JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Tal­lin ovi on vie­lä au­ki

6.2.2016 6.30

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160206063000

Jou­lun ajan seu­rois­sa pu­hu­ja­ve­li saar­na­si, et­tä tal­lin ovi on vie­lä au­ki. Se tun­tui voi­mak­kaal­ta saar­nal­ta ja sai aja­tuk­set siir­ty­mään seu­ra­sa­lis­sa is­tu­vaan maa­il­man toi­sel­ta puo­lel­ta tul­lee­seen tur­va­pai­kan­ha­ki­jaan. Us­ko­vai­set ys­tä­vät oli­vat pyy­tä­neet seu­roi­hin tä­män tuol­loin vie­lä ar­mos­ta osat­to­man hen­ki­lön tar­jo­tak­seen vaih­te­lua hä­nen ah­dis­ta­vaan ar­keen­sa.

Poik­keuk­sel­li­sen laa­ja kan­sain­va­el­lus ko­et­te­lee nyt Eu­roop­paa. Pa­ko­lais­ti­lan­ne maa­il­mas­sa on pa­hem­pi kuin kos­kaan toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen. YK:n pa­ko­lais­jär­jes­tön UNHCR:n mu­kaan vuo­den 2014 lo­pus­sa oli lä­hes 60 mil­joo­naa ih­mis­tä pa­en­nut ko­deis­taan so­tia, vai­no­ja ja vä­ki­val­taa pa­koon. Kan­sain­vä­li­set so­pi­muk­set vel­voit­ta­vat Suo­mea ja mui­ta EU-mai­ta ot­ta­maan vas­taan kan­sain­vä­lis­tä suo­je­lua tar­vit­se­via tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta.

Moni suo­ma­lai­nen suh­tau­tuu tu­li­joi­hin epä­luu­loi­ses­ti, jopa vi­ha­mie­li­ses­ti. Kaik­ki­na ai­koi­na on kui­ten­kin ol­lut pa­ko­lai­suut­ta. Ju­ma­lan sana ke­hot­taa suh­tau­tu­maan kaik­kiin ih­mi­siin lä­him­mäi­sen­rak­kau­del­la. Ju­ma­la on luo­nut jo­kai­sen ih­mi­sen omak­si ku­vak­seen.

Tämä kan­sain­va­el­lus ei ole sat­tu­maa, se on kir­joi­tet­tu­na Ju­ma­lan suun­ni­tel­maan. Psal­min sa­noin: Kaik­ki on kir­joi­tet­tu Ju­ma­lan kir­jaan. Päi­vät oli­vat val­mii­na, en­nen kuin yk­si­kään niis­tä oli tul­lut. Kaik­kien ih­mis­ten päi­vät, tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den­kin. Moni et­sii ajal­lis­ta rau­haa, toi­set rau­haa sie­lul­leen. Moni heis­tä on jo löy­tä­nyt elä­vän us­kon ja ha­lun­nut us­koa syn­tin­sä an­teek­si. Tai­vaas­sa­kin iloi­taan sii­tä.

Tur­va­pai­kan­ha­ki­jat läh­te­vät ko­ti­maas­taan mo­nis­ta syis­tä. Pää­a­si­al­li­sin syy pa­koon on sota, vai­no ja vä­ki­val­ta. Suu­rin osa ko­ti­maas­taan pa­koon läh­te­vis­tä pää­tyy oman maan­sa lä­hi­a­lu­eil­le. Osa heis­tä ha­keu­tuu tur­va­pai­kan­ha­ki­joik­si eri maa­no­siin, Eu­roop­paan ja Suo­meen­kin. Se, mi­hin maa­han tur­va­pai­kan­ha­ki­ja pää­tyy, riip­puu useis­ta te­ki­jöis­tä, esi­mer­kik­si mat­kus­tus­rei­tis­tä, hen­ki­lön tie­dois­ta ky­sei­ses­tä maas­ta tai sii­tä, min­ne su­ku­lai­set ovat sat­tu­neet pää­ty­mään.

Tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den ti­lan­ne on ai­heut­ta­nut myös pal­jon aut­ta­mi­sen­ha­lua suo­ma­lai­sis­sa, vaik­ka toi­sen­lais­ta­kin suh­tau­tu­mis­ta on ol­lut. Juu­ret­to­mat tu­li­jat tar­vit­se­vat pal­jon apua ja tu­kea ar­ki­siin­kin asi­oi­hin jou­tu­es­saan uu­sil­le asui­na­lu­eil­le. Meil­lä kai­kil­la on hyvä mah­dol­li­suus aut­taa tu­li­joi­ta juur­tu­maan uu­sil­le asuin­si­joil­le. Au­te­taan yh­des­sä kaik­ki tu­li­jat sii­vil­le, jot­ka kan­ta­vat elä­mäs­sä eteen­päin. Jos jak­sam­me tar­jo­ta us­koa ja evan­ke­liu­mia, Ju­ma­la voi an­taa kas­vun.

Tal­lin ovi on vie­lä­kin au­ki. Ju­ma­la kut­suu ih­mi­siä kan­so­jen koh­ta­lois­sa, kir­joi­tuk­set käy­vät to­teen. Mie­lee­ni tu­le­vat myös Nii­lo Rau­ha­lan sa­noit­ta­man Sii­o­nin lau­lun 300 sa­nat:

Nyt ko­ti­maas­ta kau­ka­na eläm­me maas­sa uu­des­sa. Se lei­vän meil­le tar­jo­aa, vaan äi­tim­me on syn­nyin­maa.

Me tur­val­li­sen elä­män toi­vom­me tääl­tä löy­ty­vän. On Her­ra mei­tä joh­ta­nut ja uu­teen al­kuun aut­ta­nut.

Ju­ma­la, kat­so puo­leem­me ja siu­naa työm­me, per­heem­me ja au­ta mei­tä koh­taa­maan myös lä­him­mäi­set toi­sen maan.

An­ja Kar­vo­nen-Käl­kä­jä

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
Päivämiehen Vierasblogi

On­gel­la ei ole on­gel­mia

1.9.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Loh­du­tus

3.8.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Erään por­no­riip­pu­vai­sen ta­ri­na

22.7.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Py­säh­dy­tään myös hy­my­jen koh­dal­le

8.7.2020 6.45
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­sis­mia us­ko­vais­ten kes­kel­lä?

12.6.2020 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Thoughts du­ring co­ro­na­vi­rus qu­a­ran­ti­ne in the Uni­ted Sta­tes – Ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­nin ai­kai­sia aja­tuk­sia Yh­dys­val­lois­ta

15.5.2020 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen sy­dän pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä – Sa­nan­las­ku­ja ja ka­ran­tee­nia

12.5.2020 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Et kul­je yk­sin

9.4.2020 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­len­pi­to aut­taa epä­var­muu­den kes­kel­lä

21.3.2020 6.50
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu, tu­let­han

23.12.2019 6.16
Päivämiehen Vierasblogi

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

12.12.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu­täh­det

8.12.2019 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Isän kans­sa

2.12.2019 9.09
Päivämiehen Vierasblogi

Joh­da­tuk­ses­sa

24.11.2019 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Yk­si­näi­syys suu­ren jou­kon kes­kel­lä

16.11.2019 6.08
Päivämiehen Vierasblogi

Nä­ky­mä­tön vai­va

26.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

23.10.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­veys­haas­teet mat­ka­kump­pa­ni­na

12.10.2019 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Va­el­lus­reis­sul­la Itä­val­lan Al­peil­la

30.9.2019 13.07
Päivämiehen Vierasblogi

Vuo­si sit­ten se al­koi

25.8.2019 6.00
Päivämiehen Vierasblogi

So­si­aa­li­suu­den lii­ka-an­nos­tus­ta

6.8.2019 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­paik­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

2.8.2019 6.05
Päivämiehen Vierasblogi

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

12.7.2019 6.23
Päivämiehen Vierasblogi

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

9.7.2019 6.48
Päivämiehen Vierasblogi

Sink­ku­na Su­vi­seu­rois­sa

5.7.2019 6.41
Päivämiehen Vierasblogi

Liik­ku­va lo­ma­ko­ti

27.6.2019 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Ikä­vä tois­ta ih­mis­tä

17.6.2019 8.38
Päivämiehen Vierasblogi

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

10.5.2019 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Al­var löy­si tur­van kir­jas­sa Min­ne Tai­vaan Isä meni?

21.4.2019 6.25
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ro­ja ja saat­ta­jia

28.3.2019 6.13
Päivämiehen Vierasblogi

Voi­ma­va­ra­het­kiä

25.11.2018 6.46
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­pu­mi­sen var­jo, Ju­ma­lan loh­du­tus

3.11.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Eri­lai­nen opis­ke­li­ja – ta­val­li­nen isä

28.10.2018 6.52
Päivämiehen Vierasblogi

Suu­ris­sa pie­nis­sä seu­rois­sa

22.10.2018 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Kym­me­nen vuot­ta ar­mos­ta us­ko­mas­sa

16.10.2018 6.44
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­vos­ta­mal­la vai ar­vos­te­le­mal­la

8.10.2018 9.05
Päivämiehen Vierasblogi

Avai­met

2.10.2018 6.49
Päivämiehen Vierasblogi

Las­te­ni ko­ke­muk­set te­ki­vät su­rul­li­sek­si

26.9.2018 6.02
Päivämiehen Vierasblogi

Per­hei­lyä ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa

30.7.2018 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

20.7.2018 9.17
Päivämiehen Vierasblogi

Niin kuin lin­tu si­neen tai­vaan

6.6.2018 6.22
Päivämiehen Vierasblogi

Su­vi­seu­ra­muis­to­ja

29.5.2018 6.21
Päivämiehen Vierasblogi

Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja vai­mol­le­ni

12.12.2017 6.28
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­män uut­ta mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä

8.12.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Tar­vit­sen mui­ta ih­mi­siä

24.11.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Ys­tä­väk­si kau­kaa tul­leel­le lap­sel­le?

27.10.2017 6.47
Päivämiehen Vierasblogi

Tai­vaan Isän lah­ja

21.10.2017 6.11
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­vea muo­vaa­mas­sa

15.10.2017 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sa­no­ja si­nul­le ja it­sel­le­ni

11.10.2017 6.10
Päivämiehen Vierasblogi

Kult­tuu­rien ero­ja ja elä­myk­siä poh­jo­lan hil­jai­suu­des­sa

3.10.2017 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Ime­tys­de­men­ti­aa­ko?

3.9.2017 8.29
Päivämiehen Vierasblogi

Tuo­kio

30.8.2017 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Jah­ti­kamp­peet esil­le

12.8.2017 11.25
Päivämiehen Vierasblogi

Iloi­nen maa­la­ri

3.8.2017 14.00
Päivämiehen Vierasblogi

Kyt­tää­mis­tä vai vä­lit­tä­mis­tä?

23.6.2017 6.42
Päivämiehen Vierasblogi

Koti

23.5.2017 6.27
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­ras­tuim­me ho­me­ta­los­sa

15.5.2017 6.56
Päivämiehen Vierasblogi

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

4.4.2017 9.27
Päivämiehen Vierasblogi

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

16.3.2017 6.09
Päivämiehen Vierasblogi

Ju­ma­la tie­tää ki­pu­ni

11.2.2017 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Pu­hu­taan­ko us­ko­na­si­ois­ta?

3.2.2017 6.24
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

19.12.2016 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Sai­raa­la­reis­su­ja, uu­pu­mus­ta ja ar­mol­li­suut­ta

26.11.2016 6.26
Päivämiehen Vierasblogi

Lu­te­ri­lai­suus kult­tuu­ris­sam­me

18.11.2016 6.03
Päivämiehen Vierasblogi

Tuh­laa­ja­po­jan ko­tiin­pa­luu

8.10.2016 6.29
Päivämiehen Vierasblogi

Kes­ken­me­nos­ta jäi hai­keus

27.9.2016 6.20
Päivämiehen Vierasblogi

Et ole yk­sin

21.9.2016 6.15
Päivämiehen Vierasblogi

Ai­kaa kuun­te­le­mi­sel­le

16.8.2016 6.17
Päivämiehen Vierasblogi

Ar­kius­koa

28.7.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len

10.7.2016 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Kun Ju­ma­la py­säyt­ti

6.7.2016 6.31
Päivämiehen Vierasblogi

Kun mi­nul­la on kyl­mä, sen sy­dän sä­tei­lee läm­pöä

30.5.2016 6.43
Päivämiehen Vierasblogi

Tur­va­na ys­tä­vät ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la

21.5.2016 7.04
Päivämiehen Vierasblogi

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

17.4.2016 7.15
Päivämiehen Vierasblogi

Luo­mis­ta ja ja­los­ta­mis­ta

4.4.2016 6.51
Päivämiehen Vierasblogi

Kun vak­ka kan­ten­sa va­lit­si

6.3.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Opis­toil­le su­kua

25.2.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Elä­mä­ni ei ole pelk­kää et­si­mis­tä

19.2.2016 6.30
Päivämiehen Vierasblogi

Huo­mis­päi­vää tun­ne en

27.1.2016 7.00
Päivämiehen Vierasblogi

Ei kai­kes­ta tar­vit­se huo­leh­tia

10.1.2016 6.57
Päivämiehen Vierasblogi

Jou­lu Af­ri­kas­sa

25.12.2015 6.35
Päivämiehen Vierasblogi

Ko­ti­ni tai­vaas­sa iha­na on

31.10.2015 6.33
Päivämiehen Vierasblogi

Koh­ti au­rin­koa

27.10.2015 6.55
Päivämiehen Vierasblogi

Mik­si minä jak­san?

21.10.2015 8.53
Päivämiehen Vierasblogi

Tie­dät­te­kö sen ko­din?

16.9.2015 7.14
Päivämiehen Vierasblogi

Kak­si­tois­ta suu­ta ja kak­si­kym­men­tä­nel­jä kor­vaa

14.9.2015 7.08
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­ni poi­ka ja hä­nen isän­sä

15.8.2015 7.13
Päivämiehen Vierasblogi

Ei ke­nen­kään äi­ti

28.7.2015 6.39
Päivämiehen Vierasblogi

Ra­di­o­ke­sä­seu­rat

24.7.2015 6.36
Päivämiehen Vierasblogi

Pie­nen po­jan su­vi­seu­ra­pai­na­jai­nen

24.6.2015 6.30
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys