JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160921061500

Lu­mi­jo­en su­vi­seu­ro­jen per­jan­tai-aa­mu­na ha­vah­dun pu­he­li­men pi­ri­nään. Vil­kai­sen pu­he­lin­ta, asi­a­na­ja­ja soit­taa. Vas­taan pu­he­luun asun­to­au­tos­sa, Sii­o­nin lau­lun kai­ku­es­sa vie­rei­ses­tä kai­u­tin­tol­pas­ta. Asi­a­na­ja­ja­kin kuu­lee sen ja tuu­maa pu­he­li­men toi­ses­sa pääs­sä, et­tä tai­dat ol­la par­haas­sa mah­dol­li­ses­sa pai­kas­sa vas­taa­not­ta­mas­sa tätä pu­he­lua. Kon­kurs­si. Tämä sana jää pu­he­lus­ta mie­lee­ni. Nyt se on tot­ta. Kyy­nel­sil­min ker­ron vai­mol­le pu­he­lus­ta.

Nyt, joi­ta­kin vuo­sia kon­kurs­sin jäl­keen, py­säh­dyn miet­ti­mään ta­pah­tu­nut­ta. Kon­kurs­sis­ta jäi pit­kät jäl­jet. Oma­ko­ti­ta­lon ver­ran vel­kaa. En­tis­ten pääl­le. Vaih­to­eh­to­ja ei ol­lut. Ys­tä­vä­ni to­te­si, et­tei hän voi ym­mär­tää, mi­ten sel­vi­ät­te tuos­ta vel­ka­mää­räs­tä. En ym­mär­tä­nyt it­se­kään. En jak­sa­nut mo­nel­le pu­hua, vain muu­ta­mil­le har­voil­le. Kaik­ki ei­vät ym­mär­tä­neet. Omal­la rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä seu­rois­sa ol­les­sa­ni koin, et­tä use­am­pi­kin ta­pah­tu­nees­ta tie­toi­nen oli­si ha­lun­nut tul­la ky­se­le­mään kuu­lu­mi­sia mut­ta ei roh­jen­nut.

Mi­ten mei­dän nyt käy, mi­ten sel­viy­dym­me eteen­päin? Pak­su nip­pu mak­sa­mat­to­mia las­ku­ja, pe­rin­tä­kir­jei­tä, kat­kai­su­va­roi­tus säh­kö­lai­tok­sel­ta, ulo­sot­to­mie­hel­tä kir­jei­tä nip­pu­tol­kul­la. Kaik­ki tu­lot me­ne­vät lai­no­jen ly­hen­nyk­siin ja pa­kol­li­seen ar­jen pyö­rit­tä­mi­seen. Pos­tis­sa tu­lee kir­je päi­vä­ko­dil­ta: "Va­li­tet­ta­vas­ti em­me voi ot­taa huo­mi­oon yri­tyk­sen­ne kon­kurs­sis­ta ai­heu­tu­nei­ta vel­ko­ja päi­vä­hoi­to­mak­sun mää­ri­tyk­ses­sä." Nie­les­kel­len saan sa­not­tua rat­sas­tus­tun­neis­ta haa­vei­le­val­le tyt­tä­rel­le, et­tei isäl­lä ja äi­dil­lä ole juu­ri nyt mi­tään mah­dol­li­suuk­sia mak­saa tun­te­ja.

Tun­tuu, et­ten jak­sa enää, töis­sä käyn­ti on yh­tä tus­kaa. Kyy­ne­leet sil­mä­kul­mas­sa py­säh­dyn lin­ja-au­to­py­sä­kil­le ja ris­tin kä­te­ni. Sa­non ihan ää­neen, mel­kein huu­dan au­tos­sa: "Au­ta ra­kas tai­vaan Isä mei­tä." Py­säh­dyn kuun­te­le­maan lau­lua, joka kuu­luu au­ton soit­ti­mes­ta: "Hän ai­na meil­le loh­du­tuk­sen tuo oi­ke­al­la het­kel­lä. Hän kuu­lee har­taan kai­pauk­sen ja py­syy mei­tä lä­hel­lä. Hän eh­tii kyl­lä aut­ta­maan, yl­lät­tää mei­dät ar­mol­laan." (VK 370:4.) Ajat­te­len, et­tä sat­tu­mal­ta­ko juu­ri tämä lau­lu soi. Sa­nat käy­vät koh­ti, mie­li rau­hoit­tuu, on taas hel­pom­pi ol­la. Us­kon ja luo­tan, et­tä sel­vi­än täs­tä­kin päi­väs­tä.

Il­lal­la lu­em­me yh­des­sä las­ten kans­sa jo lap­suus­ko­dis­sa opit­tua il­ta­ru­kous­ta, van­haa Sii­o­nin lau­lua: "Tule Jee­sus ja siu­naa las­tas, on tuu­li­nen maa­il­man tie. Kä­tes voi­ma­kas tur­vak­si an­na, kun uu­vun niin nos­ta ja kan­na. Iki­rau­haan ker­ran vie." Ajat­te­len lau­lun sa­no­ja, mi­ten tot­ta ne ovat. Ian­kaik­ki­set kä­si­var­ret kan­ta­vat täs­sä ja nyt, mi­nu­a­kin.

Sit­ten tu­lee työ­ta­pa­tur­ma. Vi­al­li­nen nau­la­pys­sy pa­mah­taa, ja pit­kä nau­la me­nee käm­me­nes­tä läpi. Pie­ni rei­kä kä­des­sä, äk­ki­ä­hän tuo pa­ra­nee, tuu­mai­lee en­sim­mäi­nen lää­kä­ri. Mut­ta kun ei pa­ra­ne. Jou­du­taan kak­si ker­taa leik­kaa­maan ja fy­si­o­te­ra­peu­til­la käy­mään kym­me­niä ker­to­ja. Käsi ei mei­naa edel­leen­kään pa­ran­tua. Sai­raus­lo­ma kes­tää liki puo­li­tois­ta vuot­ta. Jäl­keen­päin ajat­te­len ih­me­tel­len, mi­ten tuo­hon­kin ta­pa­tur­maan si­säl­tyy suu­ri siu­naus. Il­ta­ru­kouk­sen sa­nat käy­vät to­teen. Omat voi­mat eh­tyi­vät, mut­ta tai­vaan Isä jär­jes­ti ta­pa­tur­man kaut­ta riit­tä­vän toi­meen­tu­lon per­heel­le pit­käk­si ai­kaa.

Kuu­des lap­sem­me syn­tyy mel­kein pari kuu­kaut­ta etu­a­jas­sa. Tai oi­ke­as­taan kah­dek­sas. Vuo­sia ai­em­min olem­me hau­dan­neet kak­si pien­tä, kuol­lee­na syn­ty­nyt­tä en­ke­li­poi­kaam­me. Tä­män­kin lap­sen koh­dal­la aja­tuk­set ris­tei­le­vät pa­him­mis­sa vaih­to­eh­dois­sa. Mi­ten tämä, al­le kak­si­ki­loi­nen pie­no­kai­nen sel­vi­ää.

Toi­meen­tu­lo­huo­let ah­dis­ta­vat koko per­het­tä. Pro­vi­si­o­palk­kai­se­na myyn­ti­mie­he­nä hä­täi­len, mil­lai­nen tu­lee kuu­kau­den myyn­ti­tu­lok­ses­ta, mi­ten sel­viy­dym­me, kun vai­mo on vau­van kans­sa sai­raa­las­sa ja vii­si las­ta ko­to­na tar­vit­se­vat isää. Yl­lät­tä­väl­lä ta­val­la kaik­ki jär­jes­tyy ja tun­tuu, et­tä jo­kai­nen asi­a­kas os­taa. Kuu­kau­den myyn­ti nou­see en­nä­tys­lu­ke­miin. Mi­ten tämä on edes mah­dol­lis­ta?

Tä­män ke­sän su­vi­seu­roi­hin ajel­les­sa kuun­te­len vuo­sien ta­kai­sia su­vi­seu­ra­saar­no­ja. Erään pu­heen lo­pus­sa pu­hu­ja ai­van kuin tii­vis­tää saar­nan­sa muu­ta­maan lau­see­seen: "älä siis jää mat­ka­ys­tä­vä­ni yk­sin, kun tun­tuu, et­tet jak­sa, älä jää yk­sin miet­ti­mään sitä ky­sy­mys­tä: voi her­ra­ni, mi­ten mei­dän käy, mi­ten mi­nun käy, omas­sa elä­mäs­sä, per­hees­sä, us­ko­mi­ses­sa. Sii­o­nis­sa on avoi­mia as­ti­oi­ta, vel­jiä ja si­sa­ria, joi­den kans­sa voi pu­hua ties­tä ja mat­kas­ta, ker­toa mikä miel­tä pai­naa, mikä pe­lot­taa, mikä uu­vut­taa. Minä us­kon, et­tä sel­lai­sia mat­ka­ys­tä­viä sinä löy­dät, joil­le voit ker­toa omia asi­oi­ta­si ja miet­tiä yh­des­sä tie­tä eteen­päin. Se tie ihan var­mas­ti löy­tyy. Ju­ma­la avaa sen tien, Ju­ma­la kul­jet­taa sitä tie­tä pe­ril­le as­ti."

Mie­tin tuo­ta pu­het­ta mon­ta ker­taa jäl­keen­päin, mi­ten tot­ta se on­kaan. Näi­tä avoi­mia as­ti­oi­ta, rak­kai­ta vel­jiä ja si­sa­ria on löy­ty­nyt mei­dän­kin per­heen ym­pä­ril­tä. Mon­ta ker­taa on ol­lut mah­dot­to­mal­ta vai­kut­ta­va ti­lan­ne ja ulos­pää­syä ei ole nä­ky­nyt. Ai­na on kui­ten­kin tie au­en­nut eteen­päin. Päi­vä ker­ral­laan. Vaik­ka mo­nes­ti on tun­tu­nut oma ris­ti kaik­kein ras­kaim­mal­ta, niin mo­nien mat­ka­ys­tä­vien ko­ke­muk­set ovat ol­leet sa­man­lai­sia, em­me ole yk­sin.

En­nen kon­kurs­sia oli vauh­ti pääl­lä, oli vaik­ka min­kä­lai­sia suun­ni­tel­mia, ta­voit­tei­ta, pää­mää­riä. Edel­leen nii­tä on, mut­ta tär­keim­pä­nä on halu pääs­tä voit­ta­ja­na pe­ril­le, vaik­ka jäl­ki­jou­kon vii­mei­se­nä mut­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nan yh­tey­des­sä.

Kä­ve­len vai­mon ja pie­nim­pien las­ten kans­sa su­vi­seu­ra­ken­täl­lä il­ta-au­rin­gon hil­jaa las­kies­sa. On ih­meel­li­sen hyvä ol­la. Ar­ki­huo­let, kiu­sauk­set, kaik­ki ajal­li­nen haih­tuu het­kek­si. Tun­tuu kuin sai­sin mais­taa tai­vaal­li­sen ilon esi­ma­kua.

"Pa­rem­pi vä­hän vai­vaa kan­taa ja luot­taa Her­ran hy­vyy­teen tyy­ty­en sii­hen, mitä an­taa hän lau­pi­aas­ti lap­sil­leen. Ei isäl­täm­me tai­vaas­sa tar­peem­me ole sa­las­sa." (VK 370:3.)

Mark­ku Man­ni­nen

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
9.5.2021

Jee­sus sa­noo: "Pyy­tä­kää, niin teil­le an­ne­taan. Et­si­kää, niin te löy­dät­te. Kol­kut­ta­kaa, niin teil­le ava­taan. Sil­lä pyy­tä­vä saa, et­si­jä löy­tää, ja jo­kai­sel­le, joka kol­kut­taa, ava­taan." Luuk. 11:9-10

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies