JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Voimavarahetkiä

25.11.2018 6.46

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420181125064600

Mis­sä sinä la­taat ak­ku­si? Mis­tä ke­räät ar­kee­si iloa?

Mi­nul­le luon­to on tär­keä la­taus­paik­ka. Mo­net ker­rat se on py­säyt­tä­nyt het­kek­si ja ke­ven­tä­nyt taak­kaa – ja usein se on lä­hen­tä­nyt vä­le­jä nii­den kans­sa, jot­ka ovat sa­mal­le po­lul­le läh­te­neet.

Vuo­sia sit­ten va­el­sin Uts­jo­ki-Ke­vol­la. Siel­lä luon­non kau­neus sä­väyt­ti niin, et­ten ta­jun­nut edes rin­kan pai­noa, en jal­ko­jen vä­sy­mys­tä. Ih­met­te­lin maa­rus­kan sä­vy­jä, ma­ta­laa puus­toa, tai­vaan suun­na­ton­ta ava­ruut­ta. Tun­tui kuin oli­sin ol­lut pie­nen­pie­ne­nä suu­rel­la käm­me­nel­lä. Olin val­ta­van kii­tol­li­nen ys­tä­väl­le­ni, joka oli hou­ku­tel­lut mu­kaan­sa, an­ta­nut mah­dol­li­suu­den sen kai­ken ko­ke­mi­seen. Se reis­su jät­ti myös kai­pauk­sen tun­tu­reil­le. Sin­ne tah­toi­sin pa­la­ta yhä uu­del­leen. Kuun­te­le­maan. Kat­so­maan. Ajat­te­le­maan.

On­nek­si pie­nem­mäl­lä­kin ret­kel­lä voi ta­voit­taa jo­tain sa­maa. Jos­kus läh­dim­me ka­ve­ri­po­ru­kal­la ret­kei­le­mään lyh­ty­jen va­los­sa ko­dal­le ja joi­na­kin ker­toi­na jäim­me

nuk­ku­maan­kin nuo­ti­o­tu­len heh­kuun. Het­ken pää­hän­pis­tos­ta saa­toim­me läh­teä ih­met­te­le­mään yö­tai­vaan täh­tiä, re­von­tu­lien leik­kiä. Ei­kä hai­tan­nut, vaik­ka erääl­lä reis­sul­la pit­kos­puut ka­to­si­vat lu­men al­le ja reit­ti oli het­kit­täin hu­kas­sa. Nau­rus­sa­suin kai­voim­me maa­merk­ke­jä nä­ky­viin ja jat­koim­me taas eteen­päin.

Muis­tel­les­sa tu­lee kii­tol­li­suus ja ilo sii­tä, mikä oli jos­kus. Ja sii­tä, mikä on nyt.

Olem­me per­hee­nä­kin pyr­ki­neet ret­kei­le­mään pal­jon, niis­sä ra­jois­sa, jot­ka ovat tun­tu­neet kul­loi­seen­kin elä­män­ti­lan­tee­seen so­pi­vil­ta. Olem­me ih­me­tel­leet aal­to­jen hi­o­mia ki­viä, me­ren peh­me­ää hiek­kaa. Olem­me ylit­tä­neet suo­a­lu­ei­ta pit­kos­pui­ta pit­kin, nous­seet kor­keil­le kal­li­oil­le, ra­ken­ta­neet tai­de­te­ok­sia kä­vyis­tä ja maa­han pu­don­neis­ta ke­peis­tä.

Yk­si par­hais­ta reis­suis­tam­me suun­tau­tui Rii­si­tun­tu­rin mai­se­miin. Puo­li­vuo­ti­as viih­tyi rin­ta­re­pus­sa, isom­mat kul­ki­vat in­nois­saan it­se. Po­lun var­rel­la tun­tu­ri­pu­rot so­li­si­vat kirk­kai­na, ruo­ho­ka­nu­kat kuk­ki­vat au­ti­o­tu­van ym­pä­ril­lä ja kuuk­ke­li­pa­ri ila­koi käk­ky­räi­sis­sä puis­sa. Ker­ta toi­sen­sa jäl­keen hen­gi­tin si­sään tuo­ta kaik­kea. Koin, et­tä niis­sä het­kis­sä meil­le an­net­tiin iloa ja voi­ma­va­ro­ja kuin rai­kas­ta läh­de­vet­tä suo­raan huu­lil­le.

Vii­me ke­sä­nä tie­sim­me heti al­kuun, et­tä em­me voi­si teh­dä mi­tään isom­paa luon­to­ret­keä. Vau­va oli vie­lä niin pie­ni ja mie­he­ni oli ta­pa­tur­mas­sa lou­kan­nut pol­ven­sa. Ha­lu­sin asen­noi­tua ti­lan­tee­seen tyy­nes­ti, mut­ta sil­ti het­kit­täin hai­keus kir­pai­si. Kai­pa­sin pit­kos­puil­le, ikä­vöin tun­net­ta tuu­li­sel­la tun­tu­ril­la.

Mut­ta ei­vät luon­non ih­meet py­sy­neet­kään pois­sa. Erään ker­ran osuim­me laa­vul­le, jon­ne pää­si au­tol­la mel­kein vie­reen. Pai­kal­le sa­maan ai­kaan tul­leet nuo­ret mie­het il­moit­ti­vat iloi­ses­ti, et­tä he voi­vat ihan hy­vin ajel­la pyö­ril­lä seu­raa­val­le laa­vul­le, jää­kää te vain tä­hän. Kat­se­lim­me yh­des­sä jär­ven erä­mais­ta kau­neut­ta, ih­met­te­lim­me rau­haa ym­pä­ril­läm­me, iloit­sim­me sii­tä, et­tä saim­me ol­la sii­nä yh­des­sä, il­man kii­ret­tä. Lap­set uit­te­li­vat kep­pe­jä jär­ves­sä, et­si­vät ötö­köi­tä ja va­lo­ku­va­si­vat luon­non pie­niä ih­mei­tä ja toi­si­aan.

Luon­to ava­si meil­le ke­säl­lä myös ihan uu­den­lais­ta kat­sel­ta­vaa. Yh­des­sä kyy­kis­tyt­tiin seu­raa­maan, mi­ten uu­si, ih­meel­li­nen su­den­ko­ren­to kuo­riu­tui ko­te­los­taan, kas­vat­te­li sii­pi­ään kat­seem­me al­la. Myös mu­na­ko­te­loa kan­ta­va ran­ta­hä­mä­häk­ki ke­rä­si kiin­nos­tu­neet kat­se­li­jat lä­hel­leen.

Ja us­ko­kaa tai äl­kää, syk­syn tul­les­sa näim­me jopa ”kom­me lo­hi­kääm­met­tä”. Omiin sil­mii­ni ne näyt­ti­vät kar­vai­sil­ta tou­kil­ta, mut­ta va­jaan kol­men vuo­den ikäi­nen tie­tää kyl­lä lo­hi­käär­me­a­si­at äi­ti­ään pa­rem­min. Yh­des­sä nii­tä ih­met­te­lim­me ja ku­va­sim­me­kin. Ja pie­nen po­jan sil­mät lois­ti­vat.

Vii­me ke­sä­nä em­me pääs­seet kii­pe­ä­mään Ko­lil­le niin­kuin olim­me suun­ni­tel­leet. Em­me näh­neet kor­ke­al­ta hui­pul­ta avau­tu­vaa jyl­hää mai­se­maa. Sen si­jaan meil­le näy­tet­tiin mo­nen­lais­ta muu­ta ih­me­tel­tä­vää. Em­me jää­neet tyh­jin kä­sin.

Ih­meel­li­nen on Ju­ma­lan vii­saus. Ajat­te­len, et­tä jo­kai­seen elä­män­kaa­reen, jo­kai­seen päi­vään löy­ty­vät so­pi­vat voi­ma­het­ket. Meil­le an­ne­taan lah­jak­si ne pie­net ja eri­tyi­set tuo­ki­ot, jois­ta am­men­tuu ilo ja luot­ta­mus. Kii­tol­li­suus.

An­ne Lind­fors

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Kolme ihmettä pyörämatkalla Suviksiin

5.7.2024 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Veljeni, väsymätön talkoomies

29.6.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokiokuvia suviseuroista

27.6.2024 8.30
Päivämiehen Vierasblogi

Kuormittuneenakin seuroihin?

2.5.2024 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Pääsiäisen mietteitä

6.4.2024 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Arkirytmistä rakentuu kodin tunne myös ulkomailla

2.4.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyyttä ja ystävyyttä

14.2.2024 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Miltä joulun pitäisi tuntua?

23.12.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kerjäläinen koskettaa

12.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Sen liekkiin anna kirkkaus ja tulta elävää"

7.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Lahja

3.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ovatko seurat sinulle tärkeät?

22.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sankariainesta

12.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tässä joukossa haluan kulkea

22.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sateenkaareen sisältyy lupaus, mutta ei lupaa syntiin

17.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vain vastaanotettu apu auttaa

4.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Nuoren viesti ystävälleen: "Toivon, että pääsisit eroon syntielämästä ja pysyisit uskomassa"

27.9.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kahvilla

20.7.2023 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Kasvissyöjänä Suviseuroissa

15.7.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Keskikesän kohokohta etänä

5.7.2023 10.05
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisenä ja toisten ympäröimänä uskovaisten enkelsaatossa – kaikki samalla matkalla

5.5.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olemme matkalla valoa kohti

1.4.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän huolikorjaamo

17.2.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matka Keniaan

9.1.2023 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulumuistoja lapsuudesta

26.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Koulun joulu

22.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulurauhan julistus, enkelten laulun jälkikaikua

12.12.2022 8.15
Päivämiehen Vierasblogi

Mummolan haju

11.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki rakkaamme ovat lahjaasi

5.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Huomenta kanat!”

22.10.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut”

31.8.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Tuli haluni kirjoittaa"

11.8.2022 9.40
Päivämiehen Vierasblogi

Ensimmäiset Suviseurat yksin

6.8.2022 7.30
Päivämiehen Vierasblogi

"Rakas Taivaan Isä, varjele meidät kaikki uskomassa" – Rippikoulun leiriohjaajan ajatuksia

14.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vievätkö valintani lähemmäksi Jumalaa vai kauemmas Jumalasta?

7.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksin uskovaisten nuorten keskellä

8.6.2022 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matkalta löytyy kaikki tarvittava

27.3.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Jaksanko luottaa?

9.3.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsemme tässä ajassa lähimmäisenrakkautta

2.2.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Soit, Herra, lapsen meidän perheeseemme"

7.1.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Paimenet pelaavat puhelimilla ja enkeli seilaa somessa

22.12.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Valoja pimeässä

2.10.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen mutta täydellinen

30.6.2021 9.15
Päivämiehen Vierasblogi

Sisäinen lapsi ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoitava taide

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haavojen hoitoa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Arvokas omana itsenäni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pilvinen päivä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymättömästä näkyväksi

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämppäkaverina metsäeläkeläinen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ongella ei ole ongelmia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Lohdutus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään pornoriippuvaisen tarina

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Pysähdytään myös hymyjen kohdalle

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Rasismia uskovaisten keskellä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts during coronavirus quarantine in the United States – Koronaviruskaranteenin aikaisia ajatuksia Yhdysvalloista

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä – Sananlaskuja ja karanteenia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kulje yksin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huolenpito auttaa epävarmuuden keskellä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu, tulethan

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tunnetaitoja vuorovaikutukseen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Joulutähdet

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kanssa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Johdatuksessa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyys suuren joukon keskellä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymätön vaiva

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Oletko raskaana, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Terveyshaasteet matkakumppanina

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Vaellusreissulla Itävallan Alpeilla

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuosi sitten se alkoi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sosiaalisuuden liika-annostusta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Turvapaikkana Jumalan valtakunta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Terveisiä Monticellon suviseuroista!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Havaintoja Suviseuroista

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sinkkuna Suviseuroissa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liikkuva lomakoti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikävä toista ihmistä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tunnet olevasi?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Alvar löysi turvan kirjassa Minne Taivaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuroja ja saattajia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Luopumisen varjo, Jumalan lohdutus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen opiskelija – tavallinen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suurissa pienissä seuroissa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kymmenen vuotta armosta uskomassa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Arvostamalla vai arvostelemalla

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avaimet

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Lasteni kokemukset tekivät surulliseksi

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Perheilyä kesän suurissa seuroissa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Jumalan terve ja tervetuloa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lintu sineen taivaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuramuistoja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syntymäpäivälahja vaimolleni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elämän uutta merkitystä etsimässä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsen muita ihmisiä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ystäväksi kaukaa tulleelle lapselle?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän lahja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Savea muovaamassa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sanoja sinulle ja itselleni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kulttuurien eroja ja elämyksiä pohjolan hiljaisuudessa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Imetysdementiaako?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jahtikamppeet esille

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen maalari

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyttäämistä vai välittämistä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sairastuimme hometalossa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luonto lähellä sydäntä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki on ilon puolella

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Jumala tietää kipuni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Puhutaanko uskonasioista?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Kodikas joululeiri Tampereella

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sairaalareissuja, uupumusta ja armollisuutta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Luterilaisuus kulttuurissamme

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuhlaajapojan kotiinpaluu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Keskenmenosta jäi haikeus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yksin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Aikaa kuuntelemiselle

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Arkiuskoa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt kohti taivasta katselen

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Jumala pysäytti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun minulla on kylmä, sen sydän säteilee lämpöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Turvana ystävät ja ikiaikojen Jumala

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoitit minulle askeleet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luomista ja jalostamista

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vakka kantensa valitsi

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elämäni ei ole pelkkää etsimistä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tallin ovi on vielä auki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huomispäivää tunne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kaikesta tarvitse huolehtia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu Afrikassa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Kotini taivaassa ihana on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Kohti aurinkoa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Miksi minä jaksan?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tiedättekö sen kodin?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kaksitoista suuta ja kaksikymmentäneljä korvaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pieni poika ja hänen isänsä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kenenkään äiti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Radiokesäseurat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pienen pojan suviseurapainajainen

24.6.2015 6.30
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys