JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05

Juttua muokattu:

2.3. 12:37
2021030212375720210302070500

Teks­ti: Ma­ria Sauk­ko

“Äi­ti he­rää!” Joka-aa­mui­nen he­rä­tys­kel­lo­ni, ne­li­vuo­ti­as kuo­pus, huu­te­lee vie­res­sä­ni.

Ha­vah­dun, en­kö taas­kaan ol­lut he­rän­nyt pu­he­li­men he­rä­tyk­seen. Tai olin, mut­ta nu­kah­ta­nut heti uu­des­taan. On­nek­si tä­nään ei tar­vit­se jou­tua mi­hin­kään. Meil­lä on­kin lep­poi­sa päi­vä, ajat­te­len. Mi­tä­hän sitä teh­täi­siin?

Nou­sen ylös ja avaan ver­hot. Tä­nään ei pais­ta au­rin­ko. Tai­vas on pil­ves­sä ja sa­te­lee hil­jal­leen lun­ta. Fo­re­ca näyt­tää seit­se­mää­tois­ta as­tet­ta pak­kas­ta. Pi­tää kat­soa, mitä keit­ti­ön mit­ta­ri näyt­tää. Tai­taa tul­la si­sä­päi­vä.

Liu­kuo­vi­kaa­pin pei­lis­tä kat­soo vä­hän nuh­raan­tu­nut, vä­sy­nyt nai­nen. Mi­ten sitä eh­ti­si huo­leh­ti­maan pa­rem­min it­ses­tään? Mie­li­a­la­ni las­kee vä­hän. Loh­du­tan kui­ten­kin it­se­ä­ni, et­tä uni­ap­nea vai­kut­taa niin mo­neen asi­aan, ja ison per­heen äi­ti­nä las­ten tar­peet vain tah­to­vat men­nä omien edel­le. Vä­sy­mys on vä­lil­lä val­ta­va. On­nek­si saan ol­la vie­lä ko­to­na kuo­puk­se­ni kans­sa.

Is­tah­dan aa­mu­pa­lal­le ja avaan pu­he­li­me­ni. Se­laan Ins­tag­ra­min ja Fa­ce­boo­kin. Ko­ti­kun­ta­ni ryh­mäs­sä on il­moi­tus kan­sa­lai­so­pis­ton hiih­to­kurs­sis­ta. Lin­ki­tän sen mie­hel­le­ni, joka on in­nos­tu­nut hiih­dos­ta. Ys­tä­vien What­sApp-ryh­mäs­sä yh­den per­hees­sä on joku saa­nut ajo­kor­tin. On­nit­te­len. Sa­mal­la mie­le­ni tai­vaal­le il­mes­tyy li­sää har­mai­ta pil­viä. Kol­mas lap­sem­me täyt­tää koh­ta kah­dek­san­tois­ta, pi­täi­si jak­saa pa­neu­tua ajo-ope­tuk­seen. Pol­jin on au­tos­sa, kun vain joku aje­lut­tai­si. Ajo-opet­ta­jan vas­tuu­kin vä­hän pe­lot­taa. Oli­si­kin ra­haa, et­tä voi­si­vat ajaa kort­tin­sa au­to­kou­lus­sa, tus­kai­len.

Sän­kyä pe­da­tes­sa­ni muis­tan ei­li­sil­lan ki­nas­te­lun puo­li­son kans­sa. Mis­tä­hän se­kin taas läh­ti? Jos­tain mi­tät­tö­mäs­tä. Mo­lem­mat olim­me lii­an vä­sy­nei­tä saa­maan ai­kaan ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lua. Oli ol­lut taas niin mo­nen­lais­ta, las­ten­kin kans­sa. Olim­me nu­kah­ta­neet mo­lem­mat omis­sa mur­heis­sam­me.

Mei­naa it­ku tul­la. Mitä ih­met­tä kek­sin, et­tei koko päi­vä me­ni­si mu­reh­ti­mi­seen? Pyyk­ki­hom­maa riit­tää. Aloi­tan sii­tä. Lai­tan Kuu­le!-so­vel­luk­ses­ta kuu­lu­maan seu­ra­lau­lut niin isol­la, et­ten kuu­le aja­tuk­si­a­ni, ajat­te­len. Tu­lee val­ta­va ikä­vä. Ikä­vä lau­la­maan mui­den kans­sa.” Voi Tai­vaan Isä, an­na mei­dän pääs­tä jo seu­roi­hin”, ru­koi­len mie­les­sä­ni. Lai­tan pyy­kit kui­vaus­rum­puun ja uu­det ko­nee­seen. Seu­raa­vak­si siir­ryn tis­kien kimp­puun. Si­tä­kin isos­sa per­hees­sä saa teh­dä jat­ku­vas­ti.

Kuo­pus on sen­tään leik­ki­nyt it­sek­seen. Kan­nat­ti os­taa se pa­rin eu­ron bar­bie­nuk­ke kirp­pu­to­ril­ta. Sei­sah­dun tis­ki­pöy­dän ää­reen. An­taa ol­la, lai­tan myö­hem­min.

Kai­van kaa­pis­ta maa­laus­tar­vik­keet. Jos vä­hän sot­ki­si maa­lien kans­sa. Kuo­pus on edel­leen bar­bie­lei­keis­sään, mut­ta hok­saa hy­vin äk­kiä maa­lau­sai­kee­ni. Hän maa­lai­si myös. Tot­ta­kai. Pur­so­tan hä­nel­le maa­le­ja alus­tal­le ja an­nan pens­se­lit. Pa­pe­ria hän löy­tää it­se.

Ai­niin. Maa­laus­pai­ta. Hän käy vaih­ta­mas­sa eri pai­dan pääl­leen ja jat­kaa tai­tei­lu­aan. Li­sää maa­lia. It­se yri­tän kes­kit­tyä omaan te­ke­mi­seen. Mu­ka­vaa pit­käs­tä ai­kaa. Up­po­an aja­tuk­sii­ni.

Ha­vah­dun, ja huo­maan, et­tä kuo­pus on rii­su­nut pai­tan­sa. Oli men­nyt li­kai­sek­si. Maa­lia on vä­hän joka puo­lel­la. Nei­ti yrit­tää pyyh­kiä mä­räl­lä pa­pe­ril­la enim­piä kä­si­var­sis­taan. Vä­hän va­ro­vas­ti kat­soo mi­nua. "Kato mitä maa­la­sin. Ei­kö oo hie­no?"

Yh­des­sä put­sa­taan pai­kat ja pes­tään pens­se­lit. Maa­lauk­set saa­vat jää­dä het­kek­si kui­vu­maan.

Kat­son ai­kaan­saan­nok­si­am­me. Omas­ta­ni tuli vä­hän synk­kä ja sut­tui­nen, mut­ta kuo­puk­sen maa­lauk­sen nur­kas­sa iloit­see au­rin­ko le­ve­äs­ti hy­myil­len. Mie­hel­tä on tul­lut vies­ti: “Har­mit­taa se ei­li­nen, ju­tel­laan il­lal­la. Ra­kas­tan sua.”

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen mut­ta täy­del­li­nen

30.6.2021 9.15
Päivämiehen Vierasblogi

Si­säi­nen lap­si ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
25.7.2021

Jee­sus sa­noo: "Jo­kai­nen, joka kuu­lee nämä sa­na­ni ja te­kee nii­den mu­kaan, on kuin jär­ke­vä mies, joka ra­ken­si ta­lon­sa kal­li­ol­le." Matt. 7:24

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.