JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Yksinäisyyttä ja ystävyyttä

14.2.2024 6.00

Juttua muokattu:

12.2. 12:18
2024021212180720240214060000

Kuva: Kari Vengasaho

Kuva: Kari Vengasaho

Ni­mi­merk­ki Us­ko­nys­tä­vä

Hel­mi­kuus­sa vie­te­tään ys­tä­vän­päi­vää. Päi­vä tai­taa ol­la ai­ka tuo­re tu­lo­kas val­ta­me­ren ta­kaa, ja sitä voi­si pe­rus­tel­lus­ti syyt­tää kau­pal­li­sek­si höm­päk­si. Ys­tä­vyys sen si­jaan on tätä päi­vää van­hem­pi asia. Se on ol­lut ole­mas­sa yh­tä kau­an kuin ih­mi­siä on ol­lut maan pääl­lä.

Ys­tä­vyy­teen liit­ty­vät asi­at ovat as­kar­rut­ta­neet mi­nua lap­suu­des­ta saak­ka. Leik­ki-ikäi­se­nä lei­kin enim­mäk­seen tyy­ty­väi­se­nä si­sa­rus­ten ja naa­pu­rei­den las­ten kans­sa. Lap­se­nus­koi­se­na ja lap­sen­mie­li­se­nä ei tar­vin­nut miet­tiä, mi­ten ku­kin us­koo. Naa­pu­rin us­ko­vai­sen ty­tön kans­sa lei­kit ei­vät kui­ten­kaan tun­tu­neet kos­kaan su­ju­van. Vas­ta myö­hem­min kä­si­tin, et­tä jo lap­se­na olim­me ko­vin eri­lai­sia.

Ala­kou­lun lop­pu­puo­lel­la toi­ve ja tar­ve us­ko­vai­sis­ta ys­tä­vis­tä ak­ti­voi­tui. Ta­ju­sin, et­tä ”kaik­ki muut” is­tu­vat seu­rois­sa ka­ve­rin vie­res­sä. Ker­ran per­heen läh­ties­sä seu­roi­hin heit­täy­dyin sän­gyl­le ja it­kin täyt­tä kurk­kua, et­ten läh­de, sil­lä mi­nul­la ei ole ke­tään ka­ve­ria. Muis­te­len äi­din sa­no­neen, et­tä ka­ve­ri­a­kin voi ru­koil­la it­sel­leen. Ru­kouk­se­ni kuul­tiin, sil­lä ai­van sel­väs­ti, Ju­ma­lan joh­da­tuk­ses­ta löy­sin us­ko­vai­sen ys­tä­vän – bes­tik­sen, joka oli mi­nul­le seu­raa­vat vuo­det kaik­ki kai­kes­sa. Yk­si elä­mä­ni ki­peim­mis­tä ko­ke­muk­sis­ta oli­kin myö­hem­min se, kun hän ei enää ha­lun­nut­kaan ol­la kans­sa­ni.

Nuo­re­na huo­ma­sin, et­ten viih­dy isois­sa po­ru­kois­sa. Kai­pa­sin edes yh­tä luo­tet­tua ys­tä­vää. Oli mi­nul­la joi­ta­kin ka­ve­rei­ta ja kuu­luin po­ruk­kaan­kin, mut­ta en ko­ke­nut olo­a­ni sii­nä eri­tyi­sen luon­te­vak­si. Löy­sin iha­nan poi­ka­ys­tä­vän, jon­ka kans­sa saa­toin ja­kaa kaik­ki asi­at. Tä­mä­kin suh­de kui­ten­kin päät­tyi, mikä tun­tui vai­ke­al­ta vie­lä vuo­sien­kin pääs­tä, vaik­ka se päät­tyi­kin mi­nun aloit­tees­ta­ni. Muil­ta ih­mi­sil­tä, eten­kin ai­kui­sil­ta, oli­sin sii­nä ti­lan­tees­sa kai­van­nut syyl­lis­tä­mi­sen si­jaan herk­kyyt­tä ja tun­ne­ä­lyä, sil­lä ti­lan­ne ei ol­lut mi­nul­le­kaan help­po.

Lu­ki­on pää­tyt­tyä avi­o­liit­to ja muut­to uu­del­le paik­ka­kun­nal­le kat­kai­si­vat vä­häi­set­kin hau­raat si­teet nuo­ruu­den ajan po­ru­koi­hin. Hy­vää ys­tä­vää mi­nul­le ei ko­ti­paik­ka­kun­nal­ta­ni jää­nyt. Tun­tuu­kin vie­raal­ta, kun ih­mi­set pu­hu­vat läm­möl­lä eri­tyi­sis­tä nuo­ruu­de­nys­tä­vis­tä. Vuo­det ovat vie­ri­neet ja paik­ka­kun­nat vaih­tu­neet. Myös ih­mi­siä, ys­tä­viä, olen saa­nut, mut­ta har­mik­se­ni myös moni heis­tä on jää­nyt taak­se, kun tiet ovat kul­ke­neet eri suun­tiin. Olen ko­ke­nut syyl­li­syyt­tä ja ko­ke­nut ole­va­ni huo­no ys­tä­vä. En osaa soi­tel­la ja vies­tit­te­ly­kin on ai­ka vä­häis­tä. Sa­maan ai­kaan koen vä­lil­lä suur­ta­kin yk­si­näi­syyt­tä ja kai­paan ih­mi­siä ym­pä­ril­le­ni.

Tie­dän, et­tä tänä päi­vä­nä mo­net ih­mi­set ko­ke­vat yk­si­näi­syyt­tä, ei­kä ko­ro­na-ai­ka ai­na­kaan hel­pot­ta­nut ti­lan­net­ta. Olen puo­li­so­ni­kin kans­sa miet­ti­nyt, mis­tä ja mi­ten ai­kui­nen us­ko­vai­nen avi­o­lii­tos­sa elä­vä ih­mi­nen voi­si löy­tää ys­tä­viä. Tie­dän kyl­lä, et­tä pi­tää it­se ol­la ak­tii­vi­nen ja osal­lis­tua vaik­ka­pa eri­lai­siin rau­ha­nyh­dis­tyk­sen työ­vuo­roi­hin, mut­ta mi­nun koh­dal­la­ni se ei ole eri­tyi­sen hy­vin toi­mi­nut. Edes ky­lään kut­su­mis­ta­ni ih­mi­sis­tä en ole saa­nut lä­heis­tä ys­tä­vää. Elä­män­ti­lan­tee­ni on usein ol­lut poik­ke­a­va, ei­kä so­pi­vas­ti kal­tai­si­a­ni ih­mi­siä oi­kein ole löy­ty­nyt.

Olen miet­ti­nyt, on­ko mi­nun tar­koi­tus tyy­tyä sa­tun­nai­sem­piin koh­taa­mi­siin, jois­ta osa on ol­lut erit­täin an­toi­si­a­kin. Olen ai­na viih­ty­nyt hy­vin poi­kien ja mies­ten kans­sa, mut­ta us­ko­vai­se­na nai­se­na ys­tä­vyys­suh­tei­ta on ol­lut jo­ten­kin vai­kea sol­mia vas­tak­kai­seen su­ku­puo­leen.

Raa­mat­tu ko­ros­taa ys­tä­vyy­den ar­voa useis­sa koh­dis­sa. Jos­kus poh­din, oli­ko­han Jee­suk­sel­la ys­tä­viä en­nen kuin hän aloit­ti jul­ki­sen toi­min­tan­sa ja kei­tä he oli­vat. Uu­den tes­ta­men­tin teks­tit viit­taa­vat sii­hen, et­tä ai­na­kin si­sa­ruk­set Mart­ta ja Ma­ria sekä hei­dän vel­jen­sä La­sa­rus oli­si­vat ol­leet Jee­suk­sel­le rak­kai­ta ys­tä­viä. Jee­suk­sen luo tu­li­vat myös lap­set, so­ke­at, ram­mat, eri ta­voin sai­raat, työ­tä­te­ke­väi­set ja ras­kau­te­tut. Jee­sus kut­sui luok­seen kaik­ki. ”Suu­rem­paa rak­kaut­ta ei ku­kaan voi osoit­taa, kuin et­tä an­taa hen­ken­sä ys­tä­vien­sä puo­les­ta” (Joh. 15:13). Ei meis­tä kai­kis­ta vi­al­li­sis­ta ih­mi­sis­tä tule kes­ke­näm­me ys­tä­viä, mut­ta ”Kak­sin on pa­rem­pi kuin yk­sin, sil­lä kum­pi­kin saa vai­vois­taan hy­vän pal­kan ” (Saarn. 4:9).

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Kolme ihmettä pyörämatkalla Suviksiin

5.7.2024 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Veljeni, väsymätön talkoomies

29.6.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokiokuvia suviseuroista

27.6.2024 8.30
Päivämiehen Vierasblogi

Kuormittuneenakin seuroihin?

2.5.2024 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Pääsiäisen mietteitä

6.4.2024 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Arkirytmistä rakentuu kodin tunne myös ulkomailla

2.4.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Miltä joulun pitäisi tuntua?

23.12.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kerjäläinen koskettaa

12.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Sen liekkiin anna kirkkaus ja tulta elävää"

7.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Lahja

3.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ovatko seurat sinulle tärkeät?

22.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sankariainesta

12.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tässä joukossa haluan kulkea

22.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sateenkaareen sisältyy lupaus, mutta ei lupaa syntiin

17.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vain vastaanotettu apu auttaa

4.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Nuoren viesti ystävälleen: "Toivon, että pääsisit eroon syntielämästä ja pysyisit uskomassa"

27.9.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kahvilla

20.7.2023 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Kasvissyöjänä Suviseuroissa

15.7.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Keskikesän kohokohta etänä

5.7.2023 10.05
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisenä ja toisten ympäröimänä uskovaisten enkelsaatossa – kaikki samalla matkalla

5.5.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olemme matkalla valoa kohti

1.4.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän huolikorjaamo

17.2.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matka Keniaan

9.1.2023 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulumuistoja lapsuudesta

26.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Koulun joulu

22.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulurauhan julistus, enkelten laulun jälkikaikua

12.12.2022 8.15
Päivämiehen Vierasblogi

Mummolan haju

11.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki rakkaamme ovat lahjaasi

5.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Huomenta kanat!”

22.10.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut”

31.8.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Tuli haluni kirjoittaa"

11.8.2022 9.40
Päivämiehen Vierasblogi

Ensimmäiset Suviseurat yksin

6.8.2022 7.30
Päivämiehen Vierasblogi

"Rakas Taivaan Isä, varjele meidät kaikki uskomassa" – Rippikoulun leiriohjaajan ajatuksia

14.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vievätkö valintani lähemmäksi Jumalaa vai kauemmas Jumalasta?

7.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksin uskovaisten nuorten keskellä

8.6.2022 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matkalta löytyy kaikki tarvittava

27.3.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Jaksanko luottaa?

9.3.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsemme tässä ajassa lähimmäisenrakkautta

2.2.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Soit, Herra, lapsen meidän perheeseemme"

7.1.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Paimenet pelaavat puhelimilla ja enkeli seilaa somessa

22.12.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Valoja pimeässä

2.10.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen mutta täydellinen

30.6.2021 9.15
Päivämiehen Vierasblogi

Sisäinen lapsi ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoitava taide

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haavojen hoitoa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Arvokas omana itsenäni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pilvinen päivä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymättömästä näkyväksi

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämppäkaverina metsäeläkeläinen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ongella ei ole ongelmia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Lohdutus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään pornoriippuvaisen tarina

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Pysähdytään myös hymyjen kohdalle

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Rasismia uskovaisten keskellä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts during coronavirus quarantine in the United States – Koronaviruskaranteenin aikaisia ajatuksia Yhdysvalloista

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä – Sananlaskuja ja karanteenia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kulje yksin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huolenpito auttaa epävarmuuden keskellä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu, tulethan

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tunnetaitoja vuorovaikutukseen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Joulutähdet

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kanssa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Johdatuksessa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyys suuren joukon keskellä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymätön vaiva

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Oletko raskaana, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Terveyshaasteet matkakumppanina

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Vaellusreissulla Itävallan Alpeilla

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuosi sitten se alkoi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sosiaalisuuden liika-annostusta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Turvapaikkana Jumalan valtakunta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Terveisiä Monticellon suviseuroista!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Havaintoja Suviseuroista

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sinkkuna Suviseuroissa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liikkuva lomakoti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikävä toista ihmistä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tunnet olevasi?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Alvar löysi turvan kirjassa Minne Taivaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuroja ja saattajia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voimavarahetkiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luopumisen varjo, Jumalan lohdutus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen opiskelija – tavallinen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suurissa pienissä seuroissa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kymmenen vuotta armosta uskomassa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Arvostamalla vai arvostelemalla

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avaimet

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Lasteni kokemukset tekivät surulliseksi

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Perheilyä kesän suurissa seuroissa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Jumalan terve ja tervetuloa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lintu sineen taivaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuramuistoja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syntymäpäivälahja vaimolleni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elämän uutta merkitystä etsimässä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsen muita ihmisiä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ystäväksi kaukaa tulleelle lapselle?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän lahja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Savea muovaamassa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sanoja sinulle ja itselleni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kulttuurien eroja ja elämyksiä pohjolan hiljaisuudessa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Imetysdementiaako?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jahtikamppeet esille

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen maalari

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyttäämistä vai välittämistä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sairastuimme hometalossa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luonto lähellä sydäntä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki on ilon puolella

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Jumala tietää kipuni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Puhutaanko uskonasioista?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Kodikas joululeiri Tampereella

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sairaalareissuja, uupumusta ja armollisuutta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Luterilaisuus kulttuurissamme

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuhlaajapojan kotiinpaluu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Keskenmenosta jäi haikeus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yksin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Aikaa kuuntelemiselle

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Arkiuskoa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt kohti taivasta katselen

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Jumala pysäytti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun minulla on kylmä, sen sydän säteilee lämpöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Turvana ystävät ja ikiaikojen Jumala

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoitit minulle askeleet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luomista ja jalostamista

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vakka kantensa valitsi

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elämäni ei ole pelkkää etsimistä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tallin ovi on vielä auki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huomispäivää tunne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kaikesta tarvitse huolehtia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu Afrikassa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Kotini taivaassa ihana on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Kohti aurinkoa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Miksi minä jaksan?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tiedättekö sen kodin?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kaksitoista suuta ja kaksikymmentäneljä korvaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pieni poika ja hänen isänsä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kenenkään äiti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Radiokesäseurat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pienen pojan suviseurapainajainen

24.6.2015 6.30
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys