JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420171124065600

Omat poh­ja­lai­set juu­re­ni ovat vai­kut­ta­mas­sa, et­tä ajal­lis­ta, ar­kis­ta apua saat­taa jos­kus ol­la vai­kea ot­taa vas­taan. Ku­vit­te­len, et­tä it­se ra­ken­ta­ma­ni ar­ki luo pe­rus­tuk­sen pär­jää­mi­sel­le­ni. Kau­pas­sa saa­tan kat­sel­la tuot­tei­ta pit­kään ja lo­pul­ta jät­tää os­ta­mat­ta aja­tel­len, et­tä osaan­han minä teh­dä it­se­kin tuol­lai­sen, saa­ti sit­ten tuol­lai­sen! Lo­pul­ta saa­tan kuor­mit­taa ar­ke­ni tur­hil­la­kin pon­nis­tuk­sil­la so­ke­a­na sil­le to­si­a­si­al­le, et­tä toi­sel­la ta­val­la ja pal­jon yk­sin­ker­tai­sem­min­kin voi­sin toi­mia.

Maa­pal­lol­la elää 7,6 mil­jar­dia ih­mis­tä. Jo­kai­nen meis­tä tar­vit­see mui­ta ih­mi­siä. Me em­me pär­jää yk­sin, vaik­ka usein saat­tai­sim­me sitä ha­lu­ta­kin. Me syn­nym­me avut­to­mi­na, ja kuo­lem­me ai­van yh­tä avut­to­mi­na. Tänä ai­ka­na län­si­mai­sis­sa yh­teis­kun­nis­sa on muo­di­kas­ta ol­la riit­tä­vä, osaa­va, eteen­päin me­ne­vä. Riit­tä­vä huo­leh­ti­maan omas­ta hen­ki­ses­tä ja fyy­si­ses­tä jak­sa­mi­ses­taan ja val­mis saa­vut­ta­maan it­sel­le aset­ta­man­sa ta­voit­teet mo­nis­sa eri­lais­sa haas­teis­sa. Eri elä­män­ti­lan­teis­sa ra­ken­nam­me ar­ke­am­me niin, et­tä mei­dän yk­si­löl­li­syy­tem­me hi­taas­ti, mut­ta ver­rat­tain var­mas­ti pön­kit­tyy (el­lem­me mu­ren­nu to­si­a­si­oi­den eteen en­nem­min tai myö­hem­min).

Olen huo­man­nut, et­tä tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä. Myös sel­lai­sia ih­mi­siä, jot­ka siu­naa­vat mi­nua an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mil­la. Oli ti­lan­ne, jos­sa ku­vit­te­lin ole­va­ni vah­va, lan­ke­a­ma­ton. Et­tä oli­sin riit­tä­vän vii­sas ym­mär­tääk­se­ni vas­tus­taa kiu­saus­ta, jon­ka olin ko­ke­nut tois­ten ih­mis­ten kiu­sauk­sik­si ja lan­kee­muk­sik­si. Huo­ma­sin, et­tä olin ol­lut täy­sin vää­räs­sä. Ta­ju­sin, et­tä olin ai­van sa­man­lai­nen kuin jo­kai­nen ih­mi­nen, yh­tä heik­ko. Ai­van ku­ten ih­mi­nen oli ol­lut ai­na Aa­ta­min ja Ee­van lan­kee­muk­ses­ta saak­ka. Olin tart­tu­nut ome­naan, syö­nyt hy­väl­lä ruo­ka­ha­lul­la ja al­ka­nut pei­tel­lä hä­pe­ää­ni ku­ten en­sim­mäi­set ih­mi­set pui­den leh­dil­lä. Tar­vit­sin ih­mis­tä, rip­pi­äi­tiä tai -isää.

Ny­kyih­mi­set asu­vat omis­sa, kor­ke­a­sei­näi­sis­sä ta­lois­sa, jot­ka eris­tä­vät eri­lai­set per­he­kult­tuu­rit toi­sis­taan. Toi­sin oli tu­han­sia vuo­sia sit­ten, kun tätä poh­jo­laa asu­tet­tiin met­siin ra­ken­ne­tuis­sa ky­läyh­dys­kun­nis­sa. Jo­kai­sen oli ol­ta­va osa yh­tei­söä, muu­ten jäi luon­non ar­moil­le, oli hei­kom­pi. Mik­si tä­nään oli­si toi­sin? Mik­si me oli­sim­me kult­tuu­rin ke­hit­ty­es­sä muut­tu­neet toi­sik­si, em­me­kä enää oli­si enem­män tai vä­hem­män riip­pu­vai­sia toi­nen toi­sis­tam­me?

Ar­ki­ko­ke­muk­si­a­ni vas­ten olem­me jo ajal­li­ses­ti­kin si­dot­tu­ja toi­siim­me. Tar­vit­sem­me ruo­kaa, vaat­tei­ta, hoi­vaa. Tar­vit­sem­me tun­net­ta, et­tä olem­me hy­väk­syt­ty­jä, ko­ko­nai­sia sel­lai­si­na kuin olem­me. Mut­ta vie­lä tär­ke­äm­pää on, et­tä ian­kaik­ki­suut­ta var­ten me tar­vit­sem­me ih­mi­siä, Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan jä­se­niä, jot­ka Raa­ma­tun mu­kai­ses­ti ovat ju­lis­ta­mas­sa syn­nin pääs­tön evan­ke­liu­mia. Tuos­sa evan­ke­liu­mis­sa Pyhä Hen­ki vie Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ar­mo­sa­no­maa eteen­päin. Sii­hen­kin me tar­vit­sem­me toi­si­am­me – ja eri­tyi­ses­ti sii­hen.

Sal­la Si­vu­la

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Opis­toil­le su­kua

25.2.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
22.9.2020

Her­ra, kuu­le ru­kouk­se­ni, vas­taa mi­nul­le, minä olen köy­hä ja avu­ton. Ps. 86:1

Viikon kysymys