JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Turvana ystävät ja ikiaikojen Jumala

21.5.2016 7.04

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160521070400

On se ih­meel­lis­tä, mi­ten ih­mi­sen tiet on suun­ni­tel­tu niin, et­tä mut­kan ta­ka­na tu­lee ta­sai­nen suo­ra ja ko­van nou­sun jäl­keen saa va­paut­ta­van las­kun. Tätä minä olen vii­me ai­koi­na poh­ti­nut pal­jon­kin. Ja eten­kin sitä, et­tä mat­kan kään­tei­siin on usein il­mes­ty­nyt so­pi­va saat­ta­ja, ys­tä­vä.

Kun ajat­te­lee elä­män­kaar­ta yleen­sä­kin, kai­ken ta­ka­na on ai­na tur­va­na iki­ai­ko­jen Ju­ma­la. Aja­tel­kaa­pa tuo­ta sa­naa: iki­ai­ko­jen. On­ko meil­lä mi­tään hä­tää, kun muis­tam­me, et­tä iki­ai­ko­jen Ju­ma­la pi­tää meis­tä huo­len?

Vaik­ka Ju­ma­la on tur­vam­me, kai­paam­me sil­ti­kin ajal­li­seen mat­kaan saat­ta­jia. On elä­män­vai­hei­ta, jois­sa nii­den tar­ve on vä­häi­sem­pi, mut­ta on myös vai­hei­ta, jois­sa nii­den mer­ki­tys on niin il­mei­nen, et­tä tus­kin sel­vi­äi­si il­man. Näi­den tar­pei­den ja ei-tar­pei­den li­säk­si jos­kus tu­lee ti­lan­tei­ta, jois­sa epäi­lee, on­ko mi­nul­la ys­tä­viä ol­len­kaan.

Kun ajat­te­len elä­mää taak­se­päin, näen elä­mä­ni läpi kul­ke­neen jat­ku­mon: lap­suu­de­nys­tä­vät, nuo­ruu­den laa­jan tut­ta­va­pii­rin, si­sa­ruk­set, puo­li­son tuo­man per­heen, äi­tiys­tä­vät, työ­ka­ve­rit, us­ko­nys­tä­vät... Nämä ovat sel­lai­sia ku­mu­la­tii­vi­sia asi­oi­ta: pää­sään­töi­ses­ti ys­tä­vät py­sy­vät ja eri­lai­set elä­män­ti­lan­teet tuo­vat hei­tä li­sää.

Jos ajat­te­len lap­suu­den- ja nuo­ruu­de­nys­tä­vi­ä­ni, ih­met­te­len ai­na sitä, et­tä vaik­ka vii­mei­ses­tä ta­paa­mi­ses­tam­me saat­taa ol­la puo­li­kin vuot­ta, jut­tu jat­kuu yh­tä vai­vat­to­mas­ti kuin en­nen. Ja kun ajat­te­len hei­dän jäl­keen­sä saa­mi­a­ni ys­tä­viä, ei­vät he ole yh­tään vä­hen­tä­neet näi­den ys­tä­vyyk­sien pai­no­ar­voa.

Nuo­ruu­des­sa ta­pa­sin tu­le­van puo­li­so­ni. Kun us­koom­me poh­jau­tu­en ajat­te­lim­me, et­tä seu­rus­te­lu joh­taa avi­o­liit­toon, sen ys­tä­vyy­den mer­ki­tys oli val­ta­va. Se oli niin kal­li­sar­voi­nen, et­tä mui­den ys­tä­vyys­suh­tei­den hoi­to jäi ai­na­kin mi­nul­la lii­an vä­häl­le sii­nä vai­hees­sa. On­nek­si muut ys­tä­vät ovat ol­leet ar­mol­li­sia!

Tä­män ys­tä­vyy­den mer­ki­tys­tä voi­sin ava­ta yh­del­lä esi­mer­kil­lä. Kun me­nim­me nai­mi­siin mie­he­ni kans­sa, mi­nua suo­ras­taan ah­dis­ti se aja­tus, et­ten hän­tä enää tai­vaas­sa tun­ti­si. Ajat­te­lin sil­loin, et­tä ei­hän sii­tä mi­tään tu­li­si. Nyt tun­tei­den vä­hän ta­saan­nut­tua ajat­te­len, et­tä eh­kä sii­tä­kin sel­vi­äi­si. Ei­kä se ihan kyn­nys­ky­sy­mys ole ol­lut­kaan, ja nyt vä­lil­lä kai­ho­ten­kin muis­te­len ai­ko­ja, jol­loin puo­li­son työ­päi­vä tun­tui niin pit­käl­tä, et­ten mei­nan­nut sel­vi­tä.

Ys­tä­vyys muut­taa mo­nes­ti muo­to­aan. Kun olin las­ten kans­sa ko­to­na, mi­nul­la oli äi­tiys­tä­viä. Muis­tan ajan, kun yh­den ys­tä­vä­ni kans­sa is­tuim­me ja pa­ran­sim­me pot­tu­kat­ti­lan kie­hu­es­sa maa­il­maa. Tämä ys­tä­vyys oli sel­lai­nen, et­tä se oli elä­män­muu­tok­sis­sa – opis­ke­lu­jen ja työ­e­lä­mään su­kel­ta­mi­sen ajan – jos­sa­kin unoh­duk­sis­sa. Voi mi­ten mu­ka­vaa oli­kaan, kun ihan vas­ta saim­me tyt­tä­re­ni, hei­dän kum­mi­tyt­tön­sä, kans­sa kut­sun bruns­sil­le. Ei­hän se ys­tä­vä­kal­lis siel­tä ol­lut mi­hin­kään hä­vin­nyt!

Olen ol­lut mo­nes­sa työ­yh­tei­sös­sä mu­ka­na. Eri­lais­ta pei­laus­pin­taa omaan elä­mään saa sel­lai­sil­ta ys­tä­vil­tä, joi­den us­ko on eri­lais­ta tai jot­ka ei­vät us­ko Ju­ma­laan ol­len­kaan. Heis­tä­kin olen ol­lut kii­tol­li­nen: kun saa sy­väl­li­sen kes­kus­te­lun jäl­keen to­de­ta yh­des­sä, et­tä olem­me me eri­lai­sia – ja sil­ti ys­tä­vyys jat­kuu. Eh­kä loh­dut­ta­vin muis­to on yh­des­tä eri lail­la us­ko­vas­ta ys­tä­väs­tä, jol­le jos­ta­kin ih­meen syys­tä aloin ker­ran pur­ka­maan huo­nout­ta­ni. Sa­noin hä­nel­le, et­tä vä­lil­lä tun­tuu, et­tä mikä us­ko­vai­nen minä olen, kun olen niin kat­ke­ra ja täyn­nä pa­huut­ta. Ys­tä­vä­ni to­te­si, et­tä hän on ai­na aja­tel­lut, et­tä mi­nus­ta huo­kuu Ju­ma­lan rak­kaus ulos­päin­kin. Ajat­te­lin sil­loin, et­tä ei us­ko ole ih­mi­ses­tä, se on täy­sin Ju­ma­lan työ­tä.

Olen huo­man­nut, et­tä ys­tä­vyys ei ole iäs­tä kiin­ni. Mi­nul­la on rak­kai­ta ja kal­lii­ta ys­tä­viä, jot­ka ovat vuo­si­kym­me­niä mi­nua van­hem­pia. Mil­lais­ta elä­män­ko­ke­mus­ta minä heil­tä olen­kaan saa­nut! Kun koh­ta­sim­me yh­den elä­määm­me jär­kyt­tä­neis­tä ta­pah­tu­mis­ta, yk­si van­hem­mis­ta ys­tä­vis­tä­ni soit­ti ja sa­noi, et­tä ei hä­nel­lä ole mi­tään sa­not­ta­vaa. Sa­noi soit­ta­neen­sa vain, et­tä tie­dän, et­tä hän vä­lit­tää. Hän li­sä­si vie­lä, et­tä voin soit­taa hä­nel­le mil­loin ha­lu­an. Erään ker­ran hän tai­si vas­ta­ta pu­he­luu­ni kau­kaa ul­ko­mail­ta. Kau­his­tuin, mut­ta lin­jal­ta kuu­lui vain: Sirk­ka, minä vas­taan ai­na si­nun pu­he­luu­si, olin minä mis­sä ta­han­sa. Voi kun se läm­mit­ti ja loh­dut­ti – sil­loin, ja vie­lä­kin.

Toi­saal­ta olen myös saa­nut ys­tä­vys­tyä nuor­ten ih­mis­ten kans­sa, joi­den eri­lai­nen kat­san­to­kan­ta on tuo­nut eri­lais­ta nä­kö­kul­maa ja iloa elä­mään. Jo pel­käl­lä ole­mas­sa­o­lol­laan he ovat pi­ris­tä­neet mo­nia vii­kon­lop­pu­ja. Olen us­ko­ne­lä­mää­ni­kin saa­nut heil­tä niin kirk­kai­ta neu­vo­ja, et­tä sy­dän on pit­kään iloin­nut näis­tä koh­taa­mi­sis­ta. Iki­nä en unoh­da kum­mi­tyt­tö­ni kans­sa käy­ty­jä kes­kus­te­lu­ja, jois­sa olen mo­nes­ti saa­nut ol­la op­pi­laan pai­kal­la.

Elä­mäs­sä on ol­lut myös ai­ko­ja, jol­loin tun­tuu, et­tei ys­tä­viä ole ol­len­kaan. Muis­tan, kun sitä mie­hel­le­ni ker­ran su­rin ihan it­kuun as­ti. Mie­he­ni, tuo jär­ke­ni, to­te­si, et­tei­vät ys­tä­vät pysy pi­tä­mät­tä, vaik­ka niin mo­nes­ti väi­te­tään­kin. Olin ol­lut pit­kään sii­nä hen­ki­ses­sä kun­nos­sa, et­tei mi­nus­ta ol­lut huo­leh­ti­maan ys­tä­vyys­suh­teis­ta. Ja kun aloin kat­sel­la ym­pä­ril­le­ni, huo­ma­sin, et­tä myös mo­net ys­tä­vä­ni oli­vat ti­lan­teis­sa, jois­sa heil­lä ei riit­tä­nyt voi­ma­va­ro­ja kut­sua ky­lään tai mui­hin yh­tei­siin jut­tui­hin: oli va­ka­via sai­rauk­sia puo­li­soil­la ja lap­sil­la, opis­ke­lu­ja, iso­ja per­hei­tä.

Täl­lai­sis­sa­kin vai­heis­sa mi­nua on kan­net­tu: mi­nut oh­jat­tiin työ­yh­tei­söön, joka nyt on täyn­nä ys­tä­vi­ä­ni, muu­ta­ma ihan sy­dä­nys­tä­vä­kin. Mil­lais­ta iloa ja nau­rua olen­kaan saa­nut työ­yh­tei­sös­sä­ni ko­kea, pu­hu­mat­ta­kaan sii­tä hen­ki­ses­tä tu­es­ta, jota olen vai­kei­siin elä­män­ti­lan­tei­sii­ni saa­nut! Olen ko­ke­nut iki­ai­ko­jen Ju­ma­lan tur­vaa.

Sirk­ka Leh­to

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Nuoren viesti ystävälleen:

"Toivon, että pääsisit eroon syntielämästä ja pysyisit uskomassa"

27.9.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kahvilla

20.7.2023 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Kasvissyöjänä Suviseuroissa

15.7.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Keskikesän kohokohta etänä

5.7.2023 10.05
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisenä ja toisten ympäröimänä uskovaisten enkelsaatossa – kaikki samalla matkalla

5.5.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olemme matkalla valoa kohti

1.4.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän huolikorjaamo

17.2.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matka Keniaan

9.1.2023 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulumuistoja lapsuudesta

26.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Koulun joulu

22.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulurauhan julistus, enkelten laulun jälkikaikua

12.12.2022 8.15
Päivämiehen Vierasblogi

Mummolan haju

11.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki rakkaamme ovat lahjaasi

5.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Huomenta kanat!”

22.10.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut”

31.8.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Tuli haluni kirjoittaa"

11.8.2022 9.40
Päivämiehen Vierasblogi

Ensimmäiset Suviseurat yksin

6.8.2022 7.30
Päivämiehen Vierasblogi

"Rakas Taivaan Isä, varjele meidät kaikki uskomassa" – Rippikoulun leiriohjaajan ajatuksia

14.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vievätkö valintani lähemmäksi Jumalaa vai kauemmas Jumalasta?

7.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksin uskovaisten nuorten keskellä

8.6.2022 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matkalta löytyy kaikki tarvittava

27.3.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Jaksanko luottaa?

9.3.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsemme tässä ajassa lähimmäisenrakkautta

2.2.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Soit, Herra, lapsen meidän perheeseemme"

7.1.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Paimenet pelaavat puhelimilla ja enkeli seilaa somessa

22.12.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Valoja pimeässä

2.10.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen mutta täydellinen

30.6.2021 9.15
Päivämiehen Vierasblogi

Sisäinen lapsi ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoitava taide

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haavojen hoitoa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Arvokas omana itsenäni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pilvinen päivä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymättömästä näkyväksi

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämppäkaverina metsäeläkeläinen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ongella ei ole ongelmia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Lohdutus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään pornoriippuvaisen tarina

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Pysähdytään myös hymyjen kohdalle

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Rasismia uskovaisten keskellä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts during coronavirus quarantine in the United States – Koronaviruskaranteenin aikaisia ajatuksia Yhdysvalloista

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä – Sananlaskuja ja karanteenia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kulje yksin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huolenpito auttaa epävarmuuden keskellä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu, tulethan

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tunnetaitoja vuorovaikutukseen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Joulutähdet

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kanssa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Johdatuksessa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyys suuren joukon keskellä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymätön vaiva

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Oletko raskaana, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Terveyshaasteet matkakumppanina

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Vaellusreissulla Itävallan Alpeilla

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuosi sitten se alkoi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sosiaalisuuden liika-annostusta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Turvapaikkana Jumalan valtakunta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Terveisiä Monticellon suviseuroista!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Havaintoja Suviseuroista

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sinkkuna Suviseuroissa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liikkuva lomakoti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikävä toista ihmistä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tunnet olevasi?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Alvar löysi turvan kirjassa Minne Taivaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuroja ja saattajia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voimavarahetkiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luopumisen varjo, Jumalan lohdutus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen opiskelija – tavallinen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suurissa pienissä seuroissa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kymmenen vuotta armosta uskomassa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Arvostamalla vai arvostelemalla

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avaimet

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Lasteni kokemukset tekivät surulliseksi

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Perheilyä kesän suurissa seuroissa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Jumalan terve ja tervetuloa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lintu sineen taivaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuramuistoja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syntymäpäivälahja vaimolleni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elämän uutta merkitystä etsimässä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsen muita ihmisiä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ystäväksi kaukaa tulleelle lapselle?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän lahja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Savea muovaamassa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sanoja sinulle ja itselleni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kulttuurien eroja ja elämyksiä pohjolan hiljaisuudessa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Imetysdementiaako?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jahtikamppeet esille

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen maalari

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyttäämistä vai välittämistä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sairastuimme hometalossa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luonto lähellä sydäntä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki on ilon puolella

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Jumala tietää kipuni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Puhutaanko uskonasioista?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Kodikas joululeiri Tampereella

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sairaalareissuja, uupumusta ja armollisuutta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Luterilaisuus kulttuurissamme

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuhlaajapojan kotiinpaluu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Keskenmenosta jäi haikeus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yksin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Aikaa kuuntelemiselle

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Arkiuskoa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt kohti taivasta katselen

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Jumala pysäytti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun minulla on kylmä, sen sydän säteilee lämpöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoitit minulle askeleet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luomista ja jalostamista

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vakka kantensa valitsi

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elämäni ei ole pelkkää etsimistä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tallin ovi on vielä auki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huomispäivää tunne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kaikesta tarvitse huolehtia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu Afrikassa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Kotini taivaassa ihana on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Kohti aurinkoa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Miksi minä jaksan?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tiedättekö sen kodin?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kaksitoista suuta ja kaksikymmentäneljä korvaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pieni poika ja hänen isänsä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kenenkään äiti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Radiokesäseurat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pienen pojan suviseurapainajainen

24.6.2015 6.30
3.10.2023

Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi kuin pilven, sinun syntisi kuin pilviverhon. Palaa minun luokseni, minä olen lunastanut sinut vapaaksi. Jes. 44:22

Viikon kysymys