JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kun vakka kantensa valitsi

6.3.2016 7.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160306070000

Kun me­nee vuo­den seu­rus­te­lun jäl­keen nai­mi­siin, tie­tää lop­pu­jen lo­puk­si mel­ko vä­hän tu­le­vas­ta puo­li­sos­taan. Vuo­si on ly­hyt ai­ka tu­tus­tua niin pe­rin poh­jin, et­tä tie­täi­si var­mas­ti, tu­len­ko minä tuon ih­mi­sen kans­sa toi­meen kai­kis­sa elä­män­vai­heis­sa. Joku nuo­ri ker­ran ky­syi­kin mi­nul­ta, et­tä mis­tä sen oi­ke­as­taan tie­tää.

Minä olen kai tuo­hon jää­vi vas­taa­maan, kun sain täys­tyr­mäyk­sen mie­he­ni koh­da­tes­sa­ni. On men­nyt tä­hän as­ti sii­tä sel­viy­ty­es­sä. Se vain yk­sin­ker­tai­ses­ti tun­tui sil­tä, et­tä tuos­sa se nyt on se ih­mi­nen. Mi­nul­la ei ol­lut sen suh­teen epäi­lyk­siä.

Mut­ta mi­ten minä us­kal­sin sii­hen luot­taa? Mi­ten us­kal­sin luot­taa, et­tä sel­vi­äm­me yh­des­sä kai­kes­ta, mitä elä­mä mei­dän eteem­me tuo? Ih­mi­nen kun ei eh­di vuo­den ai­ka­na ko­kea kaik­kea mah­dol­lis­ta, ei­kä eh­di tul­la tie­tä­mään, mi­ten re­a­goi eri­lai­siin elä­män eteen tuo­miin asi­oi­hin. Kun kir­kos­sa Ju­ma­lan ja seu­ra­kun­nan edes­sä ha­lu­aa tah­toa, pi­tää se si­säl­lään niin pal­jon, et­tä har­va sitä sii­nä vai­hees­sa ym­mär­tää.

En ole täs­sä kir­joit­ta­mas­sa, et­tä mei­dän pi­täi­si va­paut­taa sek­su­aa­li­suu­teen liit­ty­vät pe­ri­aat­teem­me, jot­ta voi­sim­me tu­tus­tua pa­rem­min toi­siim­me. Päin­vas­toin. Olen kir­joit­ta­mas­sa sii­tä, et­tä on se ihan eri­tyi­nen ih­me, et­tä Ju­ma­la tie­tää, mitä me ku­ka­nen­kin tar­vit­sem­me.

Minä ai­na­kin olen vii­me ai­koi­na, kah­den­kym­me­nen avi­o­liit­to­vuo­den jäl­keen, tun­te­nut, et­tä olen saa­nut puo­li­sok­se­ni täy­del­li­ses­ti mi­nul­le so­pi­van ih­mi­sen. Va­lai­sen asi­aa yh­del­tä lai­dal­ta, mut­ta kui­ten­kin ai­ka kes­kel­tä.

Olen luon­teel­ta­ni asi­ois­sa kie­ris­ke­li­jä. Tar­kas­te­len eten­kin on­gel­mia mo­nel­ta eri puo­lel­ta. Oi­kein tyk­kään vä­lil­lä vel­loa niis­sä. Tun­tuu, et­tä kun asi­aa tar­peek­si kai­ve­lee, eh­kä se rat­kai­su sit­ten jos­kus siel­tä jos­ta­kin – eh­kä – kir­kas­tuu. Se on vä­lil­lä it­sel­le­kin vä­syt­tä­vää, saa­tik­ka puo­li­sol­le.

Olen saa­nut sel­lai­sen mie­hen, jon­ka ai­vo­ja minä ai­van re­hel­li­ses­ti ka­deh­din. Hän nä­kee asi­at niin kirk­kaas­ti, ikään kuin sel­lais­ten po­si­tii­vis­ten ener­gi­a­la­sien läpi. Et­tä pi­tää ol­la asi­at yk­sin­ker­tai­sia! Kun jo­kin asia on ju­tel­tu, se on sit­ten sii­nä. Ei sitä sit­ten enää tar­vit­se vat­voa. Jos asia on vaa­ti­nut an­teek­si­an­toa ja se on hoi­det­tu, vie­lä vä­hem­mäl­lä syyl­lä sii­hen on pa­lat­ta­va. Ja niin­hän se me­nee­kin.

Olen kai­kel­la rak­kau­del­la kut­su­nut mie­he­ni aja­tus­ten pe­sää put­ki­ai­voik­si. Kun täl­lai­nen räis­käh­te­le­vä kie­mu­ra-ai­vo ja iloi­nen put­ki­ai­vo ele­le­vät lap­si­nen­sa sa­man ka­ton al­la, on elä­mä ai­ka vä­ri­käs­tä.

No, leik­ki sik­seen. Il­man ter­ve­jär­kis­tä mies­tä­ni en oli­si vii­me­ai­kai­sis­ta ko­ke­muk­sis­ta­ni sel­vin­nyt – tai ai­na­kin hy­vin pal­jon huo­nom­min. Kun elä­mä on hei­tel­lyt mi­nua sin­ne ja tän­ne, olen saa­nut on­gel­mii­ni kes­kus­te­lu­a­pua asi­an­tun­ti­jal­ta. Hän to­te­si ker­ran, et­tä kuun­te­le sitä mies­tä­si, kun hä­nel­lä kuu­los­taa ole­van kyky lait­taa asi­at oi­kei­siin mit­ta­suh­tei­siin.

Sil­loin minä ajat­te­lin, et­tä kyl­lä Ju­ma­la on mi­nua kuul­lut ja aut­ta­nut jo en­nen kuin tie­sin apua tar­vin­nee­ni­kaan.

Mut­ta mitä sel­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa sit­ten, jos muu­ta­man avi­o­liit­to­vuo­den jäl­keen huo­ma­taan­kin, et­tä ei al­kuun­kaan tul­la toi­meen kes­ke­nään? Tai elä­män pu­ris­tuk­ses­sa toi­nen ei jak­sa­kaan? Tai toi­nen me­net­tää us­kon­sa, jol­loin iso­kin ar­vo­kui­lu ja sen tuo­mat haas­teet han­ka­loit­ta­vat elä­mää? Ihan oma lu­kun­sa ovat myös hen­ki­sen ja fyy­si­sen vä­ki­val­lan koh­tee­na ole­vat. Heil­le minä ja var­mas­ti me kaik­ki ru­koi­lem­me oi­ke­aa, am­mat­ti­mais­ta apua.

Muis­tan nuo­re­na juu­ri avi­o­liit­toon men­nee­nä on­nel­li­se­na avi­o­vai­mo­na koh­dan­nee­ni sel­lai­sen ison per­heen äi­din, jon­ka mies tyk­kä­si ihan hir­ve­äs­ti teh­dä töi­tä. Tun­tui, et­tä työ­e­lä­mä ja muut pro­jek­tit oli­vat imais­seet mie­hen mu­kaan­sa.

Muis­tan, kun tämä avi­o­vai­mo sa­noi ta­jun­neen­sa, et­tä lop­pu­jen lo­puk­si on­nel­li­suu­den on läh­det­tä­vä ihan it­ses­tä. Ei voi olet­taa, et­tä joku toi­nen te­ki­si si­nun elä­mäs­tä­si on­nel­li­sen. Sii­hen ky­kyyn vai­kut­ta­vat us­ko hy­vää tar­koit­ta­vaan Ju­ma­laan, oma asen­noi­tu­mi­nen, har­ras­tuk­set ja yleen­sä­kin kai­ken­lai­nen suh­tau­tu­mi­nen ym­pä­röi­vään maa­il­maan. Jos nä­kee joka puo­lel­la ne­ga­tii­vi­sia asi­oi­ta, ei näe kyl­lä va­lo­a­kaan – nii­tä mui­ta iha­nia asi­oi­ta, joi­ta on ym­pä­ril­lä.

Muis­tan myös toi­sen per­hee­näi­din, joka sa­noi, et­tä suk­set ovat usein ris­tis­sä mie­hen kans­sa. Hän sa­noi vii­saas­ti, et­tä tämä on hä­nen elä­män­sä ris­ti, joka on hä­nel­le an­net­tu kan­net­ta­vak­si. Hän vie­lä jat­koi ikään kuin sel­ven­tääk­seen, et­tä jol­la­kin ris­ti on sai­ras­te­le­vat lap­set, toi­sel­la vaa­ti­van työn tuo­mat on­gel­mat, jol­la­kin fyy­si­nen tai hen­ki­nen sai­raus ja niin edel­leen. Hän ajat­te­li niin kirk­kaas­ti, et­tä hä­nen ris­tin­sä on tämä, ja ker­toi saa­van­sa iloa lap­sis­taan, ys­tä­vis­tään ja har­ras­tuk­sis­taan. Ja nyt minä kym­me­nen vuo­den pääs­tä tuos­ta tie­dän, et­tä tätä ris­tiä hä­nen ei tar­vit­se enää kan­taa. Ju­ma­la aut­toi niin, et­tä suk­sien suun­ta oi­ke­ni ja ne su­ju­vat sa­maa tah­tia eteen­päin.

Niin – nuo­re­na avi­o­vai­mo­na minä vä­hän eh­kä sää­lin­kin näi­tä äi­te­jä. Toi­saal­ta teki mie­li ku­mar­taa sel­lai­sen elä­män­ko­ke­muk­sen edes­sä. Omas­sa sil­loi­ses­sa lin­tu­ko­dos­saan sitä ei on­nek­si tien­nyt tu­le­vis­ta mi­tään. Ei tien­nyt, et­tä jos­kus vä­syt­tää ihan ka­ma­las­ti. Se­kin tun­tui kau­kai­sel­ta aja­tuk­sel­ta, et­tä jos­kus voi oman puo­li­son­sa kans­sa men­nä ne suk­set niin ris­tiin, et­tä miet­tii ihan to­sis­saan, et­tä jak­saa­ko­han tuo vie­lä tä­män­kin an­taa mi­nul­le an­teek­si. Se­kin tun­tui vie­raal­ta, kun van­hem­mat pa­rit sa­noi­vat, et­tä vä­lil­lä avi­o­lii­tos­sa tar­vi­taan to­sis­saan tah­to­mis­ta.

Mut­ta en minä vie­lä sil­loin tien­nyt si­tä­kään, kuin­ka voi­mal­li­nen on Ju­ma­la, kun on an­ta­nut sel­lai­sen avun, joka on juu­ri mi­nul­le tar­peen. En­kä tien­nyt si­tä­kään, et­tä päi­vä päi­väl­tä kir­kas­tuu enem­män ja enem­män se, et­tä va­kal­le on löy­ty­nyt juu­ri so­pi­va kan­si. Ja kaik­kein tär­keim­mäk­si on kir­kas­tu­nut se, et­tä evan­ke­liu­mil­la on niin ih­meel­li­nen voi­ma, et­tä mah­do­ton­kin kään­tyy mah­dol­li­sek­si.

Sirk­ka Leh­to

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Kolme ihmettä pyörämatkalla Suviksiin

5.7.2024 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Veljeni, väsymätön talkoomies

29.6.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokiokuvia suviseuroista

27.6.2024 8.30
Päivämiehen Vierasblogi

Kuormittuneenakin seuroihin?

2.5.2024 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Pääsiäisen mietteitä

6.4.2024 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Arkirytmistä rakentuu kodin tunne myös ulkomailla

2.4.2024 8.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyyttä ja ystävyyttä

14.2.2024 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Miltä joulun pitäisi tuntua?

23.12.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kerjäläinen koskettaa

12.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Sen liekkiin anna kirkkaus ja tulta elävää"

7.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Lahja

3.12.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ovatko seurat sinulle tärkeät?

22.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sankariainesta

12.11.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tässä joukossa haluan kulkea

22.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sateenkaareen sisältyy lupaus, mutta ei lupaa syntiin

17.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vain vastaanotettu apu auttaa

4.10.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Nuoren viesti ystävälleen: "Toivon, että pääsisit eroon syntielämästä ja pysyisit uskomassa"

27.9.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kahvilla

20.7.2023 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Kasvissyöjänä Suviseuroissa

15.7.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Keskikesän kohokohta etänä

5.7.2023 10.05
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisenä ja toisten ympäröimänä uskovaisten enkelsaatossa – kaikki samalla matkalla

5.5.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olemme matkalla valoa kohti

1.4.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän huolikorjaamo

17.2.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matka Keniaan

9.1.2023 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulumuistoja lapsuudesta

26.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Koulun joulu

22.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulurauhan julistus, enkelten laulun jälkikaikua

12.12.2022 8.15
Päivämiehen Vierasblogi

Mummolan haju

11.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki rakkaamme ovat lahjaasi

5.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Huomenta kanat!”

22.10.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut”

31.8.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Tuli haluni kirjoittaa"

11.8.2022 9.40
Päivämiehen Vierasblogi

Ensimmäiset Suviseurat yksin

6.8.2022 7.30
Päivämiehen Vierasblogi

"Rakas Taivaan Isä, varjele meidät kaikki uskomassa" – Rippikoulun leiriohjaajan ajatuksia

14.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vievätkö valintani lähemmäksi Jumalaa vai kauemmas Jumalasta?

7.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksin uskovaisten nuorten keskellä

8.6.2022 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matkalta löytyy kaikki tarvittava

27.3.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Jaksanko luottaa?

9.3.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsemme tässä ajassa lähimmäisenrakkautta

2.2.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Soit, Herra, lapsen meidän perheeseemme"

7.1.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Paimenet pelaavat puhelimilla ja enkeli seilaa somessa

22.12.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Valoja pimeässä

2.10.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen mutta täydellinen

30.6.2021 9.15
Päivämiehen Vierasblogi

Sisäinen lapsi ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoitava taide

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haavojen hoitoa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Arvokas omana itsenäni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pilvinen päivä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymättömästä näkyväksi

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämppäkaverina metsäeläkeläinen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ongella ei ole ongelmia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Lohdutus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään pornoriippuvaisen tarina

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Pysähdytään myös hymyjen kohdalle

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Rasismia uskovaisten keskellä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts during coronavirus quarantine in the United States – Koronaviruskaranteenin aikaisia ajatuksia Yhdysvalloista

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä – Sananlaskuja ja karanteenia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kulje yksin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huolenpito auttaa epävarmuuden keskellä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu, tulethan

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tunnetaitoja vuorovaikutukseen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Joulutähdet

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kanssa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Johdatuksessa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyys suuren joukon keskellä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymätön vaiva

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Oletko raskaana, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Terveyshaasteet matkakumppanina

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Vaellusreissulla Itävallan Alpeilla

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuosi sitten se alkoi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sosiaalisuuden liika-annostusta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Turvapaikkana Jumalan valtakunta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Terveisiä Monticellon suviseuroista!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Havaintoja Suviseuroista

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sinkkuna Suviseuroissa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liikkuva lomakoti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikävä toista ihmistä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tunnet olevasi?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Alvar löysi turvan kirjassa Minne Taivaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuroja ja saattajia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voimavarahetkiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luopumisen varjo, Jumalan lohdutus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen opiskelija – tavallinen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suurissa pienissä seuroissa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kymmenen vuotta armosta uskomassa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Arvostamalla vai arvostelemalla

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avaimet

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Lasteni kokemukset tekivät surulliseksi

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Perheilyä kesän suurissa seuroissa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Jumalan terve ja tervetuloa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lintu sineen taivaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuramuistoja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syntymäpäivälahja vaimolleni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elämän uutta merkitystä etsimässä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsen muita ihmisiä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ystäväksi kaukaa tulleelle lapselle?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän lahja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Savea muovaamassa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sanoja sinulle ja itselleni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kulttuurien eroja ja elämyksiä pohjolan hiljaisuudessa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Imetysdementiaako?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jahtikamppeet esille

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen maalari

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyttäämistä vai välittämistä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sairastuimme hometalossa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luonto lähellä sydäntä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki on ilon puolella

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Jumala tietää kipuni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Puhutaanko uskonasioista?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Kodikas joululeiri Tampereella

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sairaalareissuja, uupumusta ja armollisuutta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Luterilaisuus kulttuurissamme

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuhlaajapojan kotiinpaluu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Keskenmenosta jäi haikeus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yksin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Aikaa kuuntelemiselle

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Arkiuskoa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt kohti taivasta katselen

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Jumala pysäytti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun minulla on kylmä, sen sydän säteilee lämpöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Turvana ystävät ja ikiaikojen Jumala

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoitit minulle askeleet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luomista ja jalostamista

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Elämäni ei ole pelkkää etsimistä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tallin ovi on vielä auki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huomispäivää tunne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kaikesta tarvitse huolehtia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu Afrikassa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Kotini taivaassa ihana on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Kohti aurinkoa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Miksi minä jaksan?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tiedättekö sen kodin?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kaksitoista suuta ja kaksikymmentäneljä korvaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pieni poika ja hänen isänsä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kenenkään äiti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Radiokesäseurat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pienen pojan suviseurapainajainen

24.6.2015 6.30
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys