JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Näkymätön vaiva

26.10.2019 6.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420191026060000

So­si­aa­li­nen elä­mä voi ka­peu­tua vas­ten omaa tah­to­am­me tai toi­vet­tam­me. Yh­teis­kun­nan, per­heen ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen voi ol­la mo­nien pon­nis­te­lu­jen ta­ka­na syis­tä, joi­hin asi­a­no­mai­sel­la it­sel­lään on var­sin ra­jal­li­set mah­dol­li­suu­det vai­kut­taa.

Vuo­sia sit­ten tu­lin it­se oh­ja­tuk­si tut­ki­muk­siin, jois­sa oman ra­joit­tu­nei­suu­te­ni syyt al­koi­vat sel­vi­tä. Py­säyt­tä­viin sa­noi­hin ai­vo- ja kau­la­ran­ka­vam­man jäl­ki­ti­las­ta li­mit­tyi myös hel­po­tuk­sen tun­ne. Mo­ni­vai­hei­sen pro­ses­sin jäl­keen työ­läi­den oi­rei­den syy oli sel­vin­nyt.

Nä­ky­mä­tön vai­va oli saa­nut ni­men. Kun vält­tä­mä­tön tuki, hoi­to ja kun­tou­tus jär­jes­tyi­vät, al­koi ar­kie­lä­mä va­los­tua. Pa­ra­ne­mi­sen vaa­ti­mus vaih­tui iloon myön­tei­sis­tä so­peu­tu­mi­sen ko­ke­muk­sis­ta ja lu­paan oman­ko­koi­sen ar­jen elä­mi­ses­tä.

Työ­e­lä­mäs­tä va­pau­tu­mi­nen toi suu­ren hel­po­tuk­sen, vaik­ka oman osaa­mi­sen ja­ka­mi­ses­ta ja yh­tei­söl­li­syy­den rik­kau­des­ta luo­pu­mi­nen teki pit­kään ki­pe­ää. Toi­min­ta­ky­vyn ra­joit­tu­nei­suus ei kui­ten­kaan jää­nyt työ­pai­kal­le vaan on seu­ran­nut ko­tiin, kaik­kiin as­ka­rei­siin ja koko elä­mää kos­ke­vak­si. Di­ag­noo­sin aset­ta­mi­nen ei va­paut­ta­nut oman elä­män vas­tuus­ta, vaan on ol­lut eh­do­ton edel­ly­tys sen kan­ta­mi­sel­le.

On ol­lut erit­täin mer­ki­tyk­sel­lis­tä saa­da tie­dol­li­nen ym­mär­rys oman ra­joit­tu­nei­suu­ten­sa syis­tä. Sen myö­tä on tul­lut mah­dol­li­sek­si erot­taa ne asi­at, joi­hin voi kun­tou­tuk­sel­li­sin kei­noin vai­kut­taa, ja ne, joi­hin on vain so­peu­dut­ta­va. Kun on op­pi­nut hiu­kan ym­mär­tä­mään, mis­tä oi­reet joh­tu­vat, on voi­nut omak­sua kei­no­ja nii­den hil­lit­se­mi­sek­si.

Olen saa­nut op­pia, et­tä ai­vot kä­sit­te­le­vät tie­dos­ta­mat­tam­me tau­ko­a­mat­to­mal­la seu­lon­nal­la val­ta­van mää­rän kaik­kien ais­ti­ka­na­vien kaut­ta tul­vi­vaa in­for­maa­ti­o­ta. Hie­no­sää­de­tyt me­ka­nis­mit va­lit­se­vat tuos­ta är­sy­ke­tul­vas­ta tär­ke­ät sig­naa­lit, joi­hin on jol­la­kin ta­val­la re­a­goi­ta­va tai kiin­ni­tet­tä­vä huo­mi­o­ta.

Vau­ri­oi­tu­neet ai­vot, jois­sa tark­kaa­vai­suu­den sää­te­ly ei toi­mi, suo­riu­tu­vat näis­tä teh­tä­vis­tään puut­teel­li­ses­ti. Mitä run­saam­paa är­sy­ke­tar­jon­ta on, sitä ly­hy­em­mäs­sä ajas­sa ai­vot yli­kuor­mit­tu­vat ei­vät­kä enää sel­viä ti­lan­teen vaa­ti­mis­ta ar­ki­sis­ta­kaan asi­ois­ta.

Tätä taus­taa vas­ten voin ym­mär­tää, mik­si vä­syn no­pe­as­ti juh­lis­sa ja vä­ki­jou­kois­sa, vaik­ka en ole vas­tuus­sa asi­oi­den su­ju­mi­ses­ta. Usein jou­dun ve­täy­ty­mään ti­lan­tees­ta tai jät­täy­ty­mään pois ti­lai­suu­des­ta. On tär­ke­ää, et­tä kans­saih­mi­set ym­mär­tä­vät, et­tä “osal­lis­tu­mi­sin­to­le­rans­si” ei ole luon­teen­piir­re, jota voi kou­lia, tai tie­toi­ses­ti va­lit­tu osoi­tus ar­vos­tuk­sen­puut­tees­ta ti­lai­suu­den ai­het­ta koh­taan.

Olen myös op­pi­nut, et­tä val­ta­va vä­sy­mys, joka ei läh­te­nyt nuk­ku­mal­la, on tyy­pil­li­nen vam­ma­oi­re. Vau­ri­oi­tu­neis­sa ai­vois­sa vi­reys­ti­lan sää­te­ly ei toi­mi. Tuol­loin vä­sy­myk­sen mää­rä ei ole muut­tu­mat­to­mas­sa suh­tees­sa teh­tyyn työ­hön, val­veil­la­o­lo­ai­kaan tai ra­si­tuk­sen mää­rään.

Ali­tui­nen nuk­ku­mi­nen ei ole myös­kään har­kit­tua vel­vol­li­suuk­sis­ta ve­täy­ty­mis­tä. Kans­saih­mis­ten on ol­lut tär­ke­ää ym­mär­tää, et­tä pie­nil­le­kin tun­tu­vat pyyn­nöt voi­vat ol­la koh­tuut­to­mia ja osal­lis­tu­maan kan­nus­ta­vat hou­kut­te­lut voi­mia ko­et­te­le­via.

Osal­lis­tu­mi­sen ra­jaa­mi­ses­sa ei ole ky­sy­mys lais­kuu­des­ta, vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä, kiin­nos­tuk­sen puut­tees­ta tai it­sek­kyy­des­tä va­li­ta vain it­sel­le mie­lui­sia asi­oi­ta. Ra­jaa­mi­nen kos­kee yh­tä lail­la kaik­kea mie­lui­saa ja tär­ke­ää­kin te­ke­mis­tä. Ky­sy­mys on toi­min­ta­ky­vyn säi­ly­mi­sen ja oi­rei­den sie­det­tä­vä­nä py­sy­mi­sen vaa­ti­mas­ta vält­tä­mät­tö­mäs­tä ja jat­ku­vas­ta ta­sa­pai­noi­lus­ta.

On tär­ke­ää op­pia tun­te­maan ra­jan­sa, jot­ta ei tu­li­si tar­peet­to­mas­ti kut­su­neek­si oi­rei­taan esiin. It­ku, ra­vis­te­lu­koh­tauk­set sekä ta­sa­pai­no-, puhe-, ja kä­ve­ly­vai­keu­det vies­ti­vät va­ka­vas­ti sii­tä, et­tä olen ylit­tä­nyt oman sie­to­ra­ja­ni.

ää­ri­ra­joil­le ajau­tu­mi­nen ei pal­ve­le ke­tään. Yli­kuor­mi­tus­vai­ku­tuk­set voi­vat ku­mu­loi­tua, jol­loin pa­lau­tu­mi­nen voi hi­das­tua tai jää­dä jopa py­sy­väs­ti va­jaak­si. Tah­dos­ta riip­pu­mat­to­miin kes­kus­her­mos­ton toi­min­nan va­ja­vuuk­siin ei sie­dä­tys tai tsemp­pi, saa­ti sit­ten vaa­ti­mus au­ta.

Lepo, kuor­mit­ta­van ti­lan­teen vält­tä­mi­nen tai pie­niin pa­la­siin an­nos­te­lu on ol­lut oi­kea apu. Tyy­ty­mi­nen vaa­ti­mat­to­maan osal­lis­tu­mi­seen ja vä­häi­siin as­ka­rei­siin pi­tää oi­reet sie­det­tä­vis­sä ra­jois­sa ja tu­kee saa­vu­te­tun toi­min­ta­ky­vyn säi­ly­mis­tä.

On myön­net­tä­vä, et­tä har­mi­tuk­sen het­ki­ä­kin tu­lee. Het­kiä, jol­loin ha­lu­ai­si va­pau­tua voi­mien mit­taa­mi­sen kah­lees­ta ja an­tau­tua toi­mi­maan ly­hyt­nä­köi­sen im­pul­sii­vi­ses­ti. Mi­ten mie­lui­saa oli­si­kaan lu­pau­tua hoi­ta­maan lap­sen­las­ta het­kek­si yk­sin, val­mis­taa it­se per­heel­le ta­val­li­nen ate­ria, läh­teä mar­ja­ret­kel­le puo­luk­ka­met­sään tai pii­pah­taa omin neu­voin päi­vä­kah­vil­la ys­tä­vän luo­na!

Ter­veel­tä näyt­tä­vä työ­ky­vy­tön ei ke­rää kun­ni­oit­ta­vaa tais­te­li­jan mai­net­ta, sil­lä nä­ky­mä­tön vai­va ei an­na ai­na edes vih­jet­tä pon­nis­te­luis­ta. Sik­si on eri­tyi­sen tär­ke­ää, et­tä on saa­nut lä­hel­leen ih­mi­siä, jot­ka jak­sa­vat suh­tau­tua läm­möl­lä ja kär­si­väl­li­syy­del­lä toi­pu­jan ra­joi­tuk­siin ja kan­nus­ta­vas­ti kun­tou­tu­mi­sen pyr­ki­myk­siin. Vaik­ka ei ym­mär­täi­si­kään oi­rei­den syi­tä, niin kun­ni­oi­tus asi­a­no­mai­sen tun­te­muk­sia ja saa­tu­ja asi­an­tun­ti­ja­oh­jei­ta koh­taan vies­tii vä­lit­tä­mi­ses­tä, pi­tää vuo­ro­vai­ku­tuk­sen väy­lät avoi­mi­na ja oh­jaa voi­mien mu­kai­seen ar­keen.

Toi­pu­mi­nen voi al­kaa vas­ta sit­ten, kun tie­tää, mis­tä pi­tää toi­pua. Vas­ta sen jäl­keen on mah­dol­lis­ta löy­tää oi­ke­at kun­tou­tu­mi­sen ja sel­vi­ä­mi­sen kei­not. Ke­ho­noh­jauk­sen li­säk­si oleel­li­nen osa kun­tou­tu­mis­ta­ni on ol­lut se, et­tä ra­jal­li­set voi­ma­ni on oh­jat­tu käyt­tä­mään op­ti­maa­li­sem­min. Suur­ten ja uu­vut­ta­vien te­ko­jen si­jaan on saa­nut kes­kit­tyä pie­niin ja mer­ki­tyk­sel­li­siin toi­miin.

Per­heen ul­ko­puo­li­sen avun vas­taa­not­ta­mi­nen on ol­lut rat­kai­se­van tär­ke­ää. Hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan tur­vin olen pik­ku­hil­jaa ky­en­nyt kan­ta­maan oman­ko­koi­sen osan yh­tei­sen ko­din vas­tuis­ta. Per­he­hoi­to on tar­jon­nut tär­kei­tä ele­ment­te­jä elä­män po­lul­la.

Net­ti­seu­rat ovat tul­leet tär­keik­si. Eri­tyi­sen läm­pi­mäl­le ja tur­val­li­sel­le tun­tuu sil­loin, kun elin­tär­ke­ää elä­män vet­tä tar­jo­taan myös ko­tiin jää­neil­le. Toi­pu­mi­sen tiel­lä ovat saat­to­mies­ten ol­ka­päät ol­leet lu­jil­la. Heik­kous ja hätä on hel­meil­lyt pos­kil­la, ta­lut­ta­jia on tar­vit­tu kah­ta­puo­len.

Asi­an­tun­ti­ja­hoi­dos­sa nä­ky­mä­tön vai­va on saa­tu ni­mel­li­sek­si. Ja ar­mo­hoi­dos­sa ni­mel­li­nen vai­va nä­ky­mät­tö­mäk­si. Voi­mat­to­muu­den muu­ri on ma­dal­tu­nut, huo­lien hei­jas­tu­mat haa­len­neet ja va­lon tul­vas­sa on pil­kah­ta­nut tai­vas.

Ni­mi­merk­ki Rus­ka­ruu­su

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Kolme ihmettä pyörämatkalla Suviksiin

5.7.2024 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Veljeni, väsymätön talkoomies

29.6.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokiokuvia suviseuroista

27.6.2024 8.30
Päivämiehen Vierasblogi

Kuormittuneenakin seuroihin?

2.5.2024 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Pääsiäisen mietteitä

6.4.2024 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Arkirytmistä rakentuu kodin tunne myös ulkomailla

2.4.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyyttä ja ystävyyttä

14.2.2024 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Miltä joulun pitäisi tuntua?

23.12.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kerjäläinen koskettaa

12.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Sen liekkiin anna kirkkaus ja tulta elävää"

7.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Lahja

3.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ovatko seurat sinulle tärkeät?

22.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sankariainesta

12.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tässä joukossa haluan kulkea

22.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sateenkaareen sisältyy lupaus, mutta ei lupaa syntiin

17.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vain vastaanotettu apu auttaa

4.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Nuoren viesti ystävälleen: "Toivon, että pääsisit eroon syntielämästä ja pysyisit uskomassa"

27.9.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kahvilla

20.7.2023 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Kasvissyöjänä Suviseuroissa

15.7.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Keskikesän kohokohta etänä

5.7.2023 10.05
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisenä ja toisten ympäröimänä uskovaisten enkelsaatossa – kaikki samalla matkalla

5.5.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olemme matkalla valoa kohti

1.4.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän huolikorjaamo

17.2.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matka Keniaan

9.1.2023 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulumuistoja lapsuudesta

26.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Koulun joulu

22.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulurauhan julistus, enkelten laulun jälkikaikua

12.12.2022 8.15
Päivämiehen Vierasblogi

Mummolan haju

11.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki rakkaamme ovat lahjaasi

5.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Huomenta kanat!”

22.10.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut”

31.8.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Tuli haluni kirjoittaa"

11.8.2022 9.40
Päivämiehen Vierasblogi

Ensimmäiset Suviseurat yksin

6.8.2022 7.30
Päivämiehen Vierasblogi

"Rakas Taivaan Isä, varjele meidät kaikki uskomassa" – Rippikoulun leiriohjaajan ajatuksia

14.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vievätkö valintani lähemmäksi Jumalaa vai kauemmas Jumalasta?

7.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksin uskovaisten nuorten keskellä

8.6.2022 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matkalta löytyy kaikki tarvittava

27.3.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Jaksanko luottaa?

9.3.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsemme tässä ajassa lähimmäisenrakkautta

2.2.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Soit, Herra, lapsen meidän perheeseemme"

7.1.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Paimenet pelaavat puhelimilla ja enkeli seilaa somessa

22.12.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Valoja pimeässä

2.10.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen mutta täydellinen

30.6.2021 9.15
Päivämiehen Vierasblogi

Sisäinen lapsi ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoitava taide

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haavojen hoitoa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Arvokas omana itsenäni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pilvinen päivä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymättömästä näkyväksi

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämppäkaverina metsäeläkeläinen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ongella ei ole ongelmia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Lohdutus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään pornoriippuvaisen tarina

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Pysähdytään myös hymyjen kohdalle

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Rasismia uskovaisten keskellä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts during coronavirus quarantine in the United States – Koronaviruskaranteenin aikaisia ajatuksia Yhdysvalloista

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä – Sananlaskuja ja karanteenia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kulje yksin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huolenpito auttaa epävarmuuden keskellä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu, tulethan

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tunnetaitoja vuorovaikutukseen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Joulutähdet

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kanssa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Johdatuksessa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyys suuren joukon keskellä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Oletko raskaana, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Terveyshaasteet matkakumppanina

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Vaellusreissulla Itävallan Alpeilla

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuosi sitten se alkoi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sosiaalisuuden liika-annostusta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Turvapaikkana Jumalan valtakunta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Terveisiä Monticellon suviseuroista!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Havaintoja Suviseuroista

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sinkkuna Suviseuroissa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liikkuva lomakoti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikävä toista ihmistä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tunnet olevasi?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Alvar löysi turvan kirjassa Minne Taivaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuroja ja saattajia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voimavarahetkiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luopumisen varjo, Jumalan lohdutus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen opiskelija – tavallinen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suurissa pienissä seuroissa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kymmenen vuotta armosta uskomassa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Arvostamalla vai arvostelemalla

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avaimet

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Lasteni kokemukset tekivät surulliseksi

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Perheilyä kesän suurissa seuroissa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Jumalan terve ja tervetuloa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lintu sineen taivaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuramuistoja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syntymäpäivälahja vaimolleni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elämän uutta merkitystä etsimässä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsen muita ihmisiä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ystäväksi kaukaa tulleelle lapselle?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän lahja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Savea muovaamassa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sanoja sinulle ja itselleni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kulttuurien eroja ja elämyksiä pohjolan hiljaisuudessa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Imetysdementiaako?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jahtikamppeet esille

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen maalari

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyttäämistä vai välittämistä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sairastuimme hometalossa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luonto lähellä sydäntä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki on ilon puolella

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Jumala tietää kipuni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Puhutaanko uskonasioista?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Kodikas joululeiri Tampereella

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sairaalareissuja, uupumusta ja armollisuutta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Luterilaisuus kulttuurissamme

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuhlaajapojan kotiinpaluu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Keskenmenosta jäi haikeus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yksin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Aikaa kuuntelemiselle

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Arkiuskoa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt kohti taivasta katselen

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Jumala pysäytti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun minulla on kylmä, sen sydän säteilee lämpöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Turvana ystävät ja ikiaikojen Jumala

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoitit minulle askeleet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luomista ja jalostamista

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vakka kantensa valitsi

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elämäni ei ole pelkkää etsimistä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tallin ovi on vielä auki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huomispäivää tunne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kaikesta tarvitse huolehtia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu Afrikassa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Kotini taivaassa ihana on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Kohti aurinkoa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Miksi minä jaksan?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tiedättekö sen kodin?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kaksitoista suuta ja kaksikymmentäneljä korvaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pieni poika ja hänen isänsä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kenenkään äiti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Radiokesäseurat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pienen pojan suviseurapainajainen

24.6.2015 6.30
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys