JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170903082900

Luo­ja on vii­sau­des­saan ih­meel­li­nen. Tätä mie­tin ja ih­met­te­lin eten­kin sil­loin, kun nuo­rim­mai­sem­me oli muu­ta­mien viik­ko­jen ikäi­nen. Asi­at oli­vat lok­sah­ta­neet mo­nel­ta osin koh­dil­leen: uu­si elä­mä ja sen tuo­ma rak­kaus hoi­ti koko per­het­tä.

Vau­van­tuok­sui­sen rak­kau­den li­säk­si pääs­sä pyö­ri mitä mo­nen­moi­sem­pia aja­tuk­sia, ei­kä nii­tä ai­na voi­nut kut­sua ko­vin­kaan ra­ti­o­naa­li­sik­si aja­tuk­sik­si. Vaik­ka en tyk­kää yh­tään de­men­tia-sa­nan tur­has­ta käy­tös­tä sil­loin, kun ky­sees­sä on luon­teen­piir­re tai ihan ta­val­li­nen elä­män mo­ni­nai­suu­des­ta joh­tu­va huo­no­muis­ti­suus, tätä mi­nun olo­ti­laa­ni kut­suin ime­tys­de­men­ti­ak­si. Se on sii­tä ar­mol­li­nen de­men­tia, et­tä se kes­tää kor­kein­taan muu­ta­man kuu­kau­den.

Mut­ta mi­ten se Luo­jan vii­saus tä­hän vau­vaan ja yh­täk­ki­seen ha­ja­mie­li­syy­teen liit­tyy? Luin jos­ta­kin, et­tä tämä vas­ta­syn­nyt­tä­neen äi­din ha­ja­mie­li­syys on ihan Luo­jan suun­nit­te­le­maa ja sen tar­koi­tus on var­mis­tua sii­tä, et­tä äi­ti py­syy lä­hel­lä las­ta. Ei mi­nul­la ole käy­nyt mie­les­sä­kään, et­tä voi­sin töi­hin läh­teä. On vain tar­ve pi­tää pien­tä sy­lis­sä jopa niin pal­jon, et­tä päi­vit­täi­set asi­at, ku­ten sii­vous, jää­vät hoi­ta­mat­ta.

Mil­lai­se­na tämä ha­ja­mie­li­syys näyt­täy­tyy? Ker­ron muu­ta­man esi­mer­kin. Saa nau­raa, niin mi­nä­kin nau­ran.

Olin läh­dös­sä kuo­roon ja ha­lu­sin pes­tä vau­van pu­lau­tuk­sen ha­jun it­ses­tä­ni pois. Ajat­te­lin siis men­nä suih­kuun. Kat­soin ja­lois­sa­ni ole­via suk­kia ja mie­tin, et­tä kos­ka olen juu­ri ne lait­ta­nut jal­kaa­ni, ei nii­tä tar­vit­se vaih­taa. No, se oli vie­lä ihan jär­ke­vä aja­tus. Seu­raa­vak­si ai­vois­sa­ni he­rä­si aja­tus, et­tä pää­sen hel­pom­mal­la, kun en ota nii­tä pois ja­las­ta­kaan. Ihan oi­ke­as­ti se aja­tus kävi mie­les­sä­ni, kun­nes aloin it­sek­se­ni hi­hi­tel­lä, et­tä ne­hän to­si­aan kas­tui­si­vat.

Mui­ta­kin ti­lan­tei­ta on ol­lut. Joku ou­dom­pi ky­syi, mo­nen­nel­la­ko luo­kal­la eräs ty­töis­täm­me on. Minä vas­ta­sin no­pe­as­ti, et­tä nel­jän­nel­lä. Mie­he­ni il­me oli vä­hän epäi­le­vä, mut­ta ei hän on­nek­si sitä asi­aa sii­nä al­ka­nut oi­kais­ta. Sa­noi vain myö­hem­min ih­meis­sään, et­tä oli ihan var­ma, et­tä tyt­tö on kol­man­nel­la. Ir­vis­tin ja sa­noin, et­tä olet oi­ke­as­sa.

Sa­maan ka­te­go­ri­aan kuu­luu ta­paus, kun joku ky­syi sa­mai­ses­ta ty­tös­tä, et­tä mo­nes­ko hän on tei­dän lap­sis­ta. Aloin las­kea sitä sor­mia apu­na käyt­tä­en. Lop­pu­tu­lok­se­na oli, et­tä mi­nul­la oli seit­se­män sor­mea pys­tys­sä, mut­ta sa­noin et­tä ”kah­dek­sas”. Nau­ruk­si meni se­kin.

En­tä se ker­ta, kun olin rau­ta­kau­pan kas­sal­la. Olin jo hie­man yl­peä it­ses­tä­ni, kun olin asi­an­tun­te­val­ta myy­jäl­tä var­mis­ta­nut, et­tä os­ta­ma­ni ta­soi­te kes­tää kuu­muut­ta ja näin ol­len py­syy uu­ni-tak­ka-ko­ko­nai­suu­tem­me pin­nas­sa. Oli mak­sun ai­ka. Se­kin meni hie­nos­ti, muis­tin kor­tin tun­nuk­sen­kin. Mut­ta sit­ten myy­jä ky­syi mi­nul­ta, et­tä mikä on pos­ti­nu­me­ro­si. Kyl­lä löi tyh­jää – pos­ti­nu­me­ro!!! Mikä se on? Mi­ten se tä­hän liit­tyy? Ei men­nyt kuin muu­ta­ma se­kun­ti en­nen kuin sen muis­tin, mut­ta pal­jon eh­ti käy­dä sii­nä ajas­sa mie­les­sä. Joku mi­nua kyl­lä­kin loh­dut­ti, et­tä oli­pa yl­lät­tä­vä ky­sy­mys yl­lät­tä­väs­sä pai­kas­sa.

Ha­ja­mie­li­syy­den li­säk­si vau­va-ai­kaan liit­tyy myös tun­tei­den vaih­te­lu. Eräs ys­tä­vä­ni pa­la­si sai­raa­las­ta ko­tiin uu­den vau­van kans­sa. Lä­hel­lä asu­vat su­ku­lai­set oli­vat iloi­si­na tul­leet heti sa­ma­na ja seu­raa­va­na il­ta­na on­nit­te­le­maan ja uut­ta vau­vaa ihas­te­le­maan. Kah­den il­lan jäl­keen ys­tä­vä­ni oli al­ka­nut it­ke­mään sitä, et­tei jak­sa ot­taa näin heti vie­rai­ta vas­taan. Sit­ten oli kak­si seu­raa­vaa il­taa ol­tu il­man vie­rai­ta – ja oli­kin pääs­syt it­ku sii­tä, et­tei ku­kaan vä­li­tä meis­tä, kun ei­vät tule kat­so­maan vau­vaa­kaan.

Vau­van­tuok­sui­nen ar­ki siis tuo mu­ka­naan mo­nen­lai­sia ti­lan­tei­ta ja tun­tei­ta. Mi­nus­ta tun­tuu, et­tä se on elä­mää, joka on Luo­jan siu­nauk­sen al­la ver­taan­sa vail­la.

Sirk­ka Leh­to

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
9.5.2021

Jee­sus sa­noo: "Pyy­tä­kää, niin teil­le an­ne­taan. Et­si­kää, niin te löy­dät­te. Kol­kut­ta­kaa, niin teil­le ava­taan. Sil­lä pyy­tä­vä saa, et­si­jä löy­tää, ja jo­kai­sel­le, joka kol­kut­taa, ava­taan." Luuk. 11:9-10

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies