JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05

Juttua muokattu:

9.12. 13:27
2020120913273420201209060500

Lii­sa Huus­ko

Koko tuo syk­sy oli ol­lut eri­koi­nen. Il­ma­pii­ri pää­ni si­säl­lä oli le­vo­ton. Ti­lan­ne ei ol­lut huo­no, mut­ta nä­ky­mä eteen­päin oli su­mui­nen. Asuin sis­ko­ni kans­sa ker­ros­ta­lo­kak­si­os­sa. Päi­väl­lä sis­ko­ni oli töis­sä päi­vä­ko­dis­sa ja minä lää­nin­hal­li­tuk­ses­sa. Muu­ten elim­me ta­val­lis­ta nuor­ten us­ko­vais­ten elä­mää. Kä­vim­me seu­rois­sa ja il­ta­ky­lis­sä ja kut­suim­me vie­rai­ta asun­toom­me.

Jou­lun odo­tus al­koi elo­kuus­sa, kun opis­ke­li­jat saa­pui­vat kau­pun­kiin. Hei­dän jou­kos­saan oli nuo­ru­kai­nen, joka oli vuot­ta ai­kai­sem­min ker­to­nut ole­van­sa Kai­nuus­ta ja opis­ke­le­van­sa met­sä­a­laa. Olin näh­nyt hä­net en­sim­mäi­sen ker­ran rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tak­ka­huo­neen oven­pie­les­sä. Sii­tä al­koi tun­ne, joka ei ole an­ta­nut rau­haa 40 vuo­teen. Edel­lä ku­vat­tu­jen tun­te­mus­ten in­noit­ta­ma­na kir­joi­tan kah­des­ta isos­ta ta­pah­tu­mas­ta, jot­ka ovat muut­ta­neet elä­mää­ni 40 vuo­den vä­lein.

Syk­syn 1980 le­vot­to­muus joh­ti pit­kiin kä­ve­ly­lenk­kei­hin ja pit­kiin kes­kus­te­lui­hin. Met­sä­o­pis­ke­li­jan ai­ka­tau­lua ryt­mit­ti kou­lun lu­ku­kau­si. Lo­ka­kuus­sa oli syys­lo­ma. Ny­ky­ään syys­lo­mat kes­tä­vät vii­kon, mut­ta sil­loin ne oli­vat luul­ta­vas­ti pal­jon pi­dem­piä. Syys­lo­man jäl­keen oli Lii­san päi­vä. Sil­loin ei uu­ti­sis­sa pu­hut­tu Lii­sa-myrs­kys­tä, ku­ten tänä vuon­na. Lii­san liuk­kaat ja mie­len myrs­ky oli­vat kyl­lä to­ti­sin­ta tot­ta. Sain Lii­san päi­vä­nä pie­nen pus­sil­li­sen hiek­kaa ja ken­kä­lu­si­kan sen ri­pot­te­luun. Lenk­ki­ka­ve­ri­ni toi­voi, et­ten kaa­tui­si.

Vä­hi­tel­len kaik­ki al­koi­vat pu­hua jou­lus­ta. Mi­nä­kin otin jou­lun va­ro­vas­ti esil­le tä­män met­sä­o­pis­ke­li­jan kans­sa. Hän vas­ta­si vie­raal­la kie­lel­lä: ”Pi­täi­si­kö­hän mei­dän käy­dä vi­hil­lä en­nen jou­lua?” En ol­lut kos­kaan kuul­lut tuol­lais­ta sa­non­taa. Lä­hi­viik­ko­jen käy­tök­ses­tä saa­toin pää­tel­lä, et­tä mi­nua oli juu­ri ko­sit­tu. Luul­ta­vas­ti nuo­ru­kai­nen oli pu­hu­nut suun­ni­tel­mis­taan myös sis­kol­le­ni, sil­lä asun­toom­me oli il­mes­ty­nyt pah­vi­laa­ti­koi­ta ja sis­ko­ni sa­noi iloi­ses­ti: ”Minä voin muut­taa jo en­nen jou­lua.”

Jou­lu­kuun 20. päi­vä­nä 1980 mei­dät vi­hit­tiin tu­tul­la suo­men kie­lel­lä ja osak­keen ovi­kil­ven nimi vaih­tui. Pap­pi ja muut on­nit­te­li­jat pu­hui­vat kau­niis­ti ja epäi­le­mät­tä tar­koit­ti­vat kaik­kea hy­vää. Ku­kaan heis­tä ei to­sin sa­nal­la­kaan vii­tan­nut sii­hen, mi­ten pal­jon tah­to­mis­ta tar­vi­taan yh­tei­ses­sä elä­mäs­sä.

Kah­den vuo­den ku­lut­tua met­sä­o­pis­ke­li­jas­ta tuli met­sä­am­mat­ti­lai­nen, joka pys­tyi ha­ke­maan alan­sa töi­tä. Noi­hin ai­koi­hin työ­paik­ko­ja ja osoi­te­mah­dol­li­suuk­sia oli eri puo­lil­la Suo­mea. Lä­hes 40 vuot­ta tämä met­sä­am­mat­ti­lai­nen on kul­ke­nut töis­sä. Al­ku­vuo­si­na va­rus­tei­na oli kart­ta­lauk­ku, re­las­koop­pi, ku­mi­ken­gät ja eväät. Sil­loin alan am­mat­ti­lai­set te­ki­vät työ­tään met­säs­sä ei­kä ruo­ka­paik­ko­ja ol­lut jo­kai­sen met­sä­au­to­tien var­res­sa.

Työn te­ke­mi­nen muut­tui mo­nen loi­kan kaut­ta. Vii­mei­si­nä vuo­si­na met­sä­am­mat­ti­lai­sen mu­kaan on läh­te­nyt maas­to­mik­ro, Go­re­tex-ken­gät ja kän­nyk­kään koo­dat­tu lou­nas­se­te­li. Minä olen oman keit­ti­ön­pöy­tä­ni ää­res­tä seu­ran­nut val­ta­vaa muu­tos­ta suo­ma­lai­ses­sa met­sä­te­ol­li­suu­des­sa. Or­ga­ni­saa­ti­o­muu­tok­set, toi­mi­a­lu­een vaih­tu­mi­set ja tie­to­jär­jes­tel­mien ke­hit­ty­mi­nen on vain uu­del­leen ja uu­del­leen pi­tä­nyt hy­väk­syä osak­si työn ar­kea. So­peu­tu­mis­ta on vaa­ti­nut myös esi­mies­ten vaih­tu­mi­nen ja se, et­tä lo­pul­ta esi­mie­het ovat ol­leet omien poi­kien ikäi­siä.

Ajat­te­len, et­tä kut­su­mu­sam­mat­ti on ol­lut ar­vo­kas lah­ja työ­paik­ko­jen lu­ke­mat­to­mis­sa muu­tos­ti­lan­teis­sa. Li­säk­si ko­ke­muk­sen myö­tä met­sä­am­mat­ti­lai­nen on op­pi­nut luot­ta­maan sii­hen, et­tä kun teh­tä­vä­nä on hank­kia puu­ta met­säs­tä teh­taan por­til­le, niin sil­loin pi­tää hank­kia puu­ta met­säs­tä teh­taan por­til­le.

Ku­lu­nut 40 vuot­ta on ol­lut pit­kä ai­ka. Jot­kut väit­tä­vät, et­tä avi­o­lii­ton ar­ki ja työ­vuo­det me­ne­vät huo­maa­mat­ta. Minä en ajat­te­le niin. Kuu­kau­det ja vuo­det ovat tie­tys­ti vaih­tu­neet omal­la ryt­mil­lään ja tuo­neet elä­mään en­na­koi­ta­vuut­ta. Toi­saal­ta 40 vuot­ta on si­säl­tä­nyt yli 2000 kuu­kaut­ta ja pal­jon enem­män ar­ki­sia työ­päi­viä kuin py­hiä. Li­säk­si mo­net teh­tä­vät ovat vaa­ti­neet valp­paut­ta myös sun­nun­tai­sin. Meil­lä ol­lut 10 täh­ti­het­keä, jois­ta olem­me saa­neet luot­ta­mus­ta elä­män jat­ku­mi­seen. On ol­lut myös toi­sen­lai­sia ti­lan­tei­ta, jol­loin luot­ta­mus on hor­ju­nut. Nii­tä päi­viä, joi­ta vaih­tai­sin pois. Eräs nuo­ri ai­kui­nen on opet­ta­nut mi­nul­le, et­tä kaik­ki vai­ke­at­kin päi­vät on tar­vit­tu, jot­ta on voi­nut kas­vaa juu­ri täl­lai­sek­si. Se kuu­los­taa vii­saal­ta, vaik­ka ai­ka vai­ke­al­ta aja­tuk­sel­ta.

Suu­ria muu­tok­sia ja so­peu­tu­mi­sia on tie­tys­ti liit­ty­nyt ihan konk­reet­ti­siin muut­toi­hin. Vuo­sien var­rel­la ko­ti­paik­ka­kun­ta vaih­tui kah­des­ti met­sä­am­mat­ti­lai­sen työ­pai­kan ta­kia. Kah­des­ti osoi­te on vaih­tu­nut, kun keit­ti­ön ruo­ka­pöy­tään on pi­tä­nyt lait­taa jat­ko­pa­la.

Tä­män vuo­den jou­lu­kuus­sa muut­tuu taas pal­jon. Nyt tu­le­va muu­tos ei jän­ni­tä mi­nua sa­mal­la ta­val­la kuin 40 vuot­ta sit­ten. Osaan esi­mer­kik­si en­nus­taa, mitä en­sim­mäi­sen elä­ke­päi­vän aa­mu­na ta­pah­tuu.

Kun it­se he­rään, keit­ti­ön pöy­däl­lä ei ole met­sä­fir­man maas­to­mik­roa ei­kä avain­nip­pua. Tis­ki­pöy­däl­lä on ter­mos­pul­lo ja pa­kas­te­pus­sis­sa rin­ke­li ja kak­si so­ke­ri­pa­laa. Met­sä­e­lä­ke­läi­nen is­tuu kiik­ku­tuo­lis­sa. Hän tut­kii, toi­mii­ko kän­nyk­kään omal­la ni­mel­lä otet­tu liit­ty­mä yh­tä hy­vin kuin työ­nan­ta­jien liit­ty­mät ovat toi­mi­neet vuo­si­kym­me­net.

Osaan en­na­koi­da myös seu­raa­van pu­heen­vuo­ron il­man muis­ti­lap­pua: ”He­rä­sin ai­kai­sin ja kun ei nu­kut­ta­nut, niin ajat­te­lin nous­ta läm­mit­tä­mään. Kä­vin ha­ke­mas­sa Kar­ja­lai­sen, ja Ta­nu­kin oli jo pos­ti­laa­ti­kol­la. Ei se tain­nut muis­taa, et­tä mul­la on täm­möi­nen aa­mu. Kun ul­ko­na vä­hän val­ke­nee, minä käyn tuos­sa päi­vän nä­öl­lä tar­kas­ta­mas­sa myrs­ky­tu­ho­ja. Saa­tan sa­ha­ta muu­ta­man tan­kil­li­sen.”

Mi­tä­pä minä sii­hen sa­noi­sin?

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Va­lo­ja pi­me­äs­sä

2.10.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen mut­ta täy­del­li­nen

30.6.2021 9.15
Päivämiehen Vierasblogi

Si­säi­nen lap­si ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
6.12.2021

Her­ra sa­noi is­ra­e­li­lai­sil­le: ”Älä sor­ra muu­ka­lais­ta; olet­te­han it­se­kin ol­leet muu­ka­lai­si­na Egyp­tis­sä ja tie­dät­te, mitä on elää vie­raas­sa maas­sa muu­ka­lai­se­na.” 2. Moos. 23:9

Viikon kysymys