JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420181125064600

Mis­sä sinä la­taat ak­ku­si? Mis­tä ke­räät ar­kee­si iloa?

Mi­nul­le luon­to on tär­keä la­taus­paik­ka. Mo­net ker­rat se on py­säyt­tä­nyt het­kek­si ja ke­ven­tä­nyt taak­kaa – ja usein se on lä­hen­tä­nyt vä­le­jä nii­den kans­sa, jot­ka ovat sa­mal­le po­lul­le läh­te­neet.

Vuo­sia sit­ten va­el­sin Uts­jo­ki-Ke­vol­la. Siel­lä luon­non kau­neus sä­väyt­ti niin, et­ten ta­jun­nut edes rin­kan pai­noa, en jal­ko­jen vä­sy­mys­tä. Ih­met­te­lin maa­rus­kan sä­vy­jä, ma­ta­laa puus­toa, tai­vaan suun­na­ton­ta ava­ruut­ta. Tun­tui kuin oli­sin ol­lut pie­nen­pie­ne­nä suu­rel­la käm­me­nel­lä. Olin val­ta­van kii­tol­li­nen ys­tä­väl­le­ni, joka oli hou­ku­tel­lut mu­kaan­sa, an­ta­nut mah­dol­li­suu­den sen kai­ken ko­ke­mi­seen. Se reis­su jät­ti myös kai­pauk­sen tun­tu­reil­le. Sin­ne tah­toi­sin pa­la­ta yhä uu­del­leen. Kuun­te­le­maan. Kat­so­maan. Ajat­te­le­maan.

On­nek­si pie­nem­mäl­lä­kin ret­kel­lä voi ta­voit­taa jo­tain sa­maa. Jos­kus läh­dim­me ka­ve­ri­po­ru­kal­la ret­kei­le­mään lyh­ty­jen va­los­sa ko­dal­le ja joi­na­kin ker­toi­na jäim­me

nuk­ku­maan­kin nuo­ti­o­tu­len heh­kuun. Het­ken pää­hän­pis­tos­ta saa­toim­me läh­teä ih­met­te­le­mään yö­tai­vaan täh­tiä, re­von­tu­lien leik­kiä. Ei­kä hai­tan­nut, vaik­ka erääl­lä reis­sul­la pit­kos­puut ka­to­si­vat lu­men al­le ja reit­ti oli het­kit­täin hu­kas­sa. Nau­rus­sa­suin kai­voim­me maa­merk­ke­jä nä­ky­viin ja jat­koim­me taas eteen­päin.

Muis­tel­les­sa tu­lee kii­tol­li­suus ja ilo sii­tä, mikä oli jos­kus. Ja sii­tä, mikä on nyt.

Olem­me per­hee­nä­kin pyr­ki­neet ret­kei­le­mään pal­jon, niis­sä ra­jois­sa, jot­ka ovat tun­tu­neet kul­loi­seen­kin elä­män­ti­lan­tee­seen so­pi­vil­ta. Olem­me ih­me­tel­leet aal­to­jen hi­o­mia ki­viä, me­ren peh­me­ää hiek­kaa. Olem­me ylit­tä­neet suo­a­lu­ei­ta pit­kos­pui­ta pit­kin, nous­seet kor­keil­le kal­li­oil­le, ra­ken­ta­neet tai­de­te­ok­sia kä­vyis­tä ja maa­han pu­don­neis­ta ke­peis­tä.

Yk­si par­hais­ta reis­suis­tam­me suun­tau­tui Rii­si­tun­tu­rin mai­se­miin. Puo­li­vuo­ti­as viih­tyi rin­ta­re­pus­sa, isom­mat kul­ki­vat in­nois­saan it­se. Po­lun var­rel­la tun­tu­ri­pu­rot so­li­si­vat kirk­kai­na, ruo­ho­ka­nu­kat kuk­ki­vat au­ti­o­tu­van ym­pä­ril­lä ja kuuk­ke­li­pa­ri ila­koi käk­ky­räi­sis­sä puis­sa. Ker­ta toi­sen­sa jäl­keen hen­gi­tin si­sään tuo­ta kaik­kea. Koin, et­tä niis­sä het­kis­sä meil­le an­net­tiin iloa ja voi­ma­va­ro­ja kuin rai­kas­ta läh­de­vet­tä suo­raan huu­lil­le.

Vii­me ke­sä­nä tie­sim­me heti al­kuun, et­tä em­me voi­si teh­dä mi­tään isom­paa luon­to­ret­keä. Vau­va oli vie­lä niin pie­ni ja mie­he­ni oli ta­pa­tur­mas­sa lou­kan­nut pol­ven­sa. Ha­lu­sin asen­noi­tua ti­lan­tee­seen tyy­nes­ti, mut­ta sil­ti het­kit­täin hai­keus kir­pai­si. Kai­pa­sin pit­kos­puil­le, ikä­vöin tun­net­ta tuu­li­sel­la tun­tu­ril­la.

Mut­ta ei­vät luon­non ih­meet py­sy­neet­kään pois­sa. Erään ker­ran osuim­me laa­vul­le, jon­ne pää­si au­tol­la mel­kein vie­reen. Pai­kal­le sa­maan ai­kaan tul­leet nuo­ret mie­het il­moit­ti­vat iloi­ses­ti, et­tä he voi­vat ihan hy­vin ajel­la pyö­ril­lä seu­raa­val­le laa­vul­le, jää­kää te vain tä­hän. Kat­se­lim­me yh­des­sä jär­ven erä­mais­ta kau­neut­ta, ih­met­te­lim­me rau­haa ym­pä­ril­läm­me, iloit­sim­me sii­tä, et­tä saim­me ol­la sii­nä yh­des­sä, il­man kii­ret­tä. Lap­set uit­te­li­vat kep­pe­jä jär­ves­sä, et­si­vät ötö­köi­tä ja va­lo­ku­va­si­vat luon­non pie­niä ih­mei­tä ja toi­si­aan.

Luon­to ava­si meil­le ke­säl­lä myös ihan uu­den­lais­ta kat­sel­ta­vaa. Yh­des­sä kyy­kis­tyt­tiin seu­raa­maan, mi­ten uu­si, ih­meel­li­nen su­den­ko­ren­to kuo­riu­tui ko­te­los­taan, kas­vat­te­li sii­pi­ään kat­seem­me al­la. Myös mu­na­ko­te­loa kan­ta­va ran­ta­hä­mä­häk­ki ke­rä­si kiin­nos­tu­neet kat­se­li­jat lä­hel­leen.

Ja us­ko­kaa tai äl­kää, syk­syn tul­les­sa näim­me jopa ”kom­me lo­hi­kääm­met­tä”. Omiin sil­mii­ni ne näyt­ti­vät kar­vai­sil­ta tou­kil­ta, mut­ta va­jaan kol­men vuo­den ikäi­nen tie­tää kyl­lä lo­hi­käär­me­a­si­at äi­ti­ään pa­rem­min. Yh­des­sä nii­tä ih­met­te­lim­me ja ku­va­sim­me­kin. Ja pie­nen po­jan sil­mät lois­ti­vat.

Vii­me ke­sä­nä em­me pääs­seet kii­pe­ä­mään Ko­lil­le niin­kuin olim­me suun­ni­tel­leet. Em­me näh­neet kor­ke­al­ta hui­pul­ta avau­tu­vaa jyl­hää mai­se­maa. Sen si­jaan meil­le näy­tet­tiin mo­nen­lais­ta muu­ta ih­me­tel­tä­vää. Em­me jää­neet tyh­jin kä­sin.

Ih­meel­li­nen on Ju­ma­lan vii­saus. Ajat­te­len, et­tä jo­kai­seen elä­män­kaa­reen, jo­kai­seen päi­vään löy­ty­vät so­pi­vat voi­ma­het­ket. Meil­le an­ne­taan lah­jak­si ne pie­net ja eri­tyi­set tuo­ki­ot, jois­ta am­men­tuu ilo ja luot­ta­mus. Kii­tol­li­suus.

An­ne Lind­fors

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Opis­toil­le su­kua

25.2.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys