JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Jahtikamppeet esille

12.8.2017 11.25

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170812112500

Mo­nis­sa suo­ma­lais­ko­deis­sa 20. päi­vä elo­kuu­ta on odo­tet­tu ja jän­ni­tet­ty päi­vä. Näin myös meil­lä. Odo­tus­tun­nel­mat nou­se­vat pik­ku­hil­jaa. Sor­san­met­säs­tyk­sen aloi­tus­päi­vää edel­tä­vä­nä yö­nä jah­ti­ve­ri kuo­huu niin, et­tei­vät in­nok­kaim­mat mal­ta nuk­kua lai­sin­kaan.

Ai­kai­nen he­rä­tys ei tun­nu yh­tä vai­ke­al­ta kuin työ- tai kou­lu­aa­mu­na. Aa­mu­pa­la­pöy­däs­sä odo­tus­tun­nel­mat ovat kor­ke­am­mal­la kuin sor­sat il­ta­len­non ai­kaan. Ker­ra­taan vie­lä, on­ko kaik­ki re­pus­sa: vesi, kah­vi, mai­to­pul­lo, pus­si­keit­to, lei­vät ja mak­ka­rat? Suk­laa­ta hä­tä­va­rak­si, jos ener­gia mei­naa al­kaa lop­pu­maan.

Met­säs­tys­kamp­peis­ta pel­mah­taa tut­tu ha­ju­jen se­ka­mels­ka: hien, aseen, koi­ran ja met­sän haju. Koi­ril­le kamp­peet ovat sel­vä merk­ki: nyt men­nään! Nou­ta­ja­koi­ran elä­mäs­sä ei var­mas­ti ole mi­tään au­voi­sem­paa kuin jy­säyk­sen jäl­keen kuul­tu isän­nän jän­nit­ty­nyt käs­ky: ”Nou­da!” Tai no, on eh­kä sit­ten­kin: ruo­ka.

Olen ol­lut pari ker­taa mu­ka­na met­säl­lä, ka­na­lin­tu­jah­dis­sa. Hom­ma on sekä tyl­sää pas­sis­sa­o­loa et­tä hir­vit­tä­vän jän­nit­tä­viä, no­pei­ta ti­lan­tei­ta. Pa­ras­ta koko tou­hus­sa on ym­pä­ril­lä ole­va luon­to, koh­mei­nen suo ja aa­mu-us­va. Ja mik­sei­vät ne kah­vi ja suk­laa­kin.

Tu­lim­me suol­le ai­kai­sin, en­nen au­rin­gon­nou­sua. Tee­ren­ku­vat ase­tel­tiin hou­kut­te­le­vas­ti maa­han ja suol­la kas­va­viin nä­rei­siin. Sit­ten et­sim­me so­pi­van, hie­man suo­jai­sen pai­kan suon reu­nal­ta ja jäim­me sii­hen pas­siin.

Pas­sin ai­ka­na, suon reu­nal­la is­tu­es­sam­me nau­roim­me hil­jaa koi­ral­le, joka vä­räh­te­li pie­nin vä­li­a­join kuin sai­raus­koh­tauk­sen kou­ris­sa. Koi­ran her­mot oli­vat ää­rim­mil­leen pin­got­tu­neet; ront­ti jän­nit­ti var­mas­ti enem­män kuin mie­he­ni ja minä.

Tun­nus­tan, et­tä eh­din ot­taa pas­sin ai­ka­na unet. Ne ka­ri­si­vat sii­ve­nis­kua no­pe­am­min, kun mies kuis­ka­si vie­res­tä: ”Nyt se tu­lee!” Eh­din näh­dä tee­ren pro­fii­lin tai­vaal­la en­nen kuin lau­kaus läh­ti. Koi­ra sai sa­man tien lu­van nou­taa, ei­kä men­nyt kau­aa, kun se tuli py­ris­te­le­vän lin­nun kans­sa ta­kai­sin. Mies lo­pet­ti lin­nun tus­kat ja suo­lis­ti sen.

Poi­kam­me ovat osoit­ta­neet suur­ta, jopa ra­sit­ta­van suur­ta kiin­nos­tus­ta met­säs­tys­tä koh­taan. Mie­he­ni ei tar­vit­se kos­kaan läh­teä yk­sin jah­tiin, el­lei hän kai­paa hil­jais­ta, yk­si­näis­tä reis­sua. Tus­kin hän pää­see töis­tä ko­tiin, kun tu­lee jo ky­sy­mys­tä met­säl­le läh­dös­tä.

Tun­tuu hy­väl­tä, et­tä lap­set läh­te­vät mie­lel­lään met­sään. Se­kin on mie­les­tä­ni hie­noa, et­tä he op­pi­vat hank­ki­maan ruo­kaa Suo­men suh­teel­li­sen puh­taas­ta luon­nos­ta. Isäl­le ja po­jil­le met­säs­tys­reis­sut ovat har­vi­nais­ta mies­ten­kes­keis­tä ai­kaa. Vaik­ka saa­lis­ta ei ai­na tu­le­kaan, reis­sus­ta voi jää­dä mon­ta unoh­tu­ma­ton­ta ja haus­kaa­kin muis­toa.

Las­ten kans­sa on tul­lut pu­het­ta myös met­säs­tyk­seen liit­ty­vis­tä nur­jis­ta puo­lis­ta ja lie­veil­mi­öis­tä. Eri­tyi­sen ikä­vää on sel­lai­nen met­säs­tys, jos­sa ei kun­ni­oi­te­ta luon­toa ei­kä saa­lis­ta. Lii­an vaa­ti­mat­to­mal­ta tun­tu­va saa­lis na­ka­taan met­sään mä­dän­ty­mään, sa­mal­la kun luon­toon hei­te­tään muu­ta­kin ros­kaa.

Nur­jien jut­tu­jen sar­jaan kuu­luu piit­taa­mat­to­muus la­kia koh­taan. Met­säs­tä­jäl­lä voi ol­la suu­ri kiu­saus am­pua alas rau­hoi­tet­tu hauk­ka, joka is­kee omien kyyh­kyn­ku­vien kimp­puun. Kur­jal­ta tun­tuu myös ah­neus; tur­ha tu­li­tus ti­lan­tees­sa, jos­sa saa­lis on mel­ko var­mas­ti lii­an kau­ka­na. Vas­tuul­li­nen met­säs­tä­jä pyr­kii var­mis­ta­maan, et­tei haa­va­koi­ta jää met­sään.

Eri­tyi­ses­ti nuo­ril­la met­säs­tä­jil­lä jah­ti­pol­te on kou­lu- ja työ­vii­kon päät­ty­es­sä niin kova, et­tä pelk­kä lau­an­tai­päi­vä ei tun­nu jah­tiin riit­tä­vän. Opas­tam­me omia lap­sia kui­ten­kin sii­hen, et­tä käy­täm­me py­hä­päi­vän mie­luum­min rau­hoit­tu­mi­seen, seu­roi­hin ja ky­läi­lyyn kuin met­säs­tyk­seen.

Lut­he­rin mu­kaan py­hä­päi­vä­nä on syy­tä teh­dä vain ne työt, jot­ka ”kris­til­li­nen rak­kaus ja vält­tä­mä­tön tar­ve vaa­ti­vat”. Voi­ko tätä oh­jet­ta so­vel­taa met­säs­tyk­seen? Jah­dis­sa ei toki ole enää ny­kyi­sin ky­sy­mys työn­te­os­ta vaan har­ras­tuk­ses­ta. Py­hä­nä lenk­keil­lään ja ui­daan – mikä ne erot­taa met­säs­tyk­ses­tä? Eh­kä met­säs­tys on täs­sä mie­les­sä rin­nas­tet­ta­vis­sa esi­mer­kik­si mar­jas­tuk­seen?

Tänä vuon­na sor­sa­jah­din aloi­tus­päi­vä osuu sun­nun­tail­le. Ai­hees­ta kes­kus­tel­laan var­maan mo­nes­sa per­hees­sä. Nuo­ren ja in­nok­kaan met­säs­tä­jän kans­sa on hyvä ol­la mal­til­li­nen ja an­taa hä­nen ker­toa oma tun­te­muk­sen­sa met­säl­le me­nos­ta. Hy­vin luul­ta­vaa on, et­tä enin jah­ti-in­to ta­saan­tuu vuo­sien mit­taan. Sa­mal­la kart­tuu ym­mär­rys­tä sii­tä, mikä on elä­mäs­sä tär­ke­ää, ja mikä on ren­tout­ta­van ja rau­hal­li­sen py­hä­päi­vän mer­ki­tys.

Kat­ri Iso­pah­ka­la

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Kolme ihmettä pyörämatkalla Suviksiin

5.7.2024 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Veljeni, väsymätön talkoomies

29.6.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokiokuvia suviseuroista

27.6.2024 8.30
Päivämiehen Vierasblogi

Kuormittuneenakin seuroihin?

2.5.2024 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Pääsiäisen mietteitä

6.4.2024 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Arkirytmistä rakentuu kodin tunne myös ulkomailla

2.4.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyyttä ja ystävyyttä

14.2.2024 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Miltä joulun pitäisi tuntua?

23.12.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kerjäläinen koskettaa

12.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Sen liekkiin anna kirkkaus ja tulta elävää"

7.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Lahja

3.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ovatko seurat sinulle tärkeät?

22.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sankariainesta

12.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tässä joukossa haluan kulkea

22.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sateenkaareen sisältyy lupaus, mutta ei lupaa syntiin

17.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vain vastaanotettu apu auttaa

4.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Nuoren viesti ystävälleen: "Toivon, että pääsisit eroon syntielämästä ja pysyisit uskomassa"

27.9.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kahvilla

20.7.2023 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Kasvissyöjänä Suviseuroissa

15.7.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Keskikesän kohokohta etänä

5.7.2023 10.05
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisenä ja toisten ympäröimänä uskovaisten enkelsaatossa – kaikki samalla matkalla

5.5.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olemme matkalla valoa kohti

1.4.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän huolikorjaamo

17.2.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matka Keniaan

9.1.2023 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulumuistoja lapsuudesta

26.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Koulun joulu

22.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulurauhan julistus, enkelten laulun jälkikaikua

12.12.2022 8.15
Päivämiehen Vierasblogi

Mummolan haju

11.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki rakkaamme ovat lahjaasi

5.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Huomenta kanat!”

22.10.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut”

31.8.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Tuli haluni kirjoittaa"

11.8.2022 9.40
Päivämiehen Vierasblogi

Ensimmäiset Suviseurat yksin

6.8.2022 7.30
Päivämiehen Vierasblogi

"Rakas Taivaan Isä, varjele meidät kaikki uskomassa" – Rippikoulun leiriohjaajan ajatuksia

14.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vievätkö valintani lähemmäksi Jumalaa vai kauemmas Jumalasta?

7.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksin uskovaisten nuorten keskellä

8.6.2022 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matkalta löytyy kaikki tarvittava

27.3.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Jaksanko luottaa?

9.3.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsemme tässä ajassa lähimmäisenrakkautta

2.2.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Soit, Herra, lapsen meidän perheeseemme"

7.1.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Paimenet pelaavat puhelimilla ja enkeli seilaa somessa

22.12.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Valoja pimeässä

2.10.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen mutta täydellinen

30.6.2021 9.15
Päivämiehen Vierasblogi

Sisäinen lapsi ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoitava taide

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haavojen hoitoa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Arvokas omana itsenäni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pilvinen päivä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymättömästä näkyväksi

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämppäkaverina metsäeläkeläinen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ongella ei ole ongelmia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Lohdutus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään pornoriippuvaisen tarina

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Pysähdytään myös hymyjen kohdalle

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Rasismia uskovaisten keskellä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts during coronavirus quarantine in the United States – Koronaviruskaranteenin aikaisia ajatuksia Yhdysvalloista

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä – Sananlaskuja ja karanteenia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kulje yksin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huolenpito auttaa epävarmuuden keskellä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu, tulethan

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tunnetaitoja vuorovaikutukseen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Joulutähdet

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kanssa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Johdatuksessa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyys suuren joukon keskellä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymätön vaiva

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Oletko raskaana, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Terveyshaasteet matkakumppanina

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Vaellusreissulla Itävallan Alpeilla

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuosi sitten se alkoi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sosiaalisuuden liika-annostusta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Turvapaikkana Jumalan valtakunta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Terveisiä Monticellon suviseuroista!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Havaintoja Suviseuroista

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sinkkuna Suviseuroissa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liikkuva lomakoti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikävä toista ihmistä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tunnet olevasi?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Alvar löysi turvan kirjassa Minne Taivaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuroja ja saattajia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voimavarahetkiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luopumisen varjo, Jumalan lohdutus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen opiskelija – tavallinen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suurissa pienissä seuroissa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kymmenen vuotta armosta uskomassa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Arvostamalla vai arvostelemalla

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avaimet

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Lasteni kokemukset tekivät surulliseksi

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Perheilyä kesän suurissa seuroissa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Jumalan terve ja tervetuloa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lintu sineen taivaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuramuistoja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syntymäpäivälahja vaimolleni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elämän uutta merkitystä etsimässä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsen muita ihmisiä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ystäväksi kaukaa tulleelle lapselle?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän lahja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Savea muovaamassa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sanoja sinulle ja itselleni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kulttuurien eroja ja elämyksiä pohjolan hiljaisuudessa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Imetysdementiaako?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen maalari

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyttäämistä vai välittämistä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sairastuimme hometalossa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luonto lähellä sydäntä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki on ilon puolella

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Jumala tietää kipuni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Puhutaanko uskonasioista?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Kodikas joululeiri Tampereella

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sairaalareissuja, uupumusta ja armollisuutta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Luterilaisuus kulttuurissamme

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuhlaajapojan kotiinpaluu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Keskenmenosta jäi haikeus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yksin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Aikaa kuuntelemiselle

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Arkiuskoa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt kohti taivasta katselen

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Jumala pysäytti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun minulla on kylmä, sen sydän säteilee lämpöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Turvana ystävät ja ikiaikojen Jumala

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoitit minulle askeleet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luomista ja jalostamista

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vakka kantensa valitsi

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elämäni ei ole pelkkää etsimistä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tallin ovi on vielä auki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huomispäivää tunne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kaikesta tarvitse huolehtia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu Afrikassa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Kotini taivaassa ihana on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Kohti aurinkoa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Miksi minä jaksan?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tiedättekö sen kodin?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kaksitoista suuta ja kaksikymmentäneljä korvaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pieni poika ja hänen isänsä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kenenkään äiti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Radiokesäseurat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pienen pojan suviseurapainajainen

24.6.2015 6.30
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys