JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420161118060300

Mo­net suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin ja suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan maa­il­mal­la­kin ar­vos­tus­ta ja kii­tos­ta saa­neet piir­teet ovat kuin suo­raan lu­te­ri­lai­ses­ta etii­kas­ta ja yh­teis­kun­nal­li­ses­ta ajat­te­lus­ta. Eh­kä em­me osaa ar­vi­oi­da­kaan, mi­ten pit­käl­le jo poh­jois­mai­nen yh­teis­kun­ta­rau­ha on lu­te­ri­lais­ta yh­teis­kun­ta-ajat­te­lua.

Us­kon­puh­dis­tuk­ses­sa oli kes­keis­tä us­kon­van­hurs­kaus eli sen ym­mär­tä­mi­nen, et­tei Ju­ma­la vaa­di vaan lah­joit­taa. Ju­ma­la ei vaa­di ih­mi­sel­tä van­hurs­kaut­ta vaan an­taa hä­nel­le oman van­hurs­kau­ten­sa. Ju­ma­la on lah­joit­ta­va Ju­ma­la. Tämä oli Mart­ti Lut­he­ril­le (1483 – 1546) us­kon­lah­ja ar­mos­ta Kris­tuk­sen täh­den.

Us­kon­puh­dis­tus vai­kut­ti myös so­si­aa­li­sen, yh­teis­kun­nal­li­sen ja ylei­sen kult­tuu­ri­sen re­for­maa­ti­on.

Lu­te­ri­lai­suus si­säl­tää myös jät­ti­pa­ke­tin eet­tis­tä pää­o­maa. Sen avaa­mi­sen voi aloit­taa vaik­ka sii­tä, mi­hin tur­va­pai­kan­ha­ki­jat Suo­mes­sa ovat koh­ta saa­vut­tu­aan kiin­nit­tä­neet huo­mi­on­sa. Heil­le on ol­lut uut­ta po­lii­sien ys­tä­väl­li­syys. Po­lii­sit ei­vät ole ol­leet vä­ki­val­tai­sia ei­vät­kä ole ol­leet pam­put­ta­jia, mut­ta teh­tä­vän­sä jär­jes­tyk­sen yl­lä­pi­tä­mi­sek­si he ovat hoi­ta­neet. Maa­han­muut­ta­jat ovat koh­dan­neet Suo­men pe­rus­tus­lail­li­sen pe­ri­aat­teen, jon­ka mu­kaan ke­tään ei saa koh­del­la ih­mi­sar­voa louk­kaa­vas­ti. Suo­men pe­rus­tus­la­kiin on si­sään­kir­joi­tet­tu­na lu­te­ri­lai­nen kä­si­tys esi­val­las­ta pal­ve­li­ja­na, ei her­ra­na ei­kä Ju­ma­la­na. Jo­kai­sen esi­val­lan on toi­mit­ta­va hei­kon ja ar­vok­kaan suo­je­le­mi­sek­si.

Toi­nen asia, jo­hon maa­han­muut­ta­jat ai­na­kin vä­hi­tel­len kiin­nit­tä­vät huo­mi­on­sa on se, et­tei us­ko­nop­pi­neil­la ole Suo­mes­sa sitä val­taa, mikä heil­lä on mus­li­mi­mais­sa. Se­li­tys on sii­nä, et­tä is­la­mi­lai­set val­ti­ot ovat ju­mal­val­ti­oi­ta eli te­ok­ra­ti­oi­ta. Näin ei ole Suo­mes­sa, jos­sa val­tio on us­kon­nol­li­ses­ti neut­raa­li. Val­tio ja kirk­ko toi­mi­vat eril­lään, to­sin ne te­ke­vät mo­nen­lais­ta yh­teis­työ­tä.

Olen pi­tä­nyt ar­vok­kaa­na, et­tei vuo­sit­tain tois­tu­vak­si ta­pah­tu­mak­si muo­dos­tu­nut­ta Ah­ti­saa­ri-päi­vää ole jär­jes­tet­ty Mar­tin päi­vä­nä eli us­kon­puh­dis­ta­ja Mart­ti Lut­he­rin syn­ty­mä­päi­vä­nä. Tänä vuon­na näin kui­ten­kin ta­pah­tui. Ah­ti­saa­ri-päi­vän ta­pah­tu­mat jär­jes­tet­tiin juu­ri Lut­he­rin syn­ty­mä­päi­vä­nä tors­tai­na 10. mar­ras­kuu­ta. Pää­ta­pah­tu­ma­paik­ka oli Tam­pe­re.

Suo­men kaik­kiin kou­lui­hin ulot­tu­va Ah­ti­saa­ri-päi­vä on saa­nut al­kun­sa syk­syl­lä 2010 val­mis­tu­nees­ta Suo­men maab­rän­di­val­tuus­kun­nan lop­pu­ra­por­tis­ta ”Teh­tä­vä Suo­mel­le”. Yk­si maab­rän­di­ra­por­tin esit­tä­mis­tä teh­tä­vis­tä oli Ah­ti­saa­ri-päi­vä, jota sit­ten pre­si­dent­ti Ah­ti­saa­ren pe­rus­ta­ma Cri­sis Ma­na­ge­ment Ini­ti­a­ti­ve (CMI) läh­ti to­teut­ta­maan.

Ah­ti­saa­ri-päi­vän eh­do­tuk­ses­sa voi näh­dä Mart­ti Lut­he­rin pe­ri­aat­teen yh­teis­kun­nal­li­sis­ta muu­tok­sis­ta. Ne on ai­na teh­tä­vä pu­hu­mal­la, kes­kus­tel­len, neu­vo­tel­len, il­man vä­ki­val­taa. Rau­han­no­be­lis­ti, pre­si­dent­ti Ah­ti­saa­ri on näin toi­mi­nut vai­keis­sa­kin kan­sain­vä­li­sis­sä teh­tä­vis­sä ja pyr­kii Ah­ti­saa­ri-päi­vän ta­pah­tu­mil­la oh­jaa­maan kou­lu­lai­sia ja opis­ke­li­joi­ta sa­maan. Rii­dois­ta ja eri­mie­li­syyk­sis­tä­hän on poh­jim­mil­taan kyse niin kou­lun pi­han kär­hä­mis­sä kuin kan­sain­vä­li­sis­sä konf­lik­teis­sa­kin, to­de­taan Ah­ti­saa­ri-päi­vän ko­ti­si­vul­la.

Lu­te­ri­lai­suus lä­päi­see suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin mo­nin ta­voin. Ai­ka­naan kun olin lu­ke­nut maab­rän­di­ra­port­tia vä­hän mat­kaa, muis­tan iloi­sen yl­lä­tyk­sen teks­tin al­ka­es­sa tun­tua tu­tul­ta. Tä­mä­hän on ai­toa lu­te­ri­lai­sen ee­tok­sen lä­päi­se­mää suo­ma­lais­ta kult­tuu­ria, sitä mitä Suo­mi oli sil­lä het­kel­lä. Tuo ak­tii­vi­suus, tuo toi­me­li­ai­suus, kär­si­väl­li­syys, va­loi­suus, ar­mol­li­suus ja ilo. Ra­por­tin esit­te­le­mä brän­di oli ra­ken­tu­nut myön­tei­sel­le maa­il­man­ku­val­le ja va­loi­sil­le aja­tuk­sil­le. ”Teh­tä­vä Suo­mel­le” oli ja on avoin, va­loi­sa, myön­tei­nen ja iloi­nen.

Lu­te­ri­lai­suu­des­ta, sen va­loi­suu­des­ta ja ilos­ta, saa hy­vän kä­si­tyk­sen myös tu­tus­tu­mal­la us­kon­puh­dis­ta­jan per­heen elä­mään. Lut­he­rin ja hä­nen vai­mon­sa Ka­ta­rii­nan vä­li­nen kir­jeen­vaih­to oli ra­kas­ta ja her­sy­vää. Kir­je ko­tiin Ka­ta­rii­nal­le saat­toi al­kaa ”Oma hel­läs­ti ra­kas­tet­tu Kät­he­ni” tai ”Mi­nun la­ki­ni ja mi­nun Moo­sek­se­ni”. SRK:n jul­kai­se­mas­sa kir­jas­sa ”äi­ti” Pirk­ko Tala on ker­to­nut enem­män nois­ta kir­jeis­tä ja nii­den kir­joit­ta­jis­ta Ka­ta­rii­na ja Mart­ti Lut­he­ris­ta sekä hei­dän lap­sis­taan.

Ka­ta­rii­na ja Mart­ti Lut­he­rin koti Sak­san Wit­ten­ber­gis­sä on avoin­na mat­kai­li­joil­le. Omal­la mat­kal­la­ni olim­me tu­tus­tu­neet ko­din paik­koi­hin, mut­ta pois­tu­es­sam­me tu­vas­ta tai olo­huo­nees­ta jäin seu­ru­een vii­mei­sek­si. Kun näin, et­tei ku­kaan huo­maa, pai­noin huu­le­ni ko­din ovi­pie­leen. Näin en ole teh­nyt muis­sa muis­to­pai­kois­sa. Voi­ma­kas tun­ne tuon ko­din elä­män­työ­tä koh­taan sen teet­ti.

Val­ma Kuk­ko

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Opis­toil­le su­kua

25.2.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys