JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160306070000

Kun me­nee vuo­den seu­rus­te­lun jäl­keen nai­mi­siin, tie­tää lop­pu­jen lo­puk­si mel­ko vä­hän tu­le­vas­ta puo­li­sos­taan. Vuo­si on ly­hyt ai­ka tu­tus­tua niin pe­rin poh­jin, et­tä tie­täi­si var­mas­ti, tu­len­ko minä tuon ih­mi­sen kans­sa toi­meen kai­kis­sa elä­män­vai­heis­sa. Joku nuo­ri ker­ran ky­syi­kin mi­nul­ta, et­tä mis­tä sen oi­ke­as­taan tie­tää.

Minä olen kai tuo­hon jää­vi vas­taa­maan, kun sain täys­tyr­mäyk­sen mie­he­ni koh­da­tes­sa­ni. On men­nyt tä­hän as­ti sii­tä sel­viy­ty­es­sä. Se vain yk­sin­ker­tai­ses­ti tun­tui sil­tä, et­tä tuos­sa se nyt on se ih­mi­nen. Mi­nul­la ei ol­lut sen suh­teen epäi­lyk­siä.

Mut­ta mi­ten minä us­kal­sin sii­hen luot­taa? Mi­ten us­kal­sin luot­taa, et­tä sel­vi­äm­me yh­des­sä kai­kes­ta, mitä elä­mä mei­dän eteem­me tuo? Ih­mi­nen kun ei eh­di vuo­den ai­ka­na ko­kea kaik­kea mah­dol­lis­ta, ei­kä eh­di tul­la tie­tä­mään, mi­ten re­a­goi eri­lai­siin elä­män eteen tuo­miin asi­oi­hin. Kun kir­kos­sa Ju­ma­lan ja seu­ra­kun­nan edes­sä ha­lu­aa tah­toa, pi­tää se si­säl­lään niin pal­jon, et­tä har­va sitä sii­nä vai­hees­sa ym­mär­tää.

En ole täs­sä kir­joit­ta­mas­sa, et­tä mei­dän pi­täi­si va­paut­taa sek­su­aa­li­suu­teen liit­ty­vät pe­ri­aat­teem­me, jot­ta voi­sim­me tu­tus­tua pa­rem­min toi­siim­me. Päin­vas­toin. Olen kir­joit­ta­mas­sa sii­tä, et­tä on se ihan eri­tyi­nen ih­me, et­tä Ju­ma­la tie­tää, mitä me ku­ka­nen­kin tar­vit­sem­me.

Minä ai­na­kin olen vii­me ai­koi­na, kah­den­kym­me­nen avi­o­liit­to­vuo­den jäl­keen, tun­te­nut, et­tä olen saa­nut puo­li­sok­se­ni täy­del­li­ses­ti mi­nul­le so­pi­van ih­mi­sen. Va­lai­sen asi­aa yh­del­tä lai­dal­ta, mut­ta kui­ten­kin ai­ka kes­kel­tä.

Olen luon­teel­ta­ni asi­ois­sa kie­ris­ke­li­jä. Tar­kas­te­len eten­kin on­gel­mia mo­nel­ta eri puo­lel­ta. Oi­kein tyk­kään vä­lil­lä vel­loa niis­sä. Tun­tuu, et­tä kun asi­aa tar­peek­si kai­ve­lee, eh­kä se rat­kai­su sit­ten jos­kus siel­tä jos­ta­kin – eh­kä – kir­kas­tuu. Se on vä­lil­lä it­sel­le­kin vä­syt­tä­vää, saa­tik­ka puo­li­sol­le.

Olen saa­nut sel­lai­sen mie­hen, jon­ka ai­vo­ja minä ai­van re­hel­li­ses­ti ka­deh­din. Hän nä­kee asi­at niin kirk­kaas­ti, ikään kuin sel­lais­ten po­si­tii­vis­ten ener­gi­a­la­sien läpi. Et­tä pi­tää ol­la asi­at yk­sin­ker­tai­sia! Kun jo­kin asia on ju­tel­tu, se on sit­ten sii­nä. Ei sitä sit­ten enää tar­vit­se vat­voa. Jos asia on vaa­ti­nut an­teek­si­an­toa ja se on hoi­det­tu, vie­lä vä­hem­mäl­lä syyl­lä sii­hen on pa­lat­ta­va. Ja niin­hän se me­nee­kin.

Olen kai­kel­la rak­kau­del­la kut­su­nut mie­he­ni aja­tus­ten pe­sää put­ki­ai­voik­si. Kun täl­lai­nen räis­käh­te­le­vä kie­mu­ra-ai­vo ja iloi­nen put­ki­ai­vo ele­le­vät lap­si­nen­sa sa­man ka­ton al­la, on elä­mä ai­ka vä­ri­käs­tä.

No, leik­ki sik­seen. Il­man ter­ve­jär­kis­tä mies­tä­ni en oli­si vii­me­ai­kai­sis­ta ko­ke­muk­sis­ta­ni sel­vin­nyt – tai ai­na­kin hy­vin pal­jon huo­nom­min. Kun elä­mä on hei­tel­lyt mi­nua sin­ne ja tän­ne, olen saa­nut on­gel­mii­ni kes­kus­te­lu­a­pua asi­an­tun­ti­jal­ta. Hän to­te­si ker­ran, et­tä kuun­te­le sitä mies­tä­si, kun hä­nel­lä kuu­los­taa ole­van kyky lait­taa asi­at oi­kei­siin mit­ta­suh­tei­siin.

Sil­loin minä ajat­te­lin, et­tä kyl­lä Ju­ma­la on mi­nua kuul­lut ja aut­ta­nut jo en­nen kuin tie­sin apua tar­vin­nee­ni­kaan.

Mut­ta mitä sel­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa sit­ten, jos muu­ta­man avi­o­liit­to­vuo­den jäl­keen huo­ma­taan­kin, et­tä ei al­kuun­kaan tul­la toi­meen kes­ke­nään? Tai elä­män pu­ris­tuk­ses­sa toi­nen ei jak­sa­kaan? Tai toi­nen me­net­tää us­kon­sa, jol­loin iso­kin ar­vo­kui­lu ja sen tuo­mat haas­teet han­ka­loit­ta­vat elä­mää? Ihan oma lu­kun­sa ovat myös hen­ki­sen ja fyy­si­sen vä­ki­val­lan koh­tee­na ole­vat. Heil­le minä ja var­mas­ti me kaik­ki ru­koi­lem­me oi­ke­aa, am­mat­ti­mais­ta apua.

Muis­tan nuo­re­na juu­ri avi­o­liit­toon men­nee­nä on­nel­li­se­na avi­o­vai­mo­na koh­dan­nee­ni sel­lai­sen ison per­heen äi­din, jon­ka mies tyk­kä­si ihan hir­ve­äs­ti teh­dä töi­tä. Tun­tui, et­tä työ­e­lä­mä ja muut pro­jek­tit oli­vat imais­seet mie­hen mu­kaan­sa.

Muis­tan, kun tämä avi­o­vai­mo sa­noi ta­jun­neen­sa, et­tä lop­pu­jen lo­puk­si on­nel­li­suu­den on läh­det­tä­vä ihan it­ses­tä. Ei voi olet­taa, et­tä joku toi­nen te­ki­si si­nun elä­mäs­tä­si on­nel­li­sen. Sii­hen ky­kyyn vai­kut­ta­vat us­ko hy­vää tar­koit­ta­vaan Ju­ma­laan, oma asen­noi­tu­mi­nen, har­ras­tuk­set ja yleen­sä­kin kai­ken­lai­nen suh­tau­tu­mi­nen ym­pä­röi­vään maa­il­maan. Jos nä­kee joka puo­lel­la ne­ga­tii­vi­sia asi­oi­ta, ei näe kyl­lä va­lo­a­kaan – nii­tä mui­ta iha­nia asi­oi­ta, joi­ta on ym­pä­ril­lä.

Muis­tan myös toi­sen per­hee­näi­din, joka sa­noi, et­tä suk­set ovat usein ris­tis­sä mie­hen kans­sa. Hän sa­noi vii­saas­ti, et­tä tämä on hä­nen elä­män­sä ris­ti, joka on hä­nel­le an­net­tu kan­net­ta­vak­si. Hän vie­lä jat­koi ikään kuin sel­ven­tääk­seen, et­tä jol­la­kin ris­ti on sai­ras­te­le­vat lap­set, toi­sel­la vaa­ti­van työn tuo­mat on­gel­mat, jol­la­kin fyy­si­nen tai hen­ki­nen sai­raus ja niin edel­leen. Hän ajat­te­li niin kirk­kaas­ti, et­tä hä­nen ris­tin­sä on tämä, ja ker­toi saa­van­sa iloa lap­sis­taan, ys­tä­vis­tään ja har­ras­tuk­sis­taan. Ja nyt minä kym­me­nen vuo­den pääs­tä tuos­ta tie­dän, et­tä tätä ris­tiä hä­nen ei tar­vit­se enää kan­taa. Ju­ma­la aut­toi niin, et­tä suk­sien suun­ta oi­ke­ni ja ne su­ju­vat sa­maa tah­tia eteen­päin.

Niin – nuo­re­na avi­o­vai­mo­na minä vä­hän eh­kä sää­lin­kin näi­tä äi­te­jä. Toi­saal­ta teki mie­li ku­mar­taa sel­lai­sen elä­män­ko­ke­muk­sen edes­sä. Omas­sa sil­loi­ses­sa lin­tu­ko­dos­saan sitä ei on­nek­si tien­nyt tu­le­vis­ta mi­tään. Ei tien­nyt, et­tä jos­kus vä­syt­tää ihan ka­ma­las­ti. Se­kin tun­tui kau­kai­sel­ta aja­tuk­sel­ta, et­tä jos­kus voi oman puo­li­son­sa kans­sa men­nä ne suk­set niin ris­tiin, et­tä miet­tii ihan to­sis­saan, et­tä jak­saa­ko­han tuo vie­lä tä­män­kin an­taa mi­nul­le an­teek­si. Se­kin tun­tui vie­raal­ta, kun van­hem­mat pa­rit sa­noi­vat, et­tä vä­lil­lä avi­o­lii­tos­sa tar­vi­taan to­sis­saan tah­to­mis­ta.

Mut­ta en minä vie­lä sil­loin tien­nyt si­tä­kään, kuin­ka voi­mal­li­nen on Ju­ma­la, kun on an­ta­nut sel­lai­sen avun, joka on juu­ri mi­nul­le tar­peen. En­kä tien­nyt si­tä­kään, et­tä päi­vä päi­väl­tä kir­kas­tuu enem­män ja enem­män se, et­tä va­kal­le on löy­ty­nyt juu­ri so­pi­va kan­si. Ja kaik­kein tär­keim­mäk­si on kir­kas­tu­nut se, et­tä evan­ke­liu­mil­la on niin ih­meel­li­nen voi­ma, et­tä mah­do­ton­kin kään­tyy mah­dol­li­sek­si.

Sirk­ka Leh­to

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Hoi­ta­va tai­de

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Haa­vo­jen hoi­toa

26.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vo­kas oma­na it­se­nä­ni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pil­vi­nen päi­vä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mät­tö­mäs­tä nä­ky­väk­si

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämp­pä­ka­ve­ri­na met­sä­e­lä­ke­läi­nen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies