JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160127070000

"Ar­ka­na nyt olen tul­lut it­se­ä­ni tut­ki­maan. Kai­puu nou­see sy­dä­mes­tä pa­rem­paan ja puh­taam­paan. Kun en it­se sel­vää saa, mikä miel­tä ah­dis­taa, Jee­sus, saan­han ol­la täs­sä hil­jai­suut­ta pyy­tä­mäs­sä."

Mo­nes­ti tu­lee mie­tit­tyä, et­tä mik­sei sitä edes it­se tun­ne omia mie­li­a­lo­jaan, tai ai­na­kaan huo­maa, mis­tä ne joh­tu­vat. Vä­lil­lä on jak­so­ja, jol­loin tun­tuu, et­tä kaik­ki me­nee ai­van lois­ta­vas­ti ja osaa naut­tia kai­kis­ta pie­nis­tä­kin ar­ki­päi­vän ilois­ta. Rau­hal­li­nen kä­ve­ly­lenk­ki joen var­rel­la pi­me­äs­sä il­las­sa on oi­kein­kin iha­na ja rau­hoit­ta­va. Pik­ku­vel­jen ilo iso­sis­kon tul­les­sa ko­tiin sy­käh­dyt­tää sy­dän­tä. Au­rin­koi­nen, kir­peä pak­ka­saa­mu pi­ris­tää koko päi­vän. Ys­tä­vän vies­ti saa suu­pie­let kor­viin pit­käk­si ai­kaa.

Sit­ten tu­lee taas nii­tä jak­so­ja, jol­loin tun­tuu, et­tä kaik­ki är­syt­tää – är­syyn­tyy ihan pie­nis­tä­kin asi­ois­ta. Joku ei vas­taa vies­tiin, ja tun­tuu, et­tei se ih­mi­nen var­maan enää vä­li­tä mi­nus­ta ol­len­kaan. Ko­to­na käy­des­sä pik­ku­vel­jet vain rie­hu­vat ja pää mei­naa rä­jäh­tää. Suun­ni­tel­mat ei­vät to­teu­du­kaan oman tah­don mu­kaan, ja tun­tuu, et­tei nii­tä kan­na­ta lain­kaan to­teut­taa. Kai­ken­nä­köi­set pie­net asi­at voi­vat saa­da suu­ren­kin mer­ki­tyk­sen mie­li­a­lo­jen mu­kaan.

"Her­ra Jee­sus, it­se­ä­ni vaik­ken oi­kein tun­ne­kaan, au­ta nyt­kin roh­ke­as­ti si­nuun yk­sin kat­so­maan. Tun­net mie­li­a­la­ni, huo­le­ni ja toi­vee­ni. Tie­dät ai­heet ah­dis­tuk­seen. Au­ta le­poon, luot­ta­muk­seen."

Kun näi­tä mie­li­a­lo­jen heit­te­ly­jä ei pys­ty edes it­sel­leen se­lit­tä­mään, on iha­naa, kun voi kui­ten­kin luot­taa, et­tä Jee­sus tun­tee mi­nun­kin aja­tuk­se­ni ja ti­lan­tee­ni.

Vuo­den lop­pu­puo­lel­la oli taas sel­lai­nen vai­he, et­tä kaik­ki tun­tui ole­van huo­nos­ti ei­vät­kä asi­at men­neet niin kuin ha­lu­sin. Sil­loin läh­din il­ta­yös­tä kä­ve­lyl­le ja kat­se­le­maan kir­kas­ta täh­ti­tai­vas­ta. Sitä kat­sel­les­sa oli hyvä yrit­tää lait­taa omia aja­tuk­si­aan jär­jes­tyk­seen ja miet­tiä, kuin­ka pal­jon mi­nun­kin elä­mäs­sä­ni on hy­vää.

En­sin­nä­kin, mi­nul­la on iha­na per­he, jon­ka luo olen ai­na ter­ve­tul­lut. Se py­syy ai­na sy­dä­mes­sä­ni. Pi­täi­si enem­män­kin muis­taa ol­la kii­tol­li­nen sii­tä, et­tä mei­dän ko­tim­me on ai­na ol­lut mi­nul­le tur­val­li­nen paik­ka ja mi­nua ra­kas­te­taan siel­lä oma­na it­se­nä­ni.

Toi­sek­si, vaik­ka vä­lil­lä tun­tuu, et­tä olen tosi yk­sin, niin tar­kem­min aja­tel­les­sa­ni elä­mäs­sä­ni on hy­vin­kin mo­nen­lai­sia ih­mis­suh­tei­ta. Sil­loin­kin, kun asi­aa mie­tin, oli meil­lä muu­ta­man ka­ve­rin kans­sa tu­los­sa mök­ki­reis­su uu­dek­si­vuo­dek­si. Ajat­te­lin, et­tä täy­tyy muis­taa ol­la kii­tol­li­nen, et­tä mi­nul­la on ys­tä­viä, joi­den kans­sa viet­tää ai­kaa ja joi­den seu­ras­ta tie­dän naut­ti­va­ni.

Kol­man­nek­si, vaik­ka tun­nen­kin, et­tä mi­nul­la on mo­nes­ti huo­no it­se­tun­to ih­mis­suh­teis­sa, jak­san kui­ten­kin toi­voa, et­tä löy­dän jos­kus sii­nä­kin suh­tees­sa luot­ta­muk­sen it­see­ni. Ja mah­dol­li­ses­ti mi­nul­la­kin on vie­lä jos­kus myös avi­o­puo­li­so ja oma per­he.

Nel­jän­nek­si, olen ai­na saa­nut säi­lyä us­ko­mas­sa ja toi­von säi­ly­vä­ni tu­le­vai­suu­des­sa­kin.

"An­na loh­du­tuk­sen sana, an­na syn­nit an­teek­si. Ar­mo­työ­si hoi­vaan sul­je ys­tä­vä­ni, per­hee­ni. Vii­kon töi­hin, kii­rei­siin käyt­hän rin­nal­le­ni niin, et­tä sai­sin oma­na­si ol­la, Jee­sus, hoi­dos­sa­si."

Kai­kis­sa vai­heis­sa on iha­naa, kun voi muis­taa, et­tä Ju­ma­la oh­jaa elä­määm­me. Hän tie­tää tar­koi­tuk­sen kai­kel­le. Mo­net ih­mi­set miet­ti­vät, mi­ten jak­saa luot­taa Ju­ma­laan vai­keis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa. It­se ajat­te­len, et­tä jos en vai­kei­na ai­koi­na voi luot­taa edes Ju­ma­laan, niin sil­loin­han en voi luot­taa mi­hin­kään. Sik­si yri­tän ai­na muis­taa, et­tä Ju­ma­la joh­taa ja näyt­tää mi­nul­le­kin ajal­laan sen tien, mikä mi­nul­le on tar­koi­tet­tu.

"Hil­jai­suut­ta, Jee­sus, kai­paan, läs­nä­o­lo­a­si vain. Sii­tä vir­taa ar­ki­huo­liin aa­mu­rau­haa sun­nun­tain. Mi­nut täy­tä toi­vol­la, et­tä voi­sin iloi­ta. Kii­tos, et­tä kaik­keen vai­vaan nyt jo yl­tää voi­ma tai­vaan." (Vk. 207)

Kun jak­saa elää us­ko­vai­se­na, saa voi­mia ar­keen ja luot­ta­mus­ta tu­le­vai­suu­teen. Vä­lil­lä on iha­naa vain ol­la rau­has­sa ja naut­tia het­kes­tä. Vä­hin­tään­kin py­hä­päi­vät on mu­ka­va pi­tää rau­hal­li­si­na, sil­lä niis­tä saa voi­maa jak­saa ar­ki­päi­vät­kin.

Seu­rat kes­kel­lä viik­ko­a­kin ovat voi­mia tuo­via het­kiä. Us­ko­vais­ten kes­kel­lä on niin tur­val­lis­ta ol­la. Seu­rois­sa on pal­jon hel­pom­pi us­koa, toi­voa ja luot­taa. Kun on pe­rus­luot­ta­mus Ju­ma­laan, jak­saa us­koa myös vai­kei­na het­ki­nä, et­tä kaik­ki koi­tuu par­haak­se­ni.

Jes­si­ka Le­pis­tö

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
9.5.2021

Jee­sus sa­noo: "Pyy­tä­kää, niin teil­le an­ne­taan. Et­si­kää, niin te löy­dät­te. Kol­kut­ta­kaa, niin teil­le ava­taan. Sil­lä pyy­tä­vä saa, et­si­jä löy­tää, ja jo­kai­sel­le, joka kol­kut­taa, ava­taan." Luuk. 11:9-10

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies