JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kämppäkaverina metsäeläkeläinen

9.12.2020 6.05

Juttua muokattu:

9.12. 13:27
2020120913273420201209060500

Lii­sa Huus­ko

Koko tuo syk­sy oli ol­lut eri­koi­nen. Il­ma­pii­ri pää­ni si­säl­lä oli le­vo­ton. Ti­lan­ne ei ol­lut huo­no, mut­ta nä­ky­mä eteen­päin oli su­mui­nen. Asuin sis­ko­ni kans­sa ker­ros­ta­lo­kak­si­os­sa. Päi­väl­lä sis­ko­ni oli töis­sä päi­vä­ko­dis­sa ja minä lää­nin­hal­li­tuk­ses­sa. Muu­ten elim­me ta­val­lis­ta nuor­ten us­ko­vais­ten elä­mää. Kä­vim­me seu­rois­sa ja il­ta­ky­lis­sä ja kut­suim­me vie­rai­ta asun­toom­me.

Jou­lun odo­tus al­koi elo­kuus­sa, kun opis­ke­li­jat saa­pui­vat kau­pun­kiin. Hei­dän jou­kos­saan oli nuo­ru­kai­nen, joka oli vuot­ta ai­kai­sem­min ker­to­nut ole­van­sa Kai­nuus­ta ja opis­ke­le­van­sa met­sä­a­laa. Olin näh­nyt hä­net en­sim­mäi­sen ker­ran rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tak­ka­huo­neen oven­pie­les­sä. Sii­tä al­koi tun­ne, joka ei ole an­ta­nut rau­haa 40 vuo­teen. Edel­lä ku­vat­tu­jen tun­te­mus­ten in­noit­ta­ma­na kir­joi­tan kah­des­ta isos­ta ta­pah­tu­mas­ta, jot­ka ovat muut­ta­neet elä­mää­ni 40 vuo­den vä­lein.

Syk­syn 1980 le­vot­to­muus joh­ti pit­kiin kä­ve­ly­lenk­kei­hin ja pit­kiin kes­kus­te­lui­hin. Met­sä­o­pis­ke­li­jan ai­ka­tau­lua ryt­mit­ti kou­lun lu­ku­kau­si. Lo­ka­kuus­sa oli syys­lo­ma. Ny­ky­ään syys­lo­mat kes­tä­vät vii­kon, mut­ta sil­loin ne oli­vat luul­ta­vas­ti pal­jon pi­dem­piä. Syys­lo­man jäl­keen oli Lii­san päi­vä. Sil­loin ei uu­ti­sis­sa pu­hut­tu Lii­sa-myrs­kys­tä, ku­ten tänä vuon­na. Lii­san liuk­kaat ja mie­len myrs­ky oli­vat kyl­lä to­ti­sin­ta tot­ta. Sain Lii­san päi­vä­nä pie­nen pus­sil­li­sen hiek­kaa ja ken­kä­lu­si­kan sen ri­pot­te­luun. Lenk­ki­ka­ve­ri­ni toi­voi, et­ten kaa­tui­si.

Vä­hi­tel­len kaik­ki al­koi­vat pu­hua jou­lus­ta. Mi­nä­kin otin jou­lun va­ro­vas­ti esil­le tä­män met­sä­o­pis­ke­li­jan kans­sa. Hän vas­ta­si vie­raal­la kie­lel­lä: ”Pi­täi­si­kö­hän mei­dän käy­dä vi­hil­lä en­nen jou­lua?” En ol­lut kos­kaan kuul­lut tuol­lais­ta sa­non­taa. Lä­hi­viik­ko­jen käy­tök­ses­tä saa­toin pää­tel­lä, et­tä mi­nua oli juu­ri ko­sit­tu. Luul­ta­vas­ti nuo­ru­kai­nen oli pu­hu­nut suun­ni­tel­mis­taan myös sis­kol­le­ni, sil­lä asun­toom­me oli il­mes­ty­nyt pah­vi­laa­ti­koi­ta ja sis­ko­ni sa­noi iloi­ses­ti: ”Minä voin muut­taa jo en­nen jou­lua.”

Jou­lu­kuun 20. päi­vä­nä 1980 mei­dät vi­hit­tiin tu­tul­la suo­men kie­lel­lä ja osak­keen ovi­kil­ven nimi vaih­tui. Pap­pi ja muut on­nit­te­li­jat pu­hui­vat kau­niis­ti ja epäi­le­mät­tä tar­koit­ti­vat kaik­kea hy­vää. Ku­kaan heis­tä ei to­sin sa­nal­la­kaan vii­tan­nut sii­hen, mi­ten pal­jon tah­to­mis­ta tar­vi­taan yh­tei­ses­sä elä­mäs­sä.

Kah­den vuo­den ku­lut­tua met­sä­o­pis­ke­li­jas­ta tuli met­sä­am­mat­ti­lai­nen, joka pys­tyi ha­ke­maan alan­sa töi­tä. Noi­hin ai­koi­hin työ­paik­ko­ja ja osoi­te­mah­dol­li­suuk­sia oli eri puo­lil­la Suo­mea. Lä­hes 40 vuot­ta tämä met­sä­am­mat­ti­lai­nen on kul­ke­nut töis­sä. Al­ku­vuo­si­na va­rus­tei­na oli kart­ta­lauk­ku, re­las­koop­pi, ku­mi­ken­gät ja eväät. Sil­loin alan am­mat­ti­lai­set te­ki­vät työ­tään met­säs­sä ei­kä ruo­ka­paik­ko­ja ol­lut jo­kai­sen met­sä­au­to­tien var­res­sa.

Työn te­ke­mi­nen muut­tui mo­nen loi­kan kaut­ta. Vii­mei­si­nä vuo­si­na met­sä­am­mat­ti­lai­sen mu­kaan on läh­te­nyt maas­to­mik­ro, Go­re­tex-ken­gät ja kän­nyk­kään koo­dat­tu lou­nas­se­te­li. Minä olen oman keit­ti­ön­pöy­tä­ni ää­res­tä seu­ran­nut val­ta­vaa muu­tos­ta suo­ma­lai­ses­sa met­sä­te­ol­li­suu­des­sa. Or­ga­ni­saa­ti­o­muu­tok­set, toi­mi­a­lu­een vaih­tu­mi­set ja tie­to­jär­jes­tel­mien ke­hit­ty­mi­nen on vain uu­del­leen ja uu­del­leen pi­tä­nyt hy­väk­syä osak­si työn ar­kea. So­peu­tu­mis­ta on vaa­ti­nut myös esi­mies­ten vaih­tu­mi­nen ja se, et­tä lo­pul­ta esi­mie­het ovat ol­leet omien poi­kien ikäi­siä.

Ajat­te­len, et­tä kut­su­mu­sam­mat­ti on ol­lut ar­vo­kas lah­ja työ­paik­ko­jen lu­ke­mat­to­mis­sa muu­tos­ti­lan­teis­sa. Li­säk­si ko­ke­muk­sen myö­tä met­sä­am­mat­ti­lai­nen on op­pi­nut luot­ta­maan sii­hen, et­tä kun teh­tä­vä­nä on hank­kia puu­ta met­säs­tä teh­taan por­til­le, niin sil­loin pi­tää hank­kia puu­ta met­säs­tä teh­taan por­til­le.

Ku­lu­nut 40 vuot­ta on ol­lut pit­kä ai­ka. Jot­kut väit­tä­vät, et­tä avi­o­lii­ton ar­ki ja työ­vuo­det me­ne­vät huo­maa­mat­ta. Minä en ajat­te­le niin. Kuu­kau­det ja vuo­det ovat tie­tys­ti vaih­tu­neet omal­la ryt­mil­lään ja tuo­neet elä­mään en­na­koi­ta­vuut­ta. Toi­saal­ta 40 vuot­ta on si­säl­tä­nyt yli 2000 kuu­kaut­ta ja pal­jon enem­män ar­ki­sia työ­päi­viä kuin py­hiä. Li­säk­si mo­net teh­tä­vät ovat vaa­ti­neet valp­paut­ta myös sun­nun­tai­sin. Meil­lä ol­lut 10 täh­ti­het­keä, jois­ta olem­me saa­neet luot­ta­mus­ta elä­män jat­ku­mi­seen. On ol­lut myös toi­sen­lai­sia ti­lan­tei­ta, jol­loin luot­ta­mus on hor­ju­nut. Nii­tä päi­viä, joi­ta vaih­tai­sin pois. Eräs nuo­ri ai­kui­nen on opet­ta­nut mi­nul­le, et­tä kaik­ki vai­ke­at­kin päi­vät on tar­vit­tu, jot­ta on voi­nut kas­vaa juu­ri täl­lai­sek­si. Se kuu­los­taa vii­saal­ta, vaik­ka ai­ka vai­ke­al­ta aja­tuk­sel­ta.

Suu­ria muu­tok­sia ja so­peu­tu­mi­sia on tie­tys­ti liit­ty­nyt ihan konk­reet­ti­siin muut­toi­hin. Vuo­sien var­rel­la ko­ti­paik­ka­kun­ta vaih­tui kah­des­ti met­sä­am­mat­ti­lai­sen työ­pai­kan ta­kia. Kah­des­ti osoi­te on vaih­tu­nut, kun keit­ti­ön ruo­ka­pöy­tään on pi­tä­nyt lait­taa jat­ko­pa­la.

Tä­män vuo­den jou­lu­kuus­sa muut­tuu taas pal­jon. Nyt tu­le­va muu­tos ei jän­ni­tä mi­nua sa­mal­la ta­val­la kuin 40 vuot­ta sit­ten. Osaan esi­mer­kik­si en­nus­taa, mitä en­sim­mäi­sen elä­ke­päi­vän aa­mu­na ta­pah­tuu.

Kun it­se he­rään, keit­ti­ön pöy­däl­lä ei ole met­sä­fir­man maas­to­mik­roa ei­kä avain­nip­pua. Tis­ki­pöy­däl­lä on ter­mos­pul­lo ja pa­kas­te­pus­sis­sa rin­ke­li ja kak­si so­ke­ri­pa­laa. Met­sä­e­lä­ke­läi­nen is­tuu kiik­ku­tuo­lis­sa. Hän tut­kii, toi­mii­ko kän­nyk­kään omal­la ni­mel­lä otet­tu liit­ty­mä yh­tä hy­vin kuin työ­nan­ta­jien liit­ty­mät ovat toi­mi­neet vuo­si­kym­me­net.

Osaan en­na­koi­da myös seu­raa­van pu­heen­vuo­ron il­man muis­ti­lap­pua: ”He­rä­sin ai­kai­sin ja kun ei nu­kut­ta­nut, niin ajat­te­lin nous­ta läm­mit­tä­mään. Kä­vin ha­ke­mas­sa Kar­ja­lai­sen, ja Ta­nu­kin oli jo pos­ti­laa­ti­kol­la. Ei se tain­nut muis­taa, et­tä mul­la on täm­möi­nen aa­mu. Kun ul­ko­na vä­hän val­ke­nee, minä käyn tuos­sa päi­vän nä­öl­lä tar­kas­ta­mas­sa myrs­ky­tu­ho­ja. Saa­tan sa­ha­ta muu­ta­man tan­kil­li­sen.”

Mi­tä­pä minä sii­hen sa­noi­sin?

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Kolme ihmettä pyörämatkalla Suviksiin

5.7.2024 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Veljeni, väsymätön talkoomies

29.6.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokiokuvia suviseuroista

27.6.2024 8.30
Päivämiehen Vierasblogi

Kuormittuneenakin seuroihin?

2.5.2024 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Pääsiäisen mietteitä

6.4.2024 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Arkirytmistä rakentuu kodin tunne myös ulkomailla

2.4.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyyttä ja ystävyyttä

14.2.2024 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Miltä joulun pitäisi tuntua?

23.12.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kerjäläinen koskettaa

12.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Sen liekkiin anna kirkkaus ja tulta elävää"

7.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Lahja

3.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ovatko seurat sinulle tärkeät?

22.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sankariainesta

12.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tässä joukossa haluan kulkea

22.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sateenkaareen sisältyy lupaus, mutta ei lupaa syntiin

17.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vain vastaanotettu apu auttaa

4.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Nuoren viesti ystävälleen: "Toivon, että pääsisit eroon syntielämästä ja pysyisit uskomassa"

27.9.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kahvilla

20.7.2023 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Kasvissyöjänä Suviseuroissa

15.7.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Keskikesän kohokohta etänä

5.7.2023 10.05
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisenä ja toisten ympäröimänä uskovaisten enkelsaatossa – kaikki samalla matkalla

5.5.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olemme matkalla valoa kohti

1.4.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän huolikorjaamo

17.2.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matka Keniaan

9.1.2023 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulumuistoja lapsuudesta

26.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Koulun joulu

22.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulurauhan julistus, enkelten laulun jälkikaikua

12.12.2022 8.15
Päivämiehen Vierasblogi

Mummolan haju

11.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki rakkaamme ovat lahjaasi

5.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Huomenta kanat!”

22.10.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut”

31.8.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Tuli haluni kirjoittaa"

11.8.2022 9.40
Päivämiehen Vierasblogi

Ensimmäiset Suviseurat yksin

6.8.2022 7.30
Päivämiehen Vierasblogi

"Rakas Taivaan Isä, varjele meidät kaikki uskomassa" – Rippikoulun leiriohjaajan ajatuksia

14.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vievätkö valintani lähemmäksi Jumalaa vai kauemmas Jumalasta?

7.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksin uskovaisten nuorten keskellä

8.6.2022 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matkalta löytyy kaikki tarvittava

27.3.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Jaksanko luottaa?

9.3.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsemme tässä ajassa lähimmäisenrakkautta

2.2.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Soit, Herra, lapsen meidän perheeseemme"

7.1.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Paimenet pelaavat puhelimilla ja enkeli seilaa somessa

22.12.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Valoja pimeässä

2.10.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen mutta täydellinen

30.6.2021 9.15
Päivämiehen Vierasblogi

Sisäinen lapsi ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoitava taide

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haavojen hoitoa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Arvokas omana itsenäni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pilvinen päivä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymättömästä näkyväksi

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ongella ei ole ongelmia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Lohdutus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään pornoriippuvaisen tarina

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Pysähdytään myös hymyjen kohdalle

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Rasismia uskovaisten keskellä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts during coronavirus quarantine in the United States – Koronaviruskaranteenin aikaisia ajatuksia Yhdysvalloista

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä – Sananlaskuja ja karanteenia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kulje yksin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huolenpito auttaa epävarmuuden keskellä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu, tulethan

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tunnetaitoja vuorovaikutukseen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Joulutähdet

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kanssa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Johdatuksessa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyys suuren joukon keskellä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymätön vaiva

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Oletko raskaana, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Terveyshaasteet matkakumppanina

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Vaellusreissulla Itävallan Alpeilla

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuosi sitten se alkoi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sosiaalisuuden liika-annostusta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Turvapaikkana Jumalan valtakunta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Terveisiä Monticellon suviseuroista!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Havaintoja Suviseuroista

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sinkkuna Suviseuroissa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liikkuva lomakoti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikävä toista ihmistä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tunnet olevasi?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Alvar löysi turvan kirjassa Minne Taivaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuroja ja saattajia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voimavarahetkiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luopumisen varjo, Jumalan lohdutus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen opiskelija – tavallinen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suurissa pienissä seuroissa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kymmenen vuotta armosta uskomassa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Arvostamalla vai arvostelemalla

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avaimet

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Lasteni kokemukset tekivät surulliseksi

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Perheilyä kesän suurissa seuroissa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Jumalan terve ja tervetuloa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lintu sineen taivaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuramuistoja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syntymäpäivälahja vaimolleni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elämän uutta merkitystä etsimässä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsen muita ihmisiä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ystäväksi kaukaa tulleelle lapselle?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän lahja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Savea muovaamassa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sanoja sinulle ja itselleni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kulttuurien eroja ja elämyksiä pohjolan hiljaisuudessa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Imetysdementiaako?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jahtikamppeet esille

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen maalari

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyttäämistä vai välittämistä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sairastuimme hometalossa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luonto lähellä sydäntä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki on ilon puolella

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Jumala tietää kipuni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Puhutaanko uskonasioista?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Kodikas joululeiri Tampereella

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sairaalareissuja, uupumusta ja armollisuutta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Luterilaisuus kulttuurissamme

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuhlaajapojan kotiinpaluu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Keskenmenosta jäi haikeus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yksin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Aikaa kuuntelemiselle

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Arkiuskoa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt kohti taivasta katselen

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Jumala pysäytti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun minulla on kylmä, sen sydän säteilee lämpöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Turvana ystävät ja ikiaikojen Jumala

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoitit minulle askeleet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luomista ja jalostamista

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vakka kantensa valitsi

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elämäni ei ole pelkkää etsimistä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tallin ovi on vielä auki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huomispäivää tunne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kaikesta tarvitse huolehtia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu Afrikassa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Kotini taivaassa ihana on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Kohti aurinkoa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Miksi minä jaksan?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tiedättekö sen kodin?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kaksitoista suuta ja kaksikymmentäneljä korvaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pieni poika ja hänen isänsä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kenenkään äiti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Radiokesäseurat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pienen pojan suviseurapainajainen

24.6.2015 6.30
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys