JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190825060000

Opis­to. Tuos­ta rak­kaak­si tul­lees­ta sa­nas­ta nou­see mie­leen vii­me tal­vi. Sain viet­tää vuo­den kris­til­li­ses­sä kan­sa­no­pis­tos­sa. Koti ja tur­va­paik­ka. Niin ajat­te­lin pi­mei­nä tal­vi-il­toi­na kä­vel­les­sä­ni tu­tuk­si tul­lut­ta ran­ta­tie­tä, jos­ta näki läm­pöä huo­ku­van pää­ra­ken­nuk­sen ja käm­pät. Niin ajat­te­lin, kun va­paa­vii­kon­lo­pun tul­len kä­vin ko­ti­paik­ka­kun­ta­ni suu­res­sa mar­ke­tis­sa. Kuin oli­si eri maa­il­maan tul­lut.

Opis­toa aja­tel­les­sa sy­dän läi­käh­tää. Nau­ru kup­lii si­säl­lä­ni, ja voin näh­dä edes­sä­ni ne kym­me­net nau­ra­vat kas­vot. Mie­les­sä­ni väl­käh­tää muis­to­ja. Het­ki ruo­ka­las­ta, kun pyö­re­än pöy­dän ää­res­sä on kol­me ker­taa enem­män ih­mi­siä kuin sii­hen so­pi­si. Het­ki au­las­ta, jos­sa on suu­ri jouk­ko lau­la­mas­sa. Het­ki seu­ra­mat­kal­ta, kun po­ru­kal­la kä­vel­lään rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le. Et­tä näin moni ikäi­se­ni us­koo sa­mal­la ta­val­la kuin minä!

Sa­maan ai­kaan si­sin­tä­ni myös kai­her­taa. Kai­her­taa ne muis­tot, kun tun­tui yk­si­näi­sel­tä. Tun­tee sen pääl­le kaa­tu­van vä­sy­myk­sen. Tun­tee ne ko­ti­maa­nan­tait, kun oli­si pi­tä­nyt pa­ka­ta opis­tol­le, mut­ta oli­si ha­lun­nut vain it­keä, kun ei oli­si jak­sa­nut aja­tel­la koko läh­töä. Kun tun­tui ylit­se­pää­se­mät­tö­mäl­tä ol­la seu­raa­vat kym­me­nen päi­vää so­si­aa­li­nen. Kai­her­taa ne muis­tot, kun miet­ti, et­tä on­ko täs­sä mi­tään jär­keä. Kun us­ko oli ko­e­tuk­sel­la.

Sy­dän läi­käh­tää taas on­nes­ta, kun muis­taa mitä huo­nois­ta het­kis­tä seu­ra­si. Sai tun­tea ys­tä­vän siu­naa­van kä­den olal­la, sai pur­kaa si­sin­tä. Sai huo­ma­ta, et­tä mi­nus­ta­kin vä­li­te­tään, enem­män kuin iki­nä osa­sin ku­vi­tel­la. Sai kes­kus­tel­la us­kos­ta ja elä­mäs­tä opet­ta­jien kans­sa. Sai kuul­la joka aa­mu, heti he­rät­ty­ään, et­tä mi­nä­kin saan us­koa. Jak­soi taas luot­taa.

Tut­tu sa­non­ta opis­ton käy­neel­tä: us­ko oma­koh­tais­tui. Se piti koh­dal­la­ni paik­kaan­sa ai­van täy­del­li­ses­ti. Se, et­tä sai joka aa­mu kuul­la evan­ke­liu­mia, lau­laa Sii­o­nin lau­lu­ja ja vir­siä, käy­dä seu­rois­sa ys­tä­vien kans­sa ja kes­kus­tel­la us­kos­ta, an­toi val­ta­vas­ti. Nuo­ruus­vuo­sien suur­ten myl­ler­rys­ten jäl­keen oli enem­män kuin tar­peel­lis­ta saa­da elää kes­kel­lä us­ko­vais­ten jouk­koa, lin­tu­ko­dos­sa. Ei us­ko­mi­nen ol­lut it­ses­tään­sel­vyys opis­tos­sa­kaan, mut­ta se tun­tui pal­jon hel­pom­mal­ta.

Mie­les­sä käy­vät vä­hän vä­liä vii­mei­set het­ket opis­tos­sa. Miet­tii, osa­sin­ko naut­tia tar­peek­si? Otin­ko opis­tos­ta kai­ken mah­dol­li­sen ir­ti? Min­kä­lai­sen ku­van jä­tin toi­sil­le it­ses­tä­ni? Käy mie­les­sä, olin­ko nolo, kun tein näin; olin­ko lii­an in­no­kas, kun tein noin. Olo tun­tuu hie­man ah­dis­tu­neel­ta. Oli­ko opis­to­vuo­si oi­ke­as­ti niin hyvä kuin se tun­tui ja tun­tuu yhä?

Tun­tui kuin vii­mei­nen viik­ko oli­si tul­lut het­kes­sä. Oli­kin yh­täk­kiä vii­mei­set het­ket naut­tia tois­tem­me seu­ras­ta. Yh­teis­tä te­ke­mis­tä, il­lat tek­ni­sen ti­las­sa, kun työt piti vii­meis­tel­lä, pal­jon muis­te­loi­ta. Vii­mei­sen il­lan au­la­het­ki mel­kein koko opis­to­jou­kon voi­min. Yh­tei­siä muis­to­ja, nau­rua, vä­hän kyy­ne­liä ja sy­dä­mes­tä nou­se­vaa lau­lua.

Muis­tuu mie­leen eri kes­kus­te­luis­ta nous­sei­ta sa­man­kal­tai­sia aja­tuk­sia kuin it­sel­lä­kin. "Opis­to­vuo­si oli kas­vat­ta­va, an­toi­sa, rank­ka ja juu­ri so­pi­va tä­hän het­keen. Hyvä kun lop­puu, tämä oli hy­vän pi­tui­nen ai­ka. Elä­mä jat­kuu opis­ton­kin jäl­keen." Ja niin on jat­ku­nut­kin. Vies­tit opis­to­ryh­mäs­sä, ilah­tu­neet koh­taa­mi­set niin tois­ten opis­to­lais­ten kuin hen­ki­lö­kun­nan­kin kans­sa, nau­ra­vai­nen opis­to­ta­paa­mi­nen Su­vi­seu­rois­sa.

Vuo­si sit­ten se al­koi. Tä­hä­nas­ti­sen elä­mä­ni haus­kin, vä­sy­nein, kas­vat­ta­vin ja an­toi­sin vuo­si. Se oli pa­ras vuo­si juu­ri sii­hen het­keen.

"Kirk­kaat rie­mun ää­net soi­vat,

tä­nään sy­dä­mes­sä­ni.

Muis­tot kii­tos­mie­len toi­vat,

sii­tä kii­tän nöy­räs­ti." VK 470:1

Ni­mi­merk­ki

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Opis­toil­le su­kua

25.2.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys