienissä seuroissa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kymmenen vuotta armosta uskomassa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Arvostamalla vai arvostelemalla

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avaimet

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Lasteni kokemukset tekivät surulliseksi

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Perheilyä kesän suurissa seuroissa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Jumalan terve ja tervetuloa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lintu sineen taivaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuramuistoja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syntymäpäivälahja vaimolleni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elämän uutta merkitystä etsimässä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsen muita ihmisiä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ystäväksi kaukaa tulleelle lapselle?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän lahja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Savea muovaamassa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sanoja sinulle ja itselleni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kulttuurien eroja ja elämyksiä pohjolan hiljaisuudessa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Imetysdementiaako?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jahtikamppeet esille

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen maalari

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyttäämistä vai välittämistä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sairastuimme hometalossa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luonto lähellä sydäntä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki on ilon puolella

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Jumala tietää kipuni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Puhutaanko uskonasioista?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Kodikas joululeiri Tampereella

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sairaalareissuja, uupumusta ja armollisuutta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Luterilaisuus kulttuurissamme

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuhlaajapojan kotiinpaluu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Keskenmenosta jäi haikeus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yksin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Aikaa kuuntelemiselle

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Arkiuskoa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt kohti taivasta katselen

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Jumala pysäytti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun minulla on kylmä, sen sydän säteilee lämpöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Turvana ystävät ja ikiaikojen Jumala

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoitit minulle askeleet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luomista ja jalostamista

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vakka kantensa valitsi

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elämäni ei ole pelkkää etsimistä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tallin ovi on vielä auki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huomispäivää tunne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kaikesta tarvitse huolehtia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu Afrikassa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Kotini taivaassa ihana on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Kohti aurinkoa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Miksi minä jaksan?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tiedättekö sen kodin?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kaksitoista suuta ja kaksikymmentäneljä korvaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pieni poika ja hänen isänsä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kenenkään äiti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Radiokesäseurat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pienen pojan suviseurapainajainen

24.6.2015 6.30
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys