JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420191212062800

Py­hä­jo­en rau­ha­nyh­dis­tyk­sen sali on täyn­nä kai­ken ikäis­ten nais­ten so­ri­na­po­ri­naa. Olem­me tul­leet kuun­te­le­maan alus­tus­ta, jos­sa poh­di­taan tun­tei­ta ja toi­min­ta­mal­le­ja su­ku­pol­vien ket­jus­sa.

Pu­heen­vuo­ros­san alus­ta­ja Tit­ta Ka­ran­ta avaa meil­le il­lan ai­het­ta sy­dä­mel­li­sel­lä ot­teel­laan. Tii­vis­tän tä­hän hä­nen aja­tuk­si­aan.

Olem­me jo­kai­nen omas­sa su­vus­sam­me yk­si eri­tyi­nen hel­mi ja sa­mal­la ir­ti­ot­ta­ma­ton osa pit­kää ket­jua tai saat­toa, jos­sa jat­ku­va­na vir­ta­na taak­se jää­vät aal­lot sy­si­vät ja sol­ju­en tuup­pi­vat eteen­päin nuo­rem­pia.

Tit­ta ver­taa su­ku­pol­vi­jat­ku­moa puun kas­vuun. Men­neet su­ku­pol­vet ovat juu­ris­tos­sa. Syn­ty­män het­ki on maan pin­nas­sa, juur­ten ja run­gon yh­ty­mä­koh­das­sa. Sen jäl­keen tu­le­vat ih­mi­sek­si kas­va­mi­sen ja vart­tu­mi­sen her­kät ja mo­nil­le vaa­roil­le alt­tiit vuo­det var­hai­sai­kui­suu­teen saak­ka. Täl­löin omak­sum­me mat­ka­e­väik­sem­me sitä, mikä lä­him­mäs­sä kas­vu­ym­pä­ris­tös­säm­me ym­pä­röi mei­tä.

Mikä on riit­tä­vä tur­val­li­suu­den ko­ke­mus? On­ko elä­män al­ku­a­se­tel­mas­sa epä­var­muus­te­ki­jöi­tä, jois­ta jää sy­viä jäl­kiä tun­ne- ja ke­ho­muis­tiin?

Yli­su­ku­pol­vi­set toi­min­ta­mal­lit seu­raa­vat su­ku­pol­ves­ta toi­seen niin kau­an, kun­nes joku tun­nis­taa ja ym­mär­tää syyn nii­hin. Mis­tä joh­tuu esi­mer­kik­si ky­vyt­tö­myys pu­hua vai­keis­ta asi­ois­ta tai osoit­taa lä­him­mil­lään vä­lit­tä­mis­tä ja rak­kaut­ta?

Tie­dos­ta­mi­ses­ta ja it­sen­sä hy­väk­sy­mi­ses­tä voi al­kaa ti­lan­teen kor­jau­tu­mi­nen ja ehey­ty­mi­nen. Sa­mal­la on tär­ke­ää ar­mah­taa edel­li­siä su­ku­pol­via.

Meil­lä tä­män päi­vän suo­ma­lai­sil­la on tun­ne­ta­son taak­ka­na vie­lä­kin ras­kas so­ta­vuo­sien ajan­jak­so. Kuun­te­li­joi­den jou­kos­sa on hei­tä­kin, joi­den isät oli­vat so­ta­ken­til­lä. So­das­ta pa­lan­neet rik­ki­näi­set mie­het oli­vat myös uh­re­ja. Sota vai­kut­ti hei­dän puo­li­soi­hin­sa­kin.

Näi­den trau­ma­ti­soi­tu­nei­den pa­ris­kun­tien jäl­ke­läi­siä me suu­rin osa olem­me. Ai­ka­kau­teen syö­py­nyt pu­hu­mat­to­muus ja vai­to­nai­suus teip­pa­si seu­raa­vien­kin su­ku­pol­vien suut. Ir­to­lai­suu­den ja ko­dit­to­muu­den ko­ke­muk­set ovat tut­tu­ja mo­nel­le, eri­tyi­ses­ti heil­le, jot­ka me­net­ti­vät ko­ti­seu­tun­sa.

Ka­rut eli­no­lot syn­nyt­tä­vät hel­pos­ti tun­tei­den tur­tu­mis­ta. Jäl­leen­ra­ken­ta­mi­sen ai­ka oli kii­ret­tä ja köy­hyyt­tä. Lap­set jäi­vät jal­koi­hin. Nois­ta kan­sam­me vai­heis­ta kum­pu­aa pal­jon se­lit­tä­mä­tön­tä pa­haa oloa ja hy­lä­tyk­si tu­le­mi­sen ko­ke­muk­sia.

On tär­ke­ää koh­da­ta it­sen­sä, se, mi­ten voi hen­ki­ses­ti ja emo­ti­o­naa­li­ses­ti. Kan­nat­taa ky­syä it­sel­tä ja toi­sil­ta, et­tä mi­ten voit. Kan­nat­taa kuun­nel­la ja osoit­taa se toi­sel­le. Vau­vas­ta vaa­riin me tar­vit­sem­me hy­väk­sy­vää huo­mi­oin­tia. Huo­mat­kaam­me toi­nen toi­sem­me.

Kun toh­dim­me py­säh­tyä sa­no­maan sekä it­sel­le et­tä eri­tyi­ses­ti lap­sil­lem­me, et­tä sinä olet hyvä ja ra­kas sel­lai­se­na kuin olet, olem­me hy­väl­lä po­lul­la.

Lap­sel­la ei ole sa­no­ja kaik­keen. Hän pu­huu te­ko­jen avul­la. Se on saat­ta­nut jää­dä va­ki­o­kei­nok­si mo­nil­le ai­kui­sil­le­kin.

On suu­ri asia, et­tä Ju­ma­la on lah­joit­ta­nut evan­ke­liu­min par­haim­mak­si hoi­to­kei­nok­si ih­mis­suh­tei­siim­me. Sitä saam­me va­paas­ti käyt­tää.

Teks­ti: Lah­ja Kyl­lö­nen

Kuva: Sini Pi­si­lä

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Opis­toil­le su­kua

25.2.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys