JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Koti

23.5.2017 6.27

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170523062700

Koti on mi­nul­le mer­kin­nyt ai­na mo­nen­lai­sia paik­ko­ja. Kun olin lap­si, koin ko­dik­si ko­ti­ta­lon li­säk­si myös leik­ki­mö­kin, jos­sa lei­kin – ja lä­hi­met­sän ja jär­ven­ran­nan. Tun­sin myös, et­tä lap­suu­de­nys­tä­vän koti naa­pu­ris­sa oli ko­ti­ni: sin­ne saa­toin men­nä ovea kol­kut­ta­mat­ta. Vä­hi­tel­len oma re­vii­ri laa­je­ni, ja olin ko­to­na­ni myös lenk­ki­po­lul­la ja ky­län­rai­til­la.

Kun nuo­re­na muu­tin en­sim­mäi­seen omaan asun­too­ni, pak­ka­sin sän­gyn, kol­me pah­vi­laa­tik­koa, kas­sil­li­sen vaat­tei­ta ja pol­ku­pyö­rän pa­ket­ti­au­toon. Mi­nul­la oli yk­si kämp­pis, jon­ka kans­sa ja­oim­me kak­si­on. Tyh­jyyt­tä kai­ku­vas­ta huo­nees­ta tuli koti. Tun­sin ko­dik­se­ni myös lä­hiym­pä­ris­tön: hau­taus­maan, ka­dut, ran­ta­kal­li­ot, bus­sit ja ra­ti­kat.

Pian pak­ka­sin omai­suu­te­ni taas ba­naa­ni­laa­ti­koi­hin. Ne ja kol­hiin­tu­neet huo­ne­ka­lu­ni ah­doin ys­tä­vie­ni avus­tuk­sel­la 2,5-ne­li­öi­seen va­ras­to­kop­piin. Kah­teen mat­ka­lauk­kuun sul­loin vält­tä­mät­tö­mi­nä pi­tä­mä­ni asi­at – muun mu­as­sa virk­kuu­kou­kun. Me­nin len­to­ken­täl­le ja as­tuin len­to­ko­nee­seen, joka vei mi­nut vie­raal­le maal­le. Fyy­si­ses­ti mu­ka­na­ni kan­noin vain noi­ta kah­ta mat­ka­lauk­kua, mut­ta ys­tä­vät jäi­vät sy­dä­mee­ni.

Seu­raa­va­na aa­mu­na pää­sin uu­teen asun­too­ni. Jär­jes­te­lin huo­ne­ka­lut ja muut ta­va­rat mie­le­ni mu­kai­ses­ti. Ri­pus­tin mu­kaan ot­ta­ma­ni pa­nee­li­ver­hot olo­huo­nee­seen. Asun­nos­ta tuli ko­ti­ni, mut­ta myös be­to­ni­lä­hi­ön ra­pis­tu­van ker­ros­ta­lon uu­me­nis­ta löy­tyi koti: Ha­ta­ran käy­tä­vän pääs­sä asui läm­min­sy­dä­mi­nen van­hus. Hä­nen kans­saan ei ol­lut yh­teis­tä kiel­tä, mut­ta sy­dä­men us­ko yh­dis­ti. Myös puis­tot oli­vat ko­ti­ni, puis­ton penk­ki ja joen li­kai­nen ran­ta­pen­ger oli­vat ko­ti­ni. Me­ren ran­nal­la eri­tyi­ses­ti tun­sin ole­va­ni ko­to­na. Van­han kau­pun­gin ka­pe­at ku­jat il­ta­hä­mä­ris­sä oli­vat ko­ti­ni – eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun lu­mi­sa­de oli aja­nut muut ih­mi­set sei­nien si­sä­puo­lel­le.

Mo­nen­lai­set muut pai­kat ja mai­se­mat ovat elä­mä­ni var­rel­la tar­jon­neet mi­nul­le ko­din läm­pöä ja suo­jaa. Suo­mes­sa ja su­vi­seu­rois­sa käy­des­sä­ni oma telt­ta on ol­lut ko­ti­ni. Koti on myös löy­ty­nyt vuo­ren har­jan­teen ka­pe­al­ta po­lul­ta ja Suo­men­lin­nan ka­rul­ta saa­rel­ta. Olo on voi­nut tun­tua ko­dik­kaal­ta yh­tä hy­vin suur­kau­pun­gin vi­li­näs­sä kuin hil­jai­ses­sa ja lin­nun­lau­lul­la ko­ris­tel­lus­sa met­säs­sä­kin. Ko­ti­ni oli het­ken myös pie­nen pie­ni vuok­ra-au­to, jos­sa nu­kut­tiin, teh­tiin aa­mu­pe­sut ka­nis­te­ri­ve­del­lä, syö­tiin ret­ki­keit­ti­mel­lä ko­kat­tua il­lal­lis­ta kaa­to­sa­tees­sa.

Sen­kin olen huo­man­nut, et­tä jos jo­hon­kin paik­kaan en ko­tiu­du, yri­tän pi­kai­ses­ti vaih­taa paik­kaa. Fir­man pik­ku­jou­lu­jen il­lal­li­sel­ta läh­din vii­meis­tä suu­pa­laa nie­les­kel­len, en ol­lut ko­to­na­ni.

Huo­maan, et­tä ko­ti­ni ei ole ol­lut py­sy­väs­ti mis­sään. Ja kun ko­dis­ta on pois­sa, se ei koh­ta enää tun­nu­kaan ko­dil­ta. Koen, et­tä olen vie­raa­na yh­tä­lail­la lap­suu­den­ko­dis­sa­ni kuin en­ti­sis­sä ko­ti­kau­pun­geis­sa­ni. Mi­kään paik­ka ei pysy sa­man­lai­se­na läh­tö­ni jäl­keen. En pysy mi­nä­kään ja sik­si läh­den yhä uu­del­leen ja uu­del­leen.

Ko­ti­sii­o­ni­kin on mat­kan var­rel­la usein vaih­tu­nut. Lap­suu­den ko­ti­sii­o­nin seu­rois­sa käy­des­sä­ni tun­nen ole­va­ni siel­lä vie­raa­na. Pie­nes­tä ja pis­kui­ses­ta maa­lais­sii­o­nis­ta ko­tiu­duin hy­vin Hel­sin­gin suu­reen sii­o­niin. Opin tun­te­maan ta­lon mo­nen­lai­set käy­tä­vät, toi­min­ta­ta­vat sekä run­saas­ti eri ikäi­siä ja eri­lai­sia ih­mi­siä. Ko­ti­sii­o­ni ei ole enää siel­lä­kään.

Mut­ta on­nek­si ra­vit­se­vaa Ju­ma­lan sa­naa on mah­dol­lis­ta kuul­la, vaik­ka oli­si ko­to­na kaik­ki­al­la ja ei mis­sään. Oi­ke­as­taan koti on siel­lä, mis­sä on yk­si­kin ih­mi­nen, jo­hon voin no­ja­ta ja pyy­tää evan­ke­liu­mia. Siel­lä, mis­sä saan ol­la heik­ko ja it­keä kes­kel­lä seu­ra­kan­saa pos­ket mär­ki­nä. Voin ol­la ko­to­na myös vir­tu­aa­liyh­teyk­sien kaut­ta, kun saan pu­he­li­mes­sa pyy­tää ja an­taa an­teek­si.

Voin kan­taa ko­tia sy­dä­mes­sä­ni – tai ikä­vöi­dä sin­ne jat­ku­vas­ti. Tai­vaal­li­ses­ta koti-ikä­väs­tä en ha­lua luo­pua, vaik­ka ar­jen kes­kel­lä on het­kiä, jol­loin tuo­ta ikä­vää ei juu­ri huo­maa.

Rii­na Ves­te­ri­nen

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
9.5.2021

Jee­sus sa­noo: "Pyy­tä­kää, niin teil­le an­ne­taan. Et­si­kää, niin te löy­dät­te. Kol­kut­ta­kaa, niin teil­le ava­taan. Sil­lä pyy­tä­vä saa, et­si­jä löy­tää, ja jo­kai­sel­le, joka kol­kut­taa, ava­taan." Luuk. 11:9-10

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies