JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420191026060000

So­si­aa­li­nen elä­mä voi ka­peu­tua vas­ten omaa tah­to­am­me tai toi­vet­tam­me. Yh­teis­kun­nan, per­heen ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen voi ol­la mo­nien pon­nis­te­lu­jen ta­ka­na syis­tä, joi­hin asi­a­no­mai­sel­la it­sel­lään on var­sin ra­jal­li­set mah­dol­li­suu­det vai­kut­taa.

Vuo­sia sit­ten tu­lin it­se oh­ja­tuk­si tut­ki­muk­siin, jois­sa oman ra­joit­tu­nei­suu­te­ni syyt al­koi­vat sel­vi­tä. Py­säyt­tä­viin sa­noi­hin ai­vo- ja kau­la­ran­ka­vam­man jäl­ki­ti­las­ta li­mit­tyi myös hel­po­tuk­sen tun­ne. Mo­ni­vai­hei­sen pro­ses­sin jäl­keen työ­läi­den oi­rei­den syy oli sel­vin­nyt.

Nä­ky­mä­tön vai­va oli saa­nut ni­men. Kun vält­tä­mä­tön tuki, hoi­to ja kun­tou­tus jär­jes­tyi­vät, al­koi ar­kie­lä­mä va­los­tua. Pa­ra­ne­mi­sen vaa­ti­mus vaih­tui iloon myön­tei­sis­tä so­peu­tu­mi­sen ko­ke­muk­sis­ta ja lu­paan oman­ko­koi­sen ar­jen elä­mi­ses­tä.

Työ­e­lä­mäs­tä va­pau­tu­mi­nen toi suu­ren hel­po­tuk­sen, vaik­ka oman osaa­mi­sen ja­ka­mi­ses­ta ja yh­tei­söl­li­syy­den rik­kau­des­ta luo­pu­mi­nen teki pit­kään ki­pe­ää. Toi­min­ta­ky­vyn ra­joit­tu­nei­suus ei kui­ten­kaan jää­nyt työ­pai­kal­le vaan on seu­ran­nut ko­tiin, kaik­kiin as­ka­rei­siin ja koko elä­mää kos­ke­vak­si. Di­ag­noo­sin aset­ta­mi­nen ei va­paut­ta­nut oman elä­män vas­tuus­ta, vaan on ol­lut eh­do­ton edel­ly­tys sen kan­ta­mi­sel­le.

On ol­lut erit­täin mer­ki­tyk­sel­lis­tä saa­da tie­dol­li­nen ym­mär­rys oman ra­joit­tu­nei­suu­ten­sa syis­tä. Sen myö­tä on tul­lut mah­dol­li­sek­si erot­taa ne asi­at, joi­hin voi kun­tou­tuk­sel­li­sin kei­noin vai­kut­taa, ja ne, joi­hin on vain so­peu­dut­ta­va. Kun on op­pi­nut hiu­kan ym­mär­tä­mään, mis­tä oi­reet joh­tu­vat, on voi­nut omak­sua kei­no­ja nii­den hil­lit­se­mi­sek­si.

Olen saa­nut op­pia, et­tä ai­vot kä­sit­te­le­vät tie­dos­ta­mat­tam­me tau­ko­a­mat­to­mal­la seu­lon­nal­la val­ta­van mää­rän kaik­kien ais­ti­ka­na­vien kaut­ta tul­vi­vaa in­for­maa­ti­o­ta. Hie­no­sää­de­tyt me­ka­nis­mit va­lit­se­vat tuos­ta är­sy­ke­tul­vas­ta tär­ke­ät sig­naa­lit, joi­hin on jol­la­kin ta­val­la re­a­goi­ta­va tai kiin­ni­tet­tä­vä huo­mi­o­ta.

Vau­ri­oi­tu­neet ai­vot, jois­sa tark­kaa­vai­suu­den sää­te­ly ei toi­mi, suo­riu­tu­vat näis­tä teh­tä­vis­tään puut­teel­li­ses­ti. Mitä run­saam­paa är­sy­ke­tar­jon­ta on, sitä ly­hy­em­mäs­sä ajas­sa ai­vot yli­kuor­mit­tu­vat ei­vät­kä enää sel­viä ti­lan­teen vaa­ti­mis­ta ar­ki­sis­ta­kaan asi­ois­ta.

Tätä taus­taa vas­ten voin ym­mär­tää, mik­si vä­syn no­pe­as­ti juh­lis­sa ja vä­ki­jou­kois­sa, vaik­ka en ole vas­tuus­sa asi­oi­den su­ju­mi­ses­ta. Usein jou­dun ve­täy­ty­mään ti­lan­tees­ta tai jät­täy­ty­mään pois ti­lai­suu­des­ta. On tär­ke­ää, et­tä kans­saih­mi­set ym­mär­tä­vät, et­tä “osal­lis­tu­mi­sin­to­le­rans­si” ei ole luon­teen­piir­re, jota voi kou­lia, tai tie­toi­ses­ti va­lit­tu osoi­tus ar­vos­tuk­sen­puut­tees­ta ti­lai­suu­den ai­het­ta koh­taan.

Olen myös op­pi­nut, et­tä val­ta­va vä­sy­mys, joka ei läh­te­nyt nuk­ku­mal­la, on tyy­pil­li­nen vam­ma­oi­re. Vau­ri­oi­tu­neis­sa ai­vois­sa vi­reys­ti­lan sää­te­ly ei toi­mi. Tuol­loin vä­sy­myk­sen mää­rä ei ole muut­tu­mat­to­mas­sa suh­tees­sa teh­tyyn työ­hön, val­veil­la­o­lo­ai­kaan tai ra­si­tuk­sen mää­rään.

Ali­tui­nen nuk­ku­mi­nen ei ole myös­kään har­kit­tua vel­vol­li­suuk­sis­ta ve­täy­ty­mis­tä. Kans­saih­mis­ten on ol­lut tär­ke­ää ym­mär­tää, et­tä pie­nil­le­kin tun­tu­vat pyyn­nöt voi­vat ol­la koh­tuut­to­mia ja osal­lis­tu­maan kan­nus­ta­vat hou­kut­te­lut voi­mia ko­et­te­le­via.

Osal­lis­tu­mi­sen ra­jaa­mi­ses­sa ei ole ky­sy­mys lais­kuu­des­ta, vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä, kiin­nos­tuk­sen puut­tees­ta tai it­sek­kyy­des­tä va­li­ta vain it­sel­le mie­lui­sia asi­oi­ta. Ra­jaa­mi­nen kos­kee yh­tä lail­la kaik­kea mie­lui­saa ja tär­ke­ää­kin te­ke­mis­tä. Ky­sy­mys on toi­min­ta­ky­vyn säi­ly­mi­sen ja oi­rei­den sie­det­tä­vä­nä py­sy­mi­sen vaa­ti­mas­ta vält­tä­mät­tö­mäs­tä ja jat­ku­vas­ta ta­sa­pai­noi­lus­ta.

On tär­ke­ää op­pia tun­te­maan ra­jan­sa, jot­ta ei tu­li­si tar­peet­to­mas­ti kut­su­neek­si oi­rei­taan esiin. It­ku, ra­vis­te­lu­koh­tauk­set sekä ta­sa­pai­no-, puhe-, ja kä­ve­ly­vai­keu­det vies­ti­vät va­ka­vas­ti sii­tä, et­tä olen ylit­tä­nyt oman sie­to­ra­ja­ni.

ää­ri­ra­joil­le ajau­tu­mi­nen ei pal­ve­le ke­tään. Yli­kuor­mi­tus­vai­ku­tuk­set voi­vat ku­mu­loi­tua, jol­loin pa­lau­tu­mi­nen voi hi­das­tua tai jää­dä jopa py­sy­väs­ti va­jaak­si. Tah­dos­ta riip­pu­mat­to­miin kes­kus­her­mos­ton toi­min­nan va­ja­vuuk­siin ei sie­dä­tys tai tsemp­pi, saa­ti sit­ten vaa­ti­mus au­ta.

Lepo, kuor­mit­ta­van ti­lan­teen vält­tä­mi­nen tai pie­niin pa­la­siin an­nos­te­lu on ol­lut oi­kea apu. Tyy­ty­mi­nen vaa­ti­mat­to­maan osal­lis­tu­mi­seen ja vä­häi­siin as­ka­rei­siin pi­tää oi­reet sie­det­tä­vis­sä ra­jois­sa ja tu­kee saa­vu­te­tun toi­min­ta­ky­vyn säi­ly­mis­tä.

On myön­net­tä­vä, et­tä har­mi­tuk­sen het­ki­ä­kin tu­lee. Het­kiä, jol­loin ha­lu­ai­si va­pau­tua voi­mien mit­taa­mi­sen kah­lees­ta ja an­tau­tua toi­mi­maan ly­hyt­nä­köi­sen im­pul­sii­vi­ses­ti. Mi­ten mie­lui­saa oli­si­kaan lu­pau­tua hoi­ta­maan lap­sen­las­ta het­kek­si yk­sin, val­mis­taa it­se per­heel­le ta­val­li­nen ate­ria, läh­teä mar­ja­ret­kel­le puo­luk­ka­met­sään tai pii­pah­taa omin neu­voin päi­vä­kah­vil­la ys­tä­vän luo­na!

Ter­veel­tä näyt­tä­vä työ­ky­vy­tön ei ke­rää kun­ni­oit­ta­vaa tais­te­li­jan mai­net­ta, sil­lä nä­ky­mä­tön vai­va ei an­na ai­na edes vih­jet­tä pon­nis­te­luis­ta. Sik­si on eri­tyi­sen tär­ke­ää, et­tä on saa­nut lä­hel­leen ih­mi­siä, jot­ka jak­sa­vat suh­tau­tua läm­möl­lä ja kär­si­väl­li­syy­del­lä toi­pu­jan ra­joi­tuk­siin ja kan­nus­ta­vas­ti kun­tou­tu­mi­sen pyr­ki­myk­siin. Vaik­ka ei ym­mär­täi­si­kään oi­rei­den syi­tä, niin kun­ni­oi­tus asi­a­no­mai­sen tun­te­muk­sia ja saa­tu­ja asi­an­tun­ti­ja­oh­jei­ta koh­taan vies­tii vä­lit­tä­mi­ses­tä, pi­tää vuo­ro­vai­ku­tuk­sen väy­lät avoi­mi­na ja oh­jaa voi­mien mu­kai­seen ar­keen.

Toi­pu­mi­nen voi al­kaa vas­ta sit­ten, kun tie­tää, mis­tä pi­tää toi­pua. Vas­ta sen jäl­keen on mah­dol­lis­ta löy­tää oi­ke­at kun­tou­tu­mi­sen ja sel­vi­ä­mi­sen kei­not. Ke­ho­noh­jauk­sen li­säk­si oleel­li­nen osa kun­tou­tu­mis­ta­ni on ol­lut se, et­tä ra­jal­li­set voi­ma­ni on oh­jat­tu käyt­tä­mään op­ti­maa­li­sem­min. Suur­ten ja uu­vut­ta­vien te­ko­jen si­jaan on saa­nut kes­kit­tyä pie­niin ja mer­ki­tyk­sel­li­siin toi­miin.

Per­heen ul­ko­puo­li­sen avun vas­taa­not­ta­mi­nen on ol­lut rat­kai­se­van tär­ke­ää. Hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan tur­vin olen pik­ku­hil­jaa ky­en­nyt kan­ta­maan oman­ko­koi­sen osan yh­tei­sen ko­din vas­tuis­ta. Per­he­hoi­to on tar­jon­nut tär­kei­tä ele­ment­te­jä elä­män po­lul­la.

Net­ti­seu­rat ovat tul­leet tär­keik­si. Eri­tyi­sen läm­pi­mäl­le ja tur­val­li­sel­le tun­tuu sil­loin, kun elin­tär­ke­ää elä­män vet­tä tar­jo­taan myös ko­tiin jää­neil­le. Toi­pu­mi­sen tiel­lä ovat saat­to­mies­ten ol­ka­päät ol­leet lu­jil­la. Heik­kous ja hätä on hel­meil­lyt pos­kil­la, ta­lut­ta­jia on tar­vit­tu kah­ta­puo­len.

Asi­an­tun­ti­ja­hoi­dos­sa nä­ky­mä­tön vai­va on saa­tu ni­mel­li­sek­si. Ja ar­mo­hoi­dos­sa ni­mel­li­nen vai­va nä­ky­mät­tö­mäk­si. Voi­mat­to­muu­den muu­ri on ma­dal­tu­nut, huo­lien hei­jas­tu­mat haa­len­neet ja va­lon tul­vas­sa on pil­kah­ta­nut tai­vas.

Ni­mi­merk­ki Rus­ka­ruu­su

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
9.5.2021

Jee­sus sa­noo: "Pyy­tä­kää, niin teil­le an­ne­taan. Et­si­kää, niin te löy­dät­te. Kol­kut­ta­kaa, niin teil­le ava­taan. Sil­lä pyy­tä­vä saa, et­si­jä löy­tää, ja jo­kai­sel­le, joka kol­kut­taa, ava­taan." Luuk. 11:9-10

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies