JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160521070400

On se ih­meel­lis­tä, mi­ten ih­mi­sen tiet on suun­ni­tel­tu niin, et­tä mut­kan ta­ka­na tu­lee ta­sai­nen suo­ra ja ko­van nou­sun jäl­keen saa va­paut­ta­van las­kun. Tätä minä olen vii­me ai­koi­na poh­ti­nut pal­jon­kin. Ja eten­kin sitä, et­tä mat­kan kään­tei­siin on usein il­mes­ty­nyt so­pi­va saat­ta­ja, ys­tä­vä.

Kun ajat­te­lee elä­män­kaar­ta yleen­sä­kin, kai­ken ta­ka­na on ai­na tur­va­na iki­ai­ko­jen Ju­ma­la. Aja­tel­kaa­pa tuo­ta sa­naa: iki­ai­ko­jen. On­ko meil­lä mi­tään hä­tää, kun muis­tam­me, et­tä iki­ai­ko­jen Ju­ma­la pi­tää meis­tä huo­len?

Vaik­ka Ju­ma­la on tur­vam­me, kai­paam­me sil­ti­kin ajal­li­seen mat­kaan saat­ta­jia. On elä­män­vai­hei­ta, jois­sa nii­den tar­ve on vä­häi­sem­pi, mut­ta on myös vai­hei­ta, jois­sa nii­den mer­ki­tys on niin il­mei­nen, et­tä tus­kin sel­vi­äi­si il­man. Näi­den tar­pei­den ja ei-tar­pei­den li­säk­si jos­kus tu­lee ti­lan­tei­ta, jois­sa epäi­lee, on­ko mi­nul­la ys­tä­viä ol­len­kaan.

Kun ajat­te­len elä­mää taak­se­päin, näen elä­mä­ni läpi kul­ke­neen jat­ku­mon: lap­suu­de­nys­tä­vät, nuo­ruu­den laa­jan tut­ta­va­pii­rin, si­sa­ruk­set, puo­li­son tuo­man per­heen, äi­tiys­tä­vät, työ­ka­ve­rit, us­ko­nys­tä­vät... Nämä ovat sel­lai­sia ku­mu­la­tii­vi­sia asi­oi­ta: pää­sään­töi­ses­ti ys­tä­vät py­sy­vät ja eri­lai­set elä­män­ti­lan­teet tuo­vat hei­tä li­sää.

Jos ajat­te­len lap­suu­den- ja nuo­ruu­de­nys­tä­vi­ä­ni, ih­met­te­len ai­na sitä, et­tä vaik­ka vii­mei­ses­tä ta­paa­mi­ses­tam­me saat­taa ol­la puo­li­kin vuot­ta, jut­tu jat­kuu yh­tä vai­vat­to­mas­ti kuin en­nen. Ja kun ajat­te­len hei­dän jäl­keen­sä saa­mi­a­ni ys­tä­viä, ei­vät he ole yh­tään vä­hen­tä­neet näi­den ys­tä­vyyk­sien pai­no­ar­voa.

Nuo­ruu­des­sa ta­pa­sin tu­le­van puo­li­so­ni. Kun us­koom­me poh­jau­tu­en ajat­te­lim­me, et­tä seu­rus­te­lu joh­taa avi­o­liit­toon, sen ys­tä­vyy­den mer­ki­tys oli val­ta­va. Se oli niin kal­li­sar­voi­nen, et­tä mui­den ys­tä­vyys­suh­tei­den hoi­to jäi ai­na­kin mi­nul­la lii­an vä­häl­le sii­nä vai­hees­sa. On­nek­si muut ys­tä­vät ovat ol­leet ar­mol­li­sia!

Tä­män ys­tä­vyy­den mer­ki­tys­tä voi­sin ava­ta yh­del­lä esi­mer­kil­lä. Kun me­nim­me nai­mi­siin mie­he­ni kans­sa, mi­nua suo­ras­taan ah­dis­ti se aja­tus, et­ten hän­tä enää tai­vaas­sa tun­ti­si. Ajat­te­lin sil­loin, et­tä ei­hän sii­tä mi­tään tu­li­si. Nyt tun­tei­den vä­hän ta­saan­nut­tua ajat­te­len, et­tä eh­kä sii­tä­kin sel­vi­äi­si. Ei­kä se ihan kyn­nys­ky­sy­mys ole ol­lut­kaan, ja nyt vä­lil­lä kai­ho­ten­kin muis­te­len ai­ko­ja, jol­loin puo­li­son työ­päi­vä tun­tui niin pit­käl­tä, et­ten mei­nan­nut sel­vi­tä.

Ys­tä­vyys muut­taa mo­nes­ti muo­to­aan. Kun olin las­ten kans­sa ko­to­na, mi­nul­la oli äi­tiys­tä­viä. Muis­tan ajan, kun yh­den ys­tä­vä­ni kans­sa is­tuim­me ja pa­ran­sim­me pot­tu­kat­ti­lan kie­hu­es­sa maa­il­maa. Tämä ys­tä­vyys oli sel­lai­nen, et­tä se oli elä­män­muu­tok­sis­sa – opis­ke­lu­jen ja työ­e­lä­mään su­kel­ta­mi­sen ajan – jos­sa­kin unoh­duk­sis­sa. Voi mi­ten mu­ka­vaa oli­kaan, kun ihan vas­ta saim­me tyt­tä­re­ni, hei­dän kum­mi­tyt­tön­sä, kans­sa kut­sun bruns­sil­le. Ei­hän se ys­tä­vä­kal­lis siel­tä ol­lut mi­hin­kään hä­vin­nyt!

Olen ol­lut mo­nes­sa työ­yh­tei­sös­sä mu­ka­na. Eri­lais­ta pei­laus­pin­taa omaan elä­mään saa sel­lai­sil­ta ys­tä­vil­tä, joi­den us­ko on eri­lais­ta tai jot­ka ei­vät us­ko Ju­ma­laan ol­len­kaan. Heis­tä­kin olen ol­lut kii­tol­li­nen: kun saa sy­väl­li­sen kes­kus­te­lun jäl­keen to­de­ta yh­des­sä, et­tä olem­me me eri­lai­sia – ja sil­ti ys­tä­vyys jat­kuu. Eh­kä loh­dut­ta­vin muis­to on yh­des­tä eri lail­la us­ko­vas­ta ys­tä­väs­tä, jol­le jos­ta­kin ih­meen syys­tä aloin ker­ran pur­ka­maan huo­nout­ta­ni. Sa­noin hä­nel­le, et­tä vä­lil­lä tun­tuu, et­tä mikä us­ko­vai­nen minä olen, kun olen niin kat­ke­ra ja täyn­nä pa­huut­ta. Ys­tä­vä­ni to­te­si, et­tä hän on ai­na aja­tel­lut, et­tä mi­nus­ta huo­kuu Ju­ma­lan rak­kaus ulos­päin­kin. Ajat­te­lin sil­loin, et­tä ei us­ko ole ih­mi­ses­tä, se on täy­sin Ju­ma­lan työ­tä.

Olen huo­man­nut, et­tä ys­tä­vyys ei ole iäs­tä kiin­ni. Mi­nul­la on rak­kai­ta ja kal­lii­ta ys­tä­viä, jot­ka ovat vuo­si­kym­me­niä mi­nua van­hem­pia. Mil­lais­ta elä­män­ko­ke­mus­ta minä heil­tä olen­kaan saa­nut! Kun koh­ta­sim­me yh­den elä­määm­me jär­kyt­tä­neis­tä ta­pah­tu­mis­ta, yk­si van­hem­mis­ta ys­tä­vis­tä­ni soit­ti ja sa­noi, et­tä ei hä­nel­lä ole mi­tään sa­not­ta­vaa. Sa­noi soit­ta­neen­sa vain, et­tä tie­dän, et­tä hän vä­lit­tää. Hän li­sä­si vie­lä, et­tä voin soit­taa hä­nel­le mil­loin ha­lu­an. Erään ker­ran hän tai­si vas­ta­ta pu­he­luu­ni kau­kaa ul­ko­mail­ta. Kau­his­tuin, mut­ta lin­jal­ta kuu­lui vain: Sirk­ka, minä vas­taan ai­na si­nun pu­he­luu­si, olin minä mis­sä ta­han­sa. Voi kun se läm­mit­ti ja loh­dut­ti – sil­loin, ja vie­lä­kin.

Toi­saal­ta olen myös saa­nut ys­tä­vys­tyä nuor­ten ih­mis­ten kans­sa, joi­den eri­lai­nen kat­san­to­kan­ta on tuo­nut eri­lais­ta nä­kö­kul­maa ja iloa elä­mään. Jo pel­käl­lä ole­mas­sa­o­lol­laan he ovat pi­ris­tä­neet mo­nia vii­kon­lop­pu­ja. Olen us­ko­ne­lä­mää­ni­kin saa­nut heil­tä niin kirk­kai­ta neu­vo­ja, et­tä sy­dän on pit­kään iloin­nut näis­tä koh­taa­mi­sis­ta. Iki­nä en unoh­da kum­mi­tyt­tö­ni kans­sa käy­ty­jä kes­kus­te­lu­ja, jois­sa olen mo­nes­ti saa­nut ol­la op­pi­laan pai­kal­la.

Elä­mäs­sä on ol­lut myös ai­ko­ja, jol­loin tun­tuu, et­tei ys­tä­viä ole ol­len­kaan. Muis­tan, kun sitä mie­hel­le­ni ker­ran su­rin ihan it­kuun as­ti. Mie­he­ni, tuo jär­ke­ni, to­te­si, et­tei­vät ys­tä­vät pysy pi­tä­mät­tä, vaik­ka niin mo­nes­ti väi­te­tään­kin. Olin ol­lut pit­kään sii­nä hen­ki­ses­sä kun­nos­sa, et­tei mi­nus­ta ol­lut huo­leh­ti­maan ys­tä­vyys­suh­teis­ta. Ja kun aloin kat­sel­la ym­pä­ril­le­ni, huo­ma­sin, et­tä myös mo­net ys­tä­vä­ni oli­vat ti­lan­teis­sa, jois­sa heil­lä ei riit­tä­nyt voi­ma­va­ro­ja kut­sua ky­lään tai mui­hin yh­tei­siin jut­tui­hin: oli va­ka­via sai­rauk­sia puo­li­soil­la ja lap­sil­la, opis­ke­lu­ja, iso­ja per­hei­tä.

Täl­lai­sis­sa­kin vai­heis­sa mi­nua on kan­net­tu: mi­nut oh­jat­tiin työ­yh­tei­söön, joka nyt on täyn­nä ys­tä­vi­ä­ni, muu­ta­ma ihan sy­dä­nys­tä­vä­kin. Mil­lais­ta iloa ja nau­rua olen­kaan saa­nut työ­yh­tei­sös­sä­ni ko­kea, pu­hu­mat­ta­kaan sii­tä hen­ki­ses­tä tu­es­ta, jota olen vai­kei­siin elä­män­ti­lan­tei­sii­ni saa­nut! Olen ko­ke­nut iki­ai­ko­jen Ju­ma­lan tur­vaa.

Sirk­ka Leh­to

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
9.5.2021

Jee­sus sa­noo: "Pyy­tä­kää, niin teil­le an­ne­taan. Et­si­kää, niin te löy­dät­te. Kol­kut­ta­kaa, niin teil­le ava­taan. Sil­lä pyy­tä­vä saa, et­si­jä löy­tää, ja jo­kai­sel­le, joka kol­kut­taa, ava­taan." Luuk. 11:9-10

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies