JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00

Juttua muokattu:

9.6. 11:06
2020060911065620200612060000

Ni­mi­merk­ki "Poh­dis­ke­li­ja"

Suu­rin osa yh­tei­sööm­me kuu­lu­vis­ta ih­mi­sis­tä Suo­mes­sa edus­taa val­ta­vä­es­tön val­koi­suut­ta. Jou­kos­sam­me on kui­ten­kin myös nii­tä rak­kai­ta vel­jiä ja sis­ko­ja, joi­den juu­ret ovat joko ko­ko­naan tai osit­tain Suo­men ul­ko­puo­lel­ta. Maa­il­man­laa­jui­ses­ti mei­tä on mo­nis­ta kan­sois­ta ja et­ni­syyk­sis­tä. Se on suu­ri Ju­ma­lan siu­naus.

Olem­me Suo­mes­sa tot­tu­neet sii­hen, et­tä suu­rin osa ym­pä­ril­läm­me ole­vis­ta us­kon ys­tä­vis­täm­me ovat val­koi­sia. Kun ta­paam­me ihon­vä­ril­tään tum­mem­pia, rus­kei­ta ja mus­tia vel­ji­äm­me ja sis­ko­jam­me, saa­tam­me us­kon tuo­mas­ta rak­kau­des­ta huo­li­mat­ta suh­tau­tua eri nä­köi­siin kans­saih­mi­siin jos­kus tö­ke­rös­ti. Jopa tie­dos­ta­mat­ta louk­kaam­me sa­noil­lam­me tai te­oil­lam­me.

Olen it­se jou­tu­nut to­dis­ta­maan us­ko­vais­ten kes­kel­lä ti­lan­net­ta, jos­sa ih­mi­sen ihon­vä­ri on tul­lut pu­heek­si kes­kus­te­lu­kump­pa­nin ta­hol­ta hy­vin epä­kun­ni­oit­ta­val­la ta­val­la. Val­koi­sen ih­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta har­mi­ton tai niin sa­no­tus­ti “huu­mo­ril­la” tar­koi­tet­tu kom­ment­ti ihon­vä­ris­tä, taus­tas­ta tai muus­ta ul­koi­ses­ta sei­kas­ta saat­taa lou­ka­ta sy­väs­ti ih­mis­tä, joka vä­hem­mis­töön kuu­lu­va­na koh­taa täl­lai­sia ti­lan­tei­ta ar­jes­saan usein pel­käs­tään ihon­vä­rin­sä vuok­si. Kun täl­lais­ta ta­pah­tuu us­ko­vais­ten kes­kel­lä, sa­tut­taa se vie­lä enem­män.

Val­ta­vä­es­tön val­koi­suut­ta edus­ta­va hen­ki­lö ei vält­tä­mät­tä ym­mär­rä ai­heut­ta­maan­sa mie­li­pa­haa, joka liit­tyy ti­lan­teen val­ta-ase­tel­maan. Taak­ka, jota ihon­vä­rin­sä vuok­si ra­sis­mia koh­dan­nut ih­mi­nen kan­taa mu­ka­naan, voi ol­la meil­le val­koi­sil­le ih­mi­sil­le hy­vin vai­ke­aa ym­mär­tää, sil­lä em­me ole it­se sitä ko­ke­neet.

Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa olem­me kaik­ki yh­tä ja sa­maa tai­vaal­li­sen Isän per­het­tä, ei­kä meil­lä ole oi­keut­ta ar­vot­taa ih­mi­siä ihon­vä­rin, su­ku­puo­len, kult­tuu­ri­sen taus­tan tai min­kään muun­kaan asi­an pe­rus­teel­la. Kun koh­taam­me mui­ta ih­mi­siä, em­me ha­lua tul­la en­si­si­jai­ses­ti näh­dyk­si jon­kin ul­koi­sen sei­kan pe­rus­teel­la ja sitä kaut­ta ko­kea nä­ky­mät­tö­myyt­tä ja ul­ko­puo­li­suu­den tun­net­ta.

Tie­dos­ta­mat­to­mat ajat­te­lu­mal­lit saat­ta­vat vai­kut­taa käyt­täy­ty­mi­seem­me, min­kä joh­dos­ta sa­nom­me, teem­me tai ajat­te­lem­me asi­oi­ta, joi­ta em­me tar­koi­ta. Näis­tä­kin asi­ois­ta oli­si hyvä pu­hua avoi­mes­ti mui­den us­ko­vais­ten kans­sa. Jos olem­me lou­kan­neet, saam­me käyt­tää an­teek­si­an­ta­muk­sen kor­jaa­vaa evan­ke­liu­mia ja op­pia vir­heis­täm­me.

Meil­lä on Suo­mes­sa koko kan­sa­kun­ta­na vie­lä pal­jon teh­tä­vää pur­kaak­sem­me si­säis­tet­ty­jä ra­sis­ti­sia ajat­te­lu­mal­le­ja, em­me­kä us­ko­vai­si­na ole täs­tä poik­keus. Täl­lai­set si­säis­te­tyt ajat­te­lu­mal­lit sii­tä, et­tä val­koi­nen ihon­vä­ri oli­si mui­ta pa­rem­pi tai ar­vok­kaam­pi ovat is­kos­tu­neet ali­ta­jun­taam­me hy­vin var­hain, sil­lä sitä on luo­tu his­to­ri­an saa­tos­sa ym­pä­ris­tööm­me mo­nin ta­voin.

Ra­sis­min juu­ret ovat kau­ka­na his­to­ri­as­sa, mut­ta ne vai­kut­ta­vat edel­leen vah­vas­ti yh­teis­kun­nas­sam­me, kaik­ki­al­la ym­pä­ril­läm­me. Us­ko­vai­si­na ha­lu­am­me säi­lyt­tää kes­ki­näi­sen rak­kau­den ja ol­la omal­ta osal­tam­me vai­kut­ta­mas­sa sii­hen, et­tä kai­kil­la oli­si hyvä ja tur­val­li­nen olo kes­kel­läm­me.

Em­me­hän ha­lua, et­tä ku­kaan ko­ki­si olo­aan vie­raak­si ja muu­ka­lai­sek­si Ju­ma­lan val­ta­kun­nan kes­kel­lä? Se on tur­va­paik­kam­me tääl­lä ajas­sa, jo­kai­sel­le us­ko­val­le yh­tä tär­keä ja kor­vaa­ma­ton.

Jaa­ko­bin kir­je (2:8-10) muis­tut­taa mei­tä: “Jos te nou­da­tat­te lain ku­nin­gas­käs­kyä niin kuin se Raa­ma­tus­sa on: ‘Ra­kas­ta lä­him­mäis­tä­si niin kuin it­se­ä­si’, te teet­te oi­kein. Mut­ta jos te erot­te­let­te ih­mi­siä, te teet­te syn­tiä, ja laki osoit­taa tei­dät rik­ko­jik­si. Sil­lä se, joka muu­ten kai­kes­sa nou­dat­taa la­kia mut­ta rik­koo sitä yh­des­sä koh­das­sa, on syy­pää kai­kil­ta koh­din.”

On tur­val­lis­ta asua val­ta­kun­nas­sa, jon­ka pää­nä on it­se Kris­tus, Va­pah­ta­jam­me. Ju­ma­lan lap­si­na olem­me kiin­ni­tet­tyi­nä Kris­tuk­sen ruu­mii­seen, jo­kai­nen yh­tä ar­vok­kaa­na ja ra­kas­tet­tu­na. Saam­me ru­koil­la Ju­ma­lal­ta oi­ke­a­mie­li­syyt­tä ja lem­peyt­tä kes­kel­lem­me, jot­ta jo­kai­nen sai­si ko­kea tur­vaa ja rak­kaut­ta täs­sä val­ta­kun­nas­sa ja ym­pä­ril­läm­me.

Ju­ma­lan luo­mis­työn kau­neus ja rik­kaus kai­kes­sa ai­nut­laa­tui­suu­des­saan on jär­jel­lem­me kä­sit­tä­mä­tön asia. Vaik­ka ul­koi­ses­ti olem­me­kin eri­lai­sia, sy­dä­mes­säm­me asuu sama Ju­ma­lan Hen­ki, yh­dis­tä­en mei­dät sa­maan rak­kau­teen. Jee­sus it­se osoit­ti elä­mäl­lään sen, et­tei­vät ih­mi­sen luo­mat ra­jat ja ar­vo­jär­jes­tyk­set vai­ku­ta sii­hen, mi­ten hän koh­te­lee mui­ta ih­mi­siä. Meil­lä on maa­il­man pa­ras opet­ta­ja seu­ras­sam­me.

Ni­mi­merk­ki "Poh­dis­ke­li­ja"

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies