JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Haavojen hoitoa

26.3.2021 7.05

Juttua muokattu:

26.3. 12:52
2021032612520120210326070500

Teks­ti: Kai­sa Toi­va­nen

Kun tie­dos­taa omat ki­pun­sa, voi lä­hes­tyä suu­rel­la rak­kau­del­la ja ym­mär­ryk­sel­lä kär­si­vää.

Mat­ka koh­ti pää­si­äis­tä saa miet­ti­mään kär­si­mys­tä. Kuin­ka osaan ol­la lä­hel­lä eri­lais­ten ki­pu­jen kans­sa elä­vää, kuu­lo­mat­kan pääs­sä, toi­von va­loa hei­jas­ta­en? Vii­me ai­koi­na olen kiin­nit­tä­nyt huo­mi­o­ta ai­na­kin so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa esil­lä ol­lei­siin kes­kus­te­lui­hin kär­si­myk­sen haa­vois­ta ja kär­si­vän koh­taa­mi­ses­ta. Noi­den asi­oi­den ää­rel­lä saan ol­la it­se usein työs­sä­ni koh­da­tes­sa­ni kär­si­viä lä­him­mäi­siä.

Useim­mat tun­nem­me ti­lan­teen, jos­sa joku ih­mi­nen aset­tuu kär­si­vän vie­rel­le ker­to­en, kuin­ka tie­tää, mil­tä toi­ses­ta tun­tuu. Tuo kär­si­vä ei ole eh­kä eh­ti­nyt ker­toa tun­te­muk­si­aan kuin puo­lik­kaan lau­seen ver­ran, ei­kä hä­nen tar­vit­se sitä jat­kaa­kaan, kun toi­nen­han il­moit­ti tie­tä­vän­sä jo. Tu­lee mie­leen ope­tus­lap­si Pie­ta­ri, joka oli niin no­pea sa­nois­saan. Pie­ta­ri eh­ti jo lu­va­ta men­nä Jee­suk­sen kans­sa kuo­le­maan, ja Jee­suk­sen täy­tyi ky­syä, et­tä to­del­la­ko olet val­mis sa­maan kär­si­myk­seen hä­nen kans­saan. Ei­kä yh­tään loh­dut­ta­vam­paa ole, jos no­pe­as­ti saa vas­tauk­sen, jos­sa ker­ro­taan tuon vai­keu­den tai kär­si­myk­sen ol­leen ar­vat­ta­vis­sa. Mi­ten mei­dän sit­ten oli­si hyvä koh­da­ta kär­si­vä ys­tä­vä, tai mi­ten me ha­lu­am­me mei­dät koh­dat­ta­van, kun olem­me elä­mäs­säm­me haa­voil­le lyö­ty­jä? Mi­ten koh­taam­me it­se omat haa­vam­me?

Meil­lä jo­kai­sel­la on omat haa­vam­me, joi­ta toi­nen ih­mi­nen ei kos­kaan pys­ty täy­sin ym­mär­tä­mään, ei­kä si­ten pää­se nii­hin ko­ke­muk­siin sa­mal­la ta­val­la si­säl­le. Haa­vat ovat voi­neet ol­la kau­an­kin. Ne ovat eh­kä mel­kein ar­peu­tu­nei­ta ja sik­si pii­lo­tet­ta­vis­sa ja unoh­det­ta­vis­sa. Vai­ko sit­ten­kään? Jos­kus kär­si­mys voi ol­la niin kova, et­tä se sä­tei­lee ki­pu­na koko ke­hos­sa. Em­me me niis­tä pää­se, mut­ta koh­da­ta ne kan­nat­taa. Ai­dos­ti, oi­ke­as­ti ja re­hel­li­ses­ti, niin et­tä haa­vat pää­si­si­vät poh­jia myö­ten pa­ra­ne­maan ja jäl­jel­le jäi­si siis­ti ar­pi. Ar­pi, joka muis­tut­taa ai­ka-ajoin ki­vus­ta, mut­ta se ei enää tun­nu­kaan niin ki­pe­äl­tä.

Kun it­sel­lä on syvä haa­va, kipu, kuin­ka sil­loin voi tai jak­saa ol­la ai­dos­ti lä­him­mäi­sen ki­vun ää­rel­lä? Alus­sa kir­joit­ta­ma­ni koh­taa­mi­nen ker­too juu­ri sii­tä, kuin­ka omat hoi­ta­mat­to­mat haa­vat saa­vat toi­sen haa­vat nä­ky­mään jopa niin pe­lot­ta­vi­na, et­tä ai­to koh­taa­mi­nen es­tyy. Toi­saal­ta, kun tie­dos­taa omat ki­pun­sa, voi lä­hes­tyä suu­rel­la rak­kau­del­la ja ym­mär­ryk­sel­lä kär­si­vää. Nois­sa ti­lan­teis­sa ys­tä­vä an­taa ti­laa pu­hua, kuun­te­lee, ei­kä esi­tä vas­tauk­sia. Roh­kai­see pu­hu­maan li­sää sen ver­ran kuin toi­nen ha­lu­aa ja jak­saa sil­lä ker­taa pu­hua. Mikä pa­ras­ta, jos vie­rel­lä kul­ki­ja on us­ko­nys­tä­vä, joka voi loh­dut­taa myös syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mil­la ja roh­kais­ta us­kon­tiel­lä eteen­päin.

Kun us­ko­ne­lä­mäs­säm­me tu­lee syn­ti­haa­vo­ja, saam­me kor­ja­ta nii­tä ar­mo­e­van­ke­liu­mil­la. Ha­lu­am­me pyy­tää ja an­taa an­teek­si sy­dä­mes­täm­me saak­ka. Se on tär­ke­ää sik­si, et­tä haa­va pää­si­si pa­ra­ne­maan ko­ko­naan, ei­kä näin jäi­si mi­tään tun­nol­le an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta syn­ty­neen kau­niin ar­ven al­le tu­leh­tu­maan. Jos haa­va ei saa puh­dis­tua ko­ko­naan, sen ar­pi ei kes­tä, vaan au­ke­aa uu­del­leen.

Hoi­de­taan sik­si kaik­ki haa­vat, oli­vat ne sit­ten mie­les­sä tai sie­lus­sa. Sil­ti­kin, vaik­ka nii­hin saat­tai­si liit­tyä ah­dis­tus­ta, syyl­li­syyt­tä, hä­pe­ää, ja hyl­jä­tyk­si tu­le­mi­sen pel­ko­a­kin, ja oli­si­vat sik­si sie­tä­mät­tö­män ki­pei­tä näyt­tää. Hoi­det­tu­jen haa­vo­jen ja asi­oi­den ja­ka­mi­sen kaut­ta löy­tää jos­kus tien to­del­li­seen ys­tä­vyy­teen, ja an­taa myös ym­mär­rys­tä näh­dä toi­nen ih­mi­nen ta­sa­ver­tai­se­na, jol­loin rin­nal­la kul­ke­mi­seen tu­lee ai­van eri sävy.

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

Nuoren viesti ystävälleen:

"Toivon, että pääsisit eroon syntielämästä ja pysyisit uskomassa"

27.9.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kahvilla

20.7.2023 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Kasvissyöjänä Suviseuroissa

15.7.2023 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Keskikesän kohokohta etänä

5.7.2023 10.05
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisenä ja toisten ympäröimänä uskovaisten enkelsaatossa – kaikki samalla matkalla

5.5.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olemme matkalla valoa kohti

1.4.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän huolikorjaamo

17.2.2023 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matka Keniaan

9.1.2023 12.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulumuistoja lapsuudesta

26.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Koulun joulu

22.12.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Joulurauhan julistus, enkelten laulun jälkikaikua

12.12.2022 8.15
Päivämiehen Vierasblogi

Mummolan haju

11.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki rakkaamme ovat lahjaasi

5.11.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Huomenta kanat!”

22.10.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

”Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut”

31.8.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Tuli haluni kirjoittaa"

11.8.2022 9.40
Päivämiehen Vierasblogi

Ensimmäiset Suviseurat yksin

6.8.2022 7.30
Päivämiehen Vierasblogi

"Rakas Taivaan Isä, varjele meidät kaikki uskomassa" – Rippikoulun leiriohjaajan ajatuksia

14.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Vievätkö valintani lähemmäksi Jumalaa vai kauemmas Jumalasta?

7.7.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Yksin uskovaisten nuorten keskellä

8.6.2022 9.00
Päivämiehen Vierasblogi

Matkalta löytyy kaikki tarvittava

27.3.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Jaksanko luottaa?

9.3.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsemme tässä ajassa lähimmäisenrakkautta

2.2.2022 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

"Soit, Herra, lapsen meidän perheeseemme"

7.1.2022 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Paimenet pelaavat puhelimilla ja enkeli seilaa somessa

22.12.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Valoja pimeässä

2.10.2021 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen mutta täydellinen

30.6.2021 9.15
Päivämiehen Vierasblogi

Sisäinen lapsi ja minä

28.5.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Hoitava taide

28.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Arvokas omana itsenäni

17.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Pilvinen päivä

2.3.2021 7.05
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymättömästä näkyväksi

4.2.2021 13.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kämppäkaverina metsäeläkeläinen

9.12.2020 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ongella ei ole ongelmia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Lohdutus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään pornoriippuvaisen tarina

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Pysähdytään myös hymyjen kohdalle

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Rasismia uskovaisten keskellä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts during coronavirus quarantine in the United States – Koronaviruskaranteenin aikaisia ajatuksia Yhdysvalloista

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä – Sananlaskuja ja karanteenia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kulje yksin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huolenpito auttaa epävarmuuden keskellä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu, tulethan

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tunnetaitoja vuorovaikutukseen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Joulutähdet

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kanssa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Johdatuksessa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yksinäisyys suuren joukon keskellä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Näkymätön vaiva

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Oletko raskaana, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Terveyshaasteet matkakumppanina

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Vaellusreissulla Itävallan Alpeilla

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuosi sitten se alkoi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Sosiaalisuuden liika-annostusta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Turvapaikkana Jumalan valtakunta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Terveisiä Monticellon suviseuroista!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Havaintoja Suviseuroista

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sinkkuna Suviseuroissa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liikkuva lomakoti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikävä toista ihmistä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tunnet olevasi?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Alvar löysi turvan kirjassa Minne Taivaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuroja ja saattajia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voimavarahetkiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luopumisen varjo, Jumalan lohdutus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Erilainen opiskelija – tavallinen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suurissa pienissä seuroissa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kymmenen vuotta armosta uskomassa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Arvostamalla vai arvostelemalla

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avaimet

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Lasteni kokemukset tekivät surulliseksi

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Perheilyä kesän suurissa seuroissa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Jumalan terve ja tervetuloa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lintu sineen taivaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Suviseuramuistoja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syntymäpäivälahja vaimolleni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elämän uutta merkitystä etsimässä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tarvitsen muita ihmisiä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ystäväksi kaukaa tulleelle lapselle?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Taivaan Isän lahja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Savea muovaamassa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sanoja sinulle ja itselleni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kulttuurien eroja ja elämyksiä pohjolan hiljaisuudessa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Imetysdementiaako?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuokio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jahtikamppeet esille

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloinen maalari

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyttäämistä vai välittämistä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sairastuimme hometalossa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luonto lähellä sydäntä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaikki on ilon puolella

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Jumala tietää kipuni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Puhutaanko uskonasioista?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Kodikas joululeiri Tampereella

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sairaalareissuja, uupumusta ja armollisuutta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Luterilaisuus kulttuurissamme

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuhlaajapojan kotiinpaluu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Keskenmenosta jäi haikeus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yksin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Aikaa kuuntelemiselle

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Arkiuskoa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt kohti taivasta katselen

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Jumala pysäytti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun minulla on kylmä, sen sydän säteilee lämpöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Turvana ystävät ja ikiaikojen Jumala

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoitit minulle askeleet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luomista ja jalostamista

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vakka kantensa valitsi

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elämäni ei ole pelkkää etsimistä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tallin ovi on vielä auki

6.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huomispäivää tunne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kaikesta tarvitse huolehtia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Joulu Afrikassa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Kotini taivaassa ihana on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Kohti aurinkoa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Miksi minä jaksan?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tiedättekö sen kodin?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kaksitoista suuta ja kaksikymmentäneljä korvaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pieni poika ja hänen isänsä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kenenkään äiti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Radiokesäseurat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pienen pojan suviseurapainajainen

24.6.2015 6.30
3.10.2023

Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi kuin pilven, sinun syntisi kuin pilviverhon. Palaa minun luokseni, minä olen lunastanut sinut vapaaksi. Jes. 44:22

Viikon kysymys